27-04-08

Het Belgische gevangenissysteem (2)


Belgische Justitie schendt gelijkheidsbeginsel bij strafuitvoering - De extra bestraffing binnen de gevangenis is vaak mensonterend - Aantal zelfmoorden neemt toe in Belgische strafinrichtingen - Justitie zwijgt

mailDe Belgische justitie schendt het gelijkheidsbeginsel inzake de strafuitvoering van gevangenen.
Afgelopen week lazen wij dat 1.000 veroordeelden tot een gevangenisstraf, uitstel van strafuitvoering kregen omdat onze justitie met problemen kampt inzake de electronische vervangende gevangenisstraf. Hieruit blijkt dat mensen dewelke veroordeeld zijn tot een opsluiting van 3 jaar deze straf thuis mogen uitzitten.

Wij zijn voorstander van dit systeem, ware het niet dat duizenden veroordeelden die veroordeeld zijn tot meer dan drie jaar, hun gevangenisstraf wél moeten uitzitten in een cel en, gelet op de verstrenging van de wet Lejeune en het systeem van de strafuitvoeringsrechtbanken mogelijks zelfs hun volle strafperiode in de gevangenis tot de laatste dag moeten uitzitten.
Terecht moet hier kritiek op gegeven worden, temeer omdat dus niet alle veroordeelden gelijk worden behandeld.

De ervaring leerde ons dat in het systeem van de strafuitvoering te véél verschillen bestaan en gehanteerd worden.
Er zijn vier categorieën gevangenen in ons land. Men heeft de gevangenen dewelke hun straf thuis kunnen uitzitten, vervolgens de gevangenen die naar de wet Lejeune op een derde of vierde van hun straf kunnen vrijkomen, gevolgd door de veroordeelden dewelke tot hun laatste dag van hun straf in de gevangenis moeten blijven en tot slot de gëinterneerden.
Men kan hier terecht spreken van discriminatie en een ongelijke behandeling van veroordeelde mensen.
Ons land riskeert dan ook in een pijnlijke situatie te geraken mocht een gevangene tot dit besluit komen en een klachtenprocedure zou opstarten tegen de Belgische staat op grond van discriminatie en de schending van het gelijkheidsbeginsel. Die klacht zou immers volledig terecht zijn.

Onze politici roepen wel binnen het regeerakkoord om de wet Lejeune te verstrengen en de gevangenen dus ook langer op te sluiten, terwijl juist de categorie van opgesloten gevangenen gediscrimineerd wordt.
Men mag dit probleem niet onderschatten omdat dit soort van verschillende strafuitvoeringsmaatregelen oorzaak zijn van nog meer discriminaties.

Laten we hier even bij stilstaan.
Een veroordeelde dewelke met een enkelband zijn straf thuis in gezinsverband uitzit, bezit het voordeel dat hij of zij in de eigen familiekring kan blijven, bezoek kan ontvangen op gelijk welke dag en uur en dit onbeperkt, ontspanning kan nemenen niet 23 uur in een kleine cel moet vertoeven.
De veroordeelde die zijn straf wél in de cel moet doorbrengen, krijgt slechts tot twee keer bezoek per week en dat gedurende één uurtje, kan niet gelijk wie of zijn ganse familie in gevangenschap ontvangen. Komt daarbij dat deze enkel geniet van gunsten én onderhevig is aan het strafregime, 23 uur in de cel moet blijven enz...
De veroordeelde opgesloten gevangene moet dan op zijn/haar beurt nog kunnen rekenen op de strafuitvoeringsrechtbanken. Het wordt een gokspel om, mogelijks gelet op de wet Lejeune, voor zover deze nog van toepassing zal zijn in de toekomst, vervroegd te kunnen vrijgelaten worden.
De veroordeelden voor sexuele misdrijven dreigen nu hun ganse gevangenisstraf te moeten ondergaan, zonder op strafvermindering of op de wet Lejeune te kunnen rekenen, omdat het psycho-team dat deze mensen moet evalueren en terzake expertises moet uitvoeren met het oog op een vervroegde vrijlating, totaal onderbemand is en al jaren dit werk niet aankan. Gevolg hiervan is dat deze categorie van veroordeelden tot de laatste dag in de cel blijft zitten.
En dan zitten we nog met de gëinterneerden, want laten we hen niet vergeten. Zij zijn er het ergst aan toe in ons gevangenissysteem.
Het is niet omdat men de afdelingen alwaar deze mensen verblijven, de naam 'Sociaal Verweer' geeft en er cipiers met witte jassen laat rondlopen, dat hun opsluiting verschilt van die van de andere gevangenen.
De gëinterneerden zitten evengoed op een strafcel in ons land, vallen onder hetzelfde gevangenisregime, bezoekrecht etc.
Komt daarbij dat deze groep van mensen soms véél te lang opgesloten wordt gehouden door de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij.
Er is een geval gekend van een jongen die voor diefstal van een fiets bijna 7 jaar onder de internering opgesloten zat. Als men weet dat deze groep van mensen en hun advocaten door die Commissie soms slechts een paar minuutjes gehoord worden alvorens er over voorwaardelijke vrijlating of plaatsing in een instelling wordt beslist, en dit om de 6 maanden opnieuw, dan lijkt dit totaal verouderd en middeleeuws systeem eerder op een gruwel en foltering voor de gëinterneerde en zijn/haar familie.
Op dit onderwerp komen wij weldra uitvoerig op terug in ons Interneringsmanifest dat we weldra zullen publiceren.
Het lijkt wel of de zieke gevangene, die de gëinterneerde volgens de wet is, nog het hardst bestraft wordt.

De gevangenis is geen lachertje. Wie zich niet aan de soms kinderlijke gevangenisregels houdt, wordt bijwijlen onderworpen aan het systeem van bestraffingen binnen de gevangenis. Daartoe bestaat er in ons gevangenisreglement geen verweer en verhaalrecht voor de gevangene dewelke extra straf krijgt opgelegd.
Denken wij maar aan het systeem van de cachotten. Dit zijn hokken die recht uit de 18 de eeuw blijken te komen. De gevangene beschikt er enkel over een bed dat in de grond is vastgemaakt en waarop hij/zij soms dagenlang vastgeriemd wordt.
Er is alleen een raampje waar niets door te zien valt. Men verblijft dus kortom in een volledige stille isolatie, en dit soms dagenlang.
Elke dag wordt de gevangene in dat hok opgezocht door de gevangenisarts en de verpleging om uit te maken of de opgeslotene deze zogezegde behandeling nog wel aankan.

Het Belgische gevangenisreglement is mensonterend en beschamend.
Zo is er een geval in de gevangenis te Turnhout gekend waarbij een gevangene telkens na 9 dagen cachot-opsluiting, voor 2 uurtjes naar zijn cel mocht, om vervolgens opnieuw 9 dagen in het cachot te worden gestoken. Dit systeem werd op die gevangene gedurende een lange periode toegepast.
De medegevangenen hoorden de jongen wekenlang huilen zonder dat ook maar iemand terzake een einde kwam stellen aan deze onmenselijke bestraffing die hem door de gevangenisdirectie werd opgelegd.
Er zijn ook naakte cellen waar onvoldoende verluchting is en het bed vaak in een stand wordt gezet om de gevangene het slapen te beletten. Dit is dus een pure middeleeuwse folterpraktijk. In de cel staat zelfs geen tafeltje of stoel.

In 2005 was er het geval van een hongerstaker in de gevangenis te Turnhout die, omwille van zijn hongeraktie, wat nochtans een recht is binnen ons gevangenissysteem, al zijn gunsten werd ontnomen. De man kreeg het verbod om via de kantine nog postzegels, briefpapier, zeep en champoo te kopen. De man mocht ook niet meer deelnemen aan de wandelingen en moest de wandelingen in volledig isolement doorbrengen in een hok, zonder te kunnen genieten van de buitenlucht. Bezoek mocht hij enkel achter glas ontvangen.

Er zijn gevangenen dewelke opzettelijk wakker worden gehouden door het licht op hun cel dag en nacht te laten branden. Andere gevangenen worden dagelijks onderworpen aan naaktkontroles.
In bepaalde gevangenissen gaan die naaktcontroles wel bijzonder ver. Ze zijn enkel bedoeld om de gevangenen te vernederen.
Onlangs werden zelfs kinderen, moeders en vaders dewelke hun opgesloten verwanten kwamen bezoeken, aan dit soort verplichte naaktcontroles onderworpen.

Het gaat binnen het Belgische gevangeniswezen echt te ver, reden ook waarom onlangs een rechter de klacht van een groep gevangenen 'terecht' noemde.

Er is ook nog het systeem van de bijzondere regimes in de Belgische gevangenissen waarbij gevangenen in speciale isoleerafdelingen worden geplaatst enz. Door het bestuur van strafinrichtingen wordt daarrond geen enkele controle uitgevoerd.

Een bijzonder verontrustend fenomeen in de Belgische gevangenissen is het stijgende aantal zelfdodingen. Het departement Justitie geeft de laatste jaren daaromtrend géén cijfers meer vrij, in tegenstelling tot vroeger.
Nochtans is zelfdoding in gevangenschap een vrij ernstig gebeuren, niet enkel voor de gevangene die in zijn/haar cel het leven niet meer ziet zitten maar ook voor de nabestaanden dewelke hierdoor voor een onmenselijk drama komen te staan.
Het grote aantal zelfmoorden in onze strafinrichtingen is meestal het gevolg van de uitzichtloosheid waarmede de gevangene gekonfronteerd wordt. De verstrenging of gedeeltelijke afschaffing van de wet Lejeune zal het aantal zelfmoorden in de Belgische gevangenissen nog doen toenemen.
Het is daarom dat we de beleidsmensen die onze gevangenisreportage volgen, zouden willen vragen om onze Minister van Justitie eens te interpelleren over het aantal zelfmoorden in onze gevangenissen.

Tot slot is de wijze waarop suikerzieken in gevangenschap aan hun lot worden overgelaten, volledig onaanvaardbaar. In vele gevangenissen beschikt men niet eens over een aangepaste bezigheid en voedsel. Komt daarbij nog dat de kantinelijsten van de Belgische gevangenissen vaak géén enkel product omvatten hetwelke voorzien is voor suikerzieken. Hetzelfde geldt ook voor hartpatiënten en andere zieke gedetineerden. Men kan zich daar anno 2008 wel ernstige vragen over stellen.

Het Belgische gevangenissysteem is gewoonweg middeleeuws.
Van de voorstellen van Professor Dupont inzake de humanisering van ons strafsysteem, is weinig of niets te merken.
Humanisering hoeft niet altijd veel te kosten. Een beetje goodwill en verantwoordelijkheidszin met het besef dat gevangenen ook mensen zijn en als dusdanig moeten behandeld worden, kan reeds een eerste stap tot verbetering zijn.

Er moet duidelijk een einde worden gesteld aan de willekeur opzichtens gevangenen. Er moeten rechten komen in plaats van slechts gunsten.
Telkens als de gevangenen in opstand komen tegen de wantoestanden inzake hun behandeling, wordt er meteen gereageerd vanuit het gevangenispersoneel met stakingen zodat er niets verandert. Het geval Merksplas was daar een schrijnend voorbeeld van.
Waarom wordt er niet eens nagedacht over een overlegorgaan tussen personeel, directie en dé gevangenen binnen de gevangenissen ? Dat is immers een systeem dat binnen alle diensten en organisaties bestaat.
Het zou de gespannen sfeer die er nu in onze gevangenissen heerst, kunnen doen ontladen en dat zal nodig zijn want de middeleeuwse toestanden in onze gevangenissen zullen vroeg of laat tot nieuwe zware uitbarstingen leiden.

Marcel Vervloesem
vzw Werkgroep Morkhoven


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

18:41 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Actie Sans-papiers Sans-papiers slaan tenten op voor Dienst Vreemdelingenzaken

Sinds 14u hebben mensen zonder papieren hun tenten opgeslagen voor de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Met hun symbolische bezetting eisen de actievoerders een ontmoeting met minister van Migratie- en Asielbeleid, Annemie Turtelboom.

De symbolische actie zou aanvankelijk 24 uur duren, maar het is mogelijk dat ze verlengd wordt, zeggen sommige organisatoren. (belga/bdr)

Het Laatste Nieuws 29/04/08 15u51

-------------------------------

Brusselse politie beëindigt bezettingsactie sans-papiers

De symbolische bezettingsactie aan de Albert II-laan in Brussel van een 180-tal mensen zonder papieren en studenten is op bevel van de burgemeester beëindigd. Ongeveer de helft van de betogers vertrok uit eigen beweging, de andere helft werd administratief opgepakt en naar het politiecommissariaat gebracht.

Overnachting
De actievoerders hadden volgens de woordvoerder van de burgemeester onaangekondigd zes tenten geplaatst voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel. Ze waren naar eigen zeggen van plan om daar te overnachten tot ze een ontmoeting kregen met de minister van Migratie- en Asielbeleid Annemie Turtelboom.

"Maar omdat de veiligheid niet kon gewaarborgd worden, er geen sanitaire voorzieningen waren en er bovendien nooit een officiële aanvraag was ingediend om langer dan een namiddag te betogen, werd de voortzetting van de betoging verboden", aldus de woordvoerder.

Helft actievoerders opgepakt
De politie vroeg de actievoerders om de tenten op te kramen en de actie stop te zetten. "De helft van de betogers ging op die vraag in en verliet de plaats. De andere helft maakte geen aanstalten om te vertrekken en werd daarom administratief opgepakt en weggevoerd." Volgens de woordvoerder zijn zeventig à honderd actievoerders, waaronder ook veel mensen zonder papieren, opgepakt.

Verkeershinder
"Van de mensen die administratief werden opgepakt zal de identiteit gecontroleerd worden. Dat is de normale procedure. Wij zullen inderdaad de mensen die niet de nodige papieren kunnen voorleggen, doorverwijzen naar de Dienst Vreemdelingenzaken", legt de woordvoerder uit. Het verkeer op de Antwerpsesteenweg en de Albert II-laan werd tijdelijk omgeleid, maar ondervindt sinds 17 uur geen hinder meer. (belga/gb)

HLN 29/04/08 18u28

-------------------------------

Ook gemeenteraadslid Ecolo opgepakt bij verboden betoging in Brussel

Alain Adriaens, Ecolo-gemeenteraadslid in de Brusselse gemeente Elsene en voormalig Brussels parlementslid, is één van de tientallen mensen die vandaag door de Brusselse politie werden opgepakt na een verboden betoging voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Adriaens werd dezelfde avond al opnieuw vrijgelaten.

"Geen weerwerk"
Adriaens zegt dat hij "de logica van Brussel Stad niet begrijpt". "De politie had simpelweg de manifestanten kunnen terugdringen en zo de arrestaties kunnen vermijden. Om 16 uur werd alle betogers echter plots omcirkeld door de politie. De manifestanten boden daarbij geen weerwerk", aldus Adriaens.

Ook de studenten die aan de manifestatie deelnamen werden vrijgelaten, nadat ze enkele uren in de cel hadden doorgebracht in het Brusselse Jusitiepaleis. Van de sans-papiers die werden opgepakt, werden vingerafdrukken genomen. Zij blijven momenteel opgesloten.

Vrouwen en kinderen
"We zijn ongerust voor de opgepakte mensen zonder papieren. Zij hebben enkel gevraagd om de toepassing van een regeerakkoord. Ze zijn geen gebouw binnengedrongen en er was een aanvraag ingediend om te mogen betogen", vertelt Thomas Durant, een van de studenten van de Université Libre de Bruxelles (ULB) die de betoging mee organiseerde. Volgens Durant heeft de politie ook vrouwen en kinderen opgepakt en bleven er na de interventie andere kinderen achter waarvan de moeders werden meegenomen. (belga/gb)

HLN 29/04/08 20u45

-------------------------------

Betogers eisen vrijlating van opgepakte sans-papiers

Een honderdtal mensen heeft gisterenavond verzameld achter het Justitiepaleis in Brussel om de vrijlating te eisen van de mensen zonder papieren die eerder op de dag werden opgepakt bij een verboden betoging aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De meeste betogers zijn studenten van de ULB (Université Libre de Bruxelles). De betogers zijn naar eigen zeggen van plan om ter plaatse te blijven tot de sans-papiers, die in het Justitiepaleis worden vastgehouden, zijn vrijgelaten. Onder de betogers zijn ook studenten die gisterennamiddag tijdens de betoging zelf administratief werden opgepakt. Zij zouden gisterenavond zelf rond 22:30 uur zijn vrijgelaten.

De Unie van de Mensen Zonder Papier/Union de défense des sans-papiers (UDEP) is van plan om vandaaag een betoging te organiseren aan het hoofdkantoor van de PS in Brussel om hun ongenoegen te uiten "over de houding van de Brusselse socialistische burgemeester die de arrestaties niet heeft verhinderd". (belga/sps)

HLN, 30/04/08 01u16

-------------------------------

Advocaten beschuldigen politie van mishandeling

Twee advocaten, Vincent Lurquin en Alexis Deswaef, verklaren dat ze door de politie gisterenavond mishandeld zijn toen ze de mensen zonder papieren die eerder op de dag opgepakt waren bij een verboden betoging voor het gebouw van Vreemdelingenzaken, wilden bezoeken. Beide advocaten zeggen dat ze van de Brusselse burgemeester de toelating hadden om te kijken in welke omstandigheden de mensen zonder papieren opgesloten zaten in hun cellen in het Justitiepaleis. De politie zou de twee advocaten de toegang tot de cellen ontzegd hebben. De advocaten weigerden daarop de plaats te verlaten.

"Vier agenten wierpen zich op mij en hebben me ernstig geslagen", vertelt Lurquin. "Al meer dan twintig jaar kom ik hier in het Justitiepaleis. Dit is de eerste keer dat ik zoiets zie, en het toppunt, in het justitiepaleis". Alexis Deswaef verklaart dat de politie hem tegen de muur heeft gesmeten en hem heeft beledigd.

Beide advocaten gaan de Orde raadplegen en sluiten niet uit dat er een klacht komt. Deze nacht zijn tientallen studenten van de ULB (Université Libre de Bruxelles) blijven betogen voor het Justitiepaleis. Ze eisen de vrijlating van de mensen zonder papieren. "De mensen zonder papieren worden zonder twijfel gemanipuleerd door de studenten die waarschijnlijk onschuldig reageren. Maar de reactie van de politie op de verboden betoging was buiten alle proportie", reageert Dominique Weerts (cdH) die zich ook onder de betogers vond. (belga/sps)

HLN, 30/04/08 03u03

-------------------------------

Betogers vragen PS uitleg over opsluiting sans-papiers

Vandaag omstreeks 10 uur hebben een twintigtal actievoerders zich verzameld voor de zetel van de PS in de Keizerslaan in Brussel. Ze roepen de socialisten op om verantwoording af te leggen nadat mensen zonder papieren die aan het betogen waren, werden opgesloten. Er zal normaal gezien een delegatie ontvangen worden door medewerkers van het Instituut Emile Vandervelde, het studiecentrum van de PS.

Naar gesloten centra
Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken zijn er twaalf mensen zonder papieren, voor het merendeel van Afrikaanse origine, overgebracht naar de gesloten centra van Vottem en Merksplas. Sommigen onder hen waren nog niet gekend bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De dienst heeft tijdens de nacht van dinsdag op woensdag de situatie van zowat negentig sans-papiers onderzocht. Dinsdagnamiddag werden 143 personen administratief aangehouden door de politie bij een betoging voor de Dienst Vreemdelingenzaken.

Verschillende manieren behandeld
"Wij komen de PS om uitleg vragen. Wij klagen ook aan dat de mensen met en de mensen zonder papieren op een verschillende manier werden behandeld", verklaart Thibault Delexhe, student aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), en lid van een actiecomité voor sans-papiers.

Openbare orde verzekeren
De woordvoerder van de PS herinnerde eraan dat de partij ervoor gestreden heeft om van een "duurzame band" een regularisatiecriterium te maken. Het optreden van de politie dinsdag was volgens de partij gerechtvaardigd omdat de burgemeester van Brussel, Freddy Thielemans (PS), de openbare orde moest verzekeren. (belga/ka)

HLN, 30/04/08 13u58

-------------------------------

Rumoer na zelfmoord in Merksplas

HLN update In het centrum voor illegalen in Merksplas was het even onrustig na de zelfmoord van een medebewoner. De man uit Kameroen had zich opgehangen in de sanitaire ruimte. Een daad waar de bewoners zeer emotioneel op reageerden, zo getuigde de woordvoerster in het VRT-nieuws.

Dat uitte zich onder meer in het verhinderen van de MUG-diensten. Dat duurde echter niet lang, waardoor zij toch snel bijstand konden verlenen. De centrum waarschuwde ook de politie, enerzijds om de vaststellingen te doen, anderzijds als ondersteuning. Rellen braken evenwel niet uit, wat eerder gesuggereerd werd, al werd dat bericht nooit bevestigd. (edp)

HLN, 01/05/08 16u04

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 01-05-08

De commentaren zijn gesloten.