07-05-12

Laurent Louis: 80 personen op de eerste bijéénkomst

 

Milquet.jpg

Er waren 80 personen op de eerste bijéénkomst van Laurent Louis in Meise.

Zijn persoonlijke website en de website van zijn partijtje blijven geblokkeerd.

De meeste mensen zijn slim genoeg om te begrijpen dat de heisa rond Laurent Louis niet alleen rond het autopsierapport van Julie en Mélissa (zaak Dutroux) draait maar dat het ook te maken heeft met de komende verkiezingen.
Jean-Denis Lejeune die klacht indiende tegen Louis en naar Minister Milquet telefoneerde, staat op een 3de effectieve plaats van de cdH-Kamerlijst te Luik.

Foto: Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH), die op de RTBF-radio zei dat zij 'de parlementaire immuniteit van Louis het liefst opgeheven zag en het gerechtelijk apparaat in werking moet treden'.  Milquet is blijkbaar vergeten dat de scheiding der machten een fundament van onze rechtsstaat is, en dat ook hoort te blijven.

 

Commentaren

Scheiding der machten en effectieve rechtsbescherming

29/04/2010 — Matthias Storme

Op 7 mei '10 vond in Leuven de jaarlijkse studiedag plaats van het instituut voor constitutioneel recht

De scheiding der machten moge dan al niet als dusdanig in onze Grondwet zijn bepaald, het blijft een fundament van onze rechtsstaat, en dat hoort het ook te zijn. Die scheiding is een van de belangrijkste technieken om enerzijds de staatsmacht te verdelen over overheidsorganen die elk slechts een bepaalde functie kunnen uitoefenen en daardoor beperkt worden in hun macht en anderzijds ook op andere manieren de burger te beschermen tegen de macht van die organen.
Immers, 'Power tends to corrupt ands absolute power tends to corrupt absolutely' (Lord Acton, Letter to Bishop Mandell Creighton, 1887).

Daarvoor bestaan er natuurlijk ook andere instellingen in ons grondwettelijk bestel, zoals enerzijds de grondrechten en anderzijds de directe democratie, maar het eerste veronderstelt ook een goed werkende scheiding der machten en het tweede is in ons politiek bestel bijna geheel onbestaand en botst op de geconcerteerde actie van alle politieke belanghebbenden om dat ook zo te houden.

De bestaande vorm van 'scheiding der machten' blijkt evenwel in een aantal gevallen een sta-in-de-weg te zijn voor een ander fundament van onze rechtsstaat, het beginsel van effectieve rechtsbescherming, van de mogelijkheid voor de burger om de zijn subjectieve rechten ook daadwerkelijk te doen beschermen. In een aantal gevallen is dat het gevolg van een m.i. onterecht beroep op de scheiding der machten, in een aantal andere gevallen het gevolg van het niet respecteren van die scheiding.

Om met het tweede te beginnen: er zijn nog steeds vele gevallen waar de 'checks and balances' niet voldoende werken omdat de genoemde scheiding niet gerespecteerd wordt:
- Parlementen die Individualgesetze aannemen om aldus individuele beslissingen (bv. bouwvergunningen) aan rechterlijke controle te onttrekken (uitgezonderd de zeer beperkte controle door het Grondwettelijk Hof);
- rechters die op grond van verregaande interpretaties van soms obscure volkenrechtelijke codes democratisch gelegitimeerde wetten terzijde schuiven;
- diverse praktijken waardoor de uitvoerende macht invloed kan uitoefenen op de rechtsbedeling door de rechters.
Heel in het bijzonder is er in België nog altijd geen scheiding tussen het Openbaar Ministerie en de rechters van de rechterlijke macht. Het recht van de burger op een behandeling door een door de wet aangeduide onafhankelijke en onpartijdige rechter bestaat in België niet, althans niet in strafzaken. In strafzaken worden de zaken onder de kamers van de Hoven van beroep verdeeld op voorstel van de procureur-generaal, zelf partij in het geding (zie o.m. art. 7 KB 17 januari 2001 houdende reglement voor het Hof van beroep te Brussel; art. 9 KB 26 januari 2007 houdende reglement voor het Hof te Gent). En zelfs waar dat niet zo is, is er geen Garantie des gesetzlichen Richters zoals in art. 101 van de Duitse Grondwet (en impliciet ook vereist door het EVRM).

http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/738

Gepost door: Morkhoven | 07-05-12

De commentaren zijn gesloten.