20-09-12

Open VLD, 'partij van de vrijheid': Open Brief Minister Turtelboom

turtelboom-prioriteiten-voor-justitie.jpg

'De VLD stelt de vrijheid centraal, zowel politieke als economische vrijheid' 

Minister van Justitie A. Turtelboom
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Brussel, 11.9.2012


Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: Partij van de Vrijheid - spreekverbod - contactverbod - discriminatie

Mag ik u nogmaals doen herinneren aan mijn schrijven waarin ik u wijs op het feit dat de Belgische Staat (Justitie) Marcel Vervloesem verboden heeft om mij te contacteren terwijl we meer dan 30 jaar samen aktie voerden en we dus zeer goed bevriend zijn ?

Dat contactverbod werd hem opgelegd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling enkele jaren geleden en werd onlangs door het hof van beroep te Antwerpen dat een meer dan speciale rol speelde in de dossiers rond kindermisbruiken, hernieuwd.

Ook met prinses Jacqueline de Croÿ, die ondervoorzitster is van onze vereniging en die tevens persoonlijk zeer goed bevriend is, mag Marcel Vervloesem geen contact opnemen.

Dat is onmenselijk.  Het is ook een ontoelaatbare tussenkomst in vriendschaps- en andere relaties van Belgische burgers.  De Belgische Staat kan de vriendschapsrelaties van haar burgers niet verbieden.  Zij mag de contacten tussen aktievoerders en levenslange vriendschappen  niet trachten te vernietigen omdat zij bepaalde zaken wil dichtdekken.

Daar komt nog eens bij dat Marcel Vervloesem die stichter is van onze vereniging, ook nog steeds bestuurslid is van onze vereniging en de Belgische Staat op die wijze het functioneren en verderbestaan van onze vereniging belet. 
Volgens onze wettelijke statuten moet onze vereniging regelmatig bestuurs- en algemene vergaderingen organiseren waarop ondermeer beslissingen worden genomen door het voltallige bestuur. Dat kan al enkele jaren niet meer omdat de Justitie Marcel Vervloesem verbiedt om nog verder contact met de andere bestuursleden van onze vereniging op te nemen.
Ik heb de indruk dat de Belgische Staat de werking van onze vereniging tracht te ondermijnen en onze vereniging tracht te doen ontbinden.
Dit betekent echter een aantasting van het recht van iedere Belg om deel uit te maken van een vereniging en om een wettelijke vereniging op te richten in België.
Ik vrees dat het contactverbod dat Marcel Vervloesem per vonnis werd opgelegd, zal gebruikt worden om ook andere wettelijke verenigingen in België, waaronder de vakbonden, op deze manier het zwijgen opleggen. 
Men kan zich zelfs afvragen of de wettelijke verenigingen in België nog wel een wettelijk bestaansrecht hebben.

De beslissing van de Belgische Staat (Justitie) in de zaak Vervloesem, is ook totaal tegenstrijdig met het feit dat mevrouw de Croÿ en ik gedurende twee jaar lang het recht kregen om Marcel Vervloesem wekelijks in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Turnhout te gaan bezoeken.
Waarom kreeg hij dan plots een contactverbod bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ?
Tegen mevrouw de Croÿ en mezelf loopt er immers geen enkel gerechtelijk onderzoek en we hebben geen strafblad.

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en tevens zonder strafblad) 'omdat die zijn steun voor Vervloesem had uitgesproken'.

Er zijn nog andere zaken waarover ik mij ernstige zorgen maak. 
Marcel Vervloesem heeft bijvoorbeeld al zes jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem destijds door de Turnhoutse rechters die nalieten om de kinderpornozaak Zandvoort te onderzoeken, per vonnis opgelegd.  De beslissing werd door middel van vonnissen van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep te Antwerpen, steeds verder verlengd.
Ik dacht dat er een persvrijheid en een recht op vrije meningsuiting bestonden in België.

Marcel Vervloesem kreeg ook een reisverbod om hem te beletten op buitenlandse kongressen over de kinderpornonetwerken te spreken.  Enkele jaren geleden kreeg hij ook al het verbod om in de Belgische Senaat over de kinderpornonetwerken te komen spreken terwijl oud-senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin hem daartoe reeds had uitgenodigd. 

Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijdt.
Ik dacht dat iedere Belg het recht heeft om deel uit te maken aan een vereniging en het aanklagen van kindermisbruiken, in tegenstelling tot het toedekken van kindermisbruiken waaraan de Belgische autoriteiten zich schuldig maakten, geen misdaad is.

Deze gang van zaken gaat tevens regelrecht in tegen het regeerakkoord dat voorstelde om protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens goed te keuren waardoor het Europees Hof van Straatsburg de discriminaties ten opzichte van Europese burgers en nationale minderheden kan onderzoeken.  De Senaat keurde dat protocol op 1.12.2011 goed.

Om te verhinderen dat de kiezer op 14 oktober 2012 zal stemmen voor iemand die akkoord gaat met de voornoemde illegale praktijken, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als justitieminister in deze zaak, op te nemen.
Gezien u persoonlijk tussenbeide kwam in de zaak rond de Antwerpse diamantfraude, in de zaak Belkacem en in de zaak van kamerlid Laurent Michel, kan dat geen enkel probleem zijn.  
Vergeet ook niet dat u op 15.1.2012, naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk, zei dat u 'om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, de deontologische code voor de magistratuur wil herbekijken'.
En op 29.4.2012, nadat drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps, kondigde u een 'tuchtstraf voor magistraten' aan. Daarbij zei u dat 'magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Faidersstraat 10
1060 Sint-Gillis

Kopie: pers, verenigingen, europese instellingen, slachtoffers justitie,

Verkiezingen 2012: Open VLD 'stelt de vrijheid centraal'...

A.Decroo.slotwoord.jpg

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd onder het beleid van justitieminister Turtelboom (Open VLD) niet alleen gedurende vijf lange maanden zonder reden opnieuw achter de tralies gezet.  Hij kreeg ook opnieuw een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven en een spreekverbod met de pers opgelegd alhoewel die pers niet veel voorstelt gezien zij al jarenlang al het mogelijke doet om de zaak Dutroux en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

Justitieminister Turtelboom werd terzake in de Open Brief van 11.9.2012 (die op deze blog werd gepubliceerd), opnieuw gecontacteeerd.
Turtelboom antwoordde het volgende: '
Dank u voor uw bericht. Mogen wij u vriendelijk verzoeken nota te nemen van ons nieuw e-mail adres : Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be
Nancy Thienpont, Assistente van de Informatieambtenaar van de FOD Justitie die tevens werd geschreven, antwoordde: 'Uw mail werd voor een reactie overgemaakt aan de beleidscel van het Kabinet van Justitie'.
Daar zal het waarschijnlijk bij blijven omdat het de VLD enkel te doen is om bij de verkiezingen van 14 oktober 2012 zoveel mogelijk stemmen binnen te rijven.

De vzw Werkgroep Morkhoven wiens telefoons en mails constant door de diensten van de FOD Justitie worden afgetapt, ondervindt ook opnieuw problemen met haar skynetblogs. Zij kan bvb. al maandenlang geen commentaren of aanvullende informatie plaatsen op haar berichten.

-------------

'De VLD stelt de vrijheid centraal, zowel politieke als economische vrijheid' 

Alle burgers bezitten een aantal vrijheden en rechten die niemand hen kan ontnemen, zoals vrijheid van meningsuiting, de vrijheid te beschikken over rechtmatig verworven eigendom, 

de vrijheid om overeenkomsten aan te gaan ... ; deze individuele vrijheden en rechten houden geen ontkenning in van de gemeenschap waarin de burger leeft, alle spontane samenlevingsvormen waarvan brugers de spil vormen, zoals familie, vereniging, buurt, volk en samenleving moeten geëerbiedigd worden. 

Alle burgers hebben de plicht elkaars rechten en vrijheden te eerbiedigen. 

Politiek kan en mag slechts betrekking hebben op een beperkt gedeelte van het maatschappelijk domein. De politiek dient zich vooral terug te trekken uit een ieders individueel leven'

(Uit de Open VLD Beginselverklaring, goedgekeurd op het stichtingscongres van 15 november 1992)

-------------

Boek Marcel Vervloesem

Het boek 'Kinderen te Koop' van Marcel Vervloesem waarvan het script enkele maanden geleden door de justitie in beslag werd genomen, en dat op USB-stick werd gezet, is thans ook verkrijgbaar in boekvorm en kost 25 euro.

Voor Nederland: brenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: 
vt6788107@base.be

Marcel Vervloesem kreeg na de uitgifte van zijn boek opnieuw met een huiszoeking af te rekenen. Men wilde weten of hij de cd-rom Dutroux in zijn bezit had en, zo ja, van wie hij die ontvangen had.

18-06-12

Justitieminister Turtelboom zoekt fotomodellen met blanco-strafregister...

antwerpse-VLD.phaedra-hoste.jpg

'Antwerpse Open Vld haalt Phaedra Hoste binnen'

In Antwerpen regent het de jongste dagen witte konijnen. De nieuwste naam op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is die van model Phaedra Hoste (40). Zij keert volgens verschillende bronnen bij Open Vld na tien jaar terug in de politiek, zo meldt Het Nieuwsblad.

17.6.2012 - Phaedra Hoste liet zich volgens verschillende goedingelichte bronnen binnen de Antwerpse Open Vld door lijsttrekker Annemie Turtelboom verleiden om voor de gemeenteraadsverkiezingen op de Antwerpse lijst te staan. "Er zijn verschillende gesprekken geweest", zegt een Open Vld'er.

Open Vld noch Hoste wil dit officieel bevestigen omdat ze het nieuws pas eind deze week willen bekendmaken.

Het fotomodel zat begin deze eeuw al anderhalf jaar in de Brugse gemeenteraad voor CD&V. Hoste kwam bij de andere partijen onder vuur te liggen omdat ze zelden in de gemeenteraad te zien was. Ze stapte in 2002 dan ook op omdat ze het naar eigen zeggen te druk had en politiek haar ding niet was.

http://www.vandaag.be/binnenland/99297_antwerpse-open-vld...

(Belga)

 

05-06-12

Gevangenis Dendermonde: Geert Vermeir 'wist het niet'...

Geert Vermeir.jpgOp 3 mei 2012 keurde het Vlaams parlement met een grote meerderheid een decreet goed die het arrest van de Raad van State over de schorsing van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis neutraliseert.

Op 12 augustus 2011 schorste de Raad van State immers dit RUP met als enig argument dat het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 onwettig is. Dit bepaalde dat de kennisgeving aan het publiek van een milieueffectenrapport nodig bij de opmaak van een RUP alleen nog via het internet hoeft te gebeuren.

Die kennisgeving dient om burgers inspraak te geven bij de opmaak van het MER. Voorheen moest dit gebeuren via de publicatie in een krant, gemeentelijk berichtenblad of een weekblad.

Libelle of een nog minder gelezen tijdschrift was wettelijk dus voldoende. Dat die kennisgeving alleen nog via het internet zou gebeuren was voor de Raad van State anno 2011 een schending van de inspraakrechten der burgers bij het milieubeleid.

Dat het MER in Het Laatste Nieuws toen was besproken was voor Geert Vermeir en zijn actiecomité tegen de gevangenis, geen punt. “Ik wist dat niet”, was de verdediging van Geert Vermeir (Open VLD).

Dat men een artikel in Het Laatste Nieuws over die zaak niet eens opmerkte lijkt echter amper geloofwaardig. Geert Vermeir is een liberaal politicus en Het Laatste Nieuws is niet alleen de meest gelezen krant maar nog steeds de liberale spreekbuis bij uitstek. En de actiegroep omvat een 20 actieve leden.

Filip De Preter, een der advocaten van het actiecomité tegen de gevangenis, stelt het in Knack van 23 mei zo: “Via geruchten vernamen wij in augustus dat er iets was gebeurd, en toen was het in principe te laat om te reageren.”

Die late reactie was hun bewijs dat volgens hen de rechten waren geschonden. En dat argument werd bij haar arrest door de Raad van State ook aanvaard. Probleem echter is dat door dit arrest alle sinds 18 april 2008 opgemaakte RUP’s en MER’s als onwettig konden gezien worden...

Meer info op:

http://willyvandamme.wordpress.com/2012/06/05/brengt-decr...

Foto: Geert Vermeir

(Er deed zich een probleem voor bij de publicatie van dit bericht en de email die terzake werd verzonden, kwam in de mailbox van de geadresseerde als 'ongewenste mail' terecht)