08-03-13

Rechten van de europese burger: Open Brief Neelie Kroes, Vice-voorzitter E.U.

Neelie.Kroes2.jpg

Brussel, 8 maart 2013

Europese Commissie
t.a.v. Mevrouw Neelie Kroes, Vice-President
BERL 10/224
1049 Brussels - België

Geachte Mevrouw Kroes,

Betreft: Rechten van de europese burger - Europese mensenrechten

Mag ik U doen herinneren aan mijn schrijven van 27 februari 2013 waarop ik tot op heden geen antwoord ontving ?

In dit schrijven informeerde ik U ondermeer over de maandenlange terreurcampagne tegenover de oudste kleindochter en de dochter van ons verenigingslid Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde. Bij die terreurcampagne werden al ons skynetblogs afgegrendeld.

Ik haalde in mijn brief van 27.2.2013 ook aan dat Marcel Vervloesem van onze vereniging al sinds 2006 een spreekverbod met de pers heeft dat hem per vonnis werd opgelegd, terwijl U juist pleit voor 'meer persvrijheid binnen Europa'.

Omdat men de grondwettelijke rechten in de europese landen langzaam wil afschaffen, kreeg Marcel Vervloesem van onze vereniging, tevens een contactverbod met de andere bestuursleden van onze vereniging opgelegd en mag hij geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden. Men legde hem ook een contactverbod met zijn eigen dochter en kleinkinderen op, die nu - dank zij het stilzwijgen van de Belgische overheid - tesamen met een ander gezin en de buurtbewoners, dus langdurig geterroriseerd worden.

Premier Di Rupo stelde in een persmededeling nochthans dat de 'veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit is van de regering' en de Belgische justitieminister A. turtelboom die het Nationaal Veiligheidsplan van de Belgische regering mee onderschreef, zei in haar toespraak van  12 juli 2010 voor de Europese Commissie, dat zij 'graag gebruik wilde maken van de extra leverage die het Voorzitterschap haar bood om intensief te werken aan een Europa dat de veiligheid dichter bij de burger brengt en concreet een verschil maakt in de veiligheidsbeleving van elke dag'.

Op 22 mei 2012 keurde het Europees Parlement de zogenoemde 'interne veiligheidsstrategie van de Europese Unie' (2010/2308(INI)) goed waarin ondermeer staat: 'Het Europees Parlement is van mening dat georganiseerde misdaad in al zijn vormen, met inbegrip van de maffia, een steeds grotere bedreiging vormt voor vrijheid, veiligheid en recht van de burgers van de EU en dat de bestrijding ervan een prioriteit dient te blijven, in overeenstemming met de aanbevelingen zoals gedaan in zijn resolutie van 25 oktober 2011 over georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie, op basis van specifieke gegevens en informatie over de huidige samenwerking tussen de EU en de lidstaten in de strijd tegen de maffia, het witwassen van geld, corruptie, witteboordencriminaliteit en andere vormen van georganiseerde misdaad.'

Op basis van al de voornoemde gegevens vraag ik nogmaals uw aandacht voor de voornoemde zaken en voor de europese veiligheidspolitiek die blijkbaar geen rekening houdt met de veiligheid van de burger.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven)

PS. In bijlage zend ik U een kopie van mijn schrijven van 7.3.2013, gericht aan de Belgische Premier Elio Di Rupo. Kopie van deze brief wordt naar de europese parlementsleden verzonden.

Di.Rupo.kleinste.misdaad.moet.bestraft.jpg

Beleidsorganen en Secretariaat van de Eerste Minister
t.a.v. Premier Di Rupo
Wetstraat 16
1000 Brussel


Geachte Heer Di Rupo,

Betreft:  'Veiligheid van de burger' - geörganiseerde misdaad - geknoei met sociale woningen

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw antwoorden inzake het Nationaal Veiligheidsplan dat, zoals we hebben gelezen, vooral bedoeld lijkt te zijn om het geweld tegen (alleenstaande) vrouwen en homosexuelen te bestrijden.

Dat blijkt ook uit het feit dat het gezin Helsen met vier minderjarige kinderen uit het dorpje Hulsthout (Herentals) reeds drie maanden lang door een geörganiseerde bende geterroriseerd wordt en er zelfs een aanslag op de moeder van de vier minderjarige kinderen werd gepleegd, zonder dat de Justitie optreedt.

Sinds enkele weken ontvangt ook een ander gezin met minderjarige kinderen, doodsbedreigingen van de bende die, na de nachtelijke geweerschoten rondom het huis van het eerste gezin, nu ook brandbommen laat ontploffen rondom de huizen van de twee gezinnen.

Ik heb U al geschreven dat er vandaag of morgen ongetwijfeld slachtoffers zullen vallen in deze zaak omdat de bende die door de overheid klaarblijkelijk beschermd wordt, in haar sms-berichtjes ook reeds liet weten dat zij het huis van het gezin Helsen zou 'platbranden'. 
Enkele dagen geleden was een bendelid zelfs over de tuinomheining van het huis van het gezin Helsen gekropen met de vermoedelijke bedoeling om brand te stichten.

Zoals ik U reeds meermaals liet weten, werd de nu reeds drie maanden durende terreurcampagne in gang gezet door een sms-je van de genaamde Victor Vervloesem, die alhoewel quazi analfabeet, dank zij de steun van het sp.a-bestuur te Herentals en van de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, Staatssecretaris en Minister van Veiligheid op het moment dat U nog Vice-premier was), tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie werd benoemd.  De man zetelt thans ook in het bestuur van de Politieraad Neteland, wat misschien verklaart waarom de genaamde Ronnie Neefs, hoofdinspecteur van de Herentalse politie (politiezone Neteland), geen proces-verbaal wenste op te stellen van de aanslag.

Welgeteld drie dagen na het sms-je van Victor Vervloesem en de daarop volgende terreurcampagne van de bende, werden de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven wekenlang versleuteld alsof men wilde verhinderen dat de vzw Werkgroep Morkhoven verslag over deze van bovenaf ondersteunde terreurcampagne zou uitbrengen.

We zijn benieuwd wat de brief van Minister Milquet van 4.3.2013, gericht aan de Herentalse burgemeester Peeters, gaat uithalen en hoelang het gaat duren vooraléér Peeters iets zal ondernemen. Want om de één of andere reden heeft Peeters een sterke emotionele band met Victor Vervloesem en we hebben ons reeds meermaals afgevraagd waarom deze ex-staatssecretaris en ex-minister zo nauw bevriend is met een figuur als Victor Vervloesem.
Die politieke vriendschap is vermoedelijk niet enkel te danken aan de verkiezingspanelen die Victor Vervloesem voor Peeters in elkaar knutselde.

Maar het gaat hierbij niet enkel om Peeters alhoewel deze met de sp.a een centrale rol speelt in heel deze affaire en zij er door politieke benoemingen voor zorgden dat een kleine, bijna ongeletterde sp.a-garnaal zoals Victor Vervloesem, dezelfde onaantastbaarheid heeft verkregen als Maurice Lippens in de Fortiszaak.

Vorig jaar werd een gezinnetje met een 82-jarige zieke vrouw die aan bed gekluisterd is, na een geknoei met sociale woningen, door de Geelse Huisvesting uit haar sociale woning gezet.
Achteraf kwam ik te weten dat Victor Vervloesem ook in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelt. Victor Vervloesem betrekt met een aantal figuren uit het criminele milieu, al jarenlang zelf een sociale woning van de Geelse Huisvesting.
 
Ik schreef hiervoor meermaals naar oud-minister Marino Keulen (Open VLD) die, op het moment dat er een gerechtelijke procedure was opgestart, ons kortweg mededeelde dat hij als Minister van Wonen 'niet kon tussenkomen in gerechtszaken'.

Ik schreef hiervoor ook naar de huidige Minister van Wonen, Freya Van den Bossche (sp.a) die het niet nodig vond om een onderzoek in deze zaak te laten voeren waardoor het gezinnetje met de 82-jarige vrouw, na jarenlange pesterijen, op straat werd gezet.

Een voormalige sp.a politicus vertelde me dat de Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a), één van de dochters van de befaamde strafpleiter Piet Van Eeckhaut (sp.a), een tijdlang werkzaam was op het het kabinet van Minister Van den Bossche.
Het zal dus geen toeval zijn dat Els Van Eeckhaut enkele jaren geleden in scherpe bewoordingen voor de verwijdering van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de zoekresultaten van de zoekrobot Metatele pleitte. Haar vriend die goed bevriend is met de ontwerper van de skynetblogs, zorgde er dan weer voor dat onze skynetblog 'Doofpot justitie' werd afgegrendeld.

De politieke betrokkenheid van de sp.a in deze zaak wordt nog duidelijker door het feit dat er in 2005 in de wijk van Victor Vervloesem, een kleine petitie rondging waarin geëist werd dat er iemand die akties rond kindermisbruiken voerde, uit de sociale woning van de Geelse Huisvesting, zou gezet worden.
 
De petitie die amper door tien man was getekend, werd dank zij de politieke tussenkomst van CD&V-raadslid Marleen Diels uit Noorderwijk (Morkhoven), in de Herentalse gemeenteraad besproken alwaar burgemeester Peeters verklaarde wel 'oor te hebben' naar de verbanning van de aktievoerder uit Herentals en omstreken.
Peeters voegde eraan dat hij de eis in de petitie om de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, verder zou voorleggen aan de juridische dienst van de gemeente Herentals.
We vragen ons opnieuw af: Hoe komt het dat Jan Peeters die als burgemeester van Herentals aan het hoofd staat van de politie en de lokale politieraden (en die tevens de Staatssecretaris en de Minister van Veiligheid was) zo'n nauwe emotionele band heeft met figuren die blijkbaar goede contacten onderhouden met leden van geörganiseerde jeugdbendes die door de Justitie beschermd worden ?

In mijn mail van 26 februari 2013 vroeg ik U om bij de Minister van Justitie inlichtingen in te winnen over het 14-jarig meisje dat enkele maanden geleden verdronken is in de vijver van het justitiehuis te Turnhout. Zij was bedwelmd geraakt door het snuiven van aanstekers-gas en had zich, vermoedelijk onder het gelach van de toeschouwers, in het water begeven. Het meisje was bevriend met één van de voornoemde bendeleden. Haar dood werd door de Justitie als een 'spijtig accident' afgedaan. Het is welbekend dat de omgeving rondom het Turnhoutse justitiehuis (het kasteeltje), al jarenlang een ontmoetingsplaats is voor drugshandelaars en drugsgebruikers, wat tot heel wat overlast bij de buurtbewoners zorgt.

Het maandenlang ongestraft terroriseren van minderjarigen en gezinnen met minderjarige kinderen, alsook van buurtbewoners die niet langer stilzwijgend kunnen toezien, roept echter niet alleen vragen op omtrent het Nationaal Veiligheidsplan.
Ik denk ook aan de GAS-boetes van 350 euro die uw regering ondermeer aan 14-jarigen omwille het gooien met sneeuwballen of belleken-trek, oplegt.
Als ik het goed begrijp, worden minderjarigen dus op die wijze gestraft terwijl uw regering de langdurige terreur van geörganiseerde bendes toestaat. 
Waarom beschermt uw regering de geörganiseerde criminaliteit terwijl in het Nationaal Veiligheidsplan staat vermeld dat men de misdaadbendes wil bestrijden ? 

Zoals ik U reeds meermaals schreef, ligt de corruptie van de politieke partijen (inclusief van de CD&V) aan de grondslag van alle problemen. 
Uw regeringspartner justitieminister Turtelboom (Open VLD) die voor de 'bestraffing van de kleinste misdaad' en een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' pleit,  is grotendeels verantwoordelijk voor deze gang van zaken.
De heer Geert SLOOTMANS, Attaché FOD Justitie, Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter, die werkzaam is in het gebouw waar dat Minister Turtelboom zetelt, schreef mij in zijn brief van 7 februari 2013 dat, gelet op het principe van de scheiding der machten, de Minister - lid van de uitvoerende macht - geen bevoegdheid heeft om tussen te komen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht'.
Maar dat is klinkklare onzin.
Turtelboom die in de zaak Belkacem al liet zien op welke wijze zij het 'principe van de scheiding der machten' respecteert, benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat de terreurcampagne van Victor Vervloesem en de bendeleden door haar stilzwijgendheid aanmoedigt, tot kabinetschef. 

De heer Slootmans deelde ons in zijn schrijven van 7.2.2013 tevens mede dat hij een print van onze email in verband met de terreurcampagne van Victor Vervloesem en de bende, aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen en aan Minister Turtelboom overmaakte.  
Maar daarvan was weinig te merken. De bende ging, onder de klaarblijkelijke bescherming van de Justitie te Turnhout, gewoon verder met haar doodsbedreigingen en enkele dagen later ontploften er brandbommen voor de huizen van de beide voornoemde gezinnen. 
Men zou haast nog gaan geloven dat de vertegenwoordigers van de grote criminaliteit binnen bepaalde justitiekringen, de opdracht gaven om de terreur van de bendes verder op te drijven.
Ook de buurtbewoners die, om één of andere reden, geen recht hebben op de door U en uw regering aangekondigde 'veiligheid voor alle burgers', worden nu het slachtoffer van terreurdaden.
Enkele dagen geleden kreeg een buurtbewoner die wilde verhinderen dat er een brandbom zou worden gesmeten, een mes op zijn keel gezet met de waarschuwing dat hij 'er zich tussenuit moest houden indien hij geen last met de bende wil hebben'.

Ik reken er dan ook op, geächte heer Premier, dat dit dossier grondig onderzocht wordt en het niet alleen bij geijkte beleefdheidsformules blijft.

In de hoop dat regering werk maakt van de 'veiligheid van alle burgers' en er, op bepaalde bestuursniveaus, niet stiekem wordt samengewerkt met de geörganiseerde misdaad die de regering zegt te willen bestrijden, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

PS. In bijlage zend ik U een kopie van ons schrijven van 6.3.2011 gericht aan de Vlaamse minister van Woonbeleid, mevrouw Freya Van den Bossche (sp.a), in verband met het geknoei met sociale woningen door de Geelse Huisvesting.  
Zoals vermeld, is de genaamde Victor Vervloesem, die alleen al omwille van zijn betrokkenheid in de voornoemde terreurcampagne onmiddellijk gesanctioneerd zou moeten worden, opnieuw in deze zaak betrokken. Maar, zoals ik zei, wordt hij door bepaalde politieke zwaargewichten, zowel binnen als buiten uw regering, en door de Justitie beschermd.
Ik zend U hierbij ook een kopie van het uitgeprinte sms-je met doodsbedreigingen van de quazi analfabete Victor Vervloesem, alsook een kopie van het uitgeprinte sms-je van zijn kompaan Dimitri.   
Over Victor Vervloesem, die als een getrouwde homo-sexueel door het leven gaat (waar we dank zij onze ruimdenkendheid voor open staan), bestaan er 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die door de Justitie nooit onderzocht werden. Dat komt omdat Victor Vervloesem en een aantal bendeleden door de Justitie werden/worden gebruikt om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.
 

100 jaar.sociale woning.jpgFraude met sociale woningen: zieke 82-jarige op straat

Open Brief aan de Vlaamse minister van Woonbeleid, mevrouw Freya Van den Bossche


Van: Jan Boeykens
Datum: 6 maart 2011 21:13
Onderwerp: Geelse Bouwmaatschappij
Aan: kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

Brussel, 6 maart 2011

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Geachte Mevrouw,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij - geknoei en fraude met sociale woningen - uitdrijvingen - verzoek tot het instellen van een grondig onderzoek

Ik hoop dat U mijn brief van 3 maart 2011 aangaande bovenvermelde materie goed hebt ontvangen.

Zoals u weet, probeerde mevrouw Breughelmans uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Noorderwijk,Herentals) enkele dagen geleden zelfmoord te plegen doordat men haar, na een eindeloos geknoei in haar dossier, met haar gezin en haar 82-jarige zieke moeder uit haar sociale woning wil drijven terwijl zij haar huur al 23 jaar lang op een correcte manier betaalde.

Er zijn mij ook andere dossiers inzake uitdrijvingen van bewoners door Sociale Woonmaatschappijen bekend. 

Vandaar mijn volgende vragen:

1) Is de Minister bereid om deze zaken grondig te laten onderzoeken of wenst zij aan struisvogelpolitiek te doen ? 2) Heeft de Minister weet van het aantal mensen die jaarlijks uit hun door de Vlaamse overheid gesubsidieerde sociale woning worden gedreven ? 3) Kan de Minister ons een overzicht geven van de jaarlijkse inkomsten van de mensen die een sociale woning kregen toegewezen ? 4) Wat denkt de Minister te zullen ondernemen tegen de gebruikelijke vriendjespolitiek bij de toewijzing van sociale woningen waarbij de reglementen inzake het toekennen van sociale woningen overtreden worden ? 5) Is de Minister van mening dat de huurders van sociale woningen voldoende beschermd zijn tegen wanpraktijken en/of willekeurige uitdrijvingen door de besturen van Sociale Woonmaatschappijen ? Wonen is tenslotte een grondrecht en mensen die gedurende 20 jaar een sociale woning betrekken en steeds correct hun huur betaalden, kunnen zomaar niet op straat worden gezet. 6) Wat is de taak van de Vereniging Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) in deze kwestie ? 7) Zou de Minister het nuttig vinden om, zoals in Frankrijk, een wetsvoorstel tegen woninguitdrijvingen te laten uitwerken ? ( http://www.elunet.org/spip.php?article17300 )

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com

Kopie aan de Vlaamse parlementsleden: GEEN REACTIE

============================================================

 

Op 17 december 2012, om 21.35 uur, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen, het onderstaande sms-berichtje. Het sms-je waarin ook sprake is van een poging tot omkoping, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van Victor Vervloesem die, niettegenstaande zijn crimineel gedrag en analfabetisme, op allerlei hoge politieposten benoemd werd om de 'Veiligheid van de Burger' te waarborgen...
Een kopie van het sms-je werd toegevoegd aan één van de klachten bij de Herentalse politie.
Zowel Minister Turtelboom (Justitie, politiek bevoegd voor de goede werking van de justitie) die zich met haar Turnhoutse procureur-kabinetschef Jan Poels achter het 'principe van de scheiding der machten' verschuilt, als Minister Milquet (Binnenlandse Zaken, politiek bevoegd voor de politiediensten), ontvingen een kopie van dit schrijven.
Ook de Minister van Ambtenarenzaken S. Van Ackeren (CD&V) werd terzake ingelicht maar vond het blijkbaar niet de moeite om te antwoorden.  
De Hoge Raad voor de Justitie werd eveneens geinformeerd maar reageerde niet. Dat komt waarschijnlijk omdat Tony Van Parys (CD&V), gewezen justitieminister en persoonlijke vriend van de gewezen justitieminister De Clerck (CD&V), één van de voorzitters van de Hoge Raad voor de Justitie is. Ook daar worden bepaalde dossiers vanuit politieke middens die het 'principe van de scheiding der machten' prediken, ongetwijfeld geblokkeerd.

Afzender: Hallo S.

S: Wie bent U ?

Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?

S: Hoe noem jij, wie ben jij ?

Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.

Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden

wa denk je ?

Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?

Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei

Afzender: Hallo ?

Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop

ik heb dan een mooi jobje voor je

Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?

Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?

Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!

Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker

Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.

Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor

het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je

Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !

Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

============================================================

Op 6 februari 2013, stuurde de genaamde Dimitri die, na de klacht bij de politie van Herentals, de terreurcampagne van Victor Vervloesem overnam, het volgende sms-je aan Sanne Helsen:

'heej bitch deze nacht en morge ga het ergste worde - ik meen het ik heb mijn slaap ingehaald' - 'hey jo bitch! ik maak u af!! en wacht ma leuk spelletj kapot - gade me men mes van benede naar bove en dan u keel oversnijde'.

De genaamde Dimitri zond ook de volgende boodschap uit die waarschijnlijk persoonlijk aan Minister Milquet en de regering Di Rupo gericht is:

'GSD - Fuck de politie':

http://youtu.be/zIach647UfY

============================================================

“Veiligheid absolute prioriteit voor regering”:
http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.1326033

“Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken”
http://www.milquet.belgium.be/nl/stand-van-zaken-met-betrekking-tot-de-maatregelen-ter-versterking-van-de-veiligheid-het-brussels

“België wil Europees veiligheidsplan tegen 2014'- 'Onze prioriteit zal uitgaan naar de rondtrekkende daderbendes”:
http://annemieturtelboom.be/2010/07/15/belgie-wil-europees-veiligheidsplan-tegen-2014/

Commentaren

Minister Turtelboom: ‘Onze burgers hebben recht op vrijheid, dat een basisprincipe is van de Europese Unie.
Voor de versterking van die vrijheid, moeten we een maximale veiligheid kunnen waarborgen.
De instrumenten die we hiertoe aanwenden, zijn geen doel op zich
maar een middel om vrijheid en veiligheid op een zo hoog mogelijk niveau met elkaar in evenwicht te brengen’…

=====

Ontmoeting minister Turtelboom – LIBE COMMISSIE

Maandag 12 juli 2010

Mijnheer de Voorzitter, geachte Parlementsleden,

Het Belgisch Voorzitterschap komt op een interessant moment. Stilaan raken we ingewerkt in de nieuwe institutionele realiteit van het Verdrag van Lissabon. De inrijperiode is voorbij en sinds december zijn de Raad, het Parlement en de Commissie vertrouwd geraakt met de nieuwe procedures van het besluitvormingsproces. Het is evident dat ik het belangrijk vind dat we gedurende de volgende zes maanden kunnen bijdragen tot het verder consolideren van deze nieuwe relaties tussen het Parlement en de Raad.
Ons gezamenlijk doel is om Europa sterker te maken en alle instrumenten optimaal in te zetten voor dit doel.
Ik ben dan ook van plan om elke gelegenheid te benutten om met u, in volle openheid, en met gezonde ambitie, verder een constructieve relatie uit te bouwen.

Ons beleid bestaat niet in een vacuüm. Het schrijft zich in in de continuïteit met het vorige en met het volgende Voorzitterschap, Spanje en Hongarije.
Het Programma van Stockholm geeft essentiële sturing aan het veiligheidsbeleid voor de Unie in de volgende jaren.

Bij de voorbereiding van dit Voorzitterschap heb ik mij laten leiden door de vraag hoe wij de Europese burger meer bewust kunnen maken van datgene wat Europa voor hem of voor haar concreet kan betekenen. Om het met een boutade te zeggen : “De Unie produceert veel actieplannen, maar is er genoeg concrete actie voor de burger ?”.

Deze invalshoek, dames en heren, is mijn leidraad in mijn Europees beleid en ik zal graag gebruik maken van de extra leverage die het Voorzitterschap mij biedt om intensief te werken aan een Europa dat de veiligheid dichter bij de burger brengt en concreet een verschil maakt in de veiligheidsbeleving van elke dag. De economisch-financiële crisis mag geen belemmering of excuus zijn, wel integendeel. Wij moeten nu resoluut onze krachten bundelen voor een veiliger Europa. Onze burgers hebben recht op vrijheid, dat een basisprincipe is van de Europese Unie. Voor de versterking van die vrijheid, moeten we een maximale veiligheid kunnen waarborgen.
De instrumenten die we hiertoe aanwenden, zijn geen doel op zich
maar een middel om vrijheid en veiligheid op een zo hoog mogelijk niveau met elkaar in evenwicht te brengen.

Deze overwegingen brengen mij tot de topprioriteit voor mijn Voorzitterschap. Op termijn moet de Europese Unie kunnen beschikken over een soort van Europees actieplan of “veiligheidsplan”, als ik het zo mag noemen, dat toelaat om effectief gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen misdaadfenomen met grensoverschrijdend karakter.

Onder het Spaans Voorzitterschap zijn we het eens geraakt over het belang en over de contouren van een gemeenschappelijke interne veiligheidstrategie. We willen verder werken op dit elan.

Onze finale doelstelling is om de veiligheidsstrategie voor Europa nu verder uit te werken, uit te diepen en ook effectief uit te voeren zodat we in 2014, wanneer het Programma van Stockholm afloopt, een alomvattende en coherente veiligheidsstrategie kunnen presenteren.
De bestaande strategie bevat beleidsopties, ideeën, principes. Om nog een stap verder te kunnen gaan, hebben de Lidstaten nood aan de juiste methode.

Met methode bedoel ik dat we in eerste instantie tot correcte beeldvorming moeten komen van misdaadfenomenen. Informatie-uitwisseling en analyse zijn cruciaal voor dergelijke beeldvorming. Eens we een juist beeld hebben van de criminaliteit in Europa, kunnen we prioriteiten bepalen. Keuzes zijn immers nodig, de middelen zijn nooit toereikend om alles tegelijk op te lossen. Voor de fenomenen die we prioritair wensen aan te pakken, moeten er actieplannen worden opgesteld, die we uitvoeren, evalueren, en waar nodig bijsturen. Dit alles moet een permanent proces zijn. Het Harmony-project dat met steun van de Commissie wordt uitgewerkt, heeft tot doel een dergelijke methodologie aan te reiken voor een Europese beleidscyclus in de strijd tegen criminaliteit.
Het is ook hier dat het Comité voor de Interne Veiligheid (COSI) volop zijn rol zal kunnen spelen. Het COSI heeft een belangrijke taak in de operationele voorbereiding en uitvoering van dit beleid. We voorzien om nog in 2010 een eerste balans van het Harmonyproject aan de Raad te kunnen presenteren en hiermee de grondslag te leggen voor de beoogde methodologie.

Een ander aspect waarvoor ik de aandacht van mijn Europese collega’s zal vragen is het integrale aspect van het veiligheidsbeleid. Het is mijn overtuiging dat we te vaak vergeten dat een veiligheidsbeleid uit een keten van maatregelen bestaat die begint met proactief optreden en preventie en die eindigt met opsporing, vervolging, strafuitvoering en slachtofferzorg. We moeten creatief durven nadenken over de manier waarop we proactiviteit en preventie binnen de Unie kunnen versterken. De beste criminaliteit is immers diegene die zich niet voordoet.

We weten dat criminaliteit niet stopt aan de grenzen. Sommige fenomenen waren oorspronkelijk lokaal van aard maar zijn meer en meer een grensoverschrijdend karakter gaan vertonen. Daarbij moeten we niet enkel oog hebben voor de objectieve onveiligheid maar ook voor het subjectieve gevoel van onveiligheid bij de burger.
Zolang we nog geen pan-Europese methode hebben om gezamenlijk de prioriteiten te bepalen in de strijd tegen criminaliteit, moeten we de fenomenen aanpakken die het meest in het oog springen en waarvoor een sterk en gecoördineerd Europees antwoord nodig is.
Ik zou daarom in de volgende maanden extra aandacht willen besteden aan de preventie van twee concrete misdaadfenomenen die zich in toenemende mate manifesteren binnen de Unie en die vaak een zeer traumatiserend effect hebben op onze burgers :

- het circuleren van illegale zware wapens die steeds meer gebruikt worden bij het plegen van misdrijven in onze landen.

Lidstaten stellen helaas vast dat het gebruik van geweld sterk toeneemt in de criminaliteit. Zowel burgers als politieagenten krijgen er in hun dagelijkse omgeving concreet mee te maken. Deze feiten hebben door hun spectaculaire effecten en de mediatisering errond ook een aanzienlijk negatief impact op het veiligheidsgevoel van de burger.

Uit een rapport van Europol blijkt dat er nood is aan meer informatie en meer Europese samenwerking, bijvoorbeeld op het vlak van onderzoek naar de rol van wapenbeurzen. Zware vuurwapens zijn vrij gemakkelijk te krijgen in Europa, en vaak tegen belachelijk lage prijzen. Voor 200 à 300 euro kan men al een dergelijk wapen kopen.
Om de illegale wapenhandel in de kiem te smoren, kunnen we alvast de methode hanteren die ik eerder schetste : beeldvorming, prioriteiten, actieplannen. Europol kan bijdragen in het aspect beeldvorming. COSI zou de opdracht moeten krijgen om tegen het einde van het jaar een actieplan op te stellen voor de strijd tegen de illegale wapenhandel.

- ten tweede, het fenomeen van rondtrekkende daderbendes: dit zijn bijzonder mobiele bendes die gans Europa rondtrekken om in te breken in woningen, handelszaken en dergelijke meer. Ze maken hierbij handig gebruik van het vrij verkeer van personen en van de mogelijkheden die grenzen bieden om opsporing en vervolging te bemoeilijken.
Ook hier is het absoluut noodzakelijk dat er een betere beeldvorming van de problematiek komt, zodat we een beter inzicht krijgen in de gemeenschappelijke uitdagingen. In een tweede fase kunnen we dan wellicht ook tot een actieplan komen.

Naast illegale wapenhandel en de problematiek van rondtrekkende dadergroepen, is er nog een derde thema waarvoor ik de preventieve aanpak wil versterken. Dit situeert zich in de strijd tegen het terrorisme en is mee gebaseerd op de aanbevelingen van de Coördinator
voor Terrorismebestrijding, namelijk de idee van preventie en radicalisme.
We hebben tijdens ons Voorzitterschap twee projecten op stapel staan die het fenomeen van radicalisering elk op een andere manier benaderen:
- Enerzijds is er de politionele aanpak: we zullen werken aan een handboek dat de politieman in de straat moet helpen bij het snel onderkennen van tekenen van radicalisering.
- Anderzijds een meer bestuurlijk project dat aandacht vraagt voor de inbreng van de verschillende maatschappelijke actoren, zodat er een omgeving wordt gecreëerd waardoor radicalisering minder kans krijgt.
Een gemeenschappelijk informatiebeleid is in ieder geval cruciaal om onze doelstellingen inzake veiligheid te bereiken. De behoefte aan méér informatie-uitwisseling voor het verhogen van de veiligheid moet worden afgewogen tegen het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Regelgeving en respect voor een aantal essentiële principes, zoals doelgerichtheid en evenredigheid, moeten ons daarin leiden.
In deze context volgen we met grote aandacht en ook met een zekere bezorgdheid de ontwikkelingen rond het Schengen Information System (SIS) II. Het Belgische beleid zal eruit bestaan de raadsconclusies van juni 2009 verder uit te voeren. Deze houden in dat SIS II moet worden voortgezet op basis van het lopende project en onder voorbehoud van het slagen van 2 mijlpaaltesten.
De Commissie moet daarom tegen de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober een consistent budgettair plan en een nieuw globaal tijdschema voorleggen. Het Voorzitterschap streeft ernaar dat het SIS II project zoals overeengekomen en in volledige operationele en budgettaire transparantie wordt gerealiseerd.

En tot slot hoop ik dat we, samen met het Parlement, ook de discussie over de wettelijke basis voor het IT-agentschap kunnen afronden. Ik zie op dit ogenblik trouwens geen obstakels die dit zouden kunnen bemoeilijken. We zullen ook de nodige initiatieven nemen om de zetelkwestie spoedig te beslechten.

Ik dank u.

http://www.eutrio.be/files/bveu/media/source1854/documents/speech_Min_Turtelboom_LIBE_12_juli_-_final.pdf

Gepost door: Yves | 08-03-13

De commentaren zijn gesloten.