27-05-08

De kinderporno van de Koning - Brief justitieminister


De cd-roms met kinderporno van de Koning werden gestolen - Brief aan justitieminister Vandeurzen

Koning.17.4.97.mailMinister van Justitie Jo Van Deurzen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Van Deurzen,

Uw ref.: KAB/kdb/1130-1351

De vzw Werkgroep Morkhoven is helemaal niet tevreden met uw antwoord op de brief van Morkhoven-medewerker Hugo Mertens dd. 7.4.2008 waarin U zegt dat het 'grondwettelijk principe U niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren'.

Het betreft hier immers geen gerechtelijke procedure maar een diefstal. En dan nog niet de eerste de beste diefstal.

Zoals U weet gaat het hier om de 7 cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis overmaakte en die door uw collega en partijgenoot de heer Tony Van Parys die toen minister van justitie was, 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werden gestuurd.

Ik wens dan ook dat er klaarheid komt in deze zaak en dat U -zoals de heer Mertens U reeds deed opmerken- gebruik maakt van uw positief injunctierecht. U bent immers zowel persoonlijk als politiek verantwoordelijk voor het justitiebeleid en door een kopie van het schrijven van de heer Mertens naar de heer Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen te zenden terwijl de diefstal van de cd-roms juist op het hof van beroep plaats had, zijn we geen stap vooruit.

Zoals U in bijgaand schrijven van de heer Hugo Mertens kan lezen, zijn er nog tal van andere onregelmatigheden vastgesteld op het hof van beroep te Antwerpen die niet direct met de 'gerechtelijke procedures' hebben te maken alhoewel U daarmee elke verantwoordelijkheid wil afschuiven.

Er moet klaarheid komen in deze zaak. De Belgische doofpotpolitiek rond de kinderpornozaak Zandvoort heeft nu lang genoeg geduurd !

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
erkenningsn. 443.439.55

------------------------------------------------------------

Brief minister Vandeurzen

Ik heb wel een brief van het kabinet van minister Vandeurzen ontvangen gedateerd op 7.4.2008 waarin mij wordt medegedeeld dat een kopie van mijn schrijven inzake de zeer ernstige onregelmatigheden in het dossier Vervloesem op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, aan de heer Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen werd overgemaakt .

Welk gevolg er aan dit schrijven werd gegeven, weet ik niet .

Ik hoop natuurlijk wel dat mijn schrijven onderzocht en behandeld wordt en niet in één of andere vergeetschuif belandt op het hof van beroep .

Veel vertrouwen heb ik er helaas niet in omdat de cd-roms met kinderporno die de Koning naar de Procureur-Generaal van Antwerpen liet doorsturen precies op het hof van van beroep verdwenen zijn terwijl het de bedoeling was dat de inhoud ervan zou onderzocht worden .

Anderzijds noemde advocaat-generaal Marc Tack van het hof van beroep van Antwerpen, de kinderpornozaak Zandvoort 'slechts een zeepbel' .

Procureur-generaal Guy Van Craen die het vonnis tegen Marcel Vervloesem van onze Werkgroep uitsprak, was dan weer rechter in twee zaken die met het kinderziekenhuis Good Engels te maken hadden waarrond onze Werkgroep in 1989 actie voerde.
Hoe kan deze rechter dan nog onpartijdig zijn ?
Uit al de informatie die mij werd overgemaakt, heb ik kunnen vaststellen dat rechter van Craen het vonnis tegen Marcel Vervloesem reeds op voorhand had opgemaakt anders had hij rekening gehouden met de conclusies van Vervloesem's advocaten .

Voorts begrijp ik niet waarom het hof van beroep van Antwerpen het rapport van de Hoge Raad voor Justitie niet heeft afgewacht voor wat de verdwenen dossierstukken betreft . Wilde men soms dat de zaak voor het hof van cassatie komt omdat men daar op één of andere bevriende rechter kan rekenen ?

Verder is er dat geheime administratieve dossier waarin het hof van beroep van Antwerpen alle belangrijke stukken van de zaak Good Engels , van de kinderpornozaak Zandvoort en het strafdossier van Marcel Vervloesem heeft weggestoken.
Dat doet me sterk denken aan het dossier DutrouxBis waarin alles weggestoken werd zonder verder onderzocht te worden . Is dat de algemene werkwijze om zaken in de doofpot te stoppen bij justitie ?

Ik zou bijna nog vergeten dat de voorzitter van onze Werkgroep in 2OO6 , dat is nu bijna twee jaar geleden, een lijst met 30 processen-verbaals over kindermisbruik bij de procureur-generaal te Antwerpen heeft afgegeven . Dat kindermisbruik zou nog altijd niet onderzocht zijn geweest en de procureur-generaal die de processen-verbaals had moeten laten onderzoeken was de procureur die ook de 7 cd-roms met kinderporno van de Koning had moeten laten onderzoeken .

Tot slot moet ik doen opmerken dat Marcel Vervloesem vorige maand naar procureur-generaal Yves Liégeois van het hof van beroep heeft geschreven en hem daarbij om inzage en kopijname heeft gevraagd in dat zogezegde geheime dossier .
Marcel wacht nog altijd op zijn toestemming, wat ook al niet normaal genoemd kan worden .

Ik vind dat deze zaken zo ernstig zijn dat ik niet begrijp waarom minister Vandeurzen geen gebruik maakt van zijn positief injunctierecht . Wacht hij misschien tot het hof van cassatie besluit dat er 'geen procedurefouten' werden gemaakt en Marcel Vervloesem in de gevangenis kan gestopt worden zodat het kinderpornomateriaal zonder onderzoek vernietigd kan worden ?
Of wil de minister internationale aandacht als Marcel Vervloesem wordt opgesloten en met een hongerstaking begint ?


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://praatstoel-belgische-politiek.skynetblogs.be/post/5880142/justitie-doofpot-zaak-dutroux--doofpot-kinder
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels


17:53 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

CDA Publieksvoorlichting
Geachte heer, mevrouw ,

Hartelijk dank voor uw mail van 27/5/08 met het onderwerp Diefstal van cd-roms Zandvoort. Deze mail is geregistreerd onder het nummer 107593.

Wij streven ernaar om uw mail binnen veertien dagen te beantwoorden. Aangezien wij op dit moment te maken hebben met een achterstand bij de mailbeantwoording, zou het daardoor iets langer kunnen duren dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Alle mails aan dit adres worden door de afdeling Publieksvoorlichting gelezen en afgehandeld. Belangrijke informatie wordt doorgespeeld aan de fractie en speelt een rol bij de uiteindelijke standpuntbepaling. Vanwege de grote hoeveelheid mails die wij dagelijks ontvangen kunnen wij helaas niet inhoudelijk ingaan op meegezonden artikelen, beschouwingen, filmpjes, foto's of links naar internetsites. Voor standpunten van het CDA en actueel nieuws over het CDA kunt u ook de CDA-site raadplegen: www.cda.nl.

Wij behouden ons het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een mail voor kennisgeving aan te nemen en van verdere beantwoording af te zien. Dat geldt ook voor mails met beledigend of grof taalgebruik.

Met vriendelijke groet,

CDA Publieksvoorlichting.

www.cda.nl

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-05-08

Zijne Majesteit de Koning slaapt of wordt niet ingelicht 'Waar blijft Zijne Majesteit de Koning dan ?', zal menige Belgische burger zich afvragen. Waarom reageert Zijne Majesteit niet op de diefstal van de cd-roms Zandvoort die hem door de Werkgroep Morkhoven bezorgd werden ?

Antwoord: Ik heb de indruk dat Zijne Majesteit in een vergiftigde appel heeft gebeten en al enkele jaren slaapt.
De laatste brief aan de Werkgroep Morkhoven waarin Zijne Majesteit beloofde 'tot op het bot te zullen gaan inzake de bestrijding van kindermisbruik' dateert immers al van tien jaar geleden.

- De verontruste burger: 'Maar heeft Zijne Majesteit dan geen kabinetsmedewerkers die hem op de hoogte brengen ?'

Antwoord: Dat zal wel zijn maar de dotaties die het Koningshuis nu krijgt, lijken niet te volstaan om de nodige kabinetsmedewerkers aan te stellen. De goeie wil zal er wel zijn maar het geld ontbreekt.

- De verontruste burger: 'Maar de dotaties aan ons Koningshuis werden zopas verhoogd !'

Antwoord: Dat zal niet volstaan. Misschien dient dat geld alleen maar om de pensioenkas van het personeel van Zijne Majesteit te spijzen.

- De verontruste burger: 'En Child Focus dan ?'

Antwoord: Ik heb een tiental keren naar Child Focus dat door Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin mee in het leven werd geroepen, geschreven en daarbij uitgelegd dat de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht werd, dat de meer dan 88.000 kinderen die erop staan nooit geidentificeerd werden, dat de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze zaak nooit opgespoord werden, dat men de zaak in verband met de jeugdmagistraat die op de cd-roms voorkomt door middel van een schriftelijke verklaring van Georges Zicot heeft dichtgedekt, enzoverder.
Wat kan ik nog meer doen ?
Ik bracht Child Focus schriftelijk op de hoogte van de 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. wordt genoemd. Zoals men zich uit kranten zoals de Gazet van Antwerpen wel zal herinneren was Victor V. gedurende 10 jaar lang de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem van onze Werkgroep.
Ik zei dat ik de lijst met de 30 processen-verbaals op het bureel van de procureur-generaal te Antwerpen had afgegeven zonder dat er blijkbaar een onderzoek wordt geopend.
Child Focus reageerde niet.
Waarom zou ik mij dan nog de moeite getroosten om hen te informeren over het feit dat de cd-roms met kinderporno van Zijne Majesteit op het hof van beroep te Antwerpen gestolen werden ?

- De verontruste burger: 'Kan je de minister van justitie en de politici dan niet aanspreken ?'

Antwoord: Ik heb de voorbije 10 jaren bijna niets anders gedaan dan de politici te schrijven maar sinds dat men besloten heeft om de kinderpornozaak Zandvoort door middel van een proces tegen Marcel Vervloesem in de doofpot te steken, bestaan die 88.000 slachtoffertjes waarover die politici zo bezorgd waren in hun brieven, niet meer.
'Uit het oog, is uit het hart', zegt een Vlaams spreekwoord.
Wat de justitieminister betreft: Na de justitieministers Melchior Wathelet (CDH), Stefaan De Clerck (CD&V), Tony Van Parys (CD&V), Marc Verwilghen (VLD) en Laurette Onkelinx (PS) over de kinderpornozaak Zandvoort te hebben ingelicht, ben ik tot het besluit gekomen dat men op de justitieministers niet hoeft te rekenen.
De Werkgroep heeft zopas naar justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) geschreven in verband met de diefstal van de cd-roms van Zijne Majesteit maar die heeft die brief gewoon naar de procureur-generaal te Antwerpen verzonden. Ik geloof niet dat die zal laten uitzoeken wie van zijn vrienden verantwoordelijk is voor deze diefstal. Volgens mij verdwijnt die brief in de prullenmand of in het geheime dossier waarin het hof van beroep van Antwerpen alle belangrijke documenten heeft weggestoken en waarin Marcel Vervloesem en zijn advocaten geen inzage krijgen.

- De verontruste burger: 'Maar Zijne Majesteit kan de diefstal van de cd-roms die hij voor onderzoek liet overmaken toch niet stilzwijgend toelaten ?'

Antwoord: Misschien zal Zijne Majesteit ooit wel eens terug ontwaken doordat hij wakker gezoend wordt door een jonge, mooie prinses waarop Zijne Majesteit ogenblikkelijk verliefd wordt. Maar ik acht de kans daartoe eerder klein.
Ik verwacht eerder dat Zijne Majesteit één van de komende dagen een telefoontje zal krijgen van Hare Majesteit, de Koningin van Nederland, die hem regelmatig met raad en daad bijstaat. Hare Majesteit, de Koningin van Nederland, die destijds ook door de Werkgroep Morkhoven werd gecontacteerd, staat namelijk bekend voor de nauwgezetheid waarmee zij haar dossiers blijft opvolgen.

---------------------------------------

Kindermisbruik: Onze brief aan Zijne Majesteit de Koning

Brussel, 22 juni 2006

Drie maanden geleden schreef ik met de Werkgroep Morkhoven naar het Koningshuis in verband met het feit dat het parket van Turnhout geen onderzoek voert naar de kinderen die op de cd-roms van het door de Werkgroep Morkhoven opgespoorde pedocriminele netwerk te Zandvoort staan.

Volgens een rapport van de federale politie zijn er immers een 100.000-tal foto's van kinderen op die cd-roms weer te vinden.

Na drie maanden wachten we nog altijd op het antwoord van het kabinet van Z.M. de Koning.

Vroeger kregen we binnen de maand een antwoord waarin bijvoorbeeld vermeld stond dat onze brief naar de Procureur-Generaal werd doorverzonden.

Belangrijk in deze zaak is dat het parket van Turnhout ook de verkrachters en pedocriminelen die duidelijk op de foto's staan afgebeeld terwijl zij kinderen verkrachten, nooit opspoorde.

Ook de makers van het kinderpornomateriaal werden nooit opgespoord en lopen dus nog vrij rond.

Zowel Justitieminister Onkelinx als Child Focus werden in verband met deze foto's gecontacteerd.

Child Focus reageerde niet eens terwijl Onkelinx in antwoord op de parlementaire vraag van Zoë Genot stelde dat het 'slechts een individueel dossier waarover zij geen details kan verstrekken' (met dus een 100.000-tal foto's van merendeels misbruikte kinderen) betreft.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 02-06-08

De commentaren zijn gesloten.