13-05-12

Onregelmatigheden bij het parket van Turnhout

poels-gerechtelijke-politie.jpgEnkele dagen geleden schreven wij procureur (of ex-procureur) Jansens van Turnhout over de onregelmatigheden bij het parket van Turnhout.  

Jansens antwoordde ons dat hij sinds september 2004 niet meer werkzaam is in het parket te Turnhout en vroeg om onze grieven voor te willen voorleggen aan de huidige waarnemend procureur des konings bij het parket te Turnhout nl. de eerste-substituut mevrouw Lieve Vanermen.

Sinds de vorige procureur, Jan Poels, in december van vorig jaar bij de FOD Justitie is gaan werken als kabinetschef van minister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) die allerlei misbruiken binnen de Justitie toelaat, leidt Lieve Vanermen uit Kasterlee immers het parket in Turnhout. Zij werd aangesteld als waarnemend procureur des Konings en zal eerstdaags vervangen worden door Dominique Reyniers die door de Hoge Raad voor Justitie, naar verluidt op voordracht van de Antwerpse kamervoorzitter Nico Snelders, als opvolgster werd voorgedragen voor Jan Poels. 

Reyniers is na een carrière als advocate al sinds 1996 werkzaam als substitute bij het Antwerpse parket, waar ze in 2005 eerste substituut werd. Samen met haar collega Herman Dams werd Reyniers één van de belangrijkste medewerkers van de vroegere procureur Bart Van Lysebeth.

Het schijnt dat zij zich deed opmerken door het uittekenen van werkprocessen om de afhandeling van duizenden dossiers vlot te laten verlopen. 

Men zal haar goed kunnen gebruiken in Turnhout waar men zogenoemde psychiatrische rapporten beveelt om de resultaten van de gerechtelijke onderzoeken te negeren.  Het is door het toepassen van dergelijke praktijken dat de gevangenis van Turnhout zo volzet is dat een groot deel van de gevangenen er reeds geruime tijd op matrassen op de grond moet slapen.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------------------------------

Geachte Heer Jansens,

Betreft: Onregelmatigheden bij het parket van Turnhout - achterhouden van brieven - zaak Vervloesem

Mag ik u wijzen op de langdurige onregelmatigheden bij de Raadkamer van Turnhout die blijkbaar geen rekening houdt met de resultaten van het gerechtelijke onderzoek en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank die de heer Vervloesem reeds maanden geleden vrijpleitte ?

Zoals in het verleden reeds het geval was en zoals de Hoge Raad voor de Justitie toen vaststelde,  verdween er ook weer een ontlastend stuk uit het dossier Vervloesem, namelijk de GSM met opgenomen gesprekken van de aanklager Dimitri V. waarmee hij de heer Vervloesem beschuldigde.  Die werd aan Dimitri V. weergegeven.

Zoals u tevens in bijgevoegde omzendbrief kan lezen, zijn er ook onregelmatigheden in het psychiatrische onderzoek van aanklager Dimitri V. waartoe op 13 februari 2012 door de onderzoeksrechter reeds opdracht was gegeven.

Dit verslag bevindt zich nog altijd niet in het dossier Vervloesem en wordt misbruikt om de voorlopige hechtenis van de heer Vervloesem telkens met een maand te verlengen zodat hij nu reeds zijn 5de maand ingaat, wat vernietigend is voor zijn overblijvende gezondheidstoestand en tot zijn dood kan leiden.

Er bestaan ook al wekenlang problemen met de brieven die aan de heer Vervloesem worden gericht.  Zij worden in opdracht van de Justitie achtergehouden, wat in strijd is met de basiswet voor het gevangeniswezen en een schending van de rechten van de gedetineerde is.

Erop rekenende dat er een oplossing wordt gevonden voor deze eindeloze problemen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Kopie: justitieminister Turtelboom e.a.

--

Foto: Poels

Commentaren

Europees Comité voor de Preventie van Foltering
en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT)

Voorkoming van mishandeling van personen beroofd van hun vrijheid in Europa

Het CPT organiseert bezoeken aan plaatsen waar mensen zijn gehuisvest die op enigerlei wijze van hun vrijheid zijn beroofd door de overheid, om te beoordelen hoe deze mensen worden behandeld. Het gaat hierbij om (jeugd)gevangenissen, huizen van bewaring, politiebureaus, detentiecentra voor asielzoekers, psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen, kindertehuizen, instellingen voor mensen met een intellectuele of fysieke handicap, enzovoorts.

Delegaties van het CPT hebben onbeperkt toegang tot dergelijke instellingen en hebben het recht zich vrijelijk door deze instituten te bewegen. Ze voeren privégesprekken met mensen die worden vastgehouden en hebben toegang tot iedereen die informatie kan verschaffen.

Na elk bezoek stuurt het CPT een gedetailleerd verslag naar de authoriteiten van het desbetreffende land. Dit verslag bevat de bevindingen van het CPT, evenals aanbevelingen, opmerkingen en verzoeken om informatie. Het CPT verzoekt altijd om een gedetailleerde reactie op de in het verslag naar genoemde kwesties. Het verslag en de reactie vormen onderdeel van een dialoog met de desbetreffende landen.

De volledige naam van het CPT is “Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing”. Hiermee worden twee belangrijke aspecten benadrukt. Ten eerste duidt de naam op de Europese reikwijdte van het Comité. Ten tweede dekt hij niet alleen “foltering”, maar ook een hele reeks situaties die zouden kunnen worden omschreven als vormen van “onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing”.

Bezoeken

De bezoeken worden uitgevoerd door delegaties die meestal bestaan uit meerdere leden van het CPT, medewerkers van het Secretariaat en, indien nodig, externe deskundigen en tolken.

De bezoeken van de delegaties van het Comité vinden plaats op periodieke basis (gewoonlijk eens per vier jaar). Indien nodig worden ook ad-hoc bezoeken afgelegd.

Het Comité dient de desbetreffende Staat vooraf te informeren dat het van plan is een bezoek af te leggen. Na die kennisgeving kan de delegatie van het Comité overal en te allen tijde plaatsen bezoeken waar mensen mogelijkerwijs van hun vrijheid worden beroofd.

Samenwerking en vertrouwelijkheid

De principes van samenwerking en vertrouwelijkheid vormen de grondslag van het internationale verdrag waarmee het CPT in het leven is geroepen.

Samenwerking met de nationale autoriteiten vormt de kern van het werk van het Comité. Het doel van het Comité is immers bescherming van mensen die door de nationale authoriteiten van hun vrijheid zijn beroofd en niet veroordeling van Staten.
Vertrouwelijkheid is een ander kenmerk van het werk van het CPT: de bevindingen en verslagen van het Comité en de reacties van de autoriteiten daarop zijn in principe vertrouwelijk. Desalniettemin bevindt veel informatie over het werk van het Comité zich in het publieke domein.
Openbare Publicaties

Een Staat kan er zelf voor kiezen het verslag van het CPT en de eigen reactie daarop te laten publiceren. Tot dusverre hebben de meeste Staten ervoor gekozen dat te doen.
Indien een Staat geen medewerking verleent of weigert de situatie te verbeteren met behulp van de aanbevelingen van het Comité, kan het CPT besluiten een “publieke verklaring” af te leggen.
Het Comité stelt tevens een jaarlijks “General Report” (Algemeen Verslag) op over zijn activiteiten.
Structuur van het CPT

Het CPT bestaat uit onafhankelijke en onpartijdige leden afkomstig uit verschillende professionele disciplines, zoals juristen, artsen en specialisten op het gebied van politieaangelegenheden en het gevangeniswezen.
Het Comité van Ministers van de Raad van Europa kiest een lid voor het CPT voor elke lidstaat. De leden dienen het Comité op persoonlijke titel (en zijn dus geen vertegenwoordiger van de Staat waarvoor zij zijn gekozen). Leden van het CPT leggen ter verdere waarborging van hun onafhankelijkheid geen bezoek af aan het land namens welk zij zijn gekozen.
Het Secretariaat van het CPT is onderdeel van het Directoraat-Generaal Mensenrechten en Juridische Zaken van de Raad van Europa.
Achtergrond

Het CPT is een uitvloeisel van het “European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” van de Raad van Europa, dat in 1989 in werking trad.
Uitgangspunt van het Comité is Artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens dat stelt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”.
Het Comité is geen onderzoeksinstelling, maar een niet-juridisch preventief instrument ter bescherming tegen foltering en andere vormen van mishandeling van mensen die van hun vrijheid zijn beroofd door de overheid. Hiermee vormt het dus een aanvulling op het juridische werk van het Europees Hof van de Rechten van de Mens.
Ratificeringen

De Conventie is geratificeerd door de 47 lidstaten van de Raad van Europa.
De Conventie staat open voor ondertekening door lidstaten van de Raad van Europa. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa kan niet-lidstaten uitnodigen zich bij de Conventie aan te sluiten.

----

Meer informatie

Bezoekverslagen, reacties van regeringen, openbare verklaringen en algemene verslagen zijn beschikbaar via de website van het Comité (www.cpt.coe.int).
Het CPT heeft normen ontwikkeld met betrekking tot de behandeling van mensen die van hun vrijheid zijn beroofd door nationale authoriteiten. Een samenvatting van deze normen is opgenomen in de brochure “CPT standards” [CPT/Inf/E (2002) 1].
Meer informatie over het mandaat en de werkwijze van het Comité is te vinden in de tekst van de “European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”

http://www.cpt.coe.int/dutch.htm

(een deel van de commentaren wordt momenteel van overheidswege geblokkeerd)

Gepost door: Yves | 14-05-12

De commentaren zijn gesloten.