14-03-08

Justitie: schijnprocessen, bedreigingen en pesterijen


proces-marcel 15.11.027

Justitie en/of de Belgische Staatsveiligheid lijken weer bijzonder actief te zijn.

Na de anonieme dreigtelefoons naar Marcel Vervloesem (die volgden op de mededeling dat leden van de Nederlandse Juristen Vereniging zijn strafdossier wilden herlezen), kon de vzw Werkgroep Morkhoven geen nieuwe foto's meer op haar skynetblog plaatsen.

Na de brief terzake aan justitieminister Van Deurzen, kan de vzw Werkgroep Morkhoven geen hotmailberichten meer verzenden of ontvangen omdat het ingetikte paswoord zogenaamd niet meer klopt...

We schreven het volgende briefje naar de MSN-service:

Antwerpen, 14.3.2008

https://feedback.live.com/default.aspx?productkey=wlaccounts&mkt=nl-nl

Geachte Heer,

Betreft: problemen hotmail

Mijn emailpostbus werkgroep_morkhoven@hotmail.com lijkt geblokkeerd te zijn omdat ik zogenaamd een verkeerd paswoord zou intikken.

Zowel mijn emailadres als mijn paswoord zijn echter correct.

Ik vermoed dat dit te maken heeft met een paar persberichten over de werking van justitie die zopas door de vzw Werkgroep Morkhoven verzonden werden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Voor de vzw Werkgroep Morkhoven

------------------------------

In zijn brief van 21.2.2008 met referentienummer O/Ref. N070185BDMKDB aan Marcel Vervloesem, bevestigde de heer Geert Vervaeke, voorzitter van de Nederlandse Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad van Justitie, dat er sprake is van onregelmatigheden in het strafdossier 'Vervloesem'.

Het betreft hier ondermeer de diefstal van 7 cd-roms met kinderporno en het dossier in verband met de cd-roms die de vzw Werkgroep Morkhoven destijds aan de Belgische Koning overmaakte.

De toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) gaf in 1999 de opdracht om de inhoud van de cd-roms met kinderporno te onderzoeken en het was het parket van Antwerpen dat het onderzoek diende te voeren.

Het dossier met de 7 cd-roms werd overgedragen aan de procureur-generaal te Antwerpen en blijkt nu dus gestolen te zijn.
Marcel Vervloesem werd op 6 februari 2008 dus met andere woorden op een onvolledig dossier veroordeeld.

De Hoge Raad van Justitie en het parket-generaal te Antwerpen voerden maar liefst vier verschillende onderzoeken naar verdwenen dossiers en dossierstukken in het dossier Vervloesem en stelden daarbij vast dat er verschillende dossiers en dossierstukken waren (en nog steeds zijn) verdwenen.

Vervloesem is nu van plan om een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen bepaalde gerechtelijke instanties wegens de verdwijningen, de diefstal en de onregelmatigheden in zijn dossier.
Ook andere personen waarvan de dossierstukken in het dossier Vervloesem verdwenen waren, gaan een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen tegen gerechtelijke diensten.

De vaststellingen van de Hoge Raad van Justitie maken in ieder geval duidelijk dat er heel wat misliep in het onderzoek naar de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort en het jarenlange strafonderzoek tegen Marcel Vervloesem.

Marcel Vervloesem, die inmiddels cassatie heeft betekend tegen de uitspraak van het hof van beroep in Antwerpen, vraagt zich af waarom de drie rechters van het hof van beroep die zijn zaak behandelden en die wisten dat er dossiers en dossierstukken ontbraken, niet gewacht hebben op de uitslag van het onderzoek dat de Hoge Raad van Justitie terzake instelde.
De rechters en de openbare aanklager wisten immers dat er nog een onderzoek liep bij de Hoge Raad van Justitie en dat het dossier nog steeds onvolledig was.

--------------

1aDekkers.large_379568Advies- en onderzoekscommissie - Commission d'avis et d'enquête

Brussel, 21.2.2008

Aan de heer Marcel Vervloesem
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven

O. ref: N/07/0185/BDM/KDB

Betreft: uw brief van 17 oktober 2007

Wij komen terug op ons schrijven van 16 januari 2008.

In april 1999 zendt u cd-roms met als inhoud kindermisbruik naar hoogwaardigheidsbekleders om een aanklacht te formuleren inzake deze verwerpelijke vorm van kinderhandel. Het parket-generaal van Antwerpen reageert hierop op vraag van de heer Tony Van Parys en opent een dossier.

Sindsdien zou u echter niets meer gehoord hebben over deze aangelegenheid. Omdat er intussen 8 jaren verliepen informeerde u op 31 juli 2007 bij het parket te Antwerpen naar de stand van zaken en verzocht u inzage in het dossier AN.37.97.242/99. Het parket antwoordde u dat de bundel was overgedragen aan het parket-generaal en dat u zich voor verdere informatie daar moest wenden, wat u ook deed op 9 september 2007.

Op 25 oktober 2007 ontving u een reactie van advocaat-generaal Tack, die u laat weten dat het dossier ter inzage ligt in bundel 130.P.2007 op de griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen.
Op 31 oktober 2007 gaat u inzage nemen in deze bundel, maar het aangevraagde dossier was niet terug te vinden in deze bundel. Dit wordt bevestigd tijdens uw volgende bezoek op 2 november 2007, waar de bundel opnieuw wordt doorzocht, deze keer met hulp van het diensthoofd van de griffie.

Op 5 november 2007 schreef u het parket-generaal aan om te melden dat het gevraagde dossier zich niet in de bundel bevindt en u andermaal verzocht hem inzage te geven in het dossier AN.37.97.242/99.

Het parket-generaal te Antwerpen bevestigt dat op 13 april 1999 7 cd-roms door de gerechtelijke politie in ontvangst werd genomen voor verder onderzoek.

Op 18 juli 1999 werd het dossier door het parket te Antwerpen na grondig onderzoek geseponeerd wegens daders onbekend, waarna het dossier terug aan het parket-generaal werd overgemaakt.

De procureur-generaal bevestigt dat het door u aangevraagde dossier door zijn diensten werd gezocht maar nergens kon teruggevonden worden.

Inmiddels werd, na grondige opzoekingen in het archief van de procureur des Konings te Antwerpen, een volledig afschrift van het dossier met notitienummer AN37.97.242/99 teruggevonden. Dit afschrift en een kopij van de volledige briefwisseling werd aan het hoofddossier gevoegd.

Het ambt van de procureur-generaal heeft u op 26 november 2007 ingelicht dat u ter zitting van 5 december 2007 al uw middelen, grieven en argumenten kon naar voor brengen.

Hoewel volledig afschrift van het dossier teruggevonden is, blijft het origineel onvindbaar zowel op het parket van de procureur des Konings als op het parket-generaal. Uw klacht wordt, wat dit aspect betreft dan ook gegrond verklaard.

Het parket-generaal en de procureur des Konings te Antwerpen zullen van deze beslissing op de hoogte worden gebracht.

Uw klachtdossier wordt hierbij afgesloten.

Met de meeste hoogachting,

Geert Vervaeke
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie


De gewezen procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van Beroep te Antwerpen ontving op 23.10.2006 een copie van 30 processen-verbaals van de vzw Werkgroep Morkhoven waarin staat hoe het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde. Victor V. was de man die de klachten inzake zogenaamde 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in 1998 organiseerde en die, volgens een schriftelijke verklaring die evenééns uit het gerechtelijk dossier is verdwenen, voor die klachten betaald zou hebben.

Een copie van die schriftelijke verklaring werd op 14.9.2004 door de genaamde Eric C., tesamen met een klacht van zijn zoontje wegens zedenfeiten door Victor V., per aangetekende brief naar de Turnhoutse substituut Peter Van der Flaas gestuurd. Eric C. kreeg echter geen antwoord op zijn schrijven.

Op 20.7.2007 schreef Marcel Vervloesem naar het parket van Turnhout en vroeg waar de beide dossierstukken zich bevonden. Er kwam geen antwoord.

Op 18.8.2007 schreef Marcel Vervloesem opnieuw naar het parket te Turnhout om te vragen wat er met die stukken gedaan werd. Er kwam geen antwoord.

Op 31.8.2007 schreef Marcel Vervloesem per aangetekende brief naar het parket van Turnhout. Hij ontving wederom geen antwoord.

Op 7.9.2007 eiste Marcel Vervloesem via de Antwerpse gerechtsdeurwaarder Dujardin de stukken per exploot op bij het parket-generaal te Antwerpen. Het exploot werd door advocaat-generaal Anne-Marie Geps afgetekend voor ontvangst. Er volgde geen enkele reactie.

Uiteindelijk liet Marcel Vervloesem een copie van beide documenten toevoegen aan de besluiten die zijn advocaten ter zitting van het hof van beroep te Antwerpen dd. 5.12.2007 neerlegden. Het parket-generaal antwoordde echter niet op de vragen die de advocaten in hun besluiten gesteld hadden. Ook op het exploot werd niet verder ingegaan. Men gaf er blijkbaar de voorkeur aan om Marcel Vervloesem zonder onderzoek, op basis van een onvolledig dossier en zonder de resultaten van het onderzoek van de Hoge Raad van justitie af te wachten, tot vier jaar gevangenis te veroordelen.

----

Foto's: Marcel Vervloesem en de verzamelde pers op het gerechtshof te Turnhout - De gewezen Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers

10:51 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.