27-08-12

Hervorming van Justitie: persmededeling van de justitieminister

wathelet.Lejeune.jpg

11 september 2008

Persmededeling van de Minister van justitie, Jo Vandeurzen, en de staatsecretaris voor Gezinsbeleid, Melchior Wathelet, naar aanleiding van de presentatie van de voorstellen van de magistratuur over de hertekening van het gerechtelijk landschap.

-----

Een hervorming van het gerechtelijk landschap is nodig voor een betrouwbare rechtsbedeling tegen een faire prijs, en is een onontbeerlijke voorwaarde voor meer veiligheid in de samenleving. Dat is een inzicht van de minister en staatssecretaris, terug te vinden in het regeerakkoord, en van de magistratuur. Vandaag presenteerde op het kabinet Justitie de Hoge Raad voor Justitie, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de korpschefs van de magistratuur, van de vrede- en politierechters en van de leidinggevende griffiers en parketsecretarissen, haar hervormingsvoorstellen. 

Minister van Justitie Jo Vandeurzen schreef in zijn beleidsnota 2008 de vraag naar een reflectie over de omvang van de gerechtelijke arrondissementen, de structuur van de eerstelijnsrechtbanken, de geïntegreerde eerstelijnsparketten en het aantal rechtbanken. In het regeerakkoord staat dat “deze reflectie zou kunnen leiden tot het oprichten van een grote eerstelijnsrechtbank die, met uitzondering van de vredegerechten en de politierechtbanken, de gespecialiseerde rechtbanken groepeert met respect voor hun eigenheden inclusief een nog op te richten familierechtbank en eventueel een administratieve rechtbank.” 

In de beleidsverklaring van staatsecretaris voor Gezinsbeleid, Melchior Wathelet, staat dat “er zal worden nagegaan hoe de bestaande versnippering van bevoegdheden inzake gezinsconflicten kan worden weggewerkt en of er een grotere eenvormigheid mogelijk is, in het voordeel van de rechtzoekenden.” 

Vorig jaar nam het Openbaar Ministerie zelf het initiatief om voorstellen te formuleren. Het Openbaar Ministerie heeft in juni 2008 zijn “krachtlijnen voor een strategisch plan voor de modernisering van het Openbaar Ministerie” overgemaakt aan de Minister van Justitie. Op 4 september - bij het begin van het nieuw gerechtelijk jaar 2008-2009 – beëindigde de Hoge Raad voor de Justitie, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de rechterlijke organisatie, haar tussentijds rapport over haar project “hertekening van de rechterlijke organisatie”. Een delegatie van de magistratuur van het Openbaar Ministerie, de rechtbanken en hoven en de Hoge Raad voor de Justitie heeft op 11 september zijn voorstellen gepresenteerd aan de minister van justitie en de staatsecretaris voor Gezinsbeleid. 

Deze voorstellen behelzen ruime bakens en overwegingen. Zo is de magistratuur bijvoorbeeld voorstander van volgende principes en krijtlijnen voor de toekomst: 

- Er moet een meer geïntegreerde werking komen van parketten en arbeidsauditoraten; 

- een ruimer horizontaal niveau is wenselijk op provinciaal niveau of regio- niveau, een niveau dat de arrondissementen overstijgt; 

- meer budgettaire autonomie door decentralisatie van de diensten van de centrale administratie van de FOD justitie; 

De minister van justitie en de staatsecretaris voor gezinsbeleid hebben de voorstellen van zowel het Openbaar Ministerie als van de zetel en de Hoge Raad voor de Justitie met open armen ontvangen. Ze zijn er erg mee opgezet dat de magistratuur deze denkoefening gemaakt heeft. De voorstellen beschouwen zij als een nieuwe mijlpaal in de modernisering van de rechterlijke organisatie. 

De Minister van justitie en de staatsecretaris voor gezinsbeleid zijn er zich tegelijk van bewust dat de weg nog lang is. De hervorming is omvangrijk en complex. De excellenties wensen nu dat het debat over de hervormingen onverwijld voortgezet wordt. Het is een hervorming die de hele regering en het hele parlement aanbelangt. De Minister van justitie zal de voorzitter van het parlement een parlementaire bespreking voorstellen binnen de Commissie Justitie en de Commissie Familierecht. Ook zullen ze voorstellen doen over de organisatie van verdere besprekingen met de Hoge Raad voor de Justitie, de magistratuur en de griffiers en het ondersteunend personeel. 

De Minister van justitie, Jo Vandeurzen, heeft alvast een oproep tot wetenschappelijk onderzoek gelanceerd. Het gaat om gedetrailleerd onderzoek van de voorstellen van de magistratuur en een toetsing ervan aan buitenlandse praktijkervaring en criteria voor goed management. Het onderzoek moet ook veranderingsstrategieën opleveren voor haalbare hervormingen op lange termijn. 

Ten slotte moet het onderzoek aangeven hoe de wensen van de magistratuur en de voornemens van de regering te stroomlijnen zijn. Het voorstel moet goedgekeurd kunnen worden door het Parlement en er moeten garanties komen voor de uitvoering ervan op lange termijn. 

Op 5 september jl. werd in het Bulletin der Aanbestedingen van de federale overheid een bestek voor wetenschappelijk onderzoek publiek gemaakt. Geïnteresseerde instellingen kunnen voor dit project inschrijven tot 14 oktober. Het onderzoek moet in november van start gaan. 

De staatsecretaris voor Gezinsbeleid, Melchior Wathelet, heeft van zijn kant veelvuldige contacten met de gerechtelijke entiteiten om er toe bij te dragen dat de verschillende familiale geschillen meer op één plaats kunnen behandeld worden. Zo kunnen in familiale geschillen coherente beslissingen genomen worden en wordt voor de justitiabelen duidelijkheid waar ze terecht kunnen. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de FOD Justitie (www.just.fgov.be) en van de Hoge Raad voor de Justitie (www.hrj.be). 

Op deze websites vindt u de tekst van het Openbaar Ministerie “krachtlijnen voor een strategisch plan voor de modernisering van het Openbaar Ministerie" en het tussentijds rapport over het project “hertekenen van de rechterlijke organisatie” van de Hoge Raad voor de Justitie, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de korpschefs van de magistratuur, van de vrede- en politierechters en van de leidinggevende griffiers en parketsecretarissen.

Jo Vandeurzen

Vice- Eerste Minister, Minister van Justitie en Institutionele hervormingen 

Melchior Wathelet

De staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid

---------------------------------------------------------------------------------------------

Foto: Jean-Denis Lejeune (cdH) en staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) die het blijkbaar goed met elkaar kunnen vinden.  Lejeune werkt als adviseur energie en leefmilieu op het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet.
Voor de manifestatie tegen de vrijlating van Michelle Martijn en voor de hervorming van justitie op 19.8.2012, stond Lejeune als derde op de Luikse cdH-Kamerlijst, na Wathelet (lijsttrekker) en Onderwijsminister in de Franse gemeenschap Marie-Dominique Simonet (2de).
Na de manifestatie maakte Lejeune plotseling bekend dat hij niet meer zou opkomen. Een paar dagen later maakte de cdH echter bekend dat Lejeune lijstduwer zou worden op de Luikse cdH-Kamerlijst.

Ten dienste van politici: Marsen voor de hervorming van Justitie

PHOTONEWS_10380981-003.jpg

Brussel, 26.8.2012 - Er is een opvallende gelijkenis tussen de Witte Mars die op die op 20 oktober 1996 in Brussel plaats had nadat de zaak Dutroux losbarstte (arrestatie) en de manifestatie van 19.8.2012 tegen de vrijlating van Michelle Martin en voor de 'hervorming van justitie' te Brussel.

Bij de Witte Mars trokken meer dan 300.000 Belgen door de straten van Brussel om hulde te brengen aan alle verdwenen en vermoorde kinderen en op te komen voor een hervorming van justitie.
Vooraan in de mars liepen de ouders van Julie Lejeune en Melissa Russo, de vermoorde kinderen in de zaak Dutroux,  
De Belgische regering kwam in spoedvergadering bijéén, liet de ouders op het Koninklijk Paleis ontvangen, richtte met enkele ouders het Europees Centrum voor sexueel misbruikte en verdwenen kinderen op (Child Focus) en wist de bevolking te sussen met enkele structurele hervormingen. 
 
Op 19 augustus 2012 werd er in Brussel een optocht voor een 'snelle hervorming van justitie' en tegen de vrijlating van Michelle Martin geörganiseerd waartoe boegbeeld Jean-Denis Lejeune had opgeroepen.
Na de manifestatie hadden Jean-Denis Lejeune en Paul Marchal, de vaders van An en Julie, een ontmoeting met minister van Justitie Annemie Turtelboom.  
"Ik heb een positief gevoel, ik denk dat ze eerlijk is en iets zal veranderen", zei Paul Marchal na de ontmoeting met de justitieminister. "Ze heeft ons de gelegenheid geboden uit te leggen wat wij als slachtoffers willen, en beloofd dat ze de wet zal veranderen."
Op  23.8.2012 werd Lejeune door Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) ontvangen.
Op 24.8.2012 werden Jean-Denis Lejeune en Paul Marchal in de Lambermont ontvangen door eerste minister Elio di Rupo.
 
Er was opnieuw zeer veel media-aandacht voor de manifestatie waarvoor 5.000 mensen kwamen opdagen (sommige kranten spreken over hoogstens 1.000).  En de manifestatie was ongetwijfeld een goede zaak voor  minister Turtelboom en Lejeune die inmiddels als adviseur op het kabinet van staatssecretaris Mechior Wathelet (cdH) werkt.
Ook de cdH zal ongetwijfeld profiteren van het feit dat Lejeune de cdH-lijst in Flémalle duwt.
 
Jean-Denis Lejeune kwam enkele weken geleden plots in het nieuws nadat kamerlid Laurent Louis een lijst met pedofielen in handen kreeg gespeeld en opnieuw vragen stelde over het autopsierapport van de in de zaak Dutroux vermoorde meisjes Julie en Melissa.
Lejeune diende prompt klacht in tegen Louis.
De fractie Ecolo-Groen in het federaal parlement pleitte voor een cordon sanitaire rond Laurent Louis.
Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH) zei te 'zullen onderzoeken' hoe ze de parlementaire onschendbaarheid van Louis kon opheffen.  “Dit bereikt de grenzen van het verachtelijke. Ik kreeg de tranen in de ogen toen ik Jean-Denis Lejeune aan de lijn had,” aldus Milquet.
Ook justitieminister Turtelboom (VLD) eiste dat de Justitie zou optreden en deelde mede dat zij 'gebruikmakend van haar injunctierecht, de blog van Louis had laten afsluiten'.
 
Toen Louis zich de volgende dag opmaakte om tijdens het vragenuurtje minister van Justitie Annemie Turtelboom aan de tand te voelen over de vreemde toestanden in de Belgische gevangenissen, stonden de overige Kamerleden (op vier na) recht en verlieten ze de plenaire vergadering.
Kamervoorzitter Flahaut had het over een 'trieste dag voor de democratie'.
Laurent Louis werd door de onderzoeksrechter vervolgens in beschuldiging gesteld van het 'achterhouden van stukken uit het dossier-Dutroux' en 'voor de 'verspreiding van teksten die de identiteit onthullen van het slachtoffer' (de naam van een gekend slachtoffer van de Dutroux-affaire).
De Brussels onderzoeksrechter Olivier Anciaux gaf zelfs de opdracht tot een psychiatrisch deskundigenonderzoek van het kamerlid.
Een week lang werd Louis Michel door middel van een mediacampagne door het slijk gesleurd.
Men heeft het dikwijls over een 'verkiezingsmarathon' maar in dit geval was er sprake van een echte sprint.
 
Waarom wordt Jean-Marie Lejeune vandaag als een soort politieke volksheld opgevoerd die door alle politici en politieke partijen ondersteund wordt terwijl er toch heel wat vragen onbeäntwoord zijn gebleven in de zaak Dutroux en er van de beloofde 'hervormingen' van de justitie maar weinig is huis kwam ?  Waarom laten de ouders van de vermoorde en verdwenen kinderen zich zo gemakkelijk sussen door de beloften van politici ?
 
Foto: Jean-Denis Lejeune (en de weggeveegde Joëlle Milquet)