20-01-08

Marc Verwilghen wil 'de senaat afschaffen'


Standpunt van Sabine de Bethune, CD&V-senatrice

de-bethune-sabine


Tussenkomst van Sabine de Bethune, CD&V-senatrice, tijdens het plenair debat over de programmawet en de wet houdende diverse bepalingen

--------

... 'CD&V verzet zich met klem tegen de wijze waarop Paars 2 wetten door het parlement jaagt zonder respect voor de parlementaire democratie. We hebben de afgelopen dagen berekend dat in de loop van het parlementaire jaar 87 ontwerpen vanuit de Kamer van Volksvertegenwoordigers naar de Senaat werden overgezonden. Hiervan werden er 27 geëvoceerd en uiteindelijk werden er slechts 6 geamendeerd. Dat is volgens mij een absoluut dieptepunt in de korte geschiedenis van de Senaat in zijn huidige vorm. Ik vrees dat die trend vandaag niet zal worden omgebogen omdat bij de leden van de meerderheid de lef ontbreekt om de voorliggende ontwerpen te amenderen.
Het evocatierecht wordt niet alleen door de regering, maar ook door de meerderheid uitgehold. Dat is jammer. Ik roep iedereen op om na te denken over hoe we de wetgeving in ons land kunnen verbeteren.
De Senaat wordt niet alleen in zijn wetgevende functie ondermijnd, maar ook onze rechten inzake parlementaire controle en informatie worden uitgehold. Uit een steekproef blijkt dat dit jaar ruim 87% van de parlementaire vragen niet door de bevoegde minister werden beantwoord, maar door een staatssecretaris van dienst die een antwoord voorlas, al dan niet in de juiste taal.
Deze praktijk is bedenkelijk, niet alleen omwille van een gebrek aan courtoisie tegenover het Parlement, maar vooral omdat de kwaliteit van de antwoorden daardoor niet voldoet en het informatierecht wordt uitgehold.
Alleszins moeten wij onze rol vervullen en de regering verplichten haar verantwoordelijkheid op te nemen.
De premier heeft ooit aangekondigd de Senaat te willen afschaffen. Inmiddels wordt de Senaat door de regering stelselmatig genegeerd. Dit is naar ik vrees een strategie, een bewuste keuze, want door het ondermijnen van de Senaat wordt de indruk gewekt dat die instelling overbodig is, waardoor de afschaffing uiteindelijk een self-fulfilling prophecy is. Het gaat overigens niet alleen over het voortbestaan van de Senaat, maar vooral over de essentie van de parlementaire democratie, die door deze agenda onderuit wordt gehaald.
Sinds de staatshervorming van 1993 heeft de Senaat specifieke opdrachten gekregen. Hij heeft zijn rol te vervullen als eerste internationale Kamer en als Reflectiekamer. Er worden maatschappelijke debatten gehouden. Daarenboven heeft de Senaat een verzoeningsfunctie met de gemeenschappen en moet hij waken over de kwaliteit van de wetgeving. Deze vernieuwende opdrachten vervullen we momenteel onvoldoende, omdat dit ons systematisch door de uitvoerende macht onmogelijk wordt gemaakt.
Met die manier van werken gaan we niet akkoord. Daarom doen we een oproep tot de leden van de meerderheid binnen deze Assemblee om de Senaat voluit te laten gaan. Onze opdrachten zijn immers noodzakelijk in het moderne federale land waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen.
Geef de Senaat meer slagkracht. Om hem te versterken en zijn verantwoordelijkheid te verscherpen moeten we slechts enkele technische institutionele wijzigingen aanbrengen binnen de huidige bevoegdheidsverdeling. Daartoe doe ik enkele suggesties, die we er in de loop van de volgende maanden zouden kunnen doordrukken. Allereerst stellen we voor het vorderingsrecht van regeringsleden opnieuw in te voeren, waardoor het onmogelijk wordt de parlementaire vragen niet te beantwoorden. Daarnaast zijn we voorstander van de invoering van informatieplicht van de regering inzake de ontwerpverdragen, zodat preventieve bijsturing mogelijk wordt, alsook inzake de lopende onderhandelingen over de samenwerkingsakkoorden met de deelstaten, teneinde parlementaire controle op de werkzaamheden van het interministerieel overlegcomité te organiseren.
Ten vierde stellen we voor de fundamentele maatschappelijke debatten die we moeten voeren, ruimer te agenderen en thema’s te kiezen die de bevoegdheidsverdeling in ons land overschrijden. Ik denk aan vergrijzing, migratie, integratie en andere onderwerpen waarbij de verschillende politieke niveaus betrokken zijn en wij onze brugfunctie kunnen vervullen.
Tot slot pleiten we voor de versterking van de dienst Wetsevaluatie van de Senaat en voor het bewust en verantwoord omgaan met de adviezen van deze dienst.
We hebben een technische nota gemaakt die veel meer voorstellen bevat dan ik hier heb aangegeven, maar ik bespaar u de volledige lijst. Namens mijn fractie wilde ik dit debat openen. We bevinden ons vandaag op een kantelmoment en het is onze taak om ervoor te zorgen dat de Senaat wél zijn grondwettelijke taak kan vervullen en dat we de Senaat in dat opzicht ook versterken.'

13 juli 2006

- http://www.sabinedebethune.be/04_00_45.htm
- http://www.cdenv.be/sabine-de-bethune
- http://www.google.be/search?q=de+Bethune+rol+senaat&hl=fr&start=10&sa=N

07:55 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.