21-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders (4)


Over de belemmering van het onderzoek naar pedofiele netwerken in België

ULB1 009Advocaat-generaal Marc Tack van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen noemde de meer dan 88.000 slachtoffers uit de kinderpornozaak Zandvoort een 'luchtbel'...

--------------

CM556291NL.doc PE 353.704

EUROPEES PARLEMENT

2004 - 2009

Commissie verzoekschriften

14 februari 2005

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 186/2004, ingediend door Jacqueline de Croÿ (Belgische nationaliteit), namens de VZW "Werkgroep Morkhoven", over de belemmering van het onderzoek naar pedofiele netwerken in België

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners zijn van mening dat de Belgische staat via de partij Vlaamse Liberalen en Democraten elke onthulling over pedofiele netwerken in de doofpot tracht te stoppen door her en der pressie uit te oefenen en met name op de "Werkgroep Morkhoven", die diverse gevallen en netwerken aan het licht heeft gebracht die later inderdaad bleken te bestaan. Zij beschuldigen onder meer de rechtbank van Turnhout ervan het onderzoek naar cd-rom's met kinderpornografie, waarbij ook Fransen en Nederlanders betrokken waren, gesaboteerd te hebben en dit onderzoek ook op het internationale vlak tegengewerkt te hebben. Zij verzoeken het Europees Parlement te helpen om deze feiten aan het licht te brengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juli 2004. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 februari 2005

"Zoals blijkt uit Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad van 22 december 2003 (PB L 13 van 20.1.2004, blz. 44), dat op voorstel van de Commissie is goedgekeurd, hecht de Europese Unie veel belang aan de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.

De doelstelling van dit kaderbesluit is de wettelijke en regelgevende bepalingen van de lidstaten dichter bij elkaar te brengen door op Europees niveau een kader van gemeenschappelijke bepalingen in te voeren, in het bijzonder over de beschuldiging, de sancties, de verzwarende omstandigheden, de bevoegdheid en de vervolgingen, en de politie en gerechtelijke samenwerking in strafzaken in deze materie te versterken en te vergemakkelijken.

Andere handelingen van de Europese Unie, die er eveneens naar streven de seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie te bestrijden (zie de lijst van de handelingen opgesomd in de consideransen nummers 1 tot 3 en 13 van Kaderbesluit 2004/68/JBZ), benadrukken dit engagement.

Als de Europese Unie dus - op grond van artikel 31 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) - over wetgevende bevoegdheid beschikt op het gebied van de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, geldt dat niet voor het voeren van gerechtelijke onderzoeken in individuele gevallen. Volgens artikel 33 van het VEU is dit een bevoegdheid van de lidstaten. De Commissie is derhalve niet bevoegd om zich uit te spreken over de manier waarop gerechtelijke onderzoeken naar pedofiele netwerken in België worden gevoerd."


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Foto: Jan Boeykens en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven met Tiny Mast, moeder van de vermoorde Kim en Ken, aan de Vrije Universiteit Brussel

16:31 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Jan Poels, Procureur des Konings te Turnhout, lid Federale Politieraad In het kleine België waarin iederéén, iederéén kent worden er voor de schone schijn regelmatig kongressen (met veel koffiepauzes) rond de zogenaamde hervorming van politie en justitie georganiseerd.

Jan Poels, Procureur des Konings te Turnhout en lid van de Federale Politieraad, neemt regelmatig deel aan deze kongressen.

Procureur Poels was de man die in zijn brief van 1.10.2007 aan Geert Vervaeke, Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie, beweerde dat de klacht van Prinses J. de Croÿ die nergens in het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem was weer te vinden, tengevolge van het gerechtelijke verlof door één van de administratieve medewerkers niet bij het eigenlijk strafdossier was gevoegd en nooit voor visum aan de magistraat-titularis werd voorgelegd omdat die 'vermoedelijk zelf met vacantie was'.

Bij de behandeling van de dossiers 'lastens Marcel Vervloesem op de zitting op 14.9.2005' (terwijl de klacht niet lastens Vervloesem was), 'noch op de latere zittingen was het de magistraat zogenaamd niet opgevallen dat de stukken verkeerd waren gerangschikt', aldus Poels.

Alles wijst er echter op dat Poels en de betrokken magistraat geen vergissing begingen en dat alle ontlastende stukken opzettelijk uit het strafdossier werden geweerd.

Dat blijkt uit de woorden van Poels die zich verder als volgt uitdrukt:
'Bovendien kenmerkte de 'affaire Vervloesem' zich ten tijde van de behandeling te Turnhout door het te pas en te onpas verzenden van diverse brieven aan het parket door Vervloesem zelf en zijn entourage, waaronder overigens ook mevr. de Croÿ-Solre dient gerekend te worden. In feite mag gesteld worden dat de registratie als benadeelde door deze dame een oneigenlijk gebruik van deze procedure vormt, vermits zij zich steeds geprofileerd heeft als voorvechter/believer van Marcel Vervloesem'.

Uit het feit dat alle voor Marcel Vervloesem ontlastende stukken uit het dossier werden geweerd terwijl elke klacht tegen Vervloesem aan het dossier werd gevoegd, blijkt welke dubieuze rol Procureur Poels die tevens lid is van de Federale Politieraad, in deze zaak heeft gevoerd.

Poels zegt in zijn brief aan de Hoge Raad voor de Justitie dat Prinses de Croÿ 'zich op geen enkel ogenblik burgerlijke partijstelling heeft willen stellen tegen Vervloesem' terwijl de klacht van Prinses de Croÿ helemaal niet tegen Marcel Vervloesem gericht was en Poels in dezelfde brief laat verstaan dat hij het liefst zo min mogelijk rekening wil houden de 'te pas en te onpas verzonden brieven door Vervloesem en zijn entourage, waaronder ook mevr. de Croÿ-Solre dient gerekend te worden'.

Poels blijkt dus niet alleen de diverse brieven ten gunste van Marcel Vervloesem (waaronder ook de brieven van het Comité P) uit te strafdossier te hebben geweerd waardoor Vervloesem ten onrechte en op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld maar geeft ook de indruk twijfel te wille zaaien omtrent het schrijven van Prinses de Croÿ.

De Prinses neemt deze frauduleuze manier van werken niet en heeft een klacht ingediend bij de Voorzitter van het hof van cassatie te Brussel die de zaak Vervloesem op 24 juni 2008 behandelt.

Men kan zich afvragen of magistraten die hun boekje zwaar te buiten gaan, wel geschikt zijn om verder in functie te blijven.

-------------------------------

CPS en KLUWER organiseren:
De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde
Studiedag ter gelegenheid van tien jaar Orde van de dag


Tien jaar lang al besteedt het tijdschrift Orde van de dag aandacht aan uiteenlopende onderwerpen binnen de criminologische wereld. Reden genoeg om aan deze verjaardag
extra aandacht te besteden met een studiedag.
De thema’s politie en justitie zijn de afgelopen jaren sterk aanwezig geweest en zijn nog steeds aan de orde van de dag. Iedereen zal zich vooral de politiehervorming herinneren als
belangrijke realisatie, maar hoe staat het nu bij justitie? En hoe moet het verder met die politiehervorming? Zijn politie en justitie niet in gespreide dagorde, elk met hun eigen agen-
da, met hun hervormingen bezig?
Tijdens de studiedag “De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde” ter gelegenheid van 10 jaar Orde van de dag willen we dit thema nader bekijken. We hebben vooraanstaande actoren uitgenodigd om hun visie toe te lichten, om daarna een en ander in discussie verder uit te diepen.

Deze studiedag wil vanuit het werkveld een signaal betekenen voor de beleidsinstanties over mogelijke hiaten in de verschillende hervormingen, en een aanzet zijn voor het toekomstig beleid.

Programma

9u00
Ontvangst van de deelnemers - koffie

9u30
Opening en inleiding
Dagvoorzitter: Karel Van Cauwenberghe, Onderzoeksrechter te Antwerpen, Hoofdredacteur Orde van de Dag

9u50
De politiehervorming: geslaagd, maar het kan veel beter!
Prof. dr. Willy Bruggeman, Voorzitter Federale Politieraad

10u15
Justitie als openbare dienst
Ghislain Londers, Eerste Voorzitter Hof van Cassatie

10u40
Koffiepauze

11u10
De politiehervorming geëvalueerd door een lokale bril
Luc Martens, Burgemeester Roeselare

11u35
Het mandatensysteem voor korpschefs: een zegen of een vloek?
Jan Poels, Procureur des Konings te Turnhout, lid Federale Politieraad

12u00
Lunch

13u20
Ten years after: the do’s and don’ts
Prof. dr. Brice De Ruyver, Gewoon Hoogleraar, Vakgroep Strafrecht en Criminologie UGent

13u45
Octopussen verteren: naar een kwaliteitsvolle verhouding tussen burger, recht en samenleving?
Prof. dr. Stephan Parmentier, Hoogleraar Sociologie van het Recht en de Criminaliteit, KULeuven

14u10
Pauze

14u30
Debat
Moderator: Caroline Van den Berghe, VRT-journaliste

Panelleden:
Dirk Van Nuffel, Hoofdcommissaris van Politie, Korpschef PZ Damme/Knokke-Heist, Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie
Thierry Freyne, Onderzoeksrechter te Brussel, Voorzitter Belgische Vereniging van onderzoeksrechters
Fernand Koekelberg, Commissaris-generaal Federale Politie
Hilde Vandevoorde, Federaal Magistraat
Yves Deswaene, Burgemeester Lochristi, Voorzitter politiecollege Puyenbroeck
Patrick Janssens, Burgemeester Antwerpen

15u40
Slotconclusies
Prof. dr. Paul Ponsaers, Gewoon Hoogleraar, Vakgroep Strafrecht en Criminologie UGent

16u30
Einde Studiedag


Vrijdag 14 maart 2008
Locatie Katholieke Universiteit Leuven
Aula Zeger Van Hee
Tiensestraat 41, 3000 LEUVEN

Contactadres Info
Centrum voor Politiestudies vzw
Nathalie Roegiers
Kortedagsteeg 14a, 9000 Gent
Tel: 09 223 24 11, fax: 09 223 73 12
E-mail: nathalie.roegiers@ugent.be
Consulteer regelmatig de webstek van het CPS voor informatie over alle andere activiteiten van het CPS: www.police.be/cps

Ja, ik schrijf mij in voor de studiedag ‘De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde’ op 14 maart in Leuven
Inschrijvingsprijs: € 85,00 per persoon (incl. publicatie) -
Fax: 09 223 73 12 of e-mail: nathalie.roegiers@ugent.be

Orde van de dag, een publicatie van KLUWER, is een discussietijdschrift over criminaliteits-beheersing en -beleid, met gefundeerde standpunten van deskundigen uit verschillende disciplines binnen de strafrechtsbedeling: politieambtenaren, advocaten, staande en zittende magistraten, preventiewerkers, bijzondere opsporingsambtenaren, hulpverleners, beleidsondersteunend personeel, academici, werknemers uit de penitentiaire sector…
Het jubileumboek ‘De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde’ bevat bijdragen van:
Kristel Beyens (Hoofddocent Vakgroep Criminologie VUB) en Sonja Snacken (Hoogleraar, Vakgroep Criminologie VUB)
• Gil Bourdoux (Raadsheer Comité P) en Evy Van Goethem
(sectie klachten Comité P)
• Willy Bruggeman (Voorzitter Federale Politieraad) • Tom Daems
(Onderzoeker, KULeuven)
• Nathalie De Block, Ans Guldentops, Sabine Kennes, Caro
Marcinkowski (Dienst Slachtofferonthaal, Parket Antwerpen)
• Sofie De Kimpe (Docent Vakgroep Criminologie VUB)
• Brice Deruyver (Gewoon Hoogleraar Strafrecht en Criminologie UGent)
• Marleen Easton (Docent Hogeschool Gent) en Arne Dormaels (Stafmedewerker Politie en Veiligheid, VVSG)
• Patrick Hebberecht (Hoogleraar Criminologie UGent)
• Ludo Kools en Nele Staessens (advocaten)
• Frank Mulleners (Korpschef lokale politie GAOZ)
• Joris Plessers (HRM-adviseur, Vast Bureau Werklastmeting, College van Procureurs-Generaal)
• Jan Poels (Procureur des Konings te Turnhout)
• Paul Ponsaers (Gewoon Hoogleraar Strafrecht en Criminologie UGent) en Elke Devroe (Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid)
• Philip Traest (Hoogleraar UGent, advocaat)
• Caroline Van den Berghe (VRT-journaliste)
• Karel Van Cauwenberghe (Onderzoeksrechter te Antwerpen)
• Gudrun Vande Walle (Docent, Hogeschool Gent en Vakgroep Strafrecht en Criminologie UGent)
• Geert Vervaecke (Voorzitter Hoge Raad voor Justitie, Hoogleraar KULeuven)
• Philip Willekens (Directeur Directie Lokale Integrale
veiligheid, AD Veiligheid en preventie, FOD Binnenlandse Zaken)

Een bijkomend exemplaar van deze verjaardagseditie kan besteld worden via KLUWER:
bel 0800 30 144 of mail naar info@kluwer.be.
Elke deelnemer ontvangt ter gelegenheid van deze studiedag het jubileumboek van Orde van de dag (KLUWER), waarin hetzelfde thema uitgediept wordt door auteurs die vanuit de praktijk duiding geven rond politie en justitie.

Deelnemingskosten
Het inschrijvingsgeld bedraagt 85 euro (incl. BTW) per deelnemer. In de inschrijvingsprijs zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes en de publicatie inbegrepen.
Groepen studenten (hogescholen, universiteiten, politiescholen) van min. 10 personen kunnen deelnemen aan de studiedag tegen het verlaagde tarief van 20 euro per persoon
(zonder boek).
Individuele voltijdse studenten betalen 30 euro per persoon (zonder boek).
Voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en het personeel van de griffies en de parketten is de tenlasteneming van het inschrijvingsgeld door de FOD Justitie (Dienst Opleiding Rechterlijke Orde) aangevraagd.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 20-05-08

De commentaren zijn gesloten.