24-03-08

Kindermisbruiken


Kinderpornozaak Zandvoort: 88.539 unieke beelden

SafeRedirectHierbij volgt het Proces-Verbaal van Yves Goethals, Hoofdinspecteur Officier van de gerechtelijke politie - Hulpofficier van de Procureur des Konings bij de federale politie (Dienst Mensenhandel) te Etterbeek, in verband met de CD-roms van de kinderpornozaak Zandvoort.

Men kan zich afvragen hoe Goethals wist dat er 'geen Belgische kinderen' op het kinderpornomateriaal te vinden zijn terwijl de kinderen niet werden geidentificeerd en hij zelf stelt dat de hoeveelheid foto's 'te groot is om ze te onderzoeken en de eigenaar(s) ervan te bepalen'.

Voort kan men opmerken dat het foutief is om te stellen dat de foto's van kinderen met een aziatisch uiterlijk niet moeten onderzocht worden. Ze worden immers hoe dan ook in Europa verspreid.

De bezoekers op de opendeurdagen van 29 en 30 maart 2008 te Morkhoven zullen zich zelf een idee over dit alles kunnen vormen als zij de dossiers ter inzage krijgen.

-------------------------------

Politie - Federale Politie
Algemene Directie Gerechtelijke Politie
Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen
Dienst mensenhandel
Luchtmachtlaan, 10
1040 Brussel
Tel: 02/642.62.24

Proces-verbaal nr. 100470/03 dd. 23.12.2003 - DGJ-DJP-MH

Pro Justitia

Heden drieëntwintig december tweeduizend en drie om 15.30 uur;

Wij ondergetekende(n), GOETHALS, Yves
Hoofdinspecteur Officier van gerechtelijke politie hulpofficier van de Procureurs des konings.
Bij de federale politie verblijvende te Etterbeek,
In burgerkledij, drager van onze dienstkaart, brengen ter kennis aan uw ambt hetgeen volgt:

FEITEN

(1) Bezit van pornografisch materiaal waar minderjarigen minder dan 16 jaar op worden voorgesteld.

ANALYSE

In navolging van de opdracht uitgaande van uw ambt en nader op het voorblad omschreven hebben wij de de 20 Cd-rom's geananyseerd naar structuur en inhoud.

Naar de structuur toe stellen wij vast dat:

- De persoon die deze gegevensdragers heeft samengesteld veel tijd heeft gestoken in de organisatie van de bestanden.
- Elke CD is onderverdeeld in directories die ofwel benoemd zijn met een letter om ze alfabetisch te rangschikken ofwel aangeduid worden met de naam van de serie ofwel met een woord die verwijst naar de aard van de inhoud (vb posing 12-15 y old)
- De directories die benoemd zijn met een letter zijn verder onderverdeeld volgens de naam van de serie of de naam van het kind dat figureert op de foto's.
- Van de verschillende soorten indelingen vindt u een schermafdruk in bijlage 1 aan onderhavig.
- Een aantal bestanden corrupt zijn en aldus niet toegankelijk; deze bestanden zijn dus niet te bekijken noch te kopiëren. Ook de software om de bestanden te catalogeren heeft die als corrupt aangeduid en niet in de database opgenomen.

Naar de inhoud stellen wij vast dat:

- De totale verzameling foto's opgeslagen op de 20 CD-rom's bevat 88.539 unieke beelden, d.w.z. dat deze beelden maar één keer voorkomen.
- 5526 beelden zijn niet in de database opgenomen omdat ze door het systeem werden aangeduid als reeds één of meerdere malen voorkomend.
- 70% van het beeldmateriaal is duidelijk van kinderpornografische aard en aldus een inbreuk op art. 383bis SWB.
- Als norm voor de bepaling kinderpornografie of niet, gebruiken wij de omschrijvingen vermeld in de col 12/99.
- De andere 30% bevat de twijfelgevallen naar leeftijd van de afgebeelde personen, scans uit oude nudismetijdschriften en de foto's die kunnen gecatalogeerd worden als 'childerotoca' zoals genoemd in de col 12/99.
- De foto's werden op de gegevensdragers geplaatst tussen 1995 en 2000 als volgt verdeeld:
° 1995: 676
° 1996: 32.000
° 1997: 21.923
° 1998: 11.736
° 1999: 11.273
° 2000: 4.309
° De rest van de foto's dateert van voor deze periode en gaat terug tot 1.1.1980
- Gezien de spreiding (voor het grootste gedeelte van de foto's) over een periode van 6 jaar hebben we hier te maken met een persoon die echt bezig is met pornografie in het algemeen en kinderpornografie.
We kunnen hier spreken van een echte verzameling waarvoor de bezitter veel aanzien zal genoten hebben of nog heeft bij gelijkgestemden.
- De foto's zijn afkomstig uit nudisme en naturistentijdschriften, het internet of zijn zelf gemaakt. Het is echter niet mogelijk onderscheid te maken tussen 'home made' beelden die door de maker zijn verspreid en zo in het bezit zijn gekomen van onze verzamelaar en beelden die de verzamelaar zelf heeft gemaakt en in zijn verzameling heeft geplaatst.
- Om dit laatste onderscheid te kunnen maken moet men weten wie de 'eigenaar(s)' van de foto's zijn en nadien proberen te bepalen of er plaatsen of kinderen op de foto's voorkomen die in verband kunnen gebracht worden met de 'eigenaar(s)'.
- Deze taak is echter bijna onmogelijk gezien de grote hoeveelheid foto's en het feit dat een groot deel van de foto's al meer dan 5 jaar oud zijn. Bovendien figureren veel kinderen met Aziatisch uitzicht op de beelden.

VERBANDEN

Zo'n 50% van de beelden zijn gekend in de databanken van Interpol. Geen enkele van de beelden houdt verband met Belgische dossiers. Het tegendeel zou bizar zijn geweest daar de dossiers in België die geleid hebben tot identificatie van slachtoffers dateren van ten vroegste eind 2001.

Verspreid over 4 CD's treffen we 371 foto's aan van de 'KG series' de maker van deze serie werd in april 2003 gearresteerd in Stockholm. 37 van zijn 42 slachtoffers werden geïdentificeerd.
Indien dit gegeven van belang is voor onderhavig dossier kan alle informatie terzake bekomen worden bij de Zweedse autoriteiten via de normale kanalen.

INLICHTINGEN

- Om een idee te krijgen van de aard van de foto's waarvan het bezit strafbaar gesteld is volgens Art. 383 SWB voegen wij in bijlage 2 aan onderhavig een tiental voorbeelden die representatief zijn voor het geheel.
- Indien door uw ambt gewenst kan de volledige verzamemeling in database formaat met thumbnails overzichtelijk op één CD-Rom geplaatst worden.
- Opsteller kan in positief geval uw ambt voorzien van een exemplaar van de software nodig om de database te bekijken, geldig voor dertig dagen.

Hierbij gevoegd:
1) Voorbeelden schermafdrukken structuur (5blz)
2) Voorbeelden foto's (4blz)

Proces-verbaal werd afgesloten op 24.12.2003

Waarvan Akte


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

OPEN INKIJKDAGEN MORKHOVEN: 29-30 MAART 2008

Op deze Open Inkijkdagen kan men een petitie ondertekenen waarin justitieminister Vandeurzen (CD&V) wordt gevraagd om een onderzoek te laten instellen naar:
- De dossiers en dossierstukken die op het gerecht van Turnhout uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werden gestolen
- De cd-roms met kinderporno en het betreffende dossier die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis werden afgegeven. Nadat zij door de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen waren overgemaakt, werden zij gestolen.
- De kinderpornoproducenten, kindermisbruikers en de kopers van kinderporno in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit opgespoord en vervolgd werden
- De 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid (en lid van de politieraad) Victor V. wordt genoemd

WAAR ? KONINKRIJK 61, 2200 MORKHOVEN (02 537 49 97)

Foto: Het jacht van de steenrijke 'kinderpornoverzamelaar' Gerrit Ulrich

20:53 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Problemen Microsoft Na 14 dagen is het E-mail adres van de vzw Werkgroep Morkhoven (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) nog altijd geblokkeerd.

Op 14.3.2008 vroeg een al of niet bestaande medewerker van het Windows Live ID Support Team, een aantal gegevens aan Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op, zoniet zou het e-mail adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com worden afgesloten.

Omdat de MSN-groep van Morkhoven-ondervoorzitster Prinses de Croÿ vorig jaar onder vreemde omstandigheden werd opgedoekt (eerst was er een schrijven van het MSN Groups Support Team dat de Prinses vermoedelijk een technische fout had gemaakt maar nadien meldde het MSN Groups Support Team dat de groep vanwege een 'onderzoek' en een overtreding van de gebruikersoveréénkomst voorgoed zou vernietigd worden) gaf Jan Boeykens de gegevens door.

Jan Boeykens die de MSN-groep Werkgroep Morkhoven oprichtte en beheerde, snoof wel onraad maar vorig jaar werd ook de MSN-groep Werkgroep Morkhoven bijna opgedoekt toen de vzw Werkgroep Morkhoven met Internetproblemen kampte. Het MSN Groups Support Team vroeg toen om binnen de drie dagen een artikel uit 2003 te verwijderen, zoniet zou de groep verdwijnen. Jan Boeykens omtdekte het waarschuwingsberichtje toevallig in zijn mailbox toen hij een internetcafé bezocht.

Na het doorspelen van de gegevens, waaronder het paswoord, ontving Jan Boeykens telkens een foutmelding wanneer hij zich aanmeldde. Er werden ook berichtjes in naam van de vzw Werkgroep Morkhoven rondgestuurd waarbij men geld trachtte af te troggelen.

De Morkhoven-voorzitter contacteerde het Microsoft Support Team en gaf de informatie aan de Computer Crime Unit van de federale politie door.

Het Microsoft Support Team reageerde aanvankelijk positief en zei dat het alles zou doen om de problemen op te lossen.
Dat veranderde toen drie verschillende medewerkers van het Windows Live ID Support Team de zaak begonnen te behandelen. Die begonnen de identiteit van Jan Boeykens die alle gegevens over zichzelf en zijn MSN-groep zoals gevraagd doorspeelde en voorstelde om een kopie van de statuten van de vzw Werkgroep Morkhoven op te zenden, in vraag te stellen.

Op 23.3.2008 deelde een zekere Wendy van het
Windows Live ID Support Team aan Jan Boeykens mede dat zijn verstrekte accountgegevens niet overeen kwamen met de gegevens die in zijn account (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) zijn opgeslagen.
'Aangezien je de gegevens die in je account zijn opgeslagen niet hebt bevestigd, kunnen we je wachtwoord niet vrijgeven of je verder helpen. MSN hanteert een beleid voor de bescherming van de privacy en veiligheid van haar ledenaccounts', aldus de genaamde Wendy.

Op 24 maart 2008 schreef een zekere Carmeela van het Windows Live ID Support Team: 'Zoals je zult begrijpen kunnen we je helaas, wegens veiligheids- en privacyredenen, geen verdere informatie verstrekken over de status van dit account. Toen je je Windows Live account aanmaakte ben je akkoord gegaan met de gebruikersovereenkomst, die onze methoden beschrijft om de veiligheid en de privacy van onze gebruikers te beschermen.'

Op het ogenblik dat Jan Boeykens zijn hotmail-adres aanmaakte en de MSN-groep Werkgroep Morkhoven aanmaakte, bestond er echter geen 'Windows Live account' en sprak met enkel van 'hotmail'.

Telkens Jan Boeykens zich nu voor zijn hotmail adres 'werkgroep_morkhoven@hotmail.com' aanmeldt, krijgt hij te lezen dat hij 'zich reeds te veel met zijn foutieve adres en paswoord aanbood of dat iemand anders dit probeert te doen'.

Voor het Windows Live ID Support Team is de zaak nu blijkbaar afgesloten en de twee mensen van het Microsoft Support Team die beloofden om het probleem zo snel mogelijk te zullen oplossen, zijn onbereikbaar geworden.

Dat houdt in dat de duizenden berichten van Jan Boeykens en de vzw Werkgroep Morkhoven, alsook hun adressenlijst verloren dreigen te gaan.
Jan Boeykens kan ook de MSN-groep Werkgroep Morkhoven die hij enkel jaren geleden zelf heeft opgestart, niet meer beheren. Er kunnen geen berichten onder de naam 'Werkgroep Morkhoven' meer gepubliceerd worden.

Vandaag werden ook de e-mail adressen van Prinses de Croÿ (geen hotmail-adressen) volledig geblokkeerd.
Op het moment dat de Prinses hierover een bericht op het Internet publiceerde, begon alles weer op een normale manier te werken.

Het valt op dat er voor iedere actie of zitting van het schijnproces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem problemen met MSN-groepen en het e-mail verkeer optraden.
Er doken ook dikwijls telefoon, fax en GSM-problemen op. Dat wijst er op dat men mogelijk met de Belgische Staatsveiligheid te maken had.

De problemen met het e-mail adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com dd. 14.3.2008 van de vzw Werkgroep Morkhoven ontstonden enkele uurtjes nadat de vzw Werkgroep Morkhoven haar brief aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) op het internet publiceerde. In deze brief beklaagde de Werkgroep er zich over dat Marcel Vervloesem regelmatig dreigtelefoons uit gerechtelijke kringen kreeg. Er volgden ook dreigtelefoons toen de vzw Werkgroep Morkhoven enkele weken geleden duizenden omzendbrieven in Morkhoven en omgeving begon te verspreiden waarin men kon lezen op welke frauduleuse manier het proces tegen Marcel Vervloesem gevoerd werd.

Morgen en overmorgen, 29 en 30 maart 2008, houdt de vzw Werkgroep Morkhoven haar opendeurdagen te Morkhoven waarbij de bezoekers ondermeer inzage zullen krijgen in een aantal gerechtelijke dossiers.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 28-03-08

Problemen Microsoft blijven aanhouden RE: SRX1061635468ID - Windows Live Mail: Verzenden/ontvangen: Ik ontvang een foutmelding:Serverfout: 51
Van: yves_goossen@hotmail.com
Verzonden: maandag 14 april 2008 7:50:16
Aan: Microsoft Customer Support (lmail.wnlv.ww.00.nl.gem.bfs.au.t01.spt.00.em@css.one.microsoft.com)
CC: werkgroepmorkhoven@gmail.com; morkhoven@msn.com


Windows Live Hotmail support team


Beste Yonina,


Betreft: de problemen met het hotmail-adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com


In uw schrijven van 19 maart 2008 deelde u mij mede dat u begreep dat ik graag wilde dat jullie actie ondernamen tegen de persoon die in naam van de vzw Werkgroep Morkhoven e-mails rondstuurde waarin hij om geld vroeg.
U begreep ook dat de Werkgroep Morkhoven graag weer wilde inloggen op haar account.

Zoals u hebt gevraagd, heb ik u vervolgens een paar keer de volledige koptekst van het bericht proberen door te zenden zonder dat dit lukte.

Nadien heb ik, zoals u mij vroeg, Jan Boeykens, voorzitter van de vereniging Werkgroep Morkhoven en eigenaar van de account, persoonlijk contact met Windows Live ID laten opnemen.

Nadat de heer Boeykens de drie verschillende personen die hem contacteerden al de gevraagde gegevens door had gespeeld, kreeg hij tot zijn verwondering te horen dat zij 'twijfelden aan zijn identiteit'. Vervolgens kreeg hij het verwijt de gebruikersoveréénkomst van Windows te hebben geschonden terwijl op het moment dat hij met zijn hotmail adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' oprichtte, er nog geen sprake was van het ID Windows systeem.

Na een maand is Microsoft er nog altjd niet in geslaagd de heer Boeykens opnieuw toegang tot zijn email-adres te laten krijgen terwijl het toch zijn fout niet is dat een al of niet bestaande medewerker van Windows Live ID ermee dreigde om zijn hotmail-adres af te schaffen als hij hem de gevraagde gegevens niet doorgaf !
Zoals u weet, ging de heer Boeykens op dit voorstel in omdat hij jarenlang problemen met zijn MSN groep Werkgroep Morkhoven had.

Het probleem is nu niet alleen dat de heer Boeykens de door hem zelf in 2003 opgerichte MSN groep 'Werkgroep Morkhoven' niet meer kan beheren en er onder de naam 'Werkgroep Morkhoven' ook geen berichten meer kan op publiceren.
Indien de drie voornoemde personen van Windows Live ID zijn hotmail-adres waarover ze hem vanwege de Microsoftnormen inzake de 'privacy' geen gegevens meer willen geven afschaffen, dan verdwijnen daarmee immers ook de duizenden berichten en archiefstukken van de vzw Werkgroep Morkhoven die in de mailbox zijn opgeslagen.

De heer Boeykens moet nu met de vzw Werkgroep Morkhoven ook overal het e-mail adres van de vzw Werkgroep Morkhoven laten veranderen. Dat kan wel tellen na de jarenlange dag-in-dag-uit-pesterijen die zij met hun hotmail en MSN-groepen gehad hebben !

De heer Boeykens was tevens verplicht om de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven 2' op te richten waarop hij de problemen met zijn hotmail aan de 96.000 bezoekers van zijn MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' mede tracht duidelijk te maken.

In uw schrijven bedankte u mij voor het feit dat ik Windows Live Hotmail gebruikte en
indien ik verder nog problemen mocht ondervinden, dan kon ik gerust opnieuw contact met jullie opnemen.

Dat laatste heb ik nu gedaan.

In de hoop dat Microsoft haar dienstverlening verbetert, dat de voornoemde problemen snel worden opgelost en men zich niet door censuur laat leiden, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,


Yves Goossen


PS. Op 8 december 2003 schreef de heer Boeykens naar Volksvertegenwoordiger Geert Versnick (VLD) met onderaan de mededeling dat men zopas de site 'Werkgroep Morkhoven' op het adres http://groups.msn.com/werkgroepmorkhoven opende. Zie kopij van deze brief in bijlage.

De heer Boeykens vroeg aan de medewerkers van het ID Windows systeem of zij hen soms de statuten van de vzw Werkgroep Morkhoven moest bezorgen maar daar werd niet op gereageerd. Zou het misschien nuttig zijn om u die statuten door te zenden ?

----------------

Antwerpen, 8 december 2003

fax


Dhr. Geert Versnick
Volksvertegenwoordiger
Notarisstraat 3
9000 Gent


Geachte Heer Versnick,

Betreft: onderzoek cd-roms Zandvoort

In uw brief van 27 april 1999 deelde u mij mede dat u mijn brief dd. 11 april 1999 had ontvangen en kennis had genomen van de weerzinwekkende foto's die ik terzake bijvoegde.

U nam contact op met de Minister van Justitie de u mededeelde dat er 'een onderzoek bevolen' was.

Vijf jaar later staan we echter geen stap verder. Het Zandvoort-materiaal dat zich al vijf jaar lang voor 'onderzoek' op het gerecht van Turnhout bevindt, werd niet onderzocht en er is ook geen onderzoek naar een door de Werkgroep Morkhoven herkende franse magistraat.

Ik nam tevergeefs contact op met de opéénvolgende ministers van Justitie maar ook mijn schrijven gericht aan ex-minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), werd nooit concreet beäntwoord.

Mag ik u verzoeken om de huidige minister van Justitie, mevr. Onkelinx die grootse plannen bekend maakte inzake de hervorming van justitie, te contacteren ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik, met vriendelijke groet,

Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven - (janboeykens@hotmail.com)


PS. Men opende zopas een site 'Werkgroep Morkhoven': http://groups.msn.com/werkgroepmorkhoven

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------


From: LMAIL.WNLV.WW.00.NL.GEM.BFS.AU.T01.SPT.00.EM@css.one.microsoft.com
To: yves_goossen@hotmail.com
Subject: RE: SRX1061635468ID - Windows Live Mail:Verzenden/ontvangen:Ik ontvang een foutmeldin:Serverfout: 51
Date: Wed, 19 Mar 2008 09:49:35 +0000

Beste Yves,

Bedankt dat je opnieuw contact opneemt met Windows Live Hotmail.

Mijn naam is Yonina en ik begrijp dat je graag zou willen dat wij actie ondernemen tegen de persoon die deze e-mails stuurt en dat de Werkgroep Morkhoven weer kan inloggen op hun account. Ik begrijp hoe vervelend dit voor je is, en bied mijn verontschuldigingen aan voor enige ongemakken.

Om actie te kunnen ondernemen tegen de accounts van de persoon die zich voordoet als Windows Live willen wij graag actie ondernemen. Heir hebben wij wel de volledige koptekst van het bewuste bericht voor nodig, zodat we alle informatie kunnen onderzoeken.

Stuur het e-mail bericht alsjeblieft door met weergave van de volledige kop. Dit stelt MSN Klantenondersteuning in staat om de gerouterde informatie te onderzoeken, wat helpt bij het traceren van het e-mail bericht en het zodoende correct afhandelen van het probleem. Om een e-mail bericht met volledige kopweergave door te zenden moet je de daarvoor bestemde methode gebruiken voor je e-mail programma.

Windows Live Hotmail:

1. Meld je aan op je Windows Live Hotmail account.
2. Klik met de rechtermuisklik op het desbetreffende emailbericht.
3. Klik in het menu wat nu verschijnt op "Broncode weergeven"
4. Nu opent zich een nieuw scherm waarin je de volledig bewandelde weg kunt zien van een bepaalde email.
5. Hierin vind je ook het emailadres waarvandaan de email is gestuurd.

Ook willen wij graag de werkgroep Morkhoven helpen met hun probleem. Ik wil je vragen de eigenaar van het account contact op te laten nemen met Windows Live ID via http://support.live.com.

Hier komt men direct in contact met het team dat dit probleem het beste kan behandelen en krijgt dit team direct aanvullende informatie nodig om het probleem op te lossen.

Bedankt dat je Windows Live Hotmail gebruikt. Mocht je verder nog problemen ondervinden, neem dan gerust opnieuw contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Yonina
Windows Live Hotmail support team
________________________________
--- Original Message ---
From : "Yves Goossen"
Sent : 18 March 2008 13:25:57 UTC
To : "Microsoft Customer Support"
Subject : RE: SRX1061635468ID - Windows Live Mail:Verzenden/ontvangen:Ik ontvang een foutmeldin:Serverfout: 51

Beste Pascal,

Ik heb de kerel die Windows Live Mail beweerde te vertegenwoordigen en die na de mailbox van de vzw Werkgroep Morkhoven (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) ook mijn mailbox trachtte in te palmen, een antwoord gezonden.

Ik hoop dat je met de onderstaande gegevens verder kan en ik hoop dat de vzw Werkgroep Morkhoven die haar paswoord momenteel niet kan wijzigen omdat zij het 'geheime antwoord' dat zij hiervoor nodig heeft vergeten is, snel opnieuw verder kan.

Met vriendelijke groet,

Yves
________________________________

From: LMAIL.WNLV.WW.00.NL.GEM.BFS.AU.T01.SPT.00.EM@css.one.microsoft.com
To: yves_goossen@hotmail.com
Subject: RE: SRX1061635468ID - Windows Live Mail:Verzenden/ontvangen:Ik ontvang een foutmeldin:Serverfout: 5102
Date: Tue, 18 Mar 2008 11:17:29 +0000

Beste Yves,

Bedankt dat je contact opneemt met Windows Live Support.

Mijn naam is Pascal en ik begrijp dat je problemen ondervindt met een phishing bericht dat je hebt ontvangen. Ik begrijp hoe vervelend dit voor je is en ik bied je mijn verontschuldigingen aan voor enige ongemakken.

Om dit te kunnen onderzoeken en actie te kunnen ondernemen hebben we de volledige berichtkop van het bericht nodig.

Je kunt zien waar een e-mailbericht vandaan komt en welke weg het bericht heeft afgelegd door de berichtkopinformatie weer te geven. Systeembeheerders kunnen deze informatie gebruiken om inkomende berichten bij te houden en het aantal ongewenste e-mails te verminderen. Doe het volgende om de berichtkopinformatie van een e-mail weer te geven:

1. Meld je aan bij de Windows Live Hotmail-website met je Windows Live ID.
2. Klik in het linkerdeelvenster op E-mail.
3. Klik in de mappenlijst op Postvak IN.
4. Klik met de rechtermuisknop op het bericht in de berichtenlijst en klik vervolgens op Broncode weergeven.

Bedankt dat je Windows Live gebruikt. Mocht je verder nog problemen ondervinden, neem dan gerust opnieuw contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Pascal
Windows Live Support

Gepost door: Yves | 14-04-08

De commentaren zijn gesloten.