18-02-08

Justitie: Proces Marcel Vervloesem


Proces Marcel Vervloesem: Komt er dan toch nog een juridische oplossing ?

marcel47b258cb-0f0d-4286-8e7d-83562d4649fc


Brussel, 18.2.2008 - De internetproblemen van de vzw Werkgroep Morkhoven die dagenlang duurden, lijken voorlopig van de baan te zijn.

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem kreeg ook opnieuw een telefoon van één van de onbekenden die hem de voorbije weken gebeld heeft. De man had nu blijkbaar de moeite genomen om het gerechtelijk dossier ernstig te bestuderen en was nu zo eerlijk om bepaalde fouten toe te geven.

Hij merkte ondermeer het volgende op:
- Als er bepaalde magistraten hun boekje te buiten zouden hebben gegaan, dan betekent dat een schandvlek voor justitie en een blaam ten opzichte van de magistraten die wel correct werken.
- Het is jammer dat het hof van beroep te Antwerpen dergelijke uitspraak heeft gedaan.
- Het klopt inderdaad dat er -zowel te Turnhout als te Antwerpen- bepaalde dossiers en dossierstukken uit uw dossier werden gehouden en dat er een dossier was verdwenen. Zelfs indien er maar één dossier of dossierstuk was verdwenen, dan had men daarbij stil moeten blijven staan.
- Het is onbegrijpelijk dat je 10 jaar lang voor het bezit van de cd-roms Zandvoort bent vervolgd terwijl de rijkswacht van Geel toch duidelijk was in haar verklaring.
- Het zal wel moeilijk zijn om uw vertrouwen terug te winnen na wat je hebt meegemaakt.
- Uw zaak zorgt voor heel wat beroering binnen onze kringen. Er zijn heel wat onbeantwoorde vragen in uw dossier. Er zijn talrijke tegenstrijdigheden. Dan zijn er nog de medische attesten waarmee geen rekening werd gehouden. Men had door medische experts moeten laten uitzoeken of je inderdaad wel medisch bekwaam was om iemand te verkrachten. Uw rechten zijn inderdaad voor een deel beknot.
- Ze zullen het moeilijk hebben om uw zaak recht te trekken.
- De houding van uw halfbroer roept vragen op.
- Ook de zaak Cuylaerts roept vragen op.
- In de zaak van Mevrouw Dormans hebt u inderdaad heel wat werk verricht.
- Ik heb een sterk vermoeden dat zij (de rechters) hun dossier niet gekend hebben.
- Uw kritiek over de behandeling van uw zaak voor het hof van beroep te Antwerpen is deels terecht. Uw advocaten hadden voldoende tijd moeten krijgen om u te verdedigen. Dat de rechter hen aanvankelijk maar één uurtje wilde geven, vind ik onbegrijpelijk. Dergelijke werkwijze doet de geloofwaardigheid van het hof geen goed. Het geeft de indruk dat men andere belangen dient.
- Indien ik de bevoegdheid zou hebben, zou ik het proces laten herstarten.
- Na de zaak Dutroux ontstond er een bepaalde tendens die niet goed is voor justitie.
- Ik heb toch een zekere bewondering voor uw acties want, niettegenstaande alles, ben je toch kalm en rustig gebleven. Blijf doorzetten.
- Ook voor ons is het soms moeilijk.
- Het hof van cassatie zal, normaal gezien, nagaan wat de strafrechter gedaan en gelaten heeft.
- De verklaring van de rechtbank dat er 'nergens afspraken werden gemaakt tussen de zogenoemde slachtoffers' wordt door bepaalde dossierstukken inderdaad tegengesproken.
- Men heeft van bepaalde slachtoffers misschien onvoldoende afstand genomen. Men had voorzichtiger moeten zijn.
- Ik begrijp niet waarom het hof de verklaringen en vaststellingen van bepaalde politiebeambten en experten (expert-geneesheren, polygrafen,) zonder kennis van zaken naast zich heeft neergelegd en die mensen ongeloofwaardig achtte.
- Men is te ver gegaan. Men had zich op de inhoud van het dossier moeten richten in plaats van u als zwaar zieke persoon zomaar tot vier jaar effectieve gevangenisstraf te veroordelen.
- Het valt mij op dat advocaat-generaal Tack zich voor de zitting van 5.2.2008 heeft laten vervangen. Durfde hij zijn verantwoordelijkheid niet op te nemen ?
- Het is onbegrijpelijk dat het hof de resultaten van het onderzoek dat de Hoge Raad voor de Justitie naar aanleiding van uw klachten voerde, niet afgewacht heeft. Men is zijn boekje werkelijk te buiten gegaan door op de eerste plaats de eigen collega's te willen beschermen.
- Niet iederéén bij justitie is gelukkig met wat er in uw zaak is voorgevallen.

Tot zover de verklaringen van de onbekende man die waarschijnlijk eerst uitsluitend is voortgegaan op de geprefabriceerde artikels in de rioolpers maar die er tenslotte toch toe kwam om het dossier eens aandachtig te bestuderen.

Ongetwijfeld zijn er hooggeplaatste magistraten die dezelfde moed durven opbrengen en die van justitie opnieuw een instituut hopen te maken dat ten dienste staat van de gewone burger.

http://www.gva.be/nieuwsxtra/experts/johndewit/artikel.asp?art={F59A1407-5549-4689-9143-08376AE51458}

Foto's: 1) Marcel Vervloesem: 'spreekverbod met de pers' 2) De Antwerpse strafrechter Walter De Smedt die van rechtbankvoorzitter Yvo Moyersoen het verbod kreeg om nog met de pers te praten. Dat kwam door zijn interview met Gazet van Antwerpen dat gesteund was op een samenvatting van een boek dat hij in voorbereiding heeft.

18:59 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Misdadigers binnen het Openbaar Ministerie ? In Nederland durft iemand zoals Dr. Hendrik Kaptein, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Leiden, nog de vraag stellen of er misschien hier en daar criminelen binnen het Openbaar Ministerie bevinden die heel het gerechtelijk systeem verzieken.

Belgische universiteitsprofessoren die dergelijke opmerkingen durven maken, worden op staande voet ontslagen en via de media gelyncht alvorens levend te worden begraven...

---------


Misdadigers binnen het Openbaar Ministerie?


Lucia de B. is nog steeds niet vrij, ook al wijst alles er op dat er nog geen begin van wettig en overtuigend bewijs tegen haar bestaat. Rechters meenden ten onrechte iets van statistiek te snappen en ook het toxicologisch "bewijs" in deze zaak is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig. Herziening of niet, de strafrechtelijke molens worden zo langzaam mogelijk draaiend gehouden. Het beginsel moet zijn dat afwezigheid van wettig en overtuigend bewijs leidt tot onmiddellijke invrijheidsstelling. Straf tegen (mogelijk) onschuldigen is immers flagrante schending van de rechtsorde. Maar bij de Hoge Raad verdwaalt en verdwijnt die moraal van het verhaal in de traagheid en duisternis van regels en regeltjes. En het niet toe kunnen geven van eigen falen? Rechters zijn ook maar mensen.

Al te menselijk blijkt wederom het Openbaar Ministerie. In de zaak van de Schiedammer parkmoord is herhaaldelijk gesteld dat (hoge) vertegenwoordigers van het OM hebben gelogen (kennelijk om een gewenste veroordeling te bewerken). Nu stelt Ton Derksen publiekelijk dat het OM ook in de zaak van Lucia de B. heeft gelogen en bedrogen (zie ook zijn eerdere en evenmin geruststellende boek over deze zaak). Als na eerdere aantijgingen blijft het op deze loodzware beschuldigingen zijdens het OM: overdonderend stil. Dat doet toch denken dat die beschuldigingen grond hebben. Smadelijker aantijging is voor het OM immers nauwelijks denkbaar.

Het heeft iets angstwekkends. Fundamenteel voor een rechtsstaat is de tegenoverstelling, strijd zelfs, tussen misdaad en recht. Tegenover de kwade trouw van criminaliteit hoort te staan de integriteit en waarheidsgetrouwheid van het staatsapparaat.


Dr. Hendrik Kaptein, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Leiden

Bron / lees meer: www.mr-online.nl

Gepost door: Jan Boeykens | 24-02-08

Gestolen dossier - Antwoord van de Hoge Raad van Justitie dd. 21.2.2008 Advies- en onderzoekscommissie
Commission d'avis et d'enquête

Brussel, 21.2.2008

Aan de heer Marcel Vervloesem
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven

O. ref: N/07/0185/BDM/KDB

Betreft: uw brief van 17 oktober 2007


Wij komen terug op ons schrijven van 16 januari 2008.

In april 1999 zendt u cd-roms met als inhoud kindermisbruik naar hoogwaardigheidsbekleders om een aanklacht te formuleren inzake deze verwerpelijke vorm van kinderhandel. Het parket-generaal van Antwerpen reageert hierop op vraag van de heer Tony Van Parys en opent een dossier.

Sindsdien zou u echter niets meer gehoord hebben over deze aangelegenheid. Omdat er intussen 8 jaren verliepen informeerde u op 31 juli 2007 bij het parket te Antwerpen naar de stand van zaken en verzocht u inzage in het dossier AN.37.97.242/99. Het parket antwoordde u dat de bundel was overgedragen aan het parket-generaal en dat u zich voor verdere informatie daar moest wenden, wat u ook deed op 9 september 2007.

Op 25 oktober 2007 ontving u een reactie van advocaat-generaal Tack, die u laat weten dat het dossier ter inzage ligt in bundel 130.P.2007 op de griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen.
Op 31 oktober 2007 gaat u inzage nemen in deze bundel, maar het aangevraagde dossier was niet terug te vinden in deze bundel. Dit wordt bevestigd tijdens uw volgende bezoek op 2 november 2007, waar de bundel opnieuw wordt doorzocht, deze keer met hulp
van het diensthoofd van de griffie.

Op 5 november 2007 schreef u het parket-generaal aan om te melden dat het gevraagde dossier zich niet in de bundel bevindt en u andermaal verzocht hem inzage te geven in het dossier AN.37.97.242/99.

Het parket-generaal te Antwerpen bevestigt dat op 13 april 1999 7 cd-roms door de gerechtelijke politie in ontvangst werd genomen vppr verder onderzoek.

Op 18 juli 1999 werd het dossier door het parket te Antwerpen na grondig onderzoek geseponeerd wegens daders onbekend, waarna het dossier terug aan het parket-generaal werd overgemaakt.

De procureur-generaal bevestigt dat het door u aangevraagde dossier door zijn diensten werd gezocht maar nergens kon teruggevonden worden.

Inmiddels werd, na grondige opzoekingen in het archief van de procureur des Konings te Antwerpen, een volledig afschrift van het dossier met notitienummer AN37.97.242/99 teruggevonden. Dit afschrift en een kopij van de volledige briefwisseling werd aan het hoofddossier gevoegd.

Het ambt van de procureur-generaal heeft u op 26 november 2007 ingelicht dat u ter zitting van 5 december 2007 al uw middelen, grieven en argumenten kon naar voor brengen.

Hoewel volledig afschrift van het dossier teruggevonden is, blijft het origineel onvindbaar zowel op het parket van de procureur des Konings als op op het parket-generaal. Uw klacht wordt, wat dit aspect betreft dan ook gegrond verklaard.

Het parket-generaal en de procureur des Konings te Antwerpen zullen van deze beslissing op de hoogte worden gebracht.

Uw klachtdossier wordt hierbij afgesloten.

Met de meeste hoogachting,

Geert Vervaeke
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 25-02-08

De Leugen Regeert - Het Nieuwsblad (VUM mediagroep) Op 15.11.2007 schreef Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad zijn zoveelste artikeltje over Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Het Nieuwsblad was de krant die met de andere kranten van de VUM mediagroep de verhalen over de 'verkrachting en foltering door Marcel Vervloesem' in 1998 en 2005 de wereld instuurde en de actievoerder Marcel Vervloesem gedurende 10 jaar lang als een 'kindermisbruiker' door het slijk sleurde.

Wie de brief van de Hoge Raad voor de Justitie van 21.2.2008 over de gestolen cd-roms en documenten uit het dossier van Marcel Vervloesem heeft gelezen, weet intussen wel beter en begrijpt nu op welke manier de correctionele rechtbank van Turnhout en de Antwerpse advocaat-generaal Tack de knderpornozaak Zandvoort in de doofpot wilden stoppen.

Omdat de verhalen over de 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' die 20 jaar geleden zogenaamd plaats hadden, onmogelijk te controleren waren en omdat de verklaringen van de zogenaamde slachtoffers niet bleken te kloppen terwijl ook de leugendetectortest uitwees dat Marcel Vervloesem de waarheid sprak, vond men er niets beters op dan Marcel Vervloesem op basis van de in zijn huis gevonden bamboestokjes te veroordelen.

De VUM-kranten wilden niet alleen de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stoppen en een onderzoek naar de kinderpornoproducenten, folteraars en verkrachters voorkomen.
Zij doen ook al jarenlang al het mogelijke om de burger ervan te overtuigen dat de internationale kinderpornonetwerken om één of andere mysterieuze reden stoppen aan de Belgische grens. Vandaar dat zij alle mogelijke middelen aanwenden om Marcel Vervloesem en de mensen van de Witte Beweging het zwijgen op te leggen.

-------------


Zelfverklaarde kinderpornojager voor de rechter
Aanklager vordert vijf jaar cel tegen Marcel Vervloesem

HERENTALS - Voor het hof van beroep in Antwerpen hoorde de zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem (55) gisteren vijf jaar cel tegen zich vorderen. 'De ballon van Witte Ridder is definitief doorprikt', zei de advocaat-generaal.Negen jaar nadat de politie de eerste klacht wegens kindermisbruik tegen Marcel Vervloesem noteerde en de wereldpers zich in volle post-Dutroux-crisis verdrong aan zijn deur van zijn huisje in Morkhoven, moest de zelfverklaarde kinderpornojager zich verantwoorden voor het hof van beroep in Antwerpen.

De rechter in Turnhout had hem in november van vorig jaar veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf waarvan drie jaar effectief wegens het seksueel misbruik van minderjarigen, bezit en verspreiding van kinderporno, valsheid in geschrifte, oplichting en inbreuken op de wet op de privacy.

In het oudste zedendossier werd Vervloesem in Turnhout vrijgesproken. Daarin beschuldigen negen mannen hem van seksueel misbruik tussen 1974 en 1996, toen ze nog minderjarig waren. Een van hen is zijn jongere broer Vic (44). Zes feiten bleken verjaard, voor de overige drie genoot Vervloesem het voordeel van de twijfel. De advocaat-generaal sloot zich daar gisteren bij aan.

Bamboestokjes

Voor het openbaar ministerie staat het wel vast dat de leider van de Werkgroep Morkhoven tussen december 2003 en april 2005 drie minderjarigen tussen elf en zestien had verkracht. 'Allen spreken ze van betastingen, het vastbinden met strips en seksspelletjes waarbij Vervloesem gebruikmaakte van bamboestokjes', zei advocaat-generaal Tack. 'Vervloesem beloonde hen met geld en drugs. De verhalen kunnen onmogelijk verzonnen zijn. De stokjes zijn in zijn huis teruggevonden.'

Volgens de aanklager wierp Vervloesem zich op als de vertrouwensman van zijn slachtoffers om ze vervolgens te misbruiken. Ook het bezit van duizenden beelden met kinderporno was volgens het openbaar ministerie bewezen. 'Vervloesem is agent noch officier bij de gerechtelijke politie', zei Tack. 'Van zijn goede bedoelingen schiet niets over. Gebruikte hij de beelden voor zijn eigen genot?'

De aanklager vorderde vijf jaar cel waarvan het grootste deel effectief. Vervloesem ontkende alles. 'Ik ga voor een klinkende vrijspraak. Al tien jaar maken ze me zwart. Dit overleef ik wel', zei hij. 'Er gaan nog lijken uit de kast vallen. Drie bundels zijn uit het strafdossier verdwenen.'

De verdediging krijgt op 5 december het woord. Nadien neemt het hof de zaak in beraad.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-02-08

De Leugen Regeert: VUM mediagroep Zoals gezegd, hebben de kranten van de VUM mediagroep de kinderpornozaak Zandvoort waarin de kinderpornoproducers, kinderfolteraars en kinderverkrachters nooit werden opgespoord en vervolgd, doodgezwegen en willen zij de burger ervan overtuigen dat de internationale kinderpornonetwerken overal, behalve in België, actief zijn.

Om hun doel te bereiken proberen zij de mensen van de Witte Beweging met alle middelen het zwijgen op te leggen.

Toen advocaat Victor Hissel, die symbool staat voor de Witte Beweging, van het 'bezit van kinderporno' werd beschuldigd, reageerde de VUM-krant De Standaard als volgt:

--------

Witte ridder betaalde voor kinderporno

BRUSSEL/LUIK - Victor Hissel (52), de voormalige advocaat van de ouders van Julie en Melissa, is in verdenking gesteld voor het bezit van kinderporno. Hissel was ten tijde van de zaak-Dutroux een hevige aanhanger van de theorie dat er een pedofiel netwerk achter Dutroux zat.

19 februari 2008
http://www.standaard.be/Krant/Tekst/Artikel.aspx?artikelId=VU1O5B6K&date=20080219&demo=False

-----

De val van de witte beweging

BRUSSEL - Victor Hissel is niet de eerste witte ridder die van zijn voetstuk valt. Hij werd in zijn val voorafgegaan door Marcel Vervloesem en Daniël Lekeuche, ooit ook twee notoire voorvechters van de witte beweging.

De Standaard, dinsdag 19 februari 2008
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=VU1O5B6I

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-02-08

De Leugen Regeert - Het Nieuwsblad (VUM mediagroep) De onderstaande brief komt van een zekere Eric C. uit Morkhoven.

Zijn minderjarig zoontje N. ging in 2005 een klacht indienen wegens zedenfeiten tegen het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V.

De Herentalse politie maakte een proces-verbaal op van die klacht.

Enkele weken later kwamen de agenten de jongen 's morgens vroeg van het school halen en onderwierpen hem gedurende 8 uur lang aan een kruisverhoor waarbij zij hem suggereerden dat hij 'waarschijnlijk het slachtoffer was geworden van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven'.

De jongen moest uiteindelijk toegeven aan de druk van de politie en Marcel Vervloesem werd als een echte crimineel door een paar politiecombi's opgehaald en in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij aan een 34-dagen durende hongerstaking begon. De kranten die, volgens een schriftelijke verklaring die uit het strafdossier van Marcel Vervloesem is verdwenen, voor de klachten tegen Marcel Vervloesem uit 1998 zouden betaald hebben, schreven dat de 'laffe, zelfverklaarde kinderpornojager was hervallen'.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens schreef herhaaldelijk naar het Comité P dat de werking van de politie moet controleren en naar Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD).

De manier waarop de politie te werk was gegaan, werd echter normaal bevonden en men vond het normaal dat het proces-verbaal met de ondervraging van N. over Victor V. spoorloos verdwenen was.

Een vraagje voor Minister van Justitie Jo Van Deurzen (CD&V): Kan de minister laten onderzoeken hoeveel Belgen er jaarlijks op basis van valse klachten en van een leeggeroofd dossier veroordeeld worden ?

-----------------

Morkhoven, 12.9.1998

'Ook ik werd beticht van aanranding'

In het Nieuwsblad van 11.9.1998 las ik dat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven beticht werd van aanranding op het zoontje van Johny G. en Jeanin V.S.
Die klacht verbaasde mij niets. Die mensen hebben van klachten wegens aanranding der eerbaarheid zogoed als hun beroep gemaakt. Ikzelf ben ook het slachtoffer geworden van hun praktijken. Ik was met deze mensen bevriend geraakt en was bijna dagelijks te gast in het gezin van Johny G. en zijn vrouw.
Meer dan eens heb ik gezien dat Johny G. pornovideobanden afdraaide in het bijzijn van zijn zoontje. Dat was voor mij toen al bijzonder vreemd. Na een poosje verzochten G. en zijn vrouw of wij niet aan partnerruil wilden doen. Wij hebben dat resoluut van de hand gewezen.
Op een avond nodigden G. en zijn vrouw ons uit om samen een pintje te gaan drinken. De avond begon. Mijnheer G. moest plotseling taxi gaan rijden en liet zijn vrouw bij ons gezelschap. Daardoor waren wij genoodzaakt om zijn vrouw Jeanin te vergezellen naar haar thuis. Toen we thuis kwamen riep Jeanin mij om het slot te openen. Ik wilde haar natuurlijk helpen. Plotseling begon zij te roepen en te tieren en ging een poosje nadien bij haar thuis binnen. Ik dacht dat zij verschoten was van iets en ging terug naar mijn thuis dat aan de overkant was. Groot was mijn verbazing toen de dag nadien mensen van de B.O.B. (Bijzondere Opsporings Brigade) Geel aanbelden en mij kwamen verhoren over een aanklacht van mijnheeer G. en zijn vrouw omdat ik zogezegd Jeanin had aangerand en verkracht. Het werden moeilijke dagen voor mij en mijn gezin. We wisten niet wat ons overkwam. Pas dagen later kwam aan het licht dat G. en zijn vrouw die aanranding hadden verzonnen en werd hun klacht door de Procureur des Konings van Turnhout geklasseerd zonder gevolg. Gelukkig was er de rijkswacht van Herentals die lucht kreeg van het feit dat G. en zijn vrouw pornofilms uitleende aan kinderen op onze wijk. Er werd bij G. en zijn vrouw een huiszoeking uitgevoerd en het pornomateriaal werd bij hen in beslag genomen.
Geregeld waren ik en zelfs de buren getuigen van hoe zwaar het zoontje van G. werd mishandeld door G. zelf. Het knaapje werd met de haren over de straat gesleurd, geslagen en gestampt, meermaal vlogen meubelstukken tot op straat en werden de buren uitgescholden voor alles wat maar mogelijk was.
Dat G. en zijn vrouw nu Marcel Vervloesem betichten is ongelooflijk. Zij hebben eerder ook al verschillende jongeren voor aanranding der eerbaarheid beticht, jongens die al even onschuldig waren als ik, ook zij kregen seponering.
G. en zijn vrouw hebben al zovele mensen aangeklaagd voor aanrandigen dat ge ze zelfs bijna niet meer kunt bijhouden. Ik denk dat men beter eens een onderzoek zou instellen tegen G. en zijn vrouw over de praktijken die jarenlang in hun huis in Morkhoven plaatsgrepen. Hun zoontje werd soms de ganse dag buitengesloten en eenmaal gebeurde het zelfs dat het jongetje omdat het in zijn broek had gedaan een ganse dag naakt in temperaturen van rond de 30 graden buitengesloten werd.
Het gebeurde zelfs dat Mijnheer G. vrienden en geburen bij zich thuis uitnodigde en dan een smoesje verzon dat hij even weg moest. Telkens verscheen dan kort daarop zijn vrouw Jeanin naakt voor haar bezoekers die dan zowat gechanteerd werden door Mijnheer G. Zie maar wat Peter en Danny meemaakten. Ook zij werden beticht van aanranding.
Ook mijn vrouwtje Bea werd door hen eens beticht van het laten prostitueren van ons dochtertje. Ook toen kwam uit dat alles van A tot Z verzonnen was door G. en zijn vrouw.
Weet je dat ik zelfs eens door hen beticht werd van een meisje van de wijk te hebben verkracht op het voetbalveld van Noorderwijk ? Ook dat bleek toen verzonnen.
Het meisje Wendy heeft onder die betichting wekenlang geleden. Ik kan mij dus best voorstellen hoe erg dit alles nu voor Marcel Vervloesem moet zijn. Die G. en zijn vrouw hebben van aanklachten op de eerbaarheid hun beroep gemaakt. Het is laf die klacht omdat ik en de ganse wijk en onderzoeksrechter Jacobs en de school weten dat hun zoontje inderdaad aangerand was door een gemeentearbeider die daardoor bestraft is. Ik weet dat G. zelf zijn zoontje thuis de porno te zien gaf en dit tijdens een lange periode.
Ik vind het tijd dat het bedrog van G. en zijn vrouw aan het licht komt. Zij hebben al te veel mensen nodeloos doen lijden onder hun valse aanklachten.

Eric C.
Koninkrijk xx
2200 Morkhoven

Ondertekend: Erik C.

Gepost door: Leentje | 01-03-08

De commentaren zijn gesloten.