12-01-09

Guantanamo Brugge: Activist Marcel Vervloesem start euthanasieprocedure


ONTHULLER VAN DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT VRAAGT OFFICIEEL EUTHANASIE AAN

GevangenisBrugge.151041743declerck300 patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Brussel, 12.1.2009

Marcel Vervloesem is nog altijd het slachtoffer van willekeurige strafmaatregelen in de gevangenis van Brugge terwijl dit in overtreding is met het wetboek van strafvordering dat ongetwijfeld ook op het bureau van justitieminister De Clerck weer te vinden is.

Hij wordt nu al twee dagen lang, gedurende 24 uren op 24 uren, opgesloten in een cel die maar enkele vierkante meters groot is. De gevangenisdirectie van Brugge geeft hem geen antwoord meer op de rapportbriefjes die hij al een tiental dagen geleden heeft verstuurd en waarin hij een toelating voor bezoek en de afgifte van nieuwe schrijflinten vroeg.

Marcel Vervloesem werd vandaag ook door gevangenisdirecteur Vandecandelaere, die sinds 1998 directeur van de gevangenis te Brugge is, ontboden. Vandecandelaere die van vorming maatschappelijk assistent is, sprak daarbij niet over de mensonwaardige omstandigheden waarin Marcel Vervloesem thans is opgesloten. Hij waarschuwde Marcel Vervloesem enkel voor 'bijkomende sancties' indien deze de artikels over dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, niet liet verwijderen. Vooral de woorden 'doodslag' en de oproep om zich over de handelswijze van Van Mol tot justitieminister De Clerck te richten, bleken Vandecandelaere in het verkeerde keelgat te zijn geschoten.
Vandecandelaere die geen enkel respect heeft voor de vrijheid van meningsuiting en die bepaalde gevangenen blijkbaar onder druk zet, beseft blijkbaar niet eens dat Marcel Vervloesem geen enkele zeg heeft over de gepubliceerde artikels.

De toestand van Marcel Vervloesem die zopas driemaal geopereerd werd en nog tweemaal aan zijn hart geopereerd zou moeten worden omdat, volgens gevangenisdokter Proot, de kans op een hartinfarct reëel is, wordt nu met de dag zorgwekkender. De wonde in zijn linkerlies die tot een spoedopname en spoedoperatie in het AZ Sint Jan te Brugge leidde, is weer opnieuw ontstoken. Zijn suikerspiegel is tot 560 gestegen. Door de 24 uren op 24 uren durende isolatie; door het gebrek aan beweging; doordat hem niet de minste ontspanning geboden wordt, doordat hij niet meer medisch opgevolgd kan worden op de afdeling waarop hij zich thans bevindt; doordat de artsen zelfs zijn bloeddruk niet meer controleren en door de 'nieuwe sancties' die Vandecandelaere hem tengevolge van ons schrijven wil opleggen, is er veel kans dat Marcel Vervloesem eerstdaags in zijn isoleercel of het cachot waarin hij opgesloten wordt, overlijdt.
Mter Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, vreest het ergste en zou contact opnemen met de dochter van Marcel Vervloesem. Hij schreef ook justitieminister De Clerck terzake aan.

De Werkgroep Morkhoven doet een oproep om naar justitieminister De Clerck te schrijven die destijds in een interview met een nederlands dagblad verklaarde dat de vzw Werkgroep Morkhoven over 'waardevolle informatie beschikt' en dat men de 'leden van de Werkgroep Morkhoven krediet moet geven zolang zij die informatie doorspelen aan justitie'.
Vraag de minister om zijn woord te houden en te laten onderzoeken waarom het gerecht van Turnhout niets met de informatie van de vzw Werkgroep Morkhoven heeft gedaan en waarom de kinderpornoproducenten en kinderfolteraars en misbruikers in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werden vervolgd.
Vraag hem waarom de verhalen van de aanklagers werden geloofd terwijl het over zaken ging die toen zogenaamd 20 jaar oud waren (en waarvoor elk bewijs ontbrak) terwijl men geen enkele moeite deed om de zichtbaar gefolterde en verkrachte kinderen op de veel minder oude cd-roms Zandvoort, te identificeren. Vraag de minister waarom er geen onderzoek wordt gevoerd naar de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Verzoek de minister om een onderzoek te laten instellen over de manier waarop de gevangenen in de gevangenis van Brugge behandeld worden. Vraag de minister of het normaal is dat politieke gevangenen (zoals ook het geval was met de leden van de koerdische vereniging DHPK-H) in de Brugse gevangenis gefolterd worden. Vraag de minister of hij een onderzoek wil laten instellen naar het hoge aantal overlijdens en zelfmoorden in de gevangenis te Brugge. Vraag de minister om Marcel Vervloesem wegens gezondheidsredenen en de fraude die er in zijn dossier werd gepleegd, vrij te laten en hem niet in de gevangenis van Brugge te laten sterven.

Stefaan De Clerck
Minister van Justitie - Ministre de la Justice
Waterloolaan 115 - 1000 Brussel - Boulevard de Waterloo 115 - 1000 Bruxelles
stefaan.declerck@just.fgov.be

Stefaan De Clerck, Damkaai, 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 20 46 33 - E-mail adres: burgemeester@kortrijk.be


Brussel, 11.1.2009

Gisteren vernam de vzw Werkgroep Morkhoven dat Marcel Vervloesem die wegens zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort in de gevangenis werd opgesloten, thans 24 uren op 24 uren zit opgesloten in een isoleercel in de gevangenis van Brugge.
De isoleercel, door de gevangenisdirectie van Brugge op een eufemistische wijze een 'observatiecel' genoemd, is een paar vierkante meters groot.

Het is waarschijnlijk de bedoeling om Marcel Vervloesem nu stap voor stap van de buitenwereld af te sluiten.
Hij mag alleen zijn bezoekers nog zien die waarschijnlijk één dezer dagen het verbod zullen krijgen om hem nog te bezoeken waarna Marcel Vervloesem waarschijnlijk in één van de ondergrondse cachots zal verdwijnen waar dat protesterende gevangenen liggen opgesloten. Zij liggen daar dagenlang naakt met handen, buik en voeten vastgeriemd aan een bed en zijn door de glazen wand voor iederéén zichtbaar. Hun enige 'bezoek' is de dagelijkse controle van een ziekenhuisdirecteur en een gevangenisdokter.
België weet dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens daarmee op een schokkende manier geschonden wordt maar trekt zich niets van Mensenrechtenverdragen of VN-comités tegen Folteringen aan.
De Belgische parlementsleden liggen helemaal niet wakker van deze mensenrechtenschendingen.
Vandaar dat Jo Vandeurzen die na het schandaal rond de Fortis-affaire, door zijn christen-democratische partijcollega Stefaan De Clerck als justitieminister werd opgevolgd, zelfs de opdracht gaf om nog meer dergelijke cellen te laten bijbouwen.

Enkele dagen geleden liet de Werkgroep Morkhoven nog weten dat Marcel Vervloesem wekenlang (voor, tijdens en na zijn spoedopnames en operaties) opzettelijk bij een geestesgestoorde was gestoken op het medisch centrum van de gevangenis te Brugge.
De geestesgestoorde die geen enkele medische verzorging krijgt, zit dag en nacht tegen zichzelf te praten en heeft bovendien een ernstig probleem met zijn darmen zodat hij de hele cel onder kakte en 's nachts voortdurend moest opstaan om naar de WC te lopen.
Voor Marcel Vervloesem die de voorbije weken verschillende malen met spoed in het AZ Sint-Jan te Brugge moest opgenomen en geopereerd worden (waarbij hij zelfs aan de operatietafel werd vastgeketend), moeten de voorbije weken dus weer een echte marteling geweest zijn.

Om deze zoveelste schandelijke praktijk dicht te dekken, kwamen dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge en verbonden aan het AZ. Sint Jan te Brugge, en dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, in spoedvergadering bijéén en werd er beslist om Marcel Vervloesem naar de afdeling van gevangenisdirectrice Els De Loof over te brengen en hem in de voornoemde isoleercel op te sluiten.

Marcel Vervloesem heeft geen enkele medische verzorging meer zodat de wonde in zijn linkerlies waarvoor hij met spoed opgenomen en geopereerd diende te worden in het AZ. Sint-Jan te Brugge, terug ontstoken is. Voor een zware suikerzieke zoals hij, betekent dat een zwaar risico omdat de ledematen van suikerzieken dikwijls tengevolge van gangreen moeten geamputeerd worden.

Marcel Vervloesem krijgt ook geen aangepaste voeding meer zodat zijn suikerspiegel opnieuw op een gevaarlijke manier is beginnen te schommelen (460 terwijl de suikerspiegel normaal gezien op 120 moet staan).

Omdat de dokters Proot en Van Mol maar al te goed weten dat Marcel Vervloesem ook een hartinfarct kan krijgen (vandaar dat dokter Proot over een paar weken met de hartoperaties wilde starten) betreft het hier dus duidelijk opnieuw een vorm van doodslag.

Dokter Proot had Marcel Vervloesem bij de overplaatsing naar de als observatiecel gecamoufleerde isoleercel, nochthans gezegd dat het 'geen tuchtmaatregel' betrof en beloofde hem dat hij '5 keer per dag zijn cel kon verlaten'. Proot beloofde Marcel Vervloesem ook dat hij zelfs 'drie maal per dag zou kunnen deelnemen aan de wandelingen met de andere gevangenen'.
De medicatie voor zijn suikerziekte kon hij 'zelf uit de ijskast halen', voegde de lachende dokter Proot er nog aan toe.
Dokter Proot bedroog zijn patiënt dus simpelweg.

Gezien dokter Proot ook al beloofde dat Marcel Vervloesem bij zijn hartoperaties (indien die nog zullen plaats vinden) 'iedere dag bezoek zou mogen ontvangen' en 'niet meer aan het ziekenhuisbed en de operatietafel zou vastgeketend worden', kan men er van uit gaan dat hij ook deze beloftes niet zal nakomen.
De bedriegelijke praktijken maken deel uit van het systeem om gevangenen emotioneel en geestelijk te breken. Vandaar dat er ook zoveel officieel geregistreerde en verzwegen zelfmoorden zijn in de Belgische gevangenissen.

Door zijn patiënten, zoals in de Guantanamo-gevangenis op Cuba, lichamelijk en mentaal te breken en hen ondermeer met allerlei beloftes die hij nadien weer terug intrekt psychologisch te destabiliseren, schendt dokter Proot ook de deontologisch code die hij als arts, verbonden aan de Nationale Orde voor Geneesheren, heeft moeten onderschrijven.

Omdat zijn situatie volledig uitzichtloos is geworden (geen medische verzorging meer, 'geneesheren' die zoals een dokter Mengele voortdurend met zijn gezondheid spelen en op een sadistische manier uitzoeken hoever zij met hem kunnen gaan, verkeerd opgestelde medische rapporten die hem tot stervens toe in de gevangenis moeten houden, volledige isolatie, totale willekeur van de gevangenisdirectie, niet de minste rechten, geen enkele hoop op verlofdagen, eindeloze pesterijen en vernederingen, lichamelijke en psychische folteringen die zelfs door de justitieminister worden getolereerd, geen onderzoek naar de fraude en de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier enzoverder) start Marcel Vervloesem op 1 februari 2009 met zijn euthanasieprocedure.

Men kan hem geen ongelijk geven.
Gevangenen kunnen beter vragen dat men een eind aan hun leven maakt als zij vaststellen dat men hen langzaam en op een legale wijze wil vermoorden. Op die manier kan de 'overbevolking' in de gevangenissen misschien worden opgelost en kan justitieminister De Clerck met een eerste 'sukses' uitpakken.

Voor meer informatie omtrent de euthanasieaanvraag van Marcel Vervloesem kan men bij Vervloesem's advocaat terecht:

Mter Raf Jespers
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
E-mail: raf.jespers@progresslaw.net
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Brussel, 11.12.2009

Behandeling van zieke gevangenen: België

De Werkgroep Morkhoven roept iederéén op om bij de Nationale Orde van Geneesheren (alhoewel die eerder geneesheren beschermt dan dat ze iets om patiëntenrechten geeft) klacht neer te leggen tegen dokter Francis Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie.
Men kan ook klacht indienen bij justitieminister De Clerck.

Van Mol is namelijk de man die de medische rapporten voor de Dienst Individuele Gevallen van het Ministerie van Justitie opmaakt die over de vrijlating van gevangenen op basis van gezondheidsredenen moet beslissen. Hij is ook verantwoordelijk voor de medische verzorging (of verwaarlozing) in de gevangenisssen.

In het geval van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, valselijk beschuldigd werd, maakte dokter Van Mol een verkeerd medisch rapport op en verschafte hij verkeerde gegevens aan de advocaat van Marcel Vervloesem.
In zijn rapport staat ondermeer dat Marcel Vervloesem 'zelf schuldig is' aan zijn hopeloze medische toestand. Over de hartziekte, kanker, zware suikerziekte (en operaties) die Marcel Vervloesem voor zijn opsluiting in de gevangenis had, wordt er niet gesproken.
Zelfs over de verschillende spoedopnames die het gevolg waren van de medische verwaarlozing in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, wordt er in het rapport niets gezegd.
Ook de 3 operaties op 3 weken tijd, de bloedtransfusies (3 liters bloed op 6 dagen tijd) en de wekenlange nierdialyses in het AZ. Sint-Jan te Brugge alwaar Marcel Vervloesem zelfs aan de operatietafel werd vastgeketend, komen niet ter sprake.
Geen woord over het feit dat Marcel Vervloesem (tengevolge van zijn kanker waarschijnlijk) geen rode bloedcellen meer aanmaakt.
Geen woord over de vuistgrote wonde in Marcel Vervloesem's linkerles die nog steeds niet is dichtgegroeid.
Marcel Vervloesem die nooit rookte en een hekel had aan rokers in zijn huis, wordt in het rapport van Van Mol zelfs een 'roker' genoemd !

Van Mol zou kunnen beweren dat hij 'verkeerd werd ingelicht' maar de Werkgroep Morkhoven gelooft Van Mol niet meer omdat deze, zoals hij dat in 2002 in het geval van een andere gedetineerde reeds deed, bewust ontkende dat Marcel Vervloesem aan de operatietafel werd geketend.

Van Mol vond het blijkbaar ook goed dat Marcel Vervloesem in het AZ. Sint Jan te Brugge, 8 dagen en nachten aan zijn ziekenhuisbed werd vastgeketend. Hij was akkoord met het feit dat Marcel Vervloesem wekenlang, zonder contact met zijn medegevangenen, in een onverluchte isoleercel van het medisch centrum te Brugge werd opgesloten. Marcel Vervloesem mocht deze cel niet verlaten.

Wie tenslotte, heeft Marcel Vervloesem op het medisch centrum te Brugge wekenlang (voor, tijdens en na zijn operaties) in een cel laten steken met een medegevangene die wegens darmproblemen overal zijn behoefte deed en de nachtrust verstoorde omdat hij constant naar het toilet moest gaan ? Waarom kreeg deze gevangene niet de gepasteverzorging en stak men deze man met zware psychologische problemen omdat hij ook constant tegen zichzelf praat, bij Marcel Vervloesem die dringend behoefte had aan rust om van zijn operaties te recupereren ?

Een 'geneesheer' die gezworen heeft dat hij de eed van Hippocrates en de deontologische code van de Orde van Geneesheren zou respecteren en die dergelijke overtredingen begaat, moet dringend aan een tuchtonderzoek onderworpen worden. Voor dergelijke mensen is er geen plaats binnen de Penitentiaire Gezondheidsdienst van justitieminister Declerck.

Kopie: Justitieminister Declerck, Orde van geneesheren, Penitentiaire Gezondheidsdienst

Dien een klacht in over deze schandalige toestanden in de Belgische Gevangenissen bij:

De heer Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
stefaan.declerck@just.fgov.be
(Tel.: 02 542 80 11)
Website: http://www.just.fgov.be/index_nl.htm

Orde van geneesheren
Nationale Raad
de Jamblinne de Meuxplein 34-35
1030 Brussel
Tel.: 02.743.04.00
Fax : 02.735.35.63
e-mail: ordomedic@skynet.be

Penitentiaire Gezondheidsdienst
Waterloolaan 76
1000 Brussel

----

PS. De post in de gevangenis loopt soms vertraging op doordat men gevangenen voortdurend van afdeling verandert om ze te isoleren. De gedetineerden van de gevangenis in Brugge kregen pas gisteren hun post van 30.12.2008 aan.


Brussel, 4 januari 2009

Comité's van Toezicht blijven in gebreke

Marcel heeft mij zopas vanuit het medisch centrum in de gevangenis van Brugge gebeld.
Hij krijgt weer geen verlof omdat het rapport van de PSD (de psycho-sociale dienst die al 9 keer met hem is komen praten om hem wat valse hoop te geven en om hem aan het lijntje te houden) nog altijd niet klaar is.
En de PSD is tot 26.1.2009 in verlof.
Dat wordt dus weer een maand tevergeefs wachten en het is zeker niet bevorderlijk voor iemand die, naast zijn hartziekte, zware suikerziekte, kanker, nierproblemen, bloedarmoede enz. over een paar weken nog twee nieuwe hartoperaties zou moeten ondergaan.
Het bewust verder vernietigen van Marcel's gezondheid, de wekenlange folterpraktijken en de frauduleuze rapporten van de geneesheren van het ministerie van justitie, zijn blijkbaar nog niet voldoende geweest.

De Werkgroep Morkhoven betreurt dan ook dat de gevangenisdirectie van Brugge en de vertegenwoordigers van justitie dergelijke gewetenloze spelletjes spelen in plaats van de belangen van de gedetineerden en hun families op de eerste plaats te stellen.

De Werkgroep merkt op dat ook de Comité's van Toezicht die, volgens de Wet Borginon over de behandeling van de gevangenen moeten waken, niet optreden zodat de gedetineerden en hun families van zulke machtsspelletjes het slachtoffer worden.

Raf Jespers, Marcel's advocaat, heeft intussen toegezegd dat hij Marcel eerstdaags zal bezoeken 'om de zaken te bespreken'.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


GroepBrugge.mail-2patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

-------

Schrijf naar/Ecrivez à/Write to:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's: Gevangenis Brugge, justitieminister De Clerck, Werkgroep Morkhoven voor de gevangenis te Brugge