13-06-08

De kinderporno van de Koning: Senator Tony Van Parys

 

Tony Van Parys wacht de uitslag van 'het gerechtelijk onderzoek' af...
Welk gerechtelijk onderzoek ?

tonyVanParysM_bFrom: Werkgroep Morkhoven
Date: 13 jun. 2008 07:58
Subject: Re: Cd-roms met kinderporno van de Koning
To: vanparys@senators.senate.beCc: sbouarfa.parlbru, yves.buysse, jurgen.ceder, dirkclaes, collas.bernard, jose.daras.ecolo, debethune.senators.senate, delperee, destexhe, josy.dubie.ecolo, kapompole.senators.senate, nahima.lanjri.stad.antwerpen, nahimalanjri.senaat.cdenv, philippe.monfils, pmoureaux, jean-paul.jpprocureur, f.roelantsduvivier, schelfhout.senators.senate, joris.vanhauthem, elke.tindemans, vanlerberghe.senators.senate, andre.vannieuwkerke.vlaamsparlement, senator.marcverwilghen, paulwille, guy.swennen, patrikvankrunkelsven, crombe.senators.senate, s.themont, christophe-collignon.be, alaincourtois, hugo.coveliers, christinedefraigne, lambert.senators.senate, geert.lambert, phm.be, philippe-mahoux, carine.russo.ecolo, senaat.helgastevens, dirkdb.mt, martine.taelman, mr.hvandenberghe, hvandenberghe.senaat.cdenv, pvdd2206, ankevandermeersch

Tony Van Parys - CD&V N-VA
Lid van de Commissie Justitie
Sint-Markoenstraat 18
9032 Wondelgem

Brussel, 13 juni 2008

Geachte Heer Van Parys,

Betreft: Cd-roms met kinderporno van de Koning

Hartelijk dank voor uw antwoord waarin u mij mededeelt dat het 'gerechtelijk onderzoek loopt'.

Uw antwoord verbaast mij enigszins omdat we met de Werkgroep Morkhoven niets van een onderzoek afweten.

Betreft het hier alleen een onderzoek naar de verdwijning van de cd-roms met kinderporno die u in opdracht van Zijne Majesteit de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken of betreft het een onderzoek naar het onderzoek van de cd-roms Zandvoort dat reeds enkele jaren geleden door de justitie te Turnhout werd afgesloten ?

Gaat het misschien om een geheel nieuw onderzoek naar de cd-roms Zandvoort en, zo ja, sinds wanneer loopt dit onderzoek ? Wie voert het onderzoek ?

Is er misschien sprake van een intern onderzoek ?

In de hoop dat u klaarheid wilt schenken in deze zaak en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

Kopie: leden van de Commissie Justitie van de Senaat


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

08:24 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Mensenrechteninstituut In Nederland Terwijl in België de mensenrechten aan de lopende band geschonden worden, verdachten geen rechten hebben, gevangenen mishandeld worden en getuigen in rechtszaken uit de weg worden geruimd, gaat Nederland een Instituut oprichten dat er moet op toezien dat de mensenrechten in Nederland gerespecteerd worden.

------------------------------

Nederland krijgt een Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens. Dat heeft het kabinet besloten. Het instituut wordt verbonden aan de Nationale ombudsman en gaat de mensenrechten in Nederland in de gaten houden.

Gebrek aan centraal punt
Nederland kent veel verschillende organisaties die zich met mensenrechten bezighouden, maar er is geen centraal punt. Daar wil het kabinet verandering in brengen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan een advies dat vier instellingen, waaronder de ombudsman en de Commissie Gelijke Behandeling, vorig jaar uitbrachten. De strekking daarvan was dat er een instituut moet komen dat de activiteiten van alle andere mensenrechtenorganisaties kan coördineren en de mensenrechtensituatie in Nederland in de gaten kan houden. (novum/vsv)

11/07/08 18u33 Het Laatste Nieuws

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 13-07-08

Van Parys: 'Het is voldoende kennis te nemen van de informatie die door de werkgroep Morkhoven werd toegestuurd om te weten hoe ergerlijk en afschuwelijk dit is' - 'De regering is zeker niet van plan dit probleem blauw blauw te laten'
Tony Van Parys (CD&V) en justitieminister Vandeurzen (CD&V) werden beiden door de Werkgroep Morkhoven aangeschreven in verband met de verdwijning van de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek (via Tony Van Parys) aan de procureur-generaal te Antwerpen had laten overmaken.

Tony Van Parys antwoordde alleen maar dat hij 'de resultaten van de onderzoeken afwachtte' zonder te willen mededelen over welke onderzoeken het ging (indien die er werkelijk zijn).

Justitieminister Vandeurzen van zijn kant wenste niet eens te antwoorden op het schrijven van de Werkgroep Morkhoven en enkele dagen geleden liet het Antwerpse parket-generaal weten dat zij Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zo snel mogelijk in de gevangenis wil waardoor justitie de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek kan afsluiten...

De Werkgroep Morkhoven liet Vandeurzen inmiddels weten dat hij persoonlijk voor de rechter zal gedaagd worden indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt.


----------------------------------------

Annalen n° 1-263
Belgische Senaat
Parlementaire handelingen


VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 22 APRIL 1999

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER VAN HAUTHEM AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER « SEKSUELE UITBUITING VAN KINDEREN ZOALS TE ZIEN OP INTERNET»

De voorzitter. Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Van Hauthem. Het woord is aan de heer Van Hauthem.


- De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). Mijnheer de voorzitter, net zoals alle parlementsleden, werd ook de minister van Justitie door de Werkgroep Morkhoven in het bezit gesteld van een aantal copies van foto's waarop te zien is hoe kinderen en peuters op een weerzinwekkende wijze seksueel worden mishandeld en gefolterd. De foto's zouden afkomstig zijn van Internet. De werkgroep deelt mee dat ze ongeveer tienduizend foto's bezit en dat ze bereid is deze eventueel aan het gerecht te overhandigen. De publieke opinie begrijpt niet hoe deze situatie nog langer kan bestaan, hoe met andere woorden, Internet blijkbaar een veilige schuilplaats biedt voor handelaars in kinderen en kinderporno.

De vragen zijn de volgende. Hoe is het mogelijk dat handelaars in kinderporno via het Internet vrijuit kunnen gaan ? Welke juridische problemen stellen zich ? Houdt een specifieke cel zich op federaal niveau bezig met het speuren naar kinderporno op het Internet ? Bestaat er daaromtrent een specifiek beleid ? Hoever staat het met afspraken op Europees niveau tussen de verschillende politiediensten om de strijd tegen kinderporno in het algemeen en kinderporno op het Internet in het bijzonder aan te pakken ?


De voorzitter. Het woord is aan minister Van Parys.


- De heer Van Parys, minister van Justitie. Mijnheer de voorzitter, vorige maandag heb ik in de commissie voor de Justitie van de Kamer reeds vragen beantwoord met betrekking tot de klachten die door leden van de werkgroep Morkhoven werden geformuleerd. Ik blijf ten zeerste bekommerd om het fenomeen van de verspreiding van kinderporno op Internet. Het is voldoende kennis te nemen van de informatie die door de werkgroep Morkhoven werd toegestuurd om te weten hoe ergerlijk en afschuwelijk dit is. Mijn bezorgdheid dateert al van veel vroeger. Een paar weken geleden stond ik erop zelf het woord te voeren op de tweede internationale vergadering van de groep COPINE, Combating Peadophile Information Networks in Europe, die plaatsvond in Brussel op 1 en 2 april 1999. Dit geeft reeds een antwoord op de vraag inzake de Europese samenwerking. Deze conferentie, die meegeorganiseerd werd door het ministerie van Justitie en de nationaal magistraat, werd van Belgische zijde bijgewoond door verschillende magistraten en politiediensten. Het was vooral de bedoeling een Europese aanpak van het fenomeen te realiseren.

In mijn omzendbrief betreffende de samenwerking en de taakverdeling tussen de politiediensten werd de materie van computercriminaliteit bij voorrang toebedeeld aan de gerechtelijke politie, in afwachting van de integratie. Dit heeft aanleiding gegeven tot het oprichten van CCU's, Computer Crime Units, in elk van de vijf ressorten van het hof van beroep. Daarnaast is op het niveau van de bijzondere brigade voorzien in een National Computer Crime Unit waarbinnen een Meldpunt Kinderporno werd opgericht, dat specifiek betrekking heeft op de behandeling van zaken die te maken hebben met de verspreiding van kinderporno via Internet. De nationaal magistraat speelt hierbij de belangrijkste rol, zowel wat betreft de informatie voor de binnenlandse als voor de buitenlandse overheden. De oprichting en de werking van dit Meldpunt hebben eveneens het voorwerp uitgemaakt van overleg met mijn collega Di Rupo die bevoegd is voor Telecommunicatie en dus ook voor de Internetproblematiek. Naar aanleiding van de besprekingen binnen de werkgroep die ingevolge dit overleg werd opgericht, werden ook de relaties met de Internet Access Providers besproken.

Ten slotte is het niet onbelangrijk te wijzen op het feit dat dit Meldpunt Kinderporno ook zijn medewerking verleent aan het initiatief met betrekking tot het aanleggen van een nationale en internationale documentatie inzake kinderpornografie. Ik verwijs naar de uiteenzetting die ik heb gegeven voor de opvolgingscommissie Dutroux. Ik veronderstel dat dit document als parlementair document onder de leden van de Senaat werd verspreid.

Ik wil u niet verhelen dat de problematiek van de misdrijven die via Internet worden gepleegd, verre van eenvoudig is, gezien de internationale dimensie van het fenomeen, dat overigens niet tot kinderporno beperkt blijft. We vinden hier ook andere vormen van criminaliteit, zoals het aanbieden van witwaskanalen, racistische uitlatingen of het verspreiden van recepten voor artisanale springtuigen, om maar enkele terreinen te noemen waarover men via Internet informatie kan verzamelen.

In verband met de verspreiding van kinderporno, worden we overigens niet alleen geconfronteerd met het probleem van het natrekken van de identiteit van de oorspronkelijke afzender, maar ook met de moeilijkheid om de slachtoffers, en vooral de daders, te identificeren, aangezien deze laatsten vaak en om evidente redenen onherkenbaar worden gefotografeerd of gefilmd. Alleen al daarom is niet enkel de bijstand nodig van gespecialiseerde computer crime units , laboratoria van de gerechtelijke politie en beeldverwerkingsspecialisten, maar is er vooral nood aan een goede internationale samenwerking en een meer gelijkvormige strafbaarstelling van dergelijke inbreuken in de verschillende landen. In die zin heb ik op de laatste vergadering van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken niet alleen gepleit voor een gemeenschappelijke bestraffing, maar ook voor een gemeenschappelijke normering. Samen met Frankrijk hebben we een nota uitgewerkt in de hoop dit als een belangrijk punt op de agenda te plaatsen van de volgende Europese top, die in het najaar plaatsheeft.


De voorzitter. Het woord is aan de heer Van Hauthem voor een repliek.


- De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik twijfel er niet aan dat dit al langer dan vandaag een van zijn bekommernissen is. Nagenoeg iedereen, over de ideologische en partijgrenzen heen, is hierover bekommerd. Ik stel vast dat de minister zowel binnenlands als internationaal initiatieven heeft genomen. We willen de minister niet met de vinger wijzen, maar we hebben toch de indruk dat de internationale samenwerking inzake normering en bestraffing blijkbaar bijzonder moeizaam verloopt, terwijl daar toch de sleutel voor de oplossing van een deel van deze problematiek ligt. Blijkbaar is het niet eenvoudig de verschillende elementen op elkaar af te stemmen. We hebben de indruk, nogmaals zonder de minister met de vinger te willen wijzen, dat dit allemaal zeer traag vooruitgaat. Het duurt zeer lang voor men werkelijk tot vervolging kan overgaan. De indruk bestaat dan ook dat de politiek eigenlijk een beetje machteloos staat. Niets is zo erg als een politieke overheid die de publieke opinie moet zeggen dat ze machteloos staat. Ik hoop dan ook dat de internationale samenwerking sneller tot stand zal komen dan tot nu toe het geval is geweest. Anders blijven die criminelen vrijuit gaan.


De voorzitter. Het woord is aan minister Van Parys.


- De heer Van Parys, minister van Justitie. Mijnheer de voorzitter, uit mijn antwoord is duidelijk gebleken dat de regering zeker niet van plan is dit probleem blauw blauw te laten. Integendeel. In de Europese context is het precies België dat tot nu toe het voortouw heeft genomen. Het meldpunt bestaat sinds 1996. Als er in de Europese Unie één land is dat alles in het werk heeft gesteld om de internationale samenwerking mogelijk te maken, dan is het wel België. We hebben ook de ambitie dit te blijven doen, zeker omdat we een beetje gestigmatiseerd zijn door de feiten die we allemaal kennen.


De voorzitter. Het incident is gesloten.

Gepost door: Jan Boeykens | 09-08-08

De commentaren zijn gesloten.