20-09-12

Open VLD, 'partij van de vrijheid': Open Brief Minister Turtelboom

turtelboom-prioriteiten-voor-justitie.jpg

'De VLD stelt de vrijheid centraal, zowel politieke als economische vrijheid' 

Minister van Justitie A. Turtelboom
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Brussel, 11.9.2012


Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: Partij van de Vrijheid - spreekverbod - contactverbod - discriminatie

Mag ik u nogmaals doen herinneren aan mijn schrijven waarin ik u wijs op het feit dat de Belgische Staat (Justitie) Marcel Vervloesem verboden heeft om mij te contacteren terwijl we meer dan 30 jaar samen aktie voerden en we dus zeer goed bevriend zijn ?

Dat contactverbod werd hem opgelegd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling enkele jaren geleden en werd onlangs door het hof van beroep te Antwerpen dat een meer dan speciale rol speelde in de dossiers rond kindermisbruiken, hernieuwd.

Ook met prinses Jacqueline de Croÿ, die ondervoorzitster is van onze vereniging en die tevens persoonlijk zeer goed bevriend is, mag Marcel Vervloesem geen contact opnemen.

Dat is onmenselijk.  Het is ook een ontoelaatbare tussenkomst in vriendschaps- en andere relaties van Belgische burgers.  De Belgische Staat kan de vriendschapsrelaties van haar burgers niet verbieden.  Zij mag de contacten tussen aktievoerders en levenslange vriendschappen  niet trachten te vernietigen omdat zij bepaalde zaken wil dichtdekken.

Daar komt nog eens bij dat Marcel Vervloesem die stichter is van onze vereniging, ook nog steeds bestuurslid is van onze vereniging en de Belgische Staat op die wijze het functioneren en verderbestaan van onze vereniging belet. 
Volgens onze wettelijke statuten moet onze vereniging regelmatig bestuurs- en algemene vergaderingen organiseren waarop ondermeer beslissingen worden genomen door het voltallige bestuur. Dat kan al enkele jaren niet meer omdat de Justitie Marcel Vervloesem verbiedt om nog verder contact met de andere bestuursleden van onze vereniging op te nemen.
Ik heb de indruk dat de Belgische Staat de werking van onze vereniging tracht te ondermijnen en onze vereniging tracht te doen ontbinden.
Dit betekent echter een aantasting van het recht van iedere Belg om deel uit te maken van een vereniging en om een wettelijke vereniging op te richten in België.
Ik vrees dat het contactverbod dat Marcel Vervloesem per vonnis werd opgelegd, zal gebruikt worden om ook andere wettelijke verenigingen in België, waaronder de vakbonden, op deze manier het zwijgen opleggen. 
Men kan zich zelfs afvragen of de wettelijke verenigingen in België nog wel een wettelijk bestaansrecht hebben.

De beslissing van de Belgische Staat (Justitie) in de zaak Vervloesem, is ook totaal tegenstrijdig met het feit dat mevrouw de Croÿ en ik gedurende twee jaar lang het recht kregen om Marcel Vervloesem wekelijks in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Turnhout te gaan bezoeken.
Waarom kreeg hij dan plots een contactverbod bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ?
Tegen mevrouw de Croÿ en mezelf loopt er immers geen enkel gerechtelijk onderzoek en we hebben geen strafblad.

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en tevens zonder strafblad) 'omdat die zijn steun voor Vervloesem had uitgesproken'.

Er zijn nog andere zaken waarover ik mij ernstige zorgen maak. 
Marcel Vervloesem heeft bijvoorbeeld al zes jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem destijds door de Turnhoutse rechters die nalieten om de kinderpornozaak Zandvoort te onderzoeken, per vonnis opgelegd.  De beslissing werd door middel van vonnissen van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep te Antwerpen, steeds verder verlengd.
Ik dacht dat er een persvrijheid en een recht op vrije meningsuiting bestonden in België.

Marcel Vervloesem kreeg ook een reisverbod om hem te beletten op buitenlandse kongressen over de kinderpornonetwerken te spreken.  Enkele jaren geleden kreeg hij ook al het verbod om in de Belgische Senaat over de kinderpornonetwerken te komen spreken terwijl oud-senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin hem daartoe reeds had uitgenodigd. 

Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijdt.
Ik dacht dat iedere Belg het recht heeft om deel uit te maken aan een vereniging en het aanklagen van kindermisbruiken, in tegenstelling tot het toedekken van kindermisbruiken waaraan de Belgische autoriteiten zich schuldig maakten, geen misdaad is.

Deze gang van zaken gaat tevens regelrecht in tegen het regeerakkoord dat voorstelde om protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens goed te keuren waardoor het Europees Hof van Straatsburg de discriminaties ten opzichte van Europese burgers en nationale minderheden kan onderzoeken.  De Senaat keurde dat protocol op 1.12.2011 goed.

Om te verhinderen dat de kiezer op 14 oktober 2012 zal stemmen voor iemand die akkoord gaat met de voornoemde illegale praktijken, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als justitieminister in deze zaak, op te nemen.
Gezien u persoonlijk tussenbeide kwam in de zaak rond de Antwerpse diamantfraude, in de zaak Belkacem en in de zaak van kamerlid Laurent Michel, kan dat geen enkel probleem zijn.  
Vergeet ook niet dat u op 15.1.2012, naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk, zei dat u 'om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, de deontologische code voor de magistratuur wil herbekijken'.
En op 29.4.2012, nadat drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps, kondigde u een 'tuchtstraf voor magistraten' aan. Daarbij zei u dat 'magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Faidersstraat 10
1060 Sint-Gillis

Kopie: pers, verenigingen, europese instellingen, slachtoffers justitie,

Verkiezingen 2012: Open VLD 'stelt de vrijheid centraal'...

A.Decroo.slotwoord.jpg

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd onder het beleid van justitieminister Turtelboom (Open VLD) niet alleen gedurende vijf lange maanden zonder reden opnieuw achter de tralies gezet.  Hij kreeg ook opnieuw een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven en een spreekverbod met de pers opgelegd alhoewel die pers niet veel voorstelt gezien zij al jarenlang al het mogelijke doet om de zaak Dutroux en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

Justitieminister Turtelboom werd terzake in de Open Brief van 11.9.2012 (die op deze blog werd gepubliceerd), opnieuw gecontacteeerd.
Turtelboom antwoordde het volgende: '
Dank u voor uw bericht. Mogen wij u vriendelijk verzoeken nota te nemen van ons nieuw e-mail adres : Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be
Nancy Thienpont, Assistente van de Informatieambtenaar van de FOD Justitie die tevens werd geschreven, antwoordde: 'Uw mail werd voor een reactie overgemaakt aan de beleidscel van het Kabinet van Justitie'.
Daar zal het waarschijnlijk bij blijven omdat het de VLD enkel te doen is om bij de verkiezingen van 14 oktober 2012 zoveel mogelijk stemmen binnen te rijven.

De vzw Werkgroep Morkhoven wiens telefoons en mails constant door de diensten van de FOD Justitie worden afgetapt, ondervindt ook opnieuw problemen met haar skynetblogs. Zij kan bvb. al maandenlang geen commentaren of aanvullende informatie plaatsen op haar berichten.

-------------

'De VLD stelt de vrijheid centraal, zowel politieke als economische vrijheid' 

Alle burgers bezitten een aantal vrijheden en rechten die niemand hen kan ontnemen, zoals vrijheid van meningsuiting, de vrijheid te beschikken over rechtmatig verworven eigendom, 

de vrijheid om overeenkomsten aan te gaan ... ; deze individuele vrijheden en rechten houden geen ontkenning in van de gemeenschap waarin de burger leeft, alle spontane samenlevingsvormen waarvan brugers de spil vormen, zoals familie, vereniging, buurt, volk en samenleving moeten geëerbiedigd worden. 

Alle burgers hebben de plicht elkaars rechten en vrijheden te eerbiedigen. 

Politiek kan en mag slechts betrekking hebben op een beperkt gedeelte van het maatschappelijk domein. De politiek dient zich vooral terug te trekken uit een ieders individueel leven'

(Uit de Open VLD Beginselverklaring, goedgekeurd op het stichtingscongres van 15 november 1992)

-------------

Boek Marcel Vervloesem

Het boek 'Kinderen te Koop' van Marcel Vervloesem waarvan het script enkele maanden geleden door de justitie in beslag werd genomen, en dat op USB-stick werd gezet, is thans ook verkrijgbaar in boekvorm en kost 25 euro.

Voor Nederland: brenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: 
vt6788107@base.be

Marcel Vervloesem kreeg na de uitgifte van zijn boek opnieuw met een huiszoeking af te rekenen. Men wilde weten of hij de cd-rom Dutroux in zijn bezit had en, zo ja, van wie hij die ontvangen had.

16-09-12

GAS-boetes: Sp.a wil uitbreiding van omstreden systeem

GAZ.boete.jpg


De Antwerpse Sp.a gebruikt de rellen in Borgerhout als voorwendsel om opnieuw voor de uitbreiding van het erg omstreden systeem van zogenoemde GAS-boetes te pleiten.  Het is welbekend dat de Antwerpse Sp.a veel trekjes gemeen heeft met het extreem-rechtse Vlaams Belang dat in Antwerpen al jarenlang zijn hoofdkwartier heeft en dat op heel wat vlakken door VLD en Sp.a. ondersteund wordt.

-----

Sp.a pleit voor uitbreiding GAS-boetes na rellen

16.9.2012 - Sp.a stadspartij Antwerpen betreurt de rellen die zaterdag uitbraken in Borgerhout en herhaalt haar pleidooi voor de uitbreiding van het systeem van GAS-boetes tot 12 jaar. Dat zegt voorzitter Guy Lauwers zondag in een persmededeling. 

"In onze stad krijgt iedereen kansen, maar heeft iedereen ook verantwoordelijkheden. Antwerpenaars die uit de bocht gaan, zullen verantwoordelijk worden gesteld voor hun misstap. Als die begaan wordt door een minderjarige worden ook zijn of haar ouders bij de situatie betrokken en wordt er samen gekeken wat er nodig is om hun zoon of dochter weer op het juiste pad te krijgen", verklaart Guy Lauwers.

De stadspartij pleitte reeds in het verleden voor de uitbreiding van het systeem van GAS-boetes tot 12 jaar. "Die boete gebruiken we als middel om te voorkomen dat jongeren verder ontsporen. Want wat begint als onschuldigde stoerdoenerij, kan snel ontaarden in erger", aldus Lauwers.

Hij stelt voorts dat de grote verscheidenheid aan mensen en meningen de kracht van grote steden is, maar dat die ook voor eigen problemen zorgt. Daarom is volgens hem van belang om een goed beleid uit te bouwen waarmee de problemen die regelmatig opduiken op de juiste manier kunnen aangepakt worden. "De aanpak van de stad zaterdag mogen we bekijken als de bevestiging dat we daarmee op de goede weg zijn", besluit hij.

http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/borgerhout/sp-a-pl...

17:47 Gepost door MI5 in Actualiteit, GAS-boetes, Sp.a | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-09-12

Aktie tegen GAS-boetes

GAZ.boete.jpg

Boetes voor 12-jarigen zijn onwettelijk en lossen niets op

Tom De Meester, voorzitter van PVDA Gent, reageert verbijsterd op het voorstel van de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) om de leeftijdsgrens voor GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) te verlagen naar 12 jaar. “Geef jongeren een toekomst, geen boetes”, zegt de linkse partij.

Persdienst PVDA

“Boetes voor 12-jarigen, dat is volkomen onwettelijk”, zegt Tom De Meester. “Minderjarigen onder de 16 jaar kunnen niet simpelweg als gewone meerderjarigen worden behandeld. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag, dat ook door België is ondertekend. Er is een specifieke aanpak nodig voor jongeren die in de fout gaan, waarbij rekening gehouden wordt met hun leeftijd, en waarbij de klemtoon in elk geval moet liggen op preventie en sensibilisering van jongeren en hun ouders. Dat het stadsbestuur daarin investeert, in plaats van meteen boetes voor 12-jarigen in te willen voeren.”

Een lik-op-stuk-beleid met boetes lost niets op. “Natuurlijk zijn er jongeren die voor onaanvaardbare overlast zorgen, ook jongeren tussen 12 en 16 jaar. Maar boetes bestrijden de symptomen, niet de oorzaken”, zegt Tom De Meester. “Ik ben niet bereid om jongeren van 12, 14 jaar zomaar op te geven. We moeten jongeren een toekomst geven, geen boetes. Ik pleit voor een constructieve, positieve aanpak die gericht is op resultaten. Met preventie, overleg, daadwerkelijke begeleiding van jongeren en hun ouders. En met contracten waarbij de jongeren in kwestie zich kunnen – en moeten – herpakken. Daarbij moeten ook de school en andere actoren zoals CLB en straathoekwerkers betrokken worden.”

De PVDA vraagt zich ook af welke feiten burgemeester Termont nu precies wil aanpakken? Het begrip ‘overlast’ is een vlag die vele ladingen kan dekken. Zo stigmatiseer je alle jongeren, en dreig je bovendien de deur open te zetten voor willekeur. Tom De Meester: “Een jongere die een vuilnisbak omverschopt, moet die een boete krijgen? Of is hier een opvoedings- en attitudeprobleem, dat als dusdanig moet aangepakt worden?”

Sp.a en Groen stellen in hun koepeltekst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 uitdrukkelijk dat “kinderen en jongeren overal thuis moeten zijn in de stad”, en “recht hebben op hun plekken doorheen de hele stad”. “De kloof tussen woord en daad is groot”, zegt Tom De Meester. “Ik lees in hun koepeltekst dat sp.a en Groen bij overlast willen inzetten op preventie en sensibilisering. Hoe rijmt burgemeester Termont die nobele doelstelling met boetes voor jongeren van 12 jaar?”

Het zijn Open Vld en de N-VA die in het parlement hebben aangedrongen op de verlaging van de leeftijd voor GAS-boetes van 16 jaar naar 14 jaar. Burgemeester Termont wil nog verder gaan, en steekt de N-VA rechts voorbij. Is dat “het duidelijk alternatief voor de onverdraagzaamheid, voor de ieder-voor-zich-mentaliteit, voor de rechtse wind die door de samenleving waait", waar Groen en sp.a voor pleiten in hun koepeltekst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012?

23 januari 2012

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/persbericht-boetes-voor...

21:06 Gepost door MI5 in Actualiteit, Aktie, GAS-boetes | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

GAS-boetes zijn onwettelijk

GAZ.boete.jpg

De zogenaamde gasboetes treffen niet alleen de prostituees in Brussel.
Overal in België worden er thans 'GAS-boetes' opgelegd.  Deze administratief ingevoerde boetes zijn volslagen onwettelijk en de burger heeft geen enkel verweer tegen de opgelegde boetes.  Zij worden dikwijls gebruikt om ontevreden misbedeelden en aktievoerders het zwijgen op te leggen.
Indien men niet akkoord gaat met de boete die uitsluitend bedoeld is om de gemeentekassen te spijzen, krijgt men een deurwaarder op bezoek.  Omdat er vervolgens met een gerechtelijk proces wordt gedreigd, is men verplicht om de boete die enkel gebaseerd kan zijn op een klacht van een buurman, te betalen.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) keurt dit onwettelijk systeem van betalingen in Brussel en elders goed.  Zij zegt enkel 'argwanend te staan tegenover de uitbreiding van de GAS-boetes in Brussel omdat daarmee een parallel rechtssysteem met stadsambtenaren te dreigt te ontstaan waarbij het werk van de stadsambtenaar nog nauwelijks verschilt van wat een lokale politieagent doet.'

---

Prostituees trekken naar Raad van State voor GAS-boetes

8 september 2012 - BRUSSEL - Drie maanden na de invoering van de Brusselse GAS-boetes om prostitutie tegen te gaan, stappen 16 prostituees naar de Raad van State. Ze willen de overlastboetes laten verbieden en kunnen rekenen op de steun van de Ligue des Droits de l'homme. Dat staat te lezen in De Morgen.

Sinds begin juni behandelde de stad Brussel al meer dan 225 overlastdossiers in de Brusselse Alhambrawijk, vlakbij de KVS en het Nationaal Theater. De opkomende wijk is het werkterrein van heel wat straatprostituees. Met veel overlast tot gevolg, dixit burgemeester Freddy Thielemans (PS).
Daarom besloot men het stadsreglement aan te passen in de hoop pooiers, prostituees en klanten af te schrikken. Wie voor geluidsoverlast zorgt, bierblikjes op straat gooit of te traag rijdt langs de prostituees en het verkeer hindert, riskeert nu een gemeentelijke administratieve sanctie van 75 tot 250 euro.
De prostituees pikken het niet dat ze uit hun wijk worden gejaagd. Zestien meisjes trekken nu naar de Raad van State om het nieuwe reglement en de GAS-boetes aan te vechten. Ze krijgen daarbij de steun van Espace B, een vereniging die de statuten van de meisjes wil verbeteren, en de Ligue des droits de l'homme.
'We ondersteunen hun actie omdat de meisjes in de Alhambrawijk arbeidskrachten zijn zoals iedereen', zegt Anne-Julie Wilcox, juriste bij de Franstalige Liga voor de Mensenrechten. 'Prostitutie is legaal, en op deze manier worden ze in de clandestiniteit gedreven. De stad viseert ook enkel de meisjes. De pooiers blijven met deze maatregelen gewoon buiten schot'.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...

-----

GAS-boetes fors uitgebreid - Stadsambtenaar gaat parkeerboetes schrijven

2 juni 2012 - BRUSSEL - Stadsambtenaren zullen binnenkort administratieve boetes kunnen uitschrijven om foutparkeerders te bestraffen.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) wil de lijst van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) fors uitbreiden. In een wetsontwerp dat nog op het kernkabinet besproken moet worden, staat dat foutparkeren met gemeentelijke ‘overlastboetes' zal worden bestraft.

Volgens het wetsontwerp kan de politie nog de vaststellingen doen, maar ook stadsambtenaren zullen dus boetes kunnen uitschrijven. En die zullen niet meer door het parket worden behandeld, maar door de gemeente zelf.

‘Dat moet een einde maken aan een probleem dat voor veel irritatie zorgt', zegt de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A). ‘Wanneer iemand twee minuten te lang parkeert op een reglementaire parkeerplaats, krijgt die vaak direct een boete van een parkeerwachter van een privéfirma. Maar de auto die vijf meter verderop op een zebrapad geparkeerd staat, blijft onbestraft omdat zo'n overtreding een bevoegdheid van de politie is. Die heeft vaak geen tijd om daarop te controleren.'

Termont zat donderdag met de burgemeesters van de grootste steden van ons land samen op het kabinet van Milquet. ‘De GAS-boetes voor verkeersovertredingen zijn een van de nieuwe elementen in het wetsontwerp.'

Minister Milquet zelf wil geen commentaar kwijt. Volgende woensdag wordt haar wetsontwerp besproken op het kernkabinet. Daarna moet de tekst nog naar de ministerraad.

Gemeentes kunnen al sinds 1999 zelf overlastboetes opleggen zonder dat er nog een rechter in tussenkomt. Omdat elke gemeente het GAS-systeem naar eigen goeddunken mag invullen en iedereen de hoogte van de boetes zelf bepaalt, is er veel kritiek.

‘We moeten inderdaad opletten dat we de GAS-boetes niet te ver uitbreiden', vindt Termont. ‘Grote steden als Gent hebben personeel genoeg om het systeem in stand te houden, maar we moeten vermijden dat in kleine gemeenten de burgemeester als een soort sheriff gaat optreden.'

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) staat erg argwanend tegenover het voorstel van Milquet. ‘We zouden liever hebben dat het systeem blijft zoals het nu is', zegt Koen Van Heddeghem van de VVSG.
‘Op den duur dreig je een een parallel rechtssysteem met stadsambtenaren te krijgen. Hun werk zal nauwelijks nog verschillen van wat een lokale politieagent doet.'

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...