30-09-08

Marcel Vervloesem - honger- en dorststaking - 26ste dag


Brief 2 aan de Nederlandse Koningin

BeatrixImage


Van: Jan Boeykens Werkgroep Morkhoven
Aan: postbus@kabinetderkoningin.nl
Bcc: redactie@belga.be, redactie@trouw.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@parool.nl, redactie@nu.nl, redactie@spitsnet.nl, revu@tijdschriften.vnu.com, redactie.vn@weekbladpers.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, redactie@nd.nl
Datum: 30 sep. 2008
Onderwerp: Hoofdgetuige in kinderpornozaak Zandvoort moet beschermd worden

Aan de Nederlandse Koningin

Majesteit,

Zoals ik U op 25.9.2008 reeds mededeelde, bezorgde de Werkgroep Morkhoven U in 1998 enkele kopies van de kinderporno-cd-romsZandvoort.

Ook de Belgische Koning ontving een aantal kopies van deze cd-roms en hij liet deze cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Enkele maanden geleden stelde de Hoge Raad voor de Justitie echter vast dat deze cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren.Zowel de Belgische justitieminister als Z.M. de Koning werden van de verdwijning van de cd-roms alsook van de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende documenten uit het strafdossier van Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem, per aangetekende brief van respectievelijk 30.5.2008 en 3.6.2008, van deze diefstallen op de hoogte gebracht.
De minister liet echter geen onderzoek instellen omdat hij vond dat deze diefstallen deel uitmaakten van de 'gerechtelijke procedure'.
Ook het parket-generaal te Antwerpen liet tot nogtoe geen onderzoek instellen en het College van procureurs-generaal te Brussel deelde ons schriftelijk mede 'niet bevoegd te zijn' onze brieven 'enkel door te sturen naar het parket-generaal te Antwerpen'.
De Hoge Raad voor de Justitie kan dan weer alleen maar vaststellingen doen en heeft verder geen enkele bevoegdheid gekregen.

Marcel Vervloesem werd een zestal weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag uitgenodigd voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort.

Hij begint vandaag aan zijn 26ste dorst- en hongerstakingsdag in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge en dreigt, als hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort, eerstdaags in een diabetische coma te geraken waar hij misschien niet meer levend of met een ernstige hersenbeschadiging uitkomt.

In bijlage zend ik U onze Open Brief aan Mter Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, die een verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling om gezondheidsredenen zou ingediend hebben dat door een Belgische justitieambtenaar die plotseling 'ziek' is geworden en 'onvervangbaar' zou zijn, blijkbaar geblokkeerd wordt.

Mag ik U verzoeken om, vooraléér het te laat is voor Marcel Vervloesem die toch de hoofdgetuige is in de kinderpornozaak Zandvoort, contact te laten opnemen met de Nederlandse minister van justitie die dan ongetwijfeld zijn Belgische ambtsgenoot zal raadplegen ?

Rekenende op Uw tussenkomst in deze zaak en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Prinses Jacqueline de Croÿ
Ondervoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

------------------

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT

Open Brief aan de advocaat van Marcel Vervloesem, hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort

---------- Forwarded message ----------
From: Jan Boeykens
Date: 30 sep. 2008
Subject: Marcel Vervloesem - DRINGEND !
To: Raf Jespers

Geachte Heer Jespers,

Hebt u het schrijven dat ik u vannacht opstuurde, ontvangen ?

Ik vernam zopas van Wendy, de dochter van Marcel Vervloesem, dat de vrouw van het justitiehuis te Turnhout die over het penitentiairverlof en de voorlopige invrijheidsstellingen moet beslissen en die gisteren reeds afzegde, heeft laten weten dat ze 'voor een week ziekzal zijn'.

En doordat zij de 'enige is die het dossier behandelt', zou niemand haar kunnen vervangen.

Van die voorlopige invrijheidsinstelling komt dus niets in huis en het is nu zeker (wat we reeds veronderstelden) dat men Marcel in coma wil laten geraken zodat men de onfrisse praktijken op het gerecht van Turnhout (dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, diefstal van de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's dossier enz.) in de doofpot kan stoppen.

Normaal gezien zou justitieminister Vandeurzen, vermits het hier niets met de 'gerechtelijke procedures' heeft te maken, of hetparket-generaal te Antwerpen, een onderzoek in deze zaak moeten bevelen maar dat gebeurt om één of andere reden niet.

Van het parket-generaal te Antwerpen kan ik dit wel aannemen.  Dat zit verveeld met de door de Hoge Raad voor de Justitie tevens vastgestelde diefstallen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning in 1998 via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.  En rechter G. Van Craen die Marcel Vervloesem tot vier jaar gevangenisstraf veroordeelde was van het hof van beroep te Antwerpen.
Ik vermoed dat ook de Antwerpse advocaat-generaal Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde en de 'zwaarst mogelijke straf' voor Marcel Vervloesem eiste, niet bepaald zit te wachten op een onderzoek.

Maar als het parket-generaal van Antwerpen geen onderzoek laat instellen en als justitieminister Vandeurzen geen onderzoek naar dediefstallen laat instellen, wie moet die diefstallen dan wel onderzoeken ?
De Hoge Raad voor de Justitie heeft geen enkelebevoegdheid en het College van procureurs-generaal te Brussel liet ons schriftelijk weten dat zij 'niet bevoegd is om eventuele klachtente behandelen' en dat zij onze brieven 'enkel doorstuurd naar de procureur-generaal van het ressort te Antwerpen'.

Iederéén weet dus dat onze klachten over de diefstallen gegrond zijn maar niemand heeft de bevoegdheid om de klachten te (laten)onderzoeken.
Iederéén weet ook dat Marcel Vervloesem die op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld (wat voor het hof van cassatie te Brussel al een voldoende reden had moeten zijn om de uitspraak van het hof van beroep van Antwerpen nietig te verklaren) ten onrechte in de gevangenis werd opgesloten en eerstdaags in de gevangenis van Brugge in coma kan geraken.  Toch wordt er niets ondernomen.
Is het werkelijk de bedoeling om Marcel Vervloesem, die -zoals u weet- zes weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort werd uitgenodigd, uit de weg te ruimen vooraléér het College vanprocureurs-generaal met haar rapport van de hoorzitting klaar is en er een afschrift van aan Marcel Vervloesem kan laten geworden ?

Mag ik u nogmaals vragen om zo snel mogelijk de nodige stappen te ondernemen om Marcel Vervloesem vanwege gezondheidsredenen (en in afwachting van een onderzoek) in voorlopige vrijheid te laten stellen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
 Faiderstraat 10
 1060 Sint-Gilles (België)
 Erkenningsnr. 443.439.55
 Tel: 0032 (0)2 537 49 97
 WerkgroepMorkhoven@gmail.com
 http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
 http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

 PS. Door de voortdurende stakingen in de gevangenis te Brugge is het daar een echte chaos geworden. Er gebeuren ongelukken, de medicijnen komen niet op tijd, de gevangenen horen niets over wat er aan de hand is en wisten zaterdag rond bezoektijd pas dat het bezoek niet doorging. Zij mochten niet uit de cel en douchen kon ook helemaal niet.
Er is een constant gegil en de gevangenen worden langzaam aan gek. Er zijn gevangenen die zo beginnen door te slaan dat zij in een apart hok worden opgesloten waarin alleen een bed staat (zoals in het geval van Marcel Vervloesem) en waarin het licht 24 uur aan blijft.
Ik nam reeds opnieuw contact op met de Europese parlementsleden die deze zaak van dichtbij volgen en bracht de Belgisch en Nederlandse kamerleden op de hoogte.


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

België laat actievoerders rustig doodgaanDe redactie - ma 29/09/08 20:03 (UPDATE video) - In het Latijns-Amerikaanse huis in Elsene voeren negen hongerstakers nu al 84 dagen actie. De groep bestaat uit mensen van verschillende nationaliteiten die een Belgische verblijfsvergunning willen.
De hongerstakers vergelijken hun situatie met die van de hongerstakers van de Begijnhofkerk in Brussel. Die kregen na 55 dagen een verblijfsvergunning. Daarvoor willen de actievoerders in Elsene tot het uiterste gaan.

Ondertussen maken de artsen die de hongerstaking begeleiden zich ernstige zorgen. Volgens hen kan er ieder moment iemand bezwijken. Ook de actievoerders lijken dat te beseffen, want ze hebben hun testament al opgemaakt.

Voorlopig heeft de federale regering geen beslissing genomen over de regularisatiecriteria voor asielzoekers. Federaal minister van Migratie- en Asielbeleid Annemie Turtelboom (Open VLD) wil de hongerstakers in Elsene enkel een voorlopige verblijfsverugunning geven op medische grond.

28-09-08

Marcel Vervloesem moet beschermd worden


Brief aan de Nederlandse Koningin

BeatrixImage


Van: Jan Boeykens
Aan: postbus@kabinetderkoningin.nl
Datum: 25 sep. 2008 09:15
Onderwerp: Hoofdgetuige in kinderpornozaak Zandvoort moet beschermd worden

Aan de Nederlandse Koningin

Majesteit,

De Werkgroep Morkhoven bezorgde U in 1998 enkele kopies van de kinderporno-cd-roms Zandvoort.

Ook de Belgische Koning ontving een aantal kopies van deze cd-roms en hij liet deze cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Enkele maanden geleden stelde de Hoge Raad voor de Justitie echter vast dat deze cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren.

De Belgische justitieminister werd van deze verdwijning en van de tevens door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende documenten uit het strafdossier van Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem, per aangetekende brief dd.30.5.2008, van deze diefstallen op de hoogte gebracht.
De minister liet echter geen onderzoek instellen omdat hij vond dat deze diefstallen deel uitmaakten van de 'gerechtelijke procedure'.

Marcel Vervloesem werd een zestal weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag uitgenodigd voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort.

Hij begint vandaag aan zijn 21ste dorst- en hongerstaking in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge en dreigt, als hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort, eerstdaags in een diabetische coma te vallen waar hij misschien niet meer levend of met een ernstige hersenbeschadiging uitkomt.

Meer informatie vind U in bijgevoegde omzendbrief.

In de hoop op Uw tussenkomst te rekenen in deze zaak en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Prinses Jacqueline de Croÿ
Ondervoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Omzendbrief

WERKGROEP MORKHOVEN ROEPT NEDERLANDSE KAMERLEDEN DRINGEND OP OM DEHOOFDGETUIGE IN DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT TE BESCHERMEN

BRUSSEL, 25.9.2008 - Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven begint in zijn isoleercel voor besmette gevangenen in de gevangenis van Brugge, vandaag aan zijn 21ste dorst- en hongerstakingsdag.

Vervloesem wordt in de gevangenis van Brugge op bijna dezelfde manier behandeld als de manier waarop de drie DHKP-C gevangenen destijds werden behandeld. Die kregen een speciaal regime voor 'terroristen' opgelegd. Het speciaal celregime bestond -zoals in het geval van Vervloesem- ondermeer uit maatregelen van isolatie, geen briefwisseling, contactverbod met andere gevangenen en beperkt familiebezoek.
Voor de Brusselse kortgedingrechter verklaarde de Brugse gevangenisdirectie indertijd dat zij 'op duidelijke instructie van de Minister van Justitie handelde' en dat zij 'daarom de eerdere beslissingen van de kortgedingrechter naast zich had neergelegd'.
De verdediging van de gedetineerden, waaronder Mter Raf Jespers die thans de advocaat van Marcel Vervloesem is, vond het van groot belang dat de diverse rechterlijke tussenkomsten duidelijk maakten dat het etiket 'terrorisme' niet automatisch aanleiding mag geven tot een celregime waarbij de meest elementaire mensenrechten niet meer dienden gerespecteerd te worden. De verdediging moest ook vaststellen dat deMinister van Justitie en de gevangenisdirectie te Brugge ondanks duidelijke opeenvolgende beslissingen van de kortgedingrechters een gebrek aan respect voor deze beslissingen van de rechterlijke macht toonden en de beslissingen naast zich poogden neer te leggen.
De uitspraken van de kortgedingrechter hebben echter niets aan deze toestanden veranderd want, alhoewel Marcel Vervloesem nooit het etiket 'terrorisme' kreeg opgelegd, valt zelfs hij onder het eerder genoemde speciaal regime voor zogezegde terroristen.

Marcel Vervloesem werd zes weken geleden nog door het College van procureurs-generaal in Den Haag voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort uitgenodigd.

Het College van procureurs-generaal beloofde hem een rapport van deze hoorzitting te zullen overmaken maar indien de zware zieke Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker,) eerstdaags in een diabetische coma geraakt en daarbij overlijdt of ernstige hersenschade oploopt, dan zal er van dit rapport niet veel meer in huis komen.

De Werkgroep Morkhoven begint zich af te vragen of justitieminister Vandeurzen bepaalde afspraken met de Nederlandse justitie maakte.

Kort na zijn aantreden maakte Vandeurzen immers bekend dat hij zijn relaties met de Nederlandse justitie 'sterk wilde verbeteren'.

-----------------

Gevangenis Brugge
t.a.v. Mevrouw Haesebrouck

Brussel, 24 september 2008

Geachte Mevrouw Haesebrouck,

Betreft: doofpotpolitiek kinderpornozaak Zandvoort - Ouders van Nederlandse slachtoffers sexueel misbruik mogen Marcel Vervloesem niet bezoeken

Vandaag kreeg ik opnieuw een telefoontje van Erik en Ingrid Riksen, de ouders van de Nederlandse slachtoffers van sexueel misbruik die door Marcel Vervloesem jarenlang geholpen werden en die in hun schriftelijke verklaringen tegenover de Belgische justitie daarvan ook voortdurend getuigden zonder dat de rechters van de correctionele rechtbank te Turnhout en van het Hof van Beroep te Antwerpen daar vanzelfsprekend rekening mee hielden (dat kwam omdat die het te druk hadden met de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende dossierstukken opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die de Koning hen voor onderzoek had laten overmaken).

De heer en mevrouw Riksen die begrepen hebben dat men Marcel enkel veroordeelde om hem in de gevangenis te laten overlijden, wisten mij te melden dat hun bezoekaanvraag nog altijd niet geregeld is.
Zij telefoneerden vandaag opnieuw naar de gevangenis waar men hen mededeelde dat Marcel Vervloesem 'te moe was' om hun schriftelijke aanvraag naar de directeur te zenden en dat men 'vrijdag maar eens moest terugbellen als men niet in staking was'.

De heer en mevrouw Riksen zonden hun schriftelijke vraag tot bezoek, tesamen met een afschrift van hun identiteitskaart, op 12 september 2008 naar Marcel Vervloesem.
Op 15 september 2008 kwamen zij na 150 kilometer rijden in Brugge aan en de heer Riksen liet zich in de gevangenis van Brugge toen voor een bezoek aan Marcel Vervloesem inschrijven (vanaf de inschrijving is de bezoekregeling geregeld). Hij kreeg te horen dat het 'nog vijf dagen zou duren' en hij 'op vrijdag 19 september 2008 naar de gevangenis moest bellen'.
De heer Riksen belde op vrijdag 19.9.2008 dus naar de gevangenis van Brugge en vernam dat men 'in staking was' en dat hij 'de volgende dag maar eens moest terugbellen'.
Zaterdag 20.9.2008, zei men de heer Riksen dat men op 'maandag 23.9.2008 maar moest terugbellen'.
Vandaag, 24.9.2008, kreeg de heer Riksen dus te horen dat hij op vrijdag 27.9.2008 'maar eens moest terugbellen als men niet in staking was' en 'dat Marcel Vervloesem te vermoeid was om zijn aanvraag naar de directeur te zenden'.

Het is dan ook merkwaardig dat u ons op zondag 21.9.2008 (op een stakingsdag nog wel) een mail stuurde waarin u ons plotseling de toelating gaf om Marcel Vervloesem te bezoeken. Uit uw mail blijkt immers dat u de toelatingen tot het bezoek van Marcel Vervloesem onmiddellijk kan geven als het nodig is en dat heel die kinderachtige comedie rond het bezoekrecht niets met stakingen of de 'vermoeidheid van Marcel Vervloesem' te maken heeft.
U bent toevallig ook diegene die, na 16 dagen aandringen onzentwege, besliste om Marcel Vervloesem die u daarvoor speciaal naar 'Het Bad' in de gevangenis van Brugge liet roepen, zijn schrijfmachine te bezorgen.
U was toevallig ook weer de persoon die, er na 16 dagen, plotseling voor kon zorgen dat Marcel Vervloesem min of meer zijn brieven ontving.
U bent met andere woorden diegene die over al deze zaken beslist.

Zoals ik u gisteren ook schreef (zie kopie van deze brief in bijlage), wacht ook de italiaanse geneesheer Dr. Gagliardi nu al sinds zijn bezoekaanvraag die hij een maand geleden schriftelijk indiende, op uw toelating om Marcel Vervloesem te bezoeken.

Het kan misschien zijn dat u van justitieminister Vandeurzen die natuurlijk erg verveeld zit met het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort, de opgezette klachten tegen Marcel Vervloesem, de door hem dichtgedekte diefstallen op de gerechtshoven enzovoorts...
rechtstreeks de opdracht hebt gekregen om Marcel Vervloesem, voor hij in coma geraakt en misschien overlijdt of hersenschade oploopt, volledig van de buitenwereld af te zonderen maar u vergeet dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat er in de gevangenis van Brugge gebeurt.

U zal dus, tesamen met justitieminister Vandeurzen die ongetwijfeld ook ten allen koste wil voorkomen dat het College van procureurs-generaal in Den Haag een rapport opmaakt van de hoorzitting rond de kinderpornozaak Zandvoort waarop Marcel Vervloesem zes weken geleden werd uitgenodigd, ten volle verantwoordelijk gesteld worden als het slecht afloopt met Marcel Vervloesem.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

-----------------

From: Jan Boeykens
Date: 23 sep. 2008
Subject: Marcel Vervloesem - gevangenis Brugge
To: sibylle.haesebrouck@just.fgov.be

Gevangenis Brugge

Geachte Mevrouw Haesebrouck,

Betreft: Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven

Hartelijk dank voor de toelating van het bezoek zodat we Marcel na de wekenlange durende problemen met het bezoekregeling, eindelijk in de gevangenis van Brugge konden gaan bezoeken.

Gelukkig was Marcel nog bij kennis want -zoals u weet (en zoals het parket-generaal van Antwerpen en ex-ziekenhuisdirecteur-justitieminister Deleuze die van deze zaak perfect op de hoogte zijn, weten)- dreigt Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 19e dorst- en hongerstakingsdag begint, in een diabetische coma terecht te komen van waaruit hij vanwege zijn hartproblemen niet meer levend zal uitgeraken.

Het is misschien daarop dat men juist rekent nu dat het College van procureurs-generaal in Den Haag die Marcel een zestal weken voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort uitnodigde aan een uitgebreid verslag werkt waarvan zij een copie aan Marcel beloofde te zenden.

Ik hou eraan om u er mede van in kennis te stellen dat Marcel zijn dorst- en hongerstaking in de gevangenis begon omdat:
- de kinderpornozaak Zandvoort, nadat hij alle materiaal in opdracht van de Werkgroep Morkhoven aan justitie had overgemaakt, nooit werd onderzocht
- de -volgens een politierapport- 88.539 kinderen (en zelfs baby's) nooit geidentificeerd werden
- de kinderpornoproducenten en kinderverkrachterrs + folteraars in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd werden
- men hem via enkele gefantaseerde klachtjes van zijn halfbroer en zijn vriendjes uit de wijk, wel jarenlang zonder enig bewijsmiddel en zonder onderzoek naar de bewijzen en getuigenissen ter zijner ontlasting, als 'kindermisbruiker' liet vervolgen terwijl er tegen de halfbroer, die inmiddels tot voorzitter van de commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd benoemd, zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan
- men hem voor het 'bezit van kinderporno' liet vervolgen terwijl het kinderpornomateriaal in de zaak Zandvoort aan justitie was overgemaakt
- men hem, nadat de klachtjes aan geloofwaardigheid begonnen te verliezen, in 2005 opnieuw van 'verkrachtingen en folteringen' liet beschuldigen en men hem daarvoor toen direct liet opsluiten terwijl er niet eens een DNA-onderzoek van de bamboestokjes (het enigste zogezegde bewijsmateriaal) was gebeurd en de medische experten bevestigden dat hij ten tijde van deze zogezegde verkrachtingen tengevolge van zijn zware suikerziekte inderdaad impotent was
- men op het gerechtshof van Turnhout alle ontlastende documenten uit zijn dossier deed verdwijnen, wat door de Hoge Raad voor de Justitie die 3 keer onderzoek voerde, schriftelijk werd bevestigd
- dat men dit uitsluitend deed om de kinderpornozaak Zandvoort en de zaak van zijn halfbroer dicht te dekken en hem als zogezegd kindermisbruiker te kunnen veroordelen
- men op het hof van beroep te Antwerpen alwaar hij tot 4 jaar cel werd veroordeeld, de 7 cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort deed verdwijnen, wat tevens door de Hoge Raad voor de Justitie werd bevestigd. (De 7 van de in totaal 21 cd-roms, waren in 1998 aan door de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgd die ze via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys die thans lid is van de senaatscommissie Justitie, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken)
- justitieminister Vandeurzen geen onderzoek naar deze verdwijningen, die niets met de gerechtelijke procedures' te maken hebben, laat voeren waardoor de kindermisbruikers en zij die het onderzoek belemmerden worden beschermd, terwijl hij als zogezegde kindermisbruiker in de gevangenis zou moeten wegkwijnen
- Minister Vandeurzen en zijn vrienden van justitie het rapport van het College van procureurs-generaal in Den Haag niet wensen af te wachten en zij er op rekenen dat hij, nog voor dit rapport opgemaakt werd, overleden is
- hij niet wil dat Minister Vandeurzen en zijn vrienden van justitie, de kinderpornozaak Zandvoort, de opgezette klachten tegen hem en de gepleegde diefstallen op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout, definitief in de doofpot kunnen stoppen

Verder wens ik u van de volgende zaken op de hoogte te brengen:
- De Italiaanse geneesheer Dr. Gagliardi die nu al bijna een maand lang zijn best doet om Marcel in de gevangenis te gaan opzoeken, zal een afschrift van zijn identiteitskaart aan Marcel bezorgen zodat zijn bezoek geen probleem meer kan zijn.
- Ook Erik en Ingrid Riksen waarvan de kinderen door Marcel werden geholpen, proberen Marcel reeds een maand lang te bezoeken. Zij zonden een tiental dagen geleden een brief naar Marcel (met in bijlage een copie van hun identiteitskaart) waarin zij hun bezoek aanvroegen.
Zij telefoneerden reeds een 5-tal keren naar de gevangenis van Turnhout maar staan nog steeds niet ingeschreven en kunnen Marcel dus nog altijd niet bezoeken. Waarom krijgen deze mensen geen toelating tot bezoek ? Komt dat misschien omdat zij positief getuigden opzichtens Marcel ? Waarom is justitieminister Vadeurzen daarmee akkoord ?
- In opdracht van Marcel Vervloesem's advocaat Mter Raf Jespers kwamen er twee advocaten op bezoek bij Marcel maar die kregen slecht 5 en 10 minuten spreektijd. Waarom tracht justitie te voorkomen dat Marcel in de gevangenis beroep kan doen op zijn advocaat ? Heeft dit misschien te maken met de hoorzitting in Den Haag, de niet-onderzochte diefstallen, de spoedprocedure voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het feit dat Mter Jespers het parket-generaal te Antwerpen per aangetekende brief op de hoogte bracht van het feit dat Marcel tengevolge van zijn hart- en suikerziekte + zijn kanker in de gevangenis van Brugge kan overlijden ? Waarom is justitieminister Vandeurzen daarmee akkoord ?
- Marcel die thans slechts een paar kopjes water drinkt wat onvoldoende is om in geval van een hongerstaking en met een hart-en suikerziekte te overleven, zou alleen maar water krijgen aangeboden dat zo warm is dat het ondrinkbaar is.
- Marcel heeft twee dagen geleden eindelijk zijn schrijfmachine gekregen. Moest men werkelijk wachten totdat hij bijna niet meer in staat is om een brief te schrijven ? Waarom gaf justitie deze opdracht ? Waarom was justitieminister Vandeurzen, die -zoals gezegd- perfect op de hoogte is van dit dossier, daarmee akkoord ?
- Marcel die gisteren gelukkig nog aanspreekbaar was, kan ieder moment in een diabetische coma geraken waar hij niet meer levend uitgeraakt. Waarom nemen justitie en justitieminister Vandeurzen geen gepaste maatregelen (onderzoek van de diefstallen, voorlopige invrijheidsstelling onder electronisch toezicht,) en wachten zij totdat Marcel aan zijn honger- en dorststaking ten onder gaat ?
- Marcel ontvangt nu eindelijk zijn briefwisseling. In wiens opdracht werd zijn briefwisseling in de gevangenis geblokkeerd ?
- Marcel is thans opgesloten in een cel die eigenlijk bedoeld is voor mensen die een besmettelijke ziekte hebben. Er is geen enkele verluchting in zijn cel. Hij heeft geen enkel contact met medegevangenen. Drie keren per dag komt er een verpleegster langs om zijn bloed te controleren (omdat men zijn aders bijna niet meer vindt, staan de armen van Marcel vol blauwe plekken). Marcel verlaat zijn kamer slechts als hij bezoek heeft. Hij wordt dus volledig geisoleerd.
Wie van justitie is er verantwoordelijk voor deze onmenselijke en folterende behandeling. Waarom gaat ex-ziekenhuisdirecteur-justitieminister hiermee akkoord ? Heeft men nog nooit van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens gehoord dat door België mede werd ondertekend ?
- Op 8.9.2008 stond de suikerspiegel van Marcel op 460. Op 9.9.2008 ('smorgens) bleek zijn suikerspiegel reeds op 560 te staan en werd er besloten om Marcel naar de gevangenis van Brugge over te brengen. Waarom werd de familie van Marcel daarvan niet ingelicht zodat de schoonzoon van Marcel voor een gesloten gevangenis stond ? Waarom duurde het een hele dag vooraléér Marcel eindelijk per ziekenwagen werd weggevoerd en bleek de ziekenwagen op een bepaald moment zonder hem te zijn vertrokken om dan twee uur later weer terug te komen ?
Waarom schreef Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad dat Marcel dat het ziekenhuis van Turnhout werd overgebracht terwijl Marcel zich daarvan niets herinnert ?
- Hoelang denken de medici dat Marcel die besloten heeft om zijn dorst- en hongerstaking tot het einde te blijven doorzetten, zijn honger- en dorststaking kan volhouden zonder kans op overlijden ?
Waarom reageert justitieminister Vandeurzen niet die, via een speciale briefing, dagelijks van de stand van zaken op de hoogte wordt gehouden ? Waarom neemt de minister geen gepaste maatregelen (onderzoek van dediefstallen, voorlopige invrijheidstelling, onder electronisch toezicht,) terwijl hij in zijn beleidsverklaring justitie stelde dat de 'mens centraal moet staan binnen justitie' ?
- De 3 kleinkinderen van Marcel (waaronder een gehandicapte jongen) worden op school uitgemaakt voor 'Jullie grootvader is een vuile pedofiel' enzoverder. De vader van de kinderen nam reeds contact op met de schooldirecteur. Waarom moeten ook de familie en kleinkinderen van Marcel het slachtoffer worden van de moedwil en onbekwaamheid van het parket-generaal van Antwerpen en justitieminister Vandeurzen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Jan@janmarijnissen.nl, rvraak@sp.nl, skarabulut@sp.nl, pjansen@sp.nl, f.luijben@tweedekamer.nl, r.poppe@tweedekamer.nl, A.Gerkens@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, p.lempens@tweedekamer.nl, m.langkamp@tweedekamer.nl, e.roemer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, h.polderman@tweedekamer.nl, KvanVelzen@sp.nl, E.Irrgang@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, C.Aptroot@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, A.vMiltenburg@tweedekamer.nl, F.Teeven@tweedekamer.nl, j.remkes@tweedekamer.nl, S.Blok@tweedekamer.nl, h.kamp@tweedekamer.nl, L.Griffith@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, a.nicolai@tweedekamer.nl, f.weekers@tweedekamer.nl, J.Snijder@tweedekamer.nl, J.vBaalen@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, P.dKrom@tweedekamer.nl, edithschippers@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl, W.vanBeek@tweedekamer.nl, I.Dezentjehamming@tweedekamer.nlCc: kro@omroep.nl, redactie@metronieuws.nl, ncrv@omroep.nl, redactie@nd.nl, info@net5.nl, radionieuws@nos.nl, publiek@nps.nl, nps@omroep.nl, nrc@nrc.nl, panorama@spaarnestad.nl, redactie@parool.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, amsterdam.newsroom@reuters.com, revu@tijdschriften.vnu.com, eric.ingrid@home.nl, redactie@rotterdamsdagblad.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, 5inhetland@rtl5.nl, rvu@omroep.nl, info@sbs6.nl, sgp@tweedekamer.nl, spfractie@tweedekamer.nl, redactie@spitsnet.nl, r.verdonk@tweedekamer.nl, teleacnot@omroep.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, tros@tros.nl, redactie@trouw.nl, pix@upi.nl, vara@vara.nl, vermist@tros.nl, publiek@veronica.nl, redactie@volkskrant.nl, Voorzitter@tweedekamer.nl, info@vpro.nl, redactie.vn@weekbladpers.nl, vvdvoorlichting@tweedekamer.nl, wereldomroep@rnw.nl


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

De Telegraaf beschermt de kindermisbruikers


Telegraaf_126806eDe Nederlandse krant De Telegraaf berichtte op 25.9.2008 over de thans meer dan zorgwekkende gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die vandaag aan zijn 24ste dorst- en hongerstaking begint in zijn isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge.

Marcel Vervloesem die als een gevaarlijke terrorist werd behandeld (geen schrijfmachine in de cel, geen brieven, geen enkel contact met medegevangenen, een bijna volledige afzondering, alleen maar een zeer beperkt bezoek van de familie, geen verluchting in zijn cel, dag en nacht opgesloten, geen recht om zijn advocaat te spreken enz.) drinkt weliswaar sinds de zevende of achtste dag van zijn honger- en dorststaking een paar kopjes water omdat hij anders binnen de 10 dagen al in coma was geweest zonder dat iemand zou weten waarom.
In geval van een hongerstaking is men echter verplicht om liters water te drinken. En het is thans al zover gekomen dat zelfs een paar kopjes water te veel zijn omdat zijn maag dit niet meer aankan.

Het is dus een goede zaak dat De Telegraaf deze zaak ter sprake bracht.

Het probleem met De Telegraaf is echter dat zij haar lezers op een goedkope manier bedriegt, misleidt en totaal niet informeert.

In het berichtje van De Telegraaf van 25.9.08 kon men bijvoorbeeld lezen: 'Vervloesem werd begin dit jaar tot een celstraf van vier jaar veroordeeld voor seksueel misbruik van vier minderjarigen. Hij was in de jaren negentig een zelfverklaarde pedofielenjager en verwierf ook in Nederland bekendheid. Maar tussen 1975 en 1995 misbruikte hij zelf kinderen.'

Marcel Vervloesem misbruikte tussen 1975 en 1995 echter helemaal geen kinderen. Hij werd voor de klachten van zijn halfbroer Victor V. en zijn pedo-vriendjes (als ik het zo mag zeggen) immers in 2006 al vrijgesproken.
Over zijn halfbroer die gemeenteraadslid werd en tot voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd verkozen, bestaan er trouwens zo'n 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die nooit werkelijk onderzocht zijn. Zelfs nadat de lijst met pv's op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers was afgegeven, volgde er geen grondig onderzoek. Dat is ook enigszins begrijpelijk. Indien zou gebleken hebben dat Victor V. zelf kinderen misbruikte, dan was de hele Vlaamse pers en justitie met haar jarenlange verdachtmakingen tegenover Marcel Vervloesem immers als een corrupte bende door de mand gevallen.

De Telegraaf heeft het ook over vier minderjarigen terwijl het ging om drie minderjarigen uit de kringen van Victor V. die als eerste met zijn gefantaseerde verhalen over de zogenaamde folteringen en verkrachtingen waarvan hij in zijn jeugd het slachtoffer was geweest', naar de pers liep.
Eén van die minderjarigen had zelfs eerst een klacht tegen Victor V. ingediend maar wijzigde die klacht na een 8 uren durende ondervraging door de politie van Herentals, in een klacht tegen Marcel Vervloesem. De jongen vond dit waarschijnlijk het meest raadzame gezien hij met de andere minderjarigen bij een gewapende roofoverval en bij drugshandel was betrokken.

De Telegraaf vertelt er ook niet bij dat Marcel Vervloesem ten tijde van de zogenaamde verkrachtingen in 2005, impotent was tengevolge van zijn zware suikerziekte en dat er medische rapporten van bestaan die de rechter in Antwerpen, zonder een gerechtelijke tegenexpert aan te stellen, gewoon naast zich neerlegde.

De Telegraaf heeft het wel op een kinderachtige manier opnieuw over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' alhoewel dit niets met de feiten heeft te maken en de meeste journalisten dit alleen maar tot vervelens toe blijven herhalen omdat ze er een plezier in vinden om de weerloze Marcel Vervloesem tot op de grond af te breken.

De krant verzwijgt dat de Hoge Raad voor de Justitie die tot driemaal een onderzoek instelde, schriftelijk bevestigde dat de ontlastende bewijzen en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen zijn zodat Marcel Vervloesem veroordeeld werd op basis van een totaal onvolledig dossier dat alleen de gefantaseerde verhalen van de jeugdige misdadigers uit 2005 en een nooit op DNA-sporen onderzocht bamboo-stokje bevatte.

De Telegraaf zwijgt ook bewust over de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen en die één of andere magistraat misschien per vergissing mee naar zijn slaapkamer heeft genomen.
De Werkgroep Morkhoven bezorgde deze cd-roms in 1998 aan de Koning die ze via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.

Het toppunt van kinderachtige verdachtmakingen is het plaatje dat De Telegraaf naast haar berichtje zette. Daarop werden de ogen van Marcel Vervloesem met een zwart streepje afgedekt zodat zelfs de meest stompzinnige lezers van deze krant zouden begrijpen dat Marcel Vervloesem een 'pedofiel' is. De Telegraaf wil haar domme lezers immers doen geloven dat zij de pedofielen keihard aanpakt terwijl de krant enkel de kindermisbruikers in de zaak Zandvoort die nooit werden opgespoord en vervolgd, wil beschermen.


Kinderpornojager Vervloesem in hongerstaking

Telegraaf.25.9.08.vervloesem_383247dBRUSSEL -  De zelfverklaarde Belgische kinderpornojager Marcel Vervloesem houdt al drie weken een honger- en drinkstaking in de gevangenis in Brugge. Dat meldt de voorzitter van zijn Werkgroep Morkhoven.

Vervloesem werd begin dit jaar tot een celstraf van vier jaar veroordeeld voor seksueel misbruik van vier minderjarigen. Hij was in de jaren negentig een zelfverklaarde pedofielenjager en verwierf ook in Nederland bekendheid. Maar tussen 1975 en 1995 misbruikte hij zelf kinderen.
Vervloesem beweert dat er een complot tegen hem is gesmeed. Zijn medestanders roepen Nederlandse Tweede Kamerleden op hem te beschermen omdat hij in de gevangenis als terrorist behandeld zou worden. Vervloesem heeft een hartkwaal en diabetes en zou volgens zijn werkgroep elk moment in een coma kunnen raken.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/2025411/__Kinderpornojager_in_hongerstaking__.htmldo 25 sep 2008, 18:11


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

26-09-08

Marcel Vervloesem - 22ième jour de la grève de la faim et du soif: Giovanni


'Je suis convaincu qu'on veut laisser mourir Marcel au prison ou à l'hôpital de Bruges'

marcel_action_bxl 126


Cher Giovanni,

Excusez-moi pour le fait que je ne pouvais pas répondre immédiatemment.

Eric en Ingrid Riksen, les parents des enfants-victimes qui ont été aidé par Marcel et qui ont toujours soutenu Marcel, ont enfin eu la permission de visiter Marcel.

Ils attendaient (comme Giorgio) presque un mois.

Il y a déjà deux semaines qu'ils ont correctement envoyer leur demande à Marcel en ajoutant une copie de leur carte d'identité.

Ils étaient obligés de téléphoner presque 10 fois au prison de Bruges.

Ils voulaient visiter Marcel demain mais demain il y a à nouveau une grève des gardiens à Bruges.

J'ai l'impression que la correspondence de Marcel reste bloqué et j'ai découvert qu'on une 'régime spécial' chez Marcel. En 2006 on a utilisé ce 'régime spécial' pour une groupe de 3 activistes kurdes qui étaient étiquêtés comme des 'terroristes'.
Comme Marcel, ils devenaient complètement isolés; ils n'avaient aucune contact avec les autres prisoniers, leur correspondence et leur communications téléphoniques étaient controlés (bloqués), leur droit de visite était énormement limité, ils n'avaient presque pas la permission de parler leurs avocats etc.

Si Marcel est encore en vie dans quelques jours, c'est mieux de lui écrire personnellement et de lui demander (s' il est encore capable de faire ça) de mettre le directeur au courant de votre demande. Il faut ajouter votre carte identité. Mais je crois que vous serez trop tard parce que le directeur du prison de Bruges fait tout pour éviter la visite de certaines personnes à Marcel et Marcel va tomber à un coma diabétique si la justice ne lui laisse pas en liberté conditionelle pour des raisons de sa santé (maladie du coeur, lourdement diabétique, cancer,).

Je suis convaincu qu'on veut laisser mourir Marcel au prison ou à l'hôpital de Bruges parce qu'on veut étouffer l'affaire pédocriminelle de Zandvoort à tout prix. On veut aussi étouffer les vols aux tribunaux de Turnhout et d'Anvers des documents en décharge du dossier de Marcel et des cd-roms de l'affaire Zandvoort qui le Roi transmettait en 1998 à la justice.
On veut éviter à tout prix que le Collège des procureurs-général de La Haye qui invitait Marcel concerne le réseau de Zandvoort, il y a 6 semaines, transmet un copie de son rapport à Marcel.


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.lepeededamocles.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://antipedo.over-blog.com/15-index.html
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ censuré: 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(Belgique - Belgium)

Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

02:29 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: mafia politique belge |  Facebook |

22-09-08

Politieke verloedering


vandenhove.MM'Scheiding der machten', zolang het in hun eigen kraam past

Van: Annemie Jans
Verzonden door: sint-truiden.be
Aan: werkgroepmorkhoven
Datum: 16 sep. 2008 09:30
Onderwerp: uw e-mails van 27 en 28 augustus 2008 en 2 en 9 september 2008

Aan de heer Jan Boeykens

Beste,

Ik heb de bovenvermelde mails goed ontvangen en heb de inhoud met de nodige aandacht doorgenomen.

De inhoud ervan beschouw ik als een vorm van vrije meningsuiting.

Zoals ik in mijn eerdere antwoorden reeds vermeldde, is er in België een scheiding der machten.

Als federaal volksvertegenwoordiger, deel uitmakend van de wetgevende macht, zal u begrijpen dat ik als democratisch verkozen politicus deze scheiding der machten respecteer en dan ook geen enkele uitspraak doe over een gerechtelijk dossier. Dit behoort immers tot de rechterlijke macht.

Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn en hoop dat u begrip hebt voor mijn standpunt.

Indien u andere vragen of suggesties heeft, van welke aard dan ook, neem gerust opnieuw contact op met mijn medewerkers of opnieuw met mijzelf.

Met vriendelijke groeten

Ludwig Vandenhove

burgemeester stad Sint-Truiden - federaal volksvertegenwoordiger www.ludwigvandenhove.be

PS! Indien u antwoordt of reageert, gelieve dit steeds te doen naar het e-mailadres: burgemeester@sint-truiden.be. Dank u.

Annemie Jans
Kabinetsmedewerker burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove
Administratief Centrum
Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
Tel.:011-70 14 41 - fax: 011-70 14 50
E-mail: kabinet.burgemeester@sint-truiden.be en annemie.jans@sint-truiden.be


Van: Jan Boeykens
Aan: Annemie Jans
Datum: 16 sep. 2008 10:20
Onderwerp: Re: uw e-mails van 27 en 28 augustus 2008 en 2 en 9 september 2008

Geachte Mevrouw,

Zoals ik reeds zei, mag men de 'scheiding der machten' niet, naargelang het al of niet goed uitkomt, misbruiken en staat het de parlementsleden nog steeds vrij om zich met een parlementaire vraag tot de minister van justitie te richten.

De diefstallen van documenten uit dossiers en van cd-roms met het materiaal van een internationaal kinderpornonetwerk op onze gerechtshoven hebben niets met de gerechtelijke procedures en scheiding der machten te maken maar vallen onder de politieke bevoegdheid van de minister van justitie die ervoor moet zorgen dat de justitie efficiënt (en dus zonder diefstallen van allerlei materiaal) werkt.

Ook het bezoekrecht van gevangenen heeft niets met de scheiding der machten te maken en indien de wetten die door het parlement inzake de rechten van de gevangenen niet gerespecteerd worden, heeft een parlementslid het recht om de minister van justitie terzake te interpelleren.

We leven nog altijd in een democratie alhoewel de mensenrechten in België maar al te vaak geschonden worden en de Belgische Staat regelmatig door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt veroordeeld, wat haar een zeer slechte reputatie in het buitenland bezorgt.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Copie: kabinet.burgemeester@sint-truiden.be


Op 19-09-08 heeft Annemie Jans het volgende geschreven:

Aan de heer Jan Boeykens
Aan de heer H. Mertens
Aan de heer Y. Goossen

Beste

Ik beschouw de e-mails, die ik van u en van andere leden van de werkgroep Morkhoven krijg, als een vorm van vrije meningsuiting, maar ga er dan ook vanuit dat u mijn mening respecteert.

Kort wil ik het volgende antwoorden op de bovenvermelde e-mail:

- bij mijn weten is elke democratische partij, ook de sp.a, voor de scheiding der machten;
- ik heb niet de gewoonte om mij uit te spreken over strafrechterlijke aangelegenheden, zelfs niet in mijn eigen stad, omdat dit niet mijn bevoegdheid is, laat staan dat ik dit zou doen over strafrechterlijke aangelegenheden in andere steden, zoals u Herentals suggereert.

Naar de toekomst toe, zal ik uw e-mails niet meer beantwoorden omdat wij blijkbaar toch over de afhandeling van dit dossier, zonder op de inhoud te willen ingaan, van mening verschillen.

In een democratie moet dat nu eenmaal kunnen.

Indien u daarentegen punctuele vragen en/of bemerkingen over dit of andere dossiers hebt, mag u mij steeds opnieuw contacteren.

Met vriendelijke groeten

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden - federaal volksvertegenwoordiger
www.ludwigvandenhove.be

PS! Indien u antwoordt of reageert, gelieve dit steeds te doen naar het e-mailadres: burgemeester@sint-truiden.be. Dank u.

Annemie Jans
Kabinetsmedewerker burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove
Administratief Centrum
Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
Tel.:011-70 14 41 - fax: 011-70 14 50
E-mail: kabinet.burgemeester@sint-truiden.be en annemie.jans@sint-truiden.be


Van: Jan Boeykens
Aan: kabinet.burgemeester@sint-truiden.be, Annemie Jans
Datum: 22 sep. 2008 21:23
Onderwerp: Re: uw e-mail van zaterdag 6 september 2008 met als onderwerp 'Marcel Vervloesem - kinderpornozaak Zandvoort'

Geachte Heer Vandenhove,

Betreft: de 'scheiding der machten in Herentals'

Het is jammer dat u dichtslaat op het moment dat ik de zogezegde 'scheiding der machten' op een openlijke en redelijke manier in vraag stel.

Dat getuigt niet direct van een progressieve en open geest.

Het is te vergelijken met iemand die geen discussie over 'gelijke rechten' wil omdat er in de Belgische Grondwet staat dat 'iedere Belg gelijk is voor wet'.

Zoals ik zei, hebben de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van ontlastende dossierstukken opzichtens Marcel Vervloesem en de 7 kinderporno-c-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Antwerpen en te Turnhout, niets te maken met gerechtelijke procedures en de 'scheiding der machten'.
Het betreft hier ordinaire diefstallen die moeten onderzocht worden.
De vraag is echter door wie want indien er magistraten bij betrokken zijn, zal justitie niet onmiddellijk geneigd zijn om een grondig onderzoek in te stellen. Spijtig dat justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) daar niet metéén aan dacht toen hij onze klachtbrief naar het parket-generaal in Antwerpen doorstuurde.

Het is dan ook jammer dat er in België geen enkele instantie bestaat die in dergelijke gevallen kan ingrijpen. De Hoge Raad voor de Justitie kan dergelijke diefstallen immers alleen maar vaststellen en heeft verder geen enkele bevoegdheid gekregen.

Justitieminister Vandeurzen die politiek bevoegd is voor de werking van justitie, verschuilt zich -zoals de meeste politici- natuurlijk achter het principe van de scheiding der machten dat, zoals we in de Herentals hebben kunnen vaststellen, door de CD&V- en Sp.a-politici niet gerespecteerd wordt.

Op het moment dat Marcel Vervloesem door een aantal criminele minderjarigen (gewapende roofoverval, drugshandel,) uit zijn wijk opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd omdat de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' uit 1998 aan geloofwaardigheid begonnen te verliezen, stelde het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V) voor om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te zetten. De wijkbewoners wilden hem wegens zijn imago van 'kindermisbruiker' zogenaamd weg hebben. Diels vergat er echter bij te vermelden dat het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. dat de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde, de wijkbewoners daarvoor via een petitie had opgeroepen.
Zij vergat er ook bij te vertellen dat Victor V. in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelt en dat de petitie alleen door zijn vrienden uit de wijk werd ondertekend.
Tenslotte vergat zij ook rekening te houden met het feit dat Marcel Vervloesem toen niet eens veroordeeld was en het proces nog lopende was.
Maar ja, dat maakt nu éénmaal deel uit van de 'scheiding der machten'.

Dan was er nog de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) die Victor V. (die met zijn 27 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen inmiddels tot voorzitter van de de Commissie voor Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd verkozen) steeds heeft ondersteund.
Toen Marleen Diels de zaak in de Herentalse gemeenteraad ter sprake bracht, zei hij dat hij 'daar wel oren naar had omdat het hierbij ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.
Jan Peeters stapte met deze zaak zelfs naar de lokale pers.
Als burgemeester, Sp.a-kamerlid, ex-minister va Sociale Zaken en lid van het Nationale Sp.a-bureau had hij beter moeten weten en had hij moeten voorkomen dat het proces tegen Marcel Vervloesem via de media werd gevoerd.

Het principe van de scheiding der machten werd dus in de zaak Vervloesem niet gerespecteerd en uit de jarenlange berichtjes over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'kindermisbruiker' die door het persagentschap Belga werden verspreid en in de kranten verschenen, blijkt dat de zogezegde onafhankelijke pers nog nooit van het principe van de 'scheiding der machten' heeft gehoord.

Het wordt dan ook tijd dat de manier waarop het principe van de 'scheiding der machten' in België toegepast wordt en zelfs misbruikt wordt om misdaden in de doofpot te stoppen, aan een evaluatie wordt onderworpen.

Ik wou nog even aanstippen dat -zolang we nog in een democratische rechtsstaat leven- ieder democratisch verkozen parlementslid ook het recht heeft om de justitieminister te interpelleren en dat de parlementsleden de taak hebben om te controleren of de door hen gestemde wetten wel correct toegepast worden.

In de hoop u hiermede voldoende ingelicht te hebben, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

21:37 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: politieke verloedering |  Facebook |

20-09-08

Politieke gevangenen in België


Rights.mail-3PotenAFMarcel.mail-3


Politieke gevangenen in een democratische rechtsstaat... 'Dat kan niet !' zullen de meeste mensen mij zeggen. Toch meen ik dat dit in het geval van Marcel Vervloesem van onze vereniging het geval is.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------

Na meer dan 14 dagen kregen Dr. Gagliardi (Italië), de familie Riksen (Nederland), Prinses Jacqueline de Croÿ (ondervoorzitster van de Werkgroep Morkhoven) en ikzelf nog altijd geen toelating om Marcel Vervloesem te gaan bezoeken.

Het bezoek van Nick Vervloesem werd geweigerd.

Christel Vervloesem kon vorige week met veel moeite bij Marcel Vervloesem op bezoek gaan nadat men haar vroeg of ze geen afschrift van haar trouwboekje kon meebrengen.

Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem, kreeg enkele dagen geleden te horen dat ze een afschrift van haar geboorteakte moest meebrengen terwijl de bezoekers van de meeste gedetineerden zonder de minste voorwaarden binnenkunnen.

Het lijkt er dus op dat Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 16de dorst-en hongerstakingsdag in de gevangenis van Brugge begint, op een doelbewuste manier geisoleerd wordt van iederéén die samen met hem actie voerde of hem politiek zou kunnen ondersteunen. Ook zijn briefwisseling wordt grotendeels geblokkeerd zodat men verplicht is om hem aangetekend (en het best met een rode antwoordkaart) te schrijven.

Marcel Vervloesem werd ook in de gevangenis opgesloten omdat justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) zijn politieke verantwoordelijkheid niet wenst op te nemen inzake de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van de ontlastende stukken uit Vervloesem's dossier en de diefstallen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen.

Zoals de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit onderzocht werd, moeten de dieven (mogelijks vrienden van de kindermisbruikende jeugdrechter in de zaak Zandvoort) blijkbaar beschermd worden.

Vandeurzen die in zijn vorige leven een ziekenhuisdirecteur was, laat om één of andere reden ook toe dat zwaar zieke personen zoals Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker) in de gevangenissen worden opgesloten terwijl zij daar niet in thuis horen en Vandeurzen weet dat dergelijke zieke personen niet meer levend uit de gevangenis geraken.

Wat voor zin heeft het trouwens om zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem kunstmatig in leven te houden zodat ze, na een lange lijdensweg, toch sterven ?

Is het op deze manier misschien dat Vandeurzen de 'overbevolking' in de Belgische gevangenissen wil oplossen ?

Of betreft dit soms de zoveelste 'vergissing' van Vandeurzen en zijn christen-democraten die steeds de mond vol hebben over 'menselijke waarden' en 'de mens die centraal moet gesteld worden' ?

Het feit dat Vandeurzen toelaat dat het Herentalse gemeenteraadslid Victor V. dat de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in 1998 organiseerde, nog steeds vrij rondloopt en zelfs tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd verkozen terwijl hij zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan, toont aan dat het hier een politieke zaak betreft.

Vanuit Nederland werd er intussen reeds fel gereageerd omdat Marcel Vervloesem door het College van procureurs-generaal in Den Haag zes weken geleden, voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort werd uitgenodigd en omdat tijdens die hoorzitting bleek dat de Belgische justitie enkel de opzichtens Marcel belastende documenten heeft opgevraagd om hem te kunnen veroordelen en op te sluiten. Vandaar dat de Nederlandse justitie waarschijnlijk zoveel tijd nodig heeft om haar rapport over deze hoorzitting op te stellen.


Politieke gevangenen worden altijd geisoleerd, ook in België !

Van: eric en ingrid - nederland
Aan: Jan en Jacqueline - werkgroep morkhoven
Datum: 20 sep. 2008 11:35
Onderwerp: Bezoek marcel

Hoi Jan, zoals je wel had kunnen verwachten moet Eric maandag alweer terugbellen naar Brugge. Ze brachten het er nu op dat het tien dagen duurt voordat de directie toestemming geeft. Hier zakt je de moed toch van in de schoenen.

Ook zeiden ze dat ze onze brief nog niet in de computer hadden staan en dan duurt het vaker nog tien dagen, we worden gewoon uitgejokerd.

Ik hoop dat Marcel net zoals de vorige keer mijn brief mag lezen.

We geven de moed niet op.


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=


19-09-08

Marcel Vervloesem, 15e dag gevangenis - Verspreid onze omzendbrief - Dringend !


De kinderpornozaak Zandvoort en de vooraf beraamde moord op Marcel Vervloesem - Omzendbrief

vervloesem


Brussel, 18.9.2008 - In 1998 bezorgde de Werkgroep Morkhoven de Koning (het kabinet van de Koning) 7 cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort. De Koning liet die via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, die zoals de huidige justitieminister Jo Vandeurzen een 'justitieexpert' is van de CD&V (Christen Democraten), voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Reeds een half jaar geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat er op geen enkele wijze nog naar deze cd-roms werd verwezen. Hij concludeerde daaruit dat de cd-roms, zoals de tal van documenten ter zijner ontlasting, gestolen waren.

De verdwijning van de ontlastende documenten en de 7 kinderporno-cd-roms werd door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij omdat de Hoge Raad voor de Justitie alleen maar kan vaststellen en verder geen enkele bevoegdheid heeft gekregen.

Justitieminister Vandeurzen deelde in zijn antwoord van 7.4.2008 aan Hugo Mertens van de Werkgroep Morkhoven die om een grondig onderzoek vroeg naar de gestolen documenten en de cd-roms, mede: 'Het grondwettelijk principe staat de Minister van Justitie niet toe op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren. Evenwel maak ik kopie van uw schrijven over aan de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen.'

De diefstallen hadden echter niets met de 'gerechtelijke procedure' te maken en men kon van de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen moeilijk verwachten dat hij de diefstallen die mogelijks door zijn eigen magistraten op het gerecht te Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen gepleegd werden, zou laten onderzoeken.

Het was ook niet het juiste moment omdat procureur-generaal Mark Tack, openbare aanklager op het hof van beroep te Antwerpen, pas de 'zwaarste straf' voor Marcel Vervloesem had geëist en de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffertjes, 'enkel een luchtbel' had genoemd.

Er werd, zoals in het geval van de Open Brief met de 27 processen-verbaals inzake zedenfeiten op kinderen en minderjarigen van Vervloesem-aanklager Victor V. die door Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven op 23 oktober 2006 op het kabinet van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd afgegeven, dan ook niets meer van de aan de procureur-generaal overgemaakte klacht van de heer Hugo Mertens, vernomen.

De Werkgroep Morkhoven bracht in haar aangetekende brief (met rode antwoordkaart) van 30 mei 2008 de Koning van deze feiten op de hoogte. De Werkgroep kreeg echter enkel de rode kaart terug die op het kabinet van de Koning als bewijs van ontvangst werd afgetekend.

Het schrijven terzake van de Werkgroep Morkhoven aan Jacques van Ypersele, de kabinetschef van de Koning, bleef eveneens onbeäntwoord.

De Werkgroep Morkhoven diende in haar aangetekende brief met rode antwoortkaart van 3 juni 2008 tevens een klacht in bij justitieminister Vandeurzen. Zij vroeg de minister om de diefstallen te laten onderzoeken. De Werkgroep kreeg echter alleen de rode kaart terug die op het kabinet Vandeurzen als bewijs van ontvangst werd afgetekend.

Marcel Vervloesem werd kort nadien, zonder rekening te houden met de diefstallen van de ontlastende documenten uit zijn strafdossier en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort, in de gevangenis opgesloten.
Ook met de tal van getuigenissen, bewijzen, expertiseverslagen... die de advocaten van Marcel Vervloesem in hun conclusies opnamen, werd geen rekening gehouden en rechter-voorzitter G. Van Craen van de 14de Kamer van het hof van beroep van Antwerpen die tevens rechter was in de zaak rond de isoleercellen in het Antwerps ziekenhuis Good Engels waarrond de Werkgroep Morkhoven destijds aktie voerde, nam er zelfs geen notitie van in zijn vonnis.

Op 8.9.2008 (de derde honger- en dorststakingsdag van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout) nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens telefonisch contact op met het kabinet van justitieminister Vandeurzen. Op de vraag van Jan Boeykens waarom justitieminister Vandeurzen zijn klachtbrief van 3 juni 2008 niet beäntwoord had, deelde de secretaresse mede dat zij 'zou laten uitzoeken op welke dienst deze brief terecht gekomen was'.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en wist te achterhalen dat kabinetsmedewerker Koen De Busser alle binnenkomende brieven ontvangt en het dossier van de Werkgroep Morkhoven binnen het kabinet opvolgt. 'Om de één of andere reden' had Koen De Busser 'de brief niet kunnen beantwoorden', werd hem gezegd.
Tenslotte kreeg Jan Boeykens Koen De Busser zelf aan de lijn.
Debusser reageerde op de vraag van Jan Boeykens met de dooddoeners dat hij 'zoveel brieven binnenkreeg' en 'dat hij iedere dag geen 20 brieven van de Werkgroep Morkhoven kon beantwoorden'. Jan Boeykens antwoordde hem dat het enkel over zijn aangetekende brief van 30 mei 2008 in verband met de diefstallen aan justitieminister Vandeurzen ging en dat hij geen zin had om over andere brieven te discussiëren.

Gezien De Busser hem niet verder wilde helpen, telefoneerde Jan Boeykens opnieuw naar het kabinet Vandeurzen. Er werd hem medegedeeld dat 'de brieven' aan de juridische dienst van justitie werden doorgegeven en hij werd geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemen met de heer Anthony Christians van het kabinet Vandeurzen.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw en kreeg Anthony Christians aan de lijn die hem zei dat Koen De Busser de man was die, op het niveau van het kabinet, verantwoordelijk was voor het dossier. Jan Boeykens werd opnieuw naar De Busser doorverwezen.
Toen Jan Boeykens zei dat De Busser hem niet verder wilde helpen, liet Anthony Christians weten dat hij Koen De Busser 'zou vragen om de brief van 30 mei 2008 te beantwoorden'.

Jan Boeykens wacht nog altijd het antwoord af van justitieminister Vandeurzen terwijl Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge alwaar hij in een isoleercel zo groot als een hondenhok werd opgesloten, vandaag aan zijn 14de dorst- en hongerstakingsdag begon.

Het leven van de zwaar zieke Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker) hangt nu aan een zijden draadje. Hij kan ieder moment in een diabetische coma vallen waaruit hij (zeker met zijn hartproblemen) niet meer levend uitgeraakt. Zijn nieren kunnen op elke ogenblik blokkeren.

Marcel Vervloesem die eergisteren (terug) bij bewustzijn was, schijnt ondraaglijke pijnen te lijden waardoor hij bijna niet meer kan slapen.

Alles wijst er dus op dat hij, met medeweten van justitieminister Vandeurzen, op een berekende manier uit de weg wordt geruimd zodat de misdaden binnen justitie en de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek in de doofpot kunnen gestoken worden.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat de justitieminister die in zijn vorig leven een ziekenhuisdirecteur was en die als justitie- en gezondheidsexpert van de CD&V bekend staat, bij deze doofpotpolitiek effectief betrokken is.

Misschien hoopt Vandeurzen met de schending van de mensenrechten en het opsluiten en laten doodgaan van onschuldige zieken in de gevangenissen, het probleem van de 'overbevolking' in de gevangenissen op te lossen.

Marcel Vervloesem werd zes weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag (Nederland) nog uitgenodigd voor een hoorzitting in verband met de kinderpornozaak Zandvoort. Het rapport dat het College van procureurs-generaal beloofde op te maken en aan Marcel Vervloesem beloofde te bezorgen, zal wellicht na de dood van Marcel Vervloesem klaar zijn...

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
België - Belgique - Belgium
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Enkele adressen:

cie.just@tweedekamer.nl, ad@ad.nl, nieuwsdienst@anp.nl, redactie@bijeen.nl, bnn@omroep.nl, werkgroepmorkhoven@gmail.com, cda@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl, cie.bzk@tweedekamer.nl, cie.buza@tweedekamer.nl, cie.eu@tweedekamer.nl, cie.jeugd@tweedekamer.nl, cie.ocw@tweedekamer.nl, cie.szw@tweedekamer.nl, cie.vz@tweedekamer.nl, cie.vws@tweedekamer.nl, d66@tweedekamer.nl, redactie.elsevier@ebi.nl, eo@omroep.nl, p.vgeel@tweedekamer.nl, A.Slob@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, F.Halsema@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, B.vdVlies@tweedekamer.nl, agneskant@sp.nl, m.rutte@tweedekamer.nl, groene@groene.nl, groenlinks@tweedekamer.nl, redactie@haagschecourant.nl, hpdetijd@worldonline.nl, hos@omroep.nl, ikon@ikon.nl, redactie@katholieknieuwsblad.nl, f.koserkaya@tweedekamer.nl, a.vietsch@tweedekamer.nl, M.dePater@tweedekamer.nl, H.Jager@tweedekamer.nl, F.Joldersma@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, N.vVroonhoven@tweedekamer.nl, F.dNeree@tweedekamer.nl, B.vBochove@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, J.Schreijer@tweedekamer.nl, C.Coruz@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, a.koppejan@tweedekamer.nl, J.Mastwijk@tweedekamer.nl, E.vHijum@tweedekamer.nl, a.willemse-vanderploeg@tweedekamer.nl, s.derouwe@tweedekamer.nl, j.schermers@tweedekamer.nl, r.vheugten@tweedekamer.nl, J.vanDijk@tweedekamer.nl, j.schinkelshoek@tweedekamer.nl, M.Smilde@tweedekamer.nl, K.Ferrier@tweedekamer.nl, J.Atsma@tweedekamer.nl, W.vandeCamp@tweedekamer.nl, c.jonker@tweedekamer.nl, m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, JandeVries@tweedekamer.nl, G.Koopmans@tweedekamer.nl, J.tenHoopen@tweedekamer.nl, J.Hessels@tweedekamer.nl, j.biskop@tweedekamer.nl, M.Sterk@tweedekamer.nl, I.Aasted@tweedekamer.nl, e.bilder@tweedekamer.nl, H.Ormel@tweedekamer.nl, M.Haverkamp@tweedekamer.nl, L.Spies@tweedekamer.nl, e.blanksma@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, e.cramer@tweedekamer.nl, c.ortega@tweedekamer.nl, e.wiegman@tweedekamer.nl, e.anker@tweedekamer.nl, B.vHam@tweedekamer.nl, C.Vendrik@tweedekamer.nl, W.vGent@tweedekamer.nl, N.Azough@tweedekamer.nl, m.besselink@tweedekamer.nl, J.Boelhouwer@tweedekamer.nl, t.heerts@tweedekamer.nl, J.Leerdam@tweedekamer.nl, M.Kraneveldt@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, J.Dijsselbloem@tweedekamer.nl, s.bouchibti@tweedekamer.nl, A.Timmer@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl, J.Tichelaar@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, H.Waalkens@tweedekamer.nl, L.Blom@tweedekamer.nl, M.vDam@tweedekamer.nl, m.vdijken@tweedekamer.nl, e.vdveen@tweedekamer.nl, p.kalma@tweedekamer.nl, P.Smeets@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, S.Depla@tweedekamer.nl, h.spekman@tweedekamer.nl, l.roefs@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, p.heijnen@tweedekamer.nl, c.gillard@tweedekamer.nl, p.tang@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, r.leijten@tweedekamer.nl, jdewit@sp.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, n.drooij@tweedekamer.nl, Jan@janmarijnissen.nl, rvraak@sp.nl, skarabulut@sp.nl, pjansen@sp.nl, f.luijben@tweedekamer.nl, r.poppe@tweedekamer.nl, A.Gerkens@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, p.lempens@tweedekamer.nl, m.langkamp@tweedekamer.nl, e.roemer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, h.polderman@tweedekamer.nl, KvanVelzen@sp.nl, E.Irrgang@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, C.Aptroot@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, A.vMiltenburg@tweedekamer.nl, F.Teeven@tweedekamer.nl, j.remkes@tweedekamer.nl, S.Blok@tweedekamer.nl, h.kamp@tweedekamer.nl, L.Griffith@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, a.nicolai@tweedekamer.nl, f.weekers@tweedekamer.nl, J.Snijder@tweedekamer.nl, J.vBaalen@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, P.dKrom@tweedekamer.nl, edithschippers@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl, W.vanBeek@tweedekamer.nl, I.Dezentjehamming@tweedekamer.nl, kro@omroep.nl, redactie@metronieuws.nl, ncrv@omroep.nl, redactie@nd.nl, info@net5.nl, radionieuws@nos.nl, publiek@nps.nl, nps@omroep.nl, nrc@nrc.nl, panorama@spaarnestad.nl, redactie@parool.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, amsterdam.newsroom@reuters.com, revu@tijdschriften.vnu.com, eric.ingrid@home.nl, redactie@rotterdamsdagblad.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, 5inhetland@rtl5.nl, rvu@omroep.nl, info@sbs6.nl, sgp@tweedekamer.nl, spfractie@tweedekamer.nl, redactie@spitsnet.nl, r.verdonk@tweedekamer.nl, teleacnot@omroep.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, tros@tros.nl, redactie@trouw.nl, pix@upi.nl, vara@vara.nl, vermist@tros.nl, publiek@veronica.nl, redactie@volkskrant.nl, Voorzitter@tweedekamer.nl, info@vpro.nl, redactie.vn@weekbladpers.nl, vvdvoorlichting@tweedekamer.nl, wereldomroep@rnw.nl


Schrijf naar Marcel Vervloesem (best per aangetekende brief) en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem (registred mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

----------

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr

14-09-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking - 10de dag


Victorreke.07-zandvoort-cabale-video3Victor V. zei in één of ander interview dat de veroordeling van zijn halfbroer, de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, 'het mooiste geschenk van zijn leven' was. En dat klopt want dank zij de publiciteit rond zijn slachtoffersmandaat en de steun van het Herentalse Sp.a-bestuur waarin hij zetelt, werd Victor V. bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij, bestuurslid van het OCMW van Herentals, tot gemeenteraadslid verkozen, tot voorzitter van de commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals benoemd en tot stedelijke vertegenwoordiger voor de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

Een dergelijke politieke bliksemcarrière is niet slecht voor iemand die alleen maar een fonetisch schrift hanteert (alleen maar kan schrijven zoals hij spreekt, zonder hoofdletters of leestekens en in het plaatselijk dialect).

Hier volgen nog enkele uitspraken van Victor V. die, niettegenstaande de 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en jongeren waarin hij wordt genoemd, de volle steun van het Sp.a-bestuur te Herentals geniet en blijkbaar nog een sinister plezier beleeft aan het feit dat zijn zieke halfbroer Marcel in de gevangenis van Brugge langzaam ligt weg te sterven. De Sp.a en de CD&V hebben met elkaar een bestuursakkoord gesloten in Herentals. Soort zoekt soort...

De: zoro1072 Envoyé : 12/11/2006 04:54

Objet : Open Brief met de 30 processen-verbaals aan procureur-generaal Dekkers

'heeft marcel ook verteld dat hij10 geinterneerd is geweest
7x maand in de gevangenis voor oplichting en misbruik
dat de pv hier bijna allemaal de zelde nummers dragen
dat hij een dictator is en hij van niemand kretiek kan verdragen
dat hij bijna nooit gewerkt heeft en dat hij de gelden van de sukkelaars haalt
dat hij denk dat hij god de vader is
wie is zijn vzw? en wie zijn zijn bestuursleden....................
dat hij nooit voorzitter is van een vereneging,omdat de voorzitter voor alles opdraait
dat hij media geil is
dat hij mensen manipuleerd
dat wat hij zegd wat een ander gedaan heeft ,mag je zeker van zijn dat hij dit allemaal zelf doet!!!!!!!!!
dat hij altijd onschuldigen voor zijn kare spant ,omdat deze iets mispeuterd hebben,en hij ze dan chanteerd
IS DAT DE WEKGROEP MORKHOVEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

---------

zijn jullie het niet beu om elke dag het zefde te zetten en vervloesem marcel zou beter zwijgen want hij laat valse klachten tegen mij neerleggen en zoveel prossesen tegen mij en dit met bijna de zelfde nummer of is jullie wekgroep hellemaal pedofiel getint doe maar verder ik leg altijd klacht tegen jullie bij elke overtreding je zou beter je echte naam gebruiken ipv fictieve alle wacht maar tot in beroep

---------

5-09-2008, 17:42:52

spijtig

zo ne tamtam iedereen weet het al de sukkelaar is ziekskes maar voor de kinderen lastig te vallen gaat het nog wel allemaal en als hij dood gaat is het zijn eigen schuld en jullie moeten niet zeveren dat het aan de minister ligt die heeft toch niet gezegt dat hij niet mag eten

http://corruptie.skynetblogs.be/post/6217531/marcel-vervloesem-in-de-gevangenis#7754994

---------

6-09-2008, 15:27:40

Gelukkig zit de kindermisbruiker nu vast en jullie steunen die wat schrijf je dan van een ander en nee ik ben niet vervloesem v en ook niet iemand van zijn vrienden maar een mens die recht voor de raap is en niet iemand die de schuld geeft aan andere zoals u vriend met zijn vieze praktijken iedereen heeft recht om te spreken maar iemand beschuldigen waar geen bewijzen van zijn die moesten ze ook maar vast zetten

vermeiren
christina_rombouts@hotmail.com

---------

6-09-2008, 22:31:28 aan jefke

Als het alles is wat je kunt schrijven laat het dan zo ik denk dat het bij jullie meer een clubke is dat vol zit van dat soort die denken dat ik alleen de kranten lees maar als er iemand van jullie clubke aan mijne kleine komt dan zal ik daar wel voor in den bak gaan zitten maar die maak ik persoonlijk af en jefke pasop ik weet meer dan je denkt hou eerst u hand eens boven u hoofd voor dat ge mat namen begint te gooien

vermeiren
christina_rombouts@hotmail.com

---------

7-09-2008, 09:45:05 aan jefke

Nu moet ge niet vragen welke achterlijke bende dat jullie zijn dat ge zelfs al denkt dat ik victorke ben ik wist niet dat ge door de computer kon kijken als gij er ook uit zie als uwe marcel amai dan gewoon om van te griezelen

vermeiren
christina_rombouts@hotmail.com

---------

7-09-2008, 17:45:39 aan jefke

mis poes je zit op het verkeerde pad maar ik ken jou wel spijtig dat het andersom niet is je zult nog wat moeten zoeken gij gaat mij zeker niet bang maken hoor trouwens niemand van u soort

vermeiren
christina_rombouts@hotmail.com

---------

7-09-2008, 17:48:54 Aan Boeykens

Amai je bent precies jaloers op victor dat hij zo een mooie job heeft en niet moet leven van een vzw zoals gij en is uw taal gebruik zo perfect misschien je doet alleen maar knippen en plakken het is altijd hetzelfde dat je kan lezen

vermeiren
christina_rombouts@hotmail.com

---------

8-09-2008, 10:22:14 aan boeykens

ale weer een herhaling van het knippen en plakken
Ik heb ook een een briefje geschreven naar minister Vandeurzen zoals jullie dat doen zien of dit niks opleverd anders zal ik dat ook eens door de hele wereld sturen

vermeiren
christina_rombouts@hotmail.com

---------

37

Vermeiren op 11 september, 2008 om 8:50 pm

Zwak te zeggen dat hij in een complot zit dat is dan al 35 jaar als ik goed heb gelezen en heel zwak om altijd maar over cd roms bezig te zijn terwijl hij wel voor andere feiten is veroordeeld die daar niks met te maken hebben en als hij niet wilt eten en drinken dat is dan zijn probleem en dat moet ge dan niet op iemand anders steken omdat die niet antwoorden zoals jullie dat willen

http://www.standejong.nl/2008/09/07/onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-complot/#comment-3099

---------

53

Vermeiren op 14 september, 2008 om 12:07 aan Boeykens

Ge zijt verkeerd maar droom maar

verder jij denkt toch dat alles wat jij schrijft juist is en de mensen die jullie willen geloven doen maar , maar ze moeten ook eens een ander klokje horen luiden voor ze een besluit nemen

---------

55

Vermeiren op 14 september, 2008 om 8:56 aan P. de Goede

Ik doe maar juist wat Boeykens doet daar zeggen jullie niks van maar dat past waarschijnlijk beter in je kraam
maar ik ben even vrij om een mening te hebben als jullie en anders moeten jullie dit maar afschermen zodat ik niet kan reageren maar ja dan kunnen de mensen ook niet lezen wat jullie willen schrijven

---------

56

Vermeiren op 14 september, 2008 om 9:08 aan P.de Goede

Ik denk dat ik duidelijk genoeg ben dat ik jullie zeg dat vervloesem niet voor niks in de gevangenis zit dat is wel voor de feiten die hij gepleegd heeft en als hij dan niet wilt eten en drinken zo ja dat is dan maar juist om zijn verdiende straf te ontlopen maar mischien dat hij is met uwe leuter speelt dat ge dan wel anders zult reageren of denken jullie misschien dat wij allemaal zo liegen als vervloesem nu moet ge eens nadenken als een volwassen mens hij is in coma geweest hij ziet niks meer maar toch kan hij nog een brief schrijven hallo denkt Boeykens nu echt dat ik achterlijk ben dat hij dan eerst zijn hand maar is boven zijn hoofd houd

---------

57

Vermeiren op 14 september, 2008 om 9:39 aan Stan de Jong

Voor mijn part schrijf jij nog wat je wilt jij bent de journalist maar ik kan je wel zeggen dat ik nooit gevraagd ben om een test aan de leugendetector af te leggen dat is nog wel iets anders als weigeren ook weet ik dat er meer dan drie slachtoffers zijn maar dat er door de jaren heen een aantal verjaard waren en een deel niet bewezen maar blijkbaar geloven jullie een mooi prater die vind dat alleen dat van hem juist is en de rest zijn marginalen en criminelen

---------

60

Vermeiren op 14 september, 2008 om 12:00 pm

Beste Ingrid en Caro

Jullie denken al hetzelfde als Boeykens maar voor alle duidelijk je hebt het mis ik ben Victor niet en ik hoef zeker niet voor mijn job te vrezen ik heb een goed betaalde job waar ik heb moeten voor werken en niet op iemand anders zijn dak moet leven ik ben nog lang geen marginaal of crimineel blanco straf register maar ik hoop voor jullie dat je geen kinderen hebt zo ja pas dan toch maar op het kan iedereen overkomen ik heb er zelf ook niet om gevraagd omm door Vervloesem te worden lastig gevallen maar ja als je het niet mee maakt kun je er ook niet over mee praten dus ik zo zeggen mondje dicht en luister ook eens naar andere mensen

---------

64

Vermeiren op 14 september, 2008 om 8:04 pm Aan Boeykens

Ik dacht dat die halfbroer van Marcel Vervloesem toch Victor Vervloesem Noemde en niet vermeiren zo kun je zien hoe jij wel denkt en denken dat je het bij het rechte eind hebt ik zal het u nog eens zeggen dat je mis bent en die 30 processen verbaal daar weet ik niks van mijn vingers zijn proper en stinken niet zoals die van Marcel Vervloesem

---------

66

Vermeiren op 14 september, 2008 om 9:42 pm aan Boeykens

Dat berichtje heb ik gestuurd maar toch ben ik niet Victor


Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr


Marcel begint morgen in de gevangenis van Brugge aan zijn 11de dorst- en hongerstakingsdag en weigert iedere medicatie voor zijn hartziekte, suikerziekte en kanker. Hij heeft ook een contract ondertekend waarin hij zegt dat hij geen medische behandeling wil als hij definitief in coma geraakt. Vermoedelijk is Marcel op 9.9.2008 reeds in coma geweest en heeft men hem, tegen zijn wil, in leven gehouden.

Het is duidelijk dat justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) echter besloten heeft om de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel en de door de Hoge Raad voor de Justitie eveneens vastgestelde diefstallen van kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, niet te laten onderzoeken.
Vandeurzen houdt ook geen rekening met de medische toestand van Marcel waardoor deze langzaam in de gevangenis ligt te sterven.
Moest Marcel de gevangenis vooralsnog verlaten, dan heeft men hem tot een levend wrak gemaakt en hoeft Marcel geen enkele levensverwachting meer te koesteren. Vandeurzen die in een vorig leven ziekenhuisdirecteur is geweest, hoopt het probleem van de overvolle gevangenissen in België op die manier op te lossen.

Schrijf naar Marcel zolang hij nog bij bewustzijn is:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Voor Nederland: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto: Victorreke

De verdwenen video


België is een centrum van kinderhandel
La Belgique est un centre de traffics d'enfants
Belgium is a center of child trafficking

mail-1


De Belgische justitie die met een aantal politici al het mogelijke heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen, was niet opgezet met de akties van de Werkgroep Morkhoven voor de gevangenis van Turnhout waarbij de doofpotpolitiek in de zaak Zandvoort werd aangeklaagd en de vrijlating van Marcel Vervloesem werd geeist.

Vandaar dat de video over deze aktie is verdwenen.

De Belgische justitie heeft Marcel Vervloesem nu wel als zogezegde kindermisbruiker kunnen veroordelen maar heeft de pech dat er steeds meer en meer mensen en internationale instanties zijn die zich vragen stellen over:
- de diefstallen van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem teineinde hem als zogezegde pedofiel te kunnen veroordelen
- de diefstal van de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen
- het feit dat deze diefstallen door de Hoge Raad voor de Justitie werden vastgesteld terwijl justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) niets onderneemt
- de blijvende ondersteuning door gerecht en politici van de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem die zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.

Zelfs indien Marcel Vervloesem in de gevangenis zou overlijden, is het einde van deze kwestie dus nog lang niet in zicht.
Men zou zelfs kunnen zeggen dat de strijd tegen de jarenlange doofpot-politiek dan pas zal beginnen.


En refusant de boire et de manger, ainsi que la prise de ses médicaments, alors qu’il est cardiaque et diabétique, Marcel Vervloesem, qui s’est présenté de lui-même à la prison de Turnhout, met volontairement sa vie en danger. Une vie consacrée tout entière à la dénonciation des réseaux pédo-criminels. Affaibli et plongé dans une lassitude extrême, ayant été attaqué de toutes parts cet homme a besoin de notre solidarité. Nous ne pouvons rester indifférents.

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr

Ecrivéz à Marcel:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Photo: Action devant la prison de Turnhout

13-09-08

Action pour la libération de Marcel VervloesemEn refusant de boire et de manger, ainsi que la prise de ses médicaments, alors qu’il est cardiaque et diabétique, Marcel Vervloesem, qui s’est présenté de lui-même à la prison de Turnhout, met volontairement sa vie en danger. Une vie consacrée tout entière à la dénonciation des réseaux pédo-criminels. Affaibli et plongé dans une lassitude extrême, ayant été attaqué de toutes parts cet homme a besoin de notre solidarité. Nous ne pouvons rester indifférents.

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

11-09-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking - 7de dag


Actie voor de gevangenis van Turnhout met een door Marcel Vervloesem in kaart gebracht kinderpornonetwerk

bel.gevangenis.mail-10zandvoort.gevangenis.mail-2


Brussel, 11.9.2008 - Marcel Vervloesem is vandaag aan zijn 7de dorst- en hongerstakingsdag begonnen en weigert uit protest tegen de fraude in zijn dossier en zijn onmenswaardige opsluiting in de gevangenis, ook elke medicatie voor zijn hartziekte, zijn suikerziekte en de kanker waarvoor hij begin van dit jaar geopereerd werd. Hij zal dus eerstdaags in coma geraken en overlijden terwijl justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen van de ontlastende documenten uit het dossier Vervloesem en de 7 cd-roms met kinderporno van de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, ongemoeid laat. Wat de cd-roms betreft: de Belgische Koning ontving deze cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort in 1998 van de Werkgroep Morkhoven en had ze zogezegd voor onderzoek door de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen laten overmaken. Dit is maar één van de vele zaken die door justitie worden toegedekt en door de Belgische pers worden doodgezwegen.

Het bestuur van de Werkgroep Morkhoven en een Italiaanse arts die daarvoor speciaal naar België wil komen, kunnen Marcel Vervloesem niet zien omdat de bezoekregeling zogenaamd gewijzigd werd terwijl een paar Nederlandse ouders die Marcel Vervloesem willen opzoeken, gisteren van de gevangenis in Brugge nog te horen kregen dat zij zich -zoals in het verleden altijd het geval was- 'schriftelijk tot de directeur van de gevangenis' moeten wenden. De leugen regeert in België.

Protesteer nu het nog kan bij:

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01 - Fax : (0032) 02 542 82 85

Minister Jo Vandeurzen
Federale Overheidsdienst Justitie
Beleidscel van de Minister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: (0032) 02 542 80 21 - Fax: (0032) 02 542 80 00

De gevangenis waarnaar Marcel Vervloesem werd overgebracht:
Penitentiair Complex Brugge
Afdeling Mannen 1 - Infirmerie
Ter attentie van Marcel Vervloesem
Lege Weg 200, 8200 Sint-Andries (Brugge)
Tel: (0032) 050 45 71 11 - Fax: (0032) 050 45 71 89


Marcel Vervloesem était innocent


COMMENT ON DETRUIT UN HOMME

arton409-1Marcel VERVLOESEM en danger
dimanche 7 septembre 2008

En refusant de boire et de manger, ainsi que la prise de ses médicaments, alors qu’il est cardiaque et diabétique, Marcel Vervloesem, qui s’est présenté de lui-même à la prison de Turnhout, met volontairement sa vie en danger. Une vie consacrée tout entière à la dénonciation des réseaux pédo-criminels. Affaibli et plongé dans une lassitude extrême, ayant été attaqué de toutes parts cet homme a besoin de notre solidarité. Nous ne pouvons rester indifférents.
Quelles que furent les erreurs que l’on a pu reprocher à cet homme, nous n’avons pas le droit de le laisser mourir en prison. Le 5 septembre 2008, à 14h00, Marcel Vervloesem est entré en prison. Depuis ce jour et cette heure, il refuse de boire et de s’alimenter ainsi que de prendre ses médicaments alors qu’il est diabétique et cardiaque.

Marcel Vervloesem, fondateur et fer de lance de l’association de citoyens " WERKGROEP-MORHOVEN" n’a pas voulu se soustraire à la peine de prison qui lui a été infligée à la suite d’une procédure judiciaire dont le Procureur du Roi J. Poels a lui-même déclaré dans une lettre adressée au Conseil Supérieur de la Justice " qu’elle présente des erreurs humaines, et que parmi celles erreurs il y a en effet la disparition d’une partie du dossier concernant Marcel Vervloesem"
A refaire tout le parcours du dossier, et ce depuis 1999, on ne peut être que stupéfait devant le montage de certaines plaintes, accusant Marcel Vervloesem d’actes pédo-criminels,et l’absence de prise en considération des arguments de sa défense. Il a passé avec succès le test du polygraphe alors que ses accusateurs s’y refusaient, il a été accusé de faits que la faculté de médecine le reconnaît physiquement incapable de commettre.
Mais il a été condamné en première instance, en appel et la cour de cassation a rejeté son pourvoi. Il est dès lors délicat de faire la part des choses et de proclamer qu’il soit innocent.

Mais ce qui se passe aujourd’hui ne peut occulter le passé. Cet homme a consacré sa vie à dénoncer les réseaux de pédophilie, en Hollande, au Portugal, en Allemagne, en France et même en Belgique.
Plusieurs reportages TV lui ont été consacré dont deux, par la RTBF, en 1998 (mars et septembre) Réseaux Pedo Video alors qu’il venait de révéler l’existence et d’envoyer aux autorités judiciaires des CD-ROMS prouvant les activités pédo-criminelles du réseau hollandais "Apollo" (Zandvoort) dont un des responsables fut tué pendant l’été 98. Il est remarquable que c’est peu après ces révélations que les premières plaintes contre Marcel Vervloesem ont été déposées au parquet de Turnhout dans un dossier dont d’autres Pro Justicia montraient que des personnes ont été payées pour formuler des accusations.

Les manœuvres les plus subtiles qui puissent détruire un homme et ses actions en matière de dénonciation des réseaux pédophiles c’est de l’accuser d’être lui-même un pédophile.
Non seulement cela décrédibilise toutes les révélations dont il est l’auteur, mais cela lui fait perdre le soutien et la solidarité des militants des droits de l’enfant placés ainsi dans une situation insupportable de ne plus savoir que faire à son égard ni quoi penser.

Nous ne voulons pas tomber dans ce piège

Nous avons déjà soutenu Marcel Vervloesem dans ses déboires judiciaires par des articles http://www.wittecomitesblancs.be/ar...et une pétition http://www.wittecomitesblancs.be/ar..., en 2005, lors d’une grève de la faim en prison.

Nous faisons un appel urgent à chacun pour rompre l’isolement dans lequel se trouve Marcel Vervloesem en lui manifestant sa solidarité.

http://www.wittecomitesblancs.be/article.php3?id_article=409


Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

10-09-08

Marcel Vervloesem: honger- en dorststaking - dag 6


Marcel Vervloesem mag de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven niet meer zien

mail-3Protesteer bij:

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01 - Fax : (0032) 02 542 82 85

Minister Jo Vandeurzen
Federale Overheidsdienst Justitie
Beleidscel van de Minister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: (0032) 02 542 80 21 - Fax: (0032) 02 542 80 00

De gevangenis waarnaar Marcel Vervloesem werd overgebracht:
Penitentiair Complex Brugge
Afdeling Mannen 1 - Infirmerie
Ter attentie van Marcel Vervloesem
Lege Weg 200, 8200 Sint-Andries (Brugge)
Tel: (0032) 050 45 71 11 - Fax: (0032) 050 45 71 89

Foto: 9.9.2008 - 17u - Actie voor de gevangenis te Turnhout die door de politie onmiddellijk werd verboden. Marcel Vervloesem was 20 minuten voordien in een ziekenwagen geladen, richting Brugge...

20:06 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: doofpot vandeurzen |  Facebook |

Marcel Vervloesem: honger- en dorststaking - dag 5 - Actie !


9.9.2008 - Actie voor de gevangenis van Turnhout

mail-1mail-2mail-3


08-09-08

Marcel Vervloesem in de gevangenis (dag 4)


marcelcrimineletrekjes.vandeurzenkop1aDekkers.large_379568


Ik nam, als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, vandaag omstreeks 12u. telefonisch contact op met het kabinet van justitieminister Vandeurzen.
Kabinetsadviseur Stas die verantwoordelijk is voor de gevangenismaterie, zei mij dat hij de aangetekende brief van Prinses de Croÿ 'niet had ontvangen' en dat deze brief 'misschien bij de kabinetschef was blijven liggen'. Toen ik hem zei dat de brief normaal bij hem had moeten aankomen omdat hij tenslotte verantwoordelijk is voor de gevangeniszaken, deelde de heer Stas mij opgewonden mede dat ik mij niet hoefde te mengen met de zaken van het kabinet.
Hij sloot af met de woorden dat hij 'contact ging opnemen met de directie van het bestuur van de gevangenissen'.

Ik had echter ook graag een antwoord gehad op de vraag waar mijn aangetekende brief (met rode antwoordkaart) aan minister Vandeurzen is gebleven. In deze brief die reeds dateert van 30 mei 2008 vroeg ik de minister om ondermeer klaarheid te brengen in de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende documenten en van de cd-roms met het te onderzoeken kinderpornomateriaal Zandvoort in het dossier van Marcel Vervloesem. Ik telefoneerde dus opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en kreeg de secretaresse van de minister aan de lijn die me mededeelde dat zij zou laten uitzoeken 'op welke dienst deze brief terecht gekomen was'.

Omdat ik niet tevreden was met deze uitleg telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en wist ik te achterhalen dat een zekere Koen De Busser de kabinetsmedewerker was die alle binnenkomende brieven ontving en dat deze man 'om één of andere reden mijn brief niet had kunnen beantwoorden'.
Toen ik Koen De Busser zelf aan de lijn kreeg, vroeg ik waar mijn brief van 30.5.2008 aan minister Vandeurzen in verband met de verdwenen documenten en cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout gebleven was en waarom deze brief waarvan ik alleen het ontvangstbewijs terugkreeg, niet beantwoord werd.
Debusser antwoordde daarop met de dooddoeners dat hij 'zoveel brieven binnenkreeg' en 'dat hij iedere dag geen 20 brieven van de Werkgroep Morkhoven kon beantwoorden'. Ik herhaalde hem dat het enkel over mijn aangetekende brief van 30 mei 2008 aan justitieminister Vandeurzen ging en dat ik niet wenste te discussiëren over andere brieven.
Ter informatie: Koen De Busser was de kabinetsmedewerker die in zijn enig antwoord van 7.4.2008 aan de heer Mertens van de Werkgroep Morkhoven mededeelde dat het 'grondwettelijk principe de Minister van Justitie niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren' maar dat hij 'evenwel een kopie van het schrijven aan de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen overmaakte.' Maar ook dit antwoord van De Busser was echter volledig naast de kwestie omdat de heer Mertens de minister niet gevraagd had om 'tussen te komen in gerechtelijke procedures' maar hem vroeg om een onderzoek te laten instellen naar de verdwenen documenten en cd-roms met kinderporno te Turnhout en te Antwerpen. De goede werking van het gerecht is namelijk een zaak waarvoor de minister van justitie, normaal gezien, politiek bevoegd en verantwoordelijk is. Men kan van magistraten die documenten en onderzoeksmateriaal verduisteren ook moeilijk verwachten dat zij een onderzoek naar zichzelf opstarten.

Gezien De Busser mij niet verder wilde helpen, telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet Vandeurzen. Er werd mij medegedeeld dat 'de brieven' werden doorgegeven aan de juridische dienst van justitie en ik werd geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemen met de heer Anthony Christians van het kabinet Vandeurzen.

Anthony Christians zei mij vervolgens dat Koen De Busser de man was die, op het niveau van het kabinet, verantwoordelijk was voor het dossier en verwees mij opnieuw naar De Busser.
Toen ik de heer Christians zei dat De Busser mij niet verder wilde helpen in deze zaak, liet deze mij weten dat hij Koen De Busser zou vragen om mijn brief van 30 mei 2008 te beantwoorden.
Het probleem is echter dat Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 4de dorst- en hongerstakingsdag begon en die morgen of overmorgen in coma zal geraken, aan dergelijke laattijdige onderzoekjes maar weinig heeft.

Later op de dag vond ik, juist zoals de Italiaanse geneesheer die Marcel Vervloesem had willen opzoeken, een brief van het Penitentiair Complex te Brugge in mijn bus. Op mijn vraag om Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge, waarnaar hij mogelijks wordt overgebracht, te gaan bezoeken, antwoordde Attaché-gevangenisdirecteur E. Deloof mij dat hij mij 'geen bezoektoelating kan toekennen omdat de aanvraag tot bezoek van personen van buiten steeds door de gedetineerde zelf dient te gebeuren'. 'Van zodra dhr. Vervloesem is gedetineerd, kan hij deze aanvraag doen', aldus E. Deloof.
Het probleem is echter dat ik Marcel Vervloesem op geen enkele manier meer kan bereiken en hij dus morgen in coma kan geraken waarna hij misschien sterft.

Ik nam dus nogmaals contact op met het kabinet Vandeurzen alwaar men mij wist mede te delen dat ik mij voor deze zaak tot Hans Meurisse, directeur-generaal van het Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen, moest wenden.
Toen ik telefoneerde, bleek de heer Meurisse echter 'in vergadering' te zijn en men adviseerde mij om de regionale gevangenisdirectie te contacteren.

Kort daarop had ik mevrouw Dekker van de regionale gevangenisdirectie aan de lijn die mij zei dat, noch de geneesheer uit italië, noch ik, Marcel Vervloesem konden bezoeken. Ik sprak mevrouw Dekker over de bezoekregeling die, zonder dat we dat wisten, veranderd was en onze onmogelijkheid om Marcel Vervloesem te spreken terwijl hij morgen of overmorgen waarschijnlijk in coma zal geraken.
De vrouw beloofde de directie van de gevangenis van Turnhout te zullen contacteren maar tegen de tijd dat alles geregeld is, kan het reeds te laat zijn.

Om 16u. telefoneerde mevrouw Dekker mij terug om te zeggen dat zij de directie van de gevangenis van Turnhout had gesproken. De directie had haar medegedeeld dat zij het verzoek van de Werkgroep Morkhoven had ontvangen maar 'daarop niet geantwoord had omdat de gevangenisregels al jarenlang gewijzigd zijn'. Marcel Vervloesem moest de aanvraag 'maar zelf doen en tot nogtoe was dat niet gebeurd'. 'De regels gelden voor iederéén', aldus mevrouw Dekker. Toen ik mevrouw Dekker er opnieuw aan herinnerde dat we niet wisten hoe we Marcel Vervloesem konden bereiken en dat hij morgen of overmorgen waarschijnlijk al in coma zal zijn, antwoordde zij dat hij 'maar een brief moest schrijven'.

Omstreeks 17u kreeg ik een telefoon van Peter, de schoonzoon van Marcel Vervloesem, die de voorbije namiddag bij Marcel op bezoek was geweest. Deze wist mij te vertellen dat:
- 'de suiker van Marcel al op 460 staat'
- hij totaal verzwakt is
- hij nog nauwelijks kan zien
- er van van 20u. 's avonds tot 7u 's morgens geen verpleging aanwezig is
- Marcel geen antwoord kreeg op zijn brief die hij tien dagen geleden naar het Bestuur der Strafinrichtingen schreef en verder geen enkele post meer ontvangt
- de cipiers doen alsof er niets aan de hand is
- de geneesheer had gezegd dat de toestand van Marcel 'kritisch' was
- Marcel een akte ondertekende die geen medisch ingrijpen toestaat.

Marcel bleek bij zijn aankomst in de gevangenis ook zijn schrijfmachine niet in de cel te hebben mogen neenemen. Het betrof hier blijkbaar een tuchtmaatregel waarvoor ik mij normaal gezien tot de federale ombudsman kan wenden, maar ja, op die federale ombudsman moet men niet altijd rekenen.

Peter zei dat ik morgen maar gewoon op bezoek moest gaan vermits ik nog altijd in de gevangeniscomputer vermeld sta.
En nu ik eraan denk. In 2005 kreeg ik nog zonder enig probleem de toelating om Marcel in de gevangenis te gaan bezoeken nadat ik bij de directeur van de gevangenis van Turnhout een verzoek indiende. Dat bewijst dus dat die uitleg van mevrouw Dekker dat het gevangenisreglement 'al jaren geleden veranderd werd' niet klopt.

Als Marcel in coma geraakt en kort nadien moest sterven, dan zal minister Vandeurzen waarschijnlijk met de smoes afkomen dat Marcel de dorst- en hongerstaking + de stopzetting van zijn medicatie + de weigering om medisch te te laten ingrijpen, 'zelf gewild heeft' maar wie het dossier in deze zaak aandachtig gevolgd heeft, weet dat de minister perfect op de hoogte is van de diefstallen van de ontlastende documenten en de cd-roms met kinderporno op de gerechtshoven te Antwerpen en te Turnhout maar dat hij weigerde om terzake iets te ondernemen.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) 02 537 49 97
werkgroepmorkhoven@gmail.com, issakaba@skynet.be, postmaster@droitfondamental.eu
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Wie Marcel nog snel wil schrijven voor dat hij in coma geraakt:
Gevangenis Turnhout
Ter attentie van Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout

-------

Protesteer bij:

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01
Fax : (0032) 02 542 82 85

Minister Jo Vandeurzen
Federale Overheidsdienst Justitie
Beleidscel van de Minister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: (0032) 02 542 80 21
Fax: (0032) 02 542 80 00


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33

Foto's:
1) Actievoerder Marcel Vervloesem
2) Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort de minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd.
3) Procureur-generaal Christine Dekkers (CD&V-benoemd). De Koning liet haar de cd-roms Zandvoort via de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek overmaken maar in plaats dat ze werden onderzocht verdwenen ze spoorloos op het hof van beroep te Antwerpen. Deze verdwijning en de diefstal van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij.

07-09-08

Marcel Vervloesem in de gevangenis (dag 3)


De moord op Marcel Vervloesem

crimineletrekjes.vandeurzenkop1aDekkers.large_379568OMZENDBRIEF

Vandaag begon de zwaar zieke Marcel Vervloesem aan zijn derde dorst- en hongerstakingsdag in de gevangenis van Turnhout (België).

Door zijn gezondheidstoestand (hartziekte, ernstige suikerziekte, kanker) en het feit dat hij zijn medicatie en medische behandeling weigert, kan het dinsdag al met hem afgelopen zijn alhoewel de Belga- en ANP-berichtjes dat verzwegen.

Ik stel mij de volgende pertinente vragen:
- Waarom besloot men om, in overtreding met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de zwaar zieke Marcel Vervloesem in één van de volgepropte Belgische gevangenissen op te sluiten ?
- Waarom werd hij niet vanaf de eerste dag van zijn dorst- en hongerstaking naar de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge gebracht ?
- Waarom lieten het parket-generaal van Antwerpen en het kabinet van de minister van justitie aan enkele Nederlandse journalisten weten dat er 'gepaste maatregelen werden uitgewerkt' terwijl dit helemaal niet het geval is ?
- Waarom krijgt Marcel Vervloesem het bezoekrecht van de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven en van een bevriende Italiaanse arts ontzegd ?
- Waarom werd er niet gereageerd op hun aangetekende brieven terzake die zij reeds een week geleden naar de Koning, de minister van justitie en de directeurs van de gevangenissen van Turnhout en Brugge zonden ?
- Waarom wil het parket-generaal van Antwerpen niet antwoorden op de brieven van advocaat Raf Jespers waarin deze wijst op de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en het risico van een overlijden ?

Wil men het misschien zover laten komen dat Marcel Vervloesem zonder getuigen in de gevangenis van Turnhout sterft ?

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

------------------

Hierbij volgt de brief die ik gisteren naar de federale ombudsman stuurde:

Federale Ombudsman
t.a.v Mevrouw Valerie Goffin

Geachte Mevrouw,

Uw ref.: 08 HN 1979/VG

Hartelijk dank voor uw antwoord aan de heer Mertens van onze vereniging.

Wij werden door de Europese ombudsman naar de federale ombudsdienst doorverwezen en nu blijkt de federale ombudsdienst niet bevoegd te zijn.

Waarvoor is die federale ombudsdienst eigenlijk wél bevoegd ?

U schrijft verder dat we in geval van 'tuchtsancties' tegen de heer Marcel Vervloesem door de gevangenisdirectie van Turnhout, contact met u mogen opnemen.

Welnu, zowel Mevrouw de Croÿ die voorzitster is van onze vereniging, als ikzelf en een Italiaanse arts die Marcel wil komen opzoeken, schreven een week geleden naar minister Vandeurzen en naar de directeurs van de gevangenissen van Turnhout en Brugge om een bezoek aan te vragen. Maar blijkbaar heeft Marcel Vervloesem geen recht op ons bezoek.

Wij kregen nog altijd geen antwoord op onze aangetekende brieven terwijl Marcel Vervloesem die een hartziekte heeft, zwaar suikerziek is en kanker heeft, sinds gisteren aan zijn honger- en dorstactie begonnen is waarbij hij iedere medicatie weigert.

Gaat men wachten tot wij naar zijn begrafenis mogen komen ?

Rekenende op uw tussenkomst en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33


icon_quote

Sign the petition:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php

If you have problems: 'Register' + 'Log in' on http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Or sent a mail to WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis, Belgium - Tel: (0032) 02 537 49 97

Foto's:
1) Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort de minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd.
2) Procureur-generaal Christine Dekkers (CD&V-benoemd). De Koning liet haar de cd-roms Zandvoort via de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek overmaken maar in plaats dat ze werden onderzocht verdwenen ze spoorloos op het hof van beroep te Antwerpen. Deze verdwijning en de diefstal van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij.

06-09-08

Marcel Vervloesem in de gevangenis (dag 2)


De moord op Marcel Vervloesem

crimineletrekjes.vandeurzenkop1aDekkers.large_379568De zwaar zieke Marcel Vervloesem zal ten gevolge van zijn dorst- en hongerstaking die hij gisteren in de gevangenis begon, waarschijnlijk eerstdaags overlijden. Een hongerstaking kan men immers enkele weken lang volhouden maar bij een honger- en dorststaking waarbij men zijn medicatie voor hart, suikerziekte en kanker stopzet, is het op enkele dagen afgelopen.

Het Europees Hof voor de mensenrechten alwaar hij door zijn advocaat Raf Jespers een spoedprocedure had laten indienen komt dus te laat.

Ook het Nederlandse College van Procureurs-Generaal dat Marcel Vervloesem een dikke maand geleden voor een hoorzitting uitnodigde over de kinderpornozaak Zandvoort en daarvan na twee weken een rapport zou klaarhebben, komt te laat.

En dan is er tenslotte Ecolo-senator Zoé Genot nog die een parlementaire vraag wilde stellen aan justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, christen-democraten) die de diefstallen van ontlastende documenten en van het kinderpornomateriaal Zandvoort op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout blijft dichtdekken. Zoe Genot liet weten dat zij de eerste bijéénkomst van de Commissie Justitie afwacht maar tegen die tijd is het al lang gedaan.

Marcel Vervloesem heeft nog altijd geen bezoekrecht gekregen voor een Italiaanse geneesheer en de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven. De gevangenisdirectie van Turnhout en Brugge en minister Vandeurzen werden daarvoor een week geleden per aangetekende brief geschreven.

Het zal in ieder geval niet de eerste moord zijn die de christen-democraten op hun geweten hebben.

Intussen zijn de hongerstakers aan de ULB aan hun 61ste hongerstakingsdag begonnen. Ook daar zullen er waarschijnlijk doden vallen. De hongerstakers die het overleven zullen in ieder geval blijvende letsels overhouden.

Omdat de mensenrechten in België op een flagrante wijze geschonden worden zonder dat de Europese instanties optreden, heeft de Werkgroep Morkhoven een 100-tal ambassades en internationale mensenrechtenorganisaties gecontacteerd om de schending van de mensenrechten in België aan te klagen.

----------------------------------------

'Point of no return' voor hongerstakers is bereikt

BRUSSEL - De hongerende asielzoekers in Elsene houden minstens blijvende letsels aan hun actie over. Hun leven is in acuut gevaar.
De hongerstakers in de ULB zijn vandaag hun 56ste dag ingegaan. In het Huis van Latijns-Amerika staat de klok al op 61 dagen. De artsen zijn het erover eens dat ze minstens blijvende letsels aan hun actie overhouden. Ze hebben een verhoogde bloeddruk en hartritmestoornissen. Wat gebeurt er allemaal in het lichaam van iemand die zo lang in hongerstaking is? Als iemand alle eten weigert, schakelt het lichaam over op 'spaarstand' om de hersenen, die alleen op glucose (een suikerverbinding) kunnen draaien, te sparen.

De voorraad lichaamssuiker in de lever raakt bij een hongerstaking al na drie dagen uitgeput. Daarom gaat het lichaam vet uit vetweefsel en aminozuren uit de spieren omzetten in suikers. Andere organen worden op een laag pitje gezet en schroeven hun suikerverbruik terug. Daardoor daalt de bloedsuikerspiegel in de eerste dagen van de hongerstaking, daarna blijft hij stabiel.

De eerste week van een hongerstaking wordt doorgaans goed verdragen. Als de hongerstaker genoeg drinkt, is er weinig risico. De hongerpijn en maagkramp verdwijnen na een paar dagen. Lichaamsbeweging levert nog geen problemen op.

Vanaf detweede week zakt de bloeddruk en vertraagt de hartslag, met duizeligheid en hoofdpijn tot gevolg. Door de afbraak van spiereiwitten ontstaat spierpijn en wordt de spierkracht gevoelig minder. Zitten en lopen kost moeite, net als lezen.

Na drie weken neemt de uitputting van een hongerstaker wordt vermoeiend.

Na een maand gaan hongerstakers zich echt ziek voelen.

Het kantelpunt komt rond de veertigste dag, met gehoorverlies, gezichtsverlies, dubbelzien, misselijkheid, doorligwonden en apathie. Er treden darmbloedingen op en het immuunsysteem zakt in elkaar, waardoor hongerstakers door een banale infectie kunnen overlijden.

Na vijftig dagen is een hongerstaker een wrak. Hij ondervindt stemmingswisselingen (zelfs euforie) en verliest het contact met de werkelijkheid.

Als het point of no return is bereikt, kan het snel gaan. De hartspier begeeft het, lever of nieren houden op met werken waardoor afvalstoffen de hersenen vergiftigen, of al deze zaken gebeuren tegelijk. Daarop volgen coma en overlijden.

Artsen die hongerstakers begeleiden, proberen dit te voorkomen door geregeld het gewicht, het bloed en de urine te controleren en pols en bloeddruk te meten. Dat kan helpen om complicaties zoals achteruitgang van de nierfunctie, maagbloeding, stuipen en waanbeelden op te sporen.

Wie goed doorvoed aan de actie begon, kan tot tachtig dagen overleven. Sommige hongerstakers in Elsene drinken volgens hun sympathisanten niet uitsluitend water, maar ook gezoete thee. Zij krijgen daardoor nog energie binnen en kunnen het wat langer uithouden. (hvde, yd)

DS, 6 september 2008


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33


icon_quote

Sign the petition:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php

If you have problems: 'Register' + 'Log in' on http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Or sent a mail to WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis, Belgium - Tel: (0032) 02 537 49 97

Foto's:
1) Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort de minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd.
2) Procureur-generaal Christine Dekkers (CD&V-benoemd). De Koning liet haar de cd-roms Zandvoort via de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek overmaken maar in plaats dat ze werden onderzocht verdwenen ze spoorloos op het hof van beroep te Antwerpen. Deze verdwijning en de diefstal van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij.

05-09-08

Marcel Vervloesem in de gevangenis


Marcel Vervloesem begint honger- en dorststaking in de gevangenis van Turnhout: geen bezoekrecht

crimineletrekjes.vandeurzenkopVan: Jan Boeykens
Aan: Stefaan Van Hecke (Groen)
Cc: redactie.volkskrant.nl, redactie.trouw.nl, redactie.telegraaf.nl, redactie.belga.be, radionieuws.vrt.be, redactie.nu.nl, redactie.parool.nl, Redactie Het Vrije Volk, rbaeten.europarl.eu.int, Kamal Afettat, gilbertearens, antwerp.progresslaw.net, christel breugelmans, burgemeester.sint-truiden.be, Russo Carine, cda.publieksvoorlichting.tweedekamer.nl, dignite.yahoogroupes.fr, drsmkat, dentisterie_sociale, elke.tindemans, fbrepoels.europarl.eu.int, GENOT Zoe , hugo.coveliers.be, hoofdredactie.demorgen.be, vluchtelingenorganisaties.nl, laurette-onkelinx.be, kerkenwereld.be, journal.lesoir.be, kleintje.stelling.nl, kinderrechten.vlaamsparlement.be, kinderrechtenhuis.vzw, , nato-delegationen.brussel.foreign.ministry.se, Roelie Post, Ruf Nachtergaele, terzake.canvas.be, uae-embassy, voorlichtingrechtbank.sgrarr.drp.minjus.nl, hilbrand westra, ant.minbuza.nl, vnemb.brussels, willy.van.impe1, verbeke.lawfirm, frederic.bonher, issakaba, ministerq.be, csj.be, federaalombudsman.be, voorzitter.cdenv.be, cabinet.mod.mil.be, chris.nestor.vlaamsparlement.be, secretariaat.aartsbisdom.kerknet.be, secr.colpg.just.fgov.be, secretariat.iranembassy.be, secr.cass.just.fgov.be, euro-ombudsman.europarl.eu.int, laruelle.fgov.be, paul.magnette..fgov.be, Anne.martens.vlaanderen.be, pim.vanwalleghem.premier.fed.be, wathelet.fed.be, kabinet.peeters.vlaanderen.be, kabinet.keulen.vlaanderen.be
Datum: 5 sep. 2008 09:33
Onderwerp: Re: Bezoekrecht Marcel Vervloesem

Geachte Heer Van Hecke,

Marcel zal vandaag rond 13u.30 de gevangenis van Turnhout binnenstappen alwaar hij met zijn hartziekte, suikerziekte en kanker onmiddellijk aan een dorst- en hongerstaking zal beginnen waarbij hij iedere medicatie en medische behandeling zal weigeren.

Zoals u hebt gelezen heeft de Italiaanse arts die hem in de gevangenis wilde opzoeken nog altijd geen antwoord gekregen op zijn brieven aan minister van justitie Jo Vandeurzen (zie foto) en de directeur van de gevangenis te Turnhout.

Ook de aangetekende brieven van Prinses de Croÿ, ondervoorzitster van de Werkgroep Morkhoven, en mezelf aan minister Vandeurzen, het Koninklijk Paleis en de directeurs van de gevangenissen van Turnhout en Brugge, bleven onbeantwoord.

Dat lijkt er op te wijzen dat men het bezoekrecht van Marcel niet wil respecteren en dat men liever geen getuigen wenst als hij in de gevangenis moest overlijden.

In de hoop u daarmee voldoende geinformeerd te hebben, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
België
Erkenningsnr. 443.439.55
werkgroepmorkhoven@gmail.com
Tel: 0032 (0)2 537 49 97

PS. Sorry voor het doorzenden van dit antwoord maar het kan wel eenseen kwestie van leven of dood zijn.


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33


icon_quote

Sign the petition:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php

If you have problems: 'Register' + 'Log in' on http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Or sent a mail to WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis, Belgium - Tel: (0032) 02 537 49 97

Foto: Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort de minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd...