20-07-08

Kindermisbruiken: De dubbelzinnige houding van de Koning


Kinderontvoering en mishandeling: Belgische Koning laat dubbelzinnigheid bestaan

Koning2412kerstboodschapMicrosoft is er nog altijd niet in geslaagd om de mailbox van de Werkgroep Morkhoven te heropenen. De mailbox is al sinds 14 maart 2008, na contactname van iemand die zich uitgaf voor iemand van het Windows Support Team, gesloten.

Het is zelfs mogelijk dat de duizenden berichten, artikels, e-mailadressen en documenten van deze mailbox, zoals eerder ook al gebeurde met de MSN-Nieuwsgroep van Prinses de Croÿ die ondervoorzitster is van de vzw Werkgroep Morkhoven, door Microsoft vernietigd werden.

Vandaag ontving Prinses de Croÿ plots een bericht in verband met de dochter van de Koning (Delphine), dat reeds enkele maanden geleden op de MSN-nieuwsgroep 'Fauvage Scandals' gepubliceerd werd.

----- Original Message -----
From: "Victimenée1"
To: fauvage_scandals
Sent: Monday, April 28, 2008 7:13 PM
Subject: L'affaire Delphine !

De pogingen van de Werkgroep Morkhoven om op de MSN-nieuwsgroep Fauvage Scandals, vragen te stellen over het laattijdig toesturen van dit bericht dat reeds dateert van 28 april 2008, mislukken doordat er telkens weer die klassieke mededeling van Microsoft op het scherm verschijnt: 'Hmmm, deze pagina is onvindbaar...'

Het bericht komt toevallig op het moment dat de Koning nogal ernstig onder vuur is komen te liggen in verband met de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die hij in 1998 van de vzw Werkgroep Morkhoven had ontvangen.
De Koning liet deze cd-roms via Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor onderzoek overmaken aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen.
Enkele maanden geleden moest de Werkgroep Morkhoven echter vaststellen dat de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, spoorloos verdwenen waren.
De openbare aanklager Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers, 'enkel een zeepbel' noemde en een zware straf eiste voor de zogezegde kindermisbruiker Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, moest de verdwijning toegeven nadat de Hoge Raad voor de Justitie het verdwijnen van deze cd-roms en van andere documenten, schriftelijk had bevestigd.
Toen de Werkgroep Morkhoven de verdwijning van de cd-roms bekend maakte, kreeg Marcel Vervloesem een anoniem telefoontje van iemand uit het gerechtelijk milieu waarin hem gezegd werd dat de cd-roms niet waren 'gestolen' maar, zoals al de andere documenten, waren 'zoek geraakt'.

De Werkgroep Morkhoven schreef naar tientallen parlementsleden maar die vonden (buiten enkele uitzonderingen te na) de verdwijning van de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen blijkbaar een normale zaak. Ook de pers die jarenlang bij het minste gerucht over Marcel Vervloesem, moord en brand schreeuwde maar zich nooit afvroeg of de kinderpornozaak Zandvoort wel onderzocht werd, bleef muisstil.

Justitieminister Vandeurzen antwoordde enkel dat hij het schrijven van de Werkgroep Morkhoven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen had overgemaakt.
Daar bleef het bij.

De Werkgroep Morkhoven schreef vervolgens een aangetekende brief (met rode antwoordkaart) naar justitieminister Vandeurzen en de Koning om deze toestand aan te kaarten. Zij kreeg echter geen antwoord. Het was duidelijk dat deze zaak in de doofpot moest verdwijnen.

Enkele dagen geleden dan kreeg Prinses de Croÿ, een antwoord op de brief die zij een maand en een half geleden naar de Koning had geschreven.
Een kabinetsmedewerkster van de Koning deelde de Prinses mede dat de zaak een 'exclusieve gelegenheid van justitie' was en dat ,gezien de scheiding der machten, het voor het Hof onmogelijk was om tussen te komen in deze zaak'.

Het valt echter op dat de Koning, in tegenstelling tot wat iedere burger in dat geval zou doen, zelfs de minister van justitie niet contacteerde over de verdwijning van 'zijn' voor onderzoek aan justitie overgemaakte cd-roms.

Men kan zich bijgevolg afvragen wie de Koning eigenlijk wil beschermen: de kinderen of de kindermisbruikers en de magistraten die deze kindermisbruikers beschermen en het onderzoeksmateriaal dus laten verdwijnen om een onderzoek onmogelijk te maken.

Een pikant detail in deze zaak is dat de Koning (Adjunkt-Kabinetschef van de Koning) in zijn brief van 12.9.1996 aan Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven schreef:

'De Koning en de Koningin hebben mij de opdracht gegeven ontvangst te melden van uw brief betreffende het tragisch lot van de kinderen die het slachtoffer zijn geworden van ontvoering en mishandeling.
De Vorsten hebben de ouders van verdwenen kinderen in audiëntie ontvangen en hen hun diep medeleven betuigd naar aanleiding van de gebeurtenissen die het ganse land hebben geschokt.
De Koning heeft uiting gegeven aan zijn vastberaden wil er bij de Minister van Justitie op toe te zien dat geen spoor zou verwaarloosd worden, zodat volledige klaarheid zal geschapen worden over dit drama en over al zijn verwikkelingen. Daardoor zal er geen enkele dubbelzinnigheid meer kunnen blijven bestaan.
Op nationaal vlak heeft de Koning tegenover de families van de slachtoffers de verbintenis aangegaan de dialoog voort te zetten met de Minister van Justitie, de specialisten terzake en de bevoegde hoge ambtenaren, over de concrete maatregelen die reeds genomen werden en deze die nog zullen genomen worden in de strijd tegen de pedofilie en de mensenhandel, zowel bij ons als in Europa en de wereld. Een eerste vergadering zal in oktober plaatsvinden.
De Koning zal er bij de betrokken Ministers op aandringen dat alle middelen zouden worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen.
Gelieve, Mijnheer, de betuiging van mijn hoogachting te aanvaarden.'
Voor de Kabinetschef van de Koning
R. Huenens, Adjunkt-Kabinetschef van de Koning


Meer info op:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

17:04 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Koning spreekt geen woord meer over kindermisbruiken en kinderverdwijningen
LETTERLIJK. De volledige toespraak van de koning


Dames en Heren,

Het is nu bijna 15 jaar geleden dat Koning Boudewijn ons heeft verlaten, maar nog altijd blijft hij sterk aanwezig in de gedachtenis van onze medeburgers.

Zoals u weet, kent ons land ernstige politieke moeilijkheden. Niettemin sta ik erop eraan te herinneren dat moeilijkheden en crisissen aanleiding kunnen geven tot heropleven en tot bedaren. De scheiding der geesten is geen fataliteit.

Eenheid en verdraagzaamheid, met eerbied voor de identiteit van elke gefedereerde entiteit, zijn de enige uitweg in onze democratische samenleving. In ons land moeten wij nieuwe vormen van samenleven bedenken.

Ik wens me echter niet verder te verdiepen in de institutionele moeilijkheden van het heden, maar enkele thema's aan te halen die Koning Boudewijn na aan het hart lagen, om samen met u, na te gaan welke ontwikkeling ze de jongste 15 jaar doormaakten, en wat er nog dient gerealiseerd.

Mijn broer was zeer verknocht aan de fundamentele waarden van onze samenleving, in het bijzonder aan gerechtigheid, aan solidariteit met de zwaksten, en aan respect voor elke persoon.

Hij was met name bekommerd om de armoede. Deze heeft nieuwe vormen aangenomen en treft thans meer jongeren en eenoudergezinnen. Ze is ook nog altijd verbreid onder de bejaarden. Onderzoek door de Federale Overheidsdienst Economie toont aan dat in België één persoon op zeven, of 14,7 % van de bevolking, als arm kan worden beschouwd. Dit betekent heel concreet dat bij ons ongeveer een miljoen vijfhonderdduizend personen armoedig leven. Het betreft alleenstaanden met een inkomen van minder dan 860 euro per maand, en gezinnen van twee volwassenen en twee kinderen met een maandelijks inkomen van minder dan 1.805 euro. Dit percentage ligt hoger dan in onze buurlanden, en onze inspanningen om het significant te verlagen moeten we volhardend doorzetten. Immers, worden we niet onder de meest welvarende landen op deze planeet gerekend?

Armoede kent vele oorzaken, maar onderwijs, beroepsvorming, werkgelegenheid, en sociale huisvesting zijn bevoorrechte middelen om ze te bestrijden.

Bovendien blijven sommige ernstige misdrijven, helaas, droevig actueel. Zo, bijvoorbeeld, veroorzaakt de mensenhandel nog altijd bittere ellende onder de zwaksten. Het fenomeen wijkt niet, ondanks onze wettelijke bepalingen. Een recente studie van het Centrum voor gelijkheid van kansen toont aan dat de vormen van mensenhandel veranderen, veelzijdiger worden, en dat de slachtoffers, voor een deel, uit verschillende landen afkomstig zijn. Al is het verschijnsel wellicht minder opvallend, het bestrijden ervan moet opnieuw een prioriteit worden.

Een ander groot leed, waarover te weinig wordt gesproken, treft kwetsbare jongeren. Vooreerst is daar het geweld tegen henzelf. Het aantal zelfdodingen bij jongeren blijft in ons land vrij hoog. Een beleid met het oog op preventie, en luisterbereidheid naar jongeren in moeilijkheden, verdient te worden gestimuleerd. Recente gegevens van preventiecentra in ons land tonen aan dat één teenager op 10 zich al verminkt heeft of zelfmoord trachtte te plegen. Daarenboven is geweldpleging van jongeren tegen andere personen ook toegenomen, en dat is een teken van onbehagen bij een gedeelte van onze samenleving. Ook hier dient een preventiebeleid, gestoeld op eerbied voor elke persoon, versterkt te worden.

Maar het spreekt vanzelf dat de Overheid haar werk zal doen als, niettegenstaande alles, geweld toch voorkomt, en die jongeren zullen dan op een gepaste wijze worden begeleid.

Koning Boudewijn pleitte ook vurig voor de eenheid en de cohesie van het land, in volle respect voor zijn verscheidenheid. Hij was overtuigd dat het multicultureel karakter van ons land, een troef en een rijkdom is.

Tijdens zijn laatste toespraak in juli 1993 riep hij op, blijk te geven, en ik citeer: 'van verzoeningsgezindheid, van goede wil, van verdraagzaamheid en van federale burgerzin.' Hij vroeg, en ik citeer opnieuw: 'samen werk te willen maken van de andere problemen waarmee wij te kampen hebben. Ik denk aan de tewerkstelling, de veiligheid, het onderwijs, de Europese eenmaking.' Einde citaat.

Natuurlijk blijven die uitspraken heel actueel, en ik nodig iedereen uit ze te overwegen in dit Europees jaar van interculturele dialoog.

Ten slotte was mijn broer zeer bezorgd voor de groeiende kloof tussen rijke en arme landen. Is het nodig eraan te herinneren dat vandaag nog, minder dan 20% van de bevolking van deze aarde over meer dan 80% van het wereldinkomen beschikt. Eerlijk delen is een plicht van solidariteit die we verder moeten ontwikkelen en versterken.

De klimaatverandering, waarvoor het noordelijk halfrond hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid draagt, versterkt verder die ongelijkheid, en de voedselcrisis verhoogt nog de moeilijkheden van talrijke landen.

Met de toestand in Afrika, in Centraal Afrika in het bijzonder, moeten we verder begaan zijn. De menselijke drama's die zich daar afspelen, inzonderheid de ontelbare tragedies die vrouwen en meisjes treffen mogen ons zeker niet onverschillig laten.

Om te besluiten hecht ik eraan hulde te brengen aan Koningin Fabiola die onlangs haar tachtigste verjaardag vierde. In ons aller naam wil ik haar danken voor wat zij aan de zijde van Koning Boudewijn gedurende meer dan 30 jaar is geweest, en ook voor alles wat zij nu nog doet.

Bij het herinneren aan deze thema's die Koning Boudewijn bijzonder ter harte gingen, moet men wel toegeven dat de toestanden waarin hij destijds zoveel energie heeft gestoken nu gedeeltelijk gewijzigd zijn, maar dat de fundamentele uitdagingen zijn gebleven. Als ik dit onderstreep is het omdat ieder van ons ertoe kan bijdragen onze samenleving nog rechtvaardiger en meer solidair uit te bouwen.

Dit is de wens van de Koningin, van mezelf en van gans onze familie op onze Nationale Feestdag.

De Standaard

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 21-07-08

De commentaren zijn gesloten.