11-01-08

Raf Jespers: 'Terreur- en Mensenrechtenalarm'


p10_5891mayday21_(320_x_240)Terreur- en mensenrechtenalarm?

Ik wil niet ingaan op de discussie of het terreuralarm al of niet terecht is afgekondigd. Tot nader order dient ervan uit te worden gegaan dat OCAD, het coördinatieorgaan dreigingsanalyse, gegronde redenen had om het alarm af te kondigen. De overheid moet de burgers beschermen tegen terreur. Maar ik wens wel in te gaan op minister Dewael en anderen die van dit klimaat gebruik maken om voor de democratie aartsgevaarlijke plannen door te drukken.

Dewael wil op een geforceerde manier (hij wil dit doen tijdens de 90 dagen van Verhofstadt III) ook de geheime diensten bijzondere onderzoeksmethoden geven. Verder wil hij de politiediensten, die al over bijzondere methoden beschikken, toelaten om zonder gerechtelijke controle en ook proactief (dit is zonder concrete aanwijzing van een misdrijf) bijvoorbeeld telefoons af te tappen. Op hetzelfde repressieve elan wil Dewael een wet die toelaat organisaties te verbieden en een supergevangenis met speciaal regime voor opgesloten terroristen.

Minder gekend maar minstens even verontrustend is er het kaderbesluit van november 2007 van de Europese Unie dat de antiterrorismewet aanzienlijk wil verruimen en uiterlijk op 31 december 2008 in een Belgische wet zou moeten gegoten worden. Het zal wel toeval zijn dat drie dagen na de start van het terreuralarm de heer Liégeois, hoofd van het college van procureurs generaal, de pers bij zich riep om dit Europese dictaat als 'dringend nodig' te verdedigen. Hij roept ook op tot het aan banden leggen van het vrije gebruik van het internet en het anonimiseren van de terrorismespeurders.

De nieuwe wetsvoorstellen en maatregelen verdienen een breed democratisch debat in en buiten het parlement want zij raken de fundamenten van de rechtsstaat. Het is niet verantwoord dat zij met verdachte haast gepropageerd en doorgedrukt worden in een klimaat van 'terreuralarm'. Kritische stemmen wordt zo het zwijgen opgelegd met het populistische 'wat als er morgen een aanslag plaatsvindt in de Brusselse metro?' Een absolute voorwaarde om nog nieuwe antiterreurmaatregelen te treffen is de evaluatie van de al zeer verregaande wetten en praktijken die sinds 11 september 2001 werden ingevoerd. Het gaat inderdaad om historische ingrepen op het vlak van het strafrecht (zoals de fel bekritiseerde antiterrorismewet) en de verregaande machtsuitbreiding van politie- en veiligheidsdiensten. De War on Terror zet de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers op een gevaarlijk hellend vlak. Het is al lang duidelijk dat dit beleid niet enkel terroristen à la Al Qaeda viseert. Er wordt gewerkt met een dubbele agenda. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook op te treden tegen de radicale politieke en sociale oppositie in het westen of tegen authentieke bevrijdingsbewegingen in de derde wereld.

Eén van de maatregelen die in het kader van de War on Terror in België is doorgevoerd is het geven van bijzondere opsporingsmethoden aan de politiediensten (infiltratie, telefoontap, onderscheppen internetverkeer…). Tegen dit soort wetten werden door de Orde van Vlaamse Balies (die ruim 8.000 advocaten groepeert) en door de Liga voor Mensenrechten procedures gevoerd voor het Grondwettelijk Hof precies omdat zij die wetgeving en vooral ook de gebrekkige controle op deze opsporingsmethoden een gevaar voor de democratie vonden. Het Grondwettelijk Hof heeft hen gedeeltelijk gelijk gegeven. Logischerwijze zou deze gang van zaken de regering moeten aanzetten tot terughoudendheid. Het tegendeel gebeurt. Dewael wil de politie nu ook het recht geven om proactief en zonder gerechtelijke controle spionagemethoden te gebruiken. En precies het feit dat de politie wel en de veiligheidsdiensten niet over die (zeer betwiste) opsporingsmethoden beschikken, wordt nu het argument om maar meteen ook de veiligheidsdiensten verregaande geheime methoden te geven.

De veiligheidsdiensten hebben als taak de veiligheid van de staat en dus de politieke gang van zaken in het land te controleren. Het laat zich raden dat eens deze methoden operationeel zijn elke politieke opposant dag in dag uit zal (kunnen) bespioneerd worden door de staatsveiligheid of door de veiligheidsdienst van het leger. De tijden van Franco en Salazar komen terug.

En dan is er het plan voor een supergevangenis voor terroristen met een speciaal regime: zitten wij weldra ook met een Belgische Guantanamo? Is de minister dan vergeten dat nog geen jaar geleden de rechtbanken tot vijfmaal toe de Belgische Staat veroordeeld hebben (tot en met het opleggen van een dwangsom) omwille van het speciale gevangenisregime dat aan de DHKP-C gevangenen was opgelegd?

Een andere zaak die liberaal Dewael wil is het verbod op bepaalde organisaties en hij heeft het dan over de DHKP/C of Blood and Honour. Ik laat mij hier niet uit over de praktijken en ideologie van die organisaties. Wat Dewael uit de geschiedenis van dit land wel moet onthouden is dat het altijd een traditie is geweest om geen politieke bewegingen te verbieden. België is op dit punt altijd een … liberaal land geweest. Politieke bewegingen moeten met politieke middelen bestreden worden en wanneer deze een inbreuk op de strafwet begaan (zoals onlangs de vzw's van het Vlaams Blok die voor racisme werden veroordeeld) dienen deze specifieke misdrijven te worden bestraft. Het buiten de wet plaatsen van een politieke organisatie staat op gespannen voet met de vrijheid van vereniging dat in de Grondwet en internationale verdragen verankerd is.

Raf Jespers is advocaat bij Progress Lawyers Network Antwerpen

De Standaard, vrijdag 11 januari 2008

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=VE1ME9BS

bush.sadam

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+veiligheidsplan&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+OCAD+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering+%27terreurdreiging%27&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=%27terreurdreiging%27&hl=fr&start=20&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Terreurdreiging+Brussel+ambassade&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dedecker&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dubié&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+terreur&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+in+België&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreur+België+Nederland&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act+rechtstaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=politiestaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=BOM+wet+informanten+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=minderjarige+informanten&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAABF&obid=35314

22:17 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

Commentaren

'Positieve beeldvorming' Brussel, 15 januari 2008

Om haar geloofwaardigheid in het buitenland niet te verliezen, heeft de Belgische regering zopas een konijn uit haar hoed getoverd.
Dat konijn heet 'positieve beeldvorming'.

De vzw Werkgroep Morkhoven verstuurde daarover vandaag het volgende bericht:


België: 'Positieve beeldvorming' lost niets op

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zegt dat hij het imago van België (en van zijn eigen persoontje) in het buitenland wil verbeteren. Hij wil met zijn campagne vooral de ambassadeurs van de andere landen bewerken.

De Belgische regering kan haar imago echter enkel verbeteren als zij:
- ervoor zorgt dat kinderen niet langer in gesloten asielcentra worden opgesloten
- ervoor zorgt dat vluchtelingen en asielzoekers op een menswaardige manier worden behandeld
- werk maakt van een echt gevangenisbeleid waarbij de gevangenen en hun familie op een menswaardige manier worden behandeld
- meer aandacht besteedt aan zieke gevangenen en psychiatrische patiënten
- daklozen op een menswaardige manier opvangt
- een werkelijk jeugdbeleid voert- ophoudt met te klungelen en werk maakt van een echte staatshervorming waarbij de verschillende gemeenschappen op een gelijke manier behandeld worden
- niet langer toestaat dat haar ministers (zoals ex-justitieminister Laurette Onkelinx heeft gedaan) de Vlamingen voor 'seperatisten' en 'mérules' uitmaken
- ervoor zorgt dat de Vlamingen niet langer meer geprovoceerd worden en als tweederangsburgers worden gezien
- het belang van de gemeenschap en niet het politiek eigenbelang vooropstelt
- ophoudt met 'terreurdreigingen' te organiseren die moeten dienen om het Nationaal Veiligheidsplan uit te voeren, bijzondere politiemethoden te introduceren, verenigingen te verbieden, het internet te controleren en zogezegde supergevangenissen voor de 'allergevaarlijksten' te bouwen
- minderjarigen niet misbruikt om politieinformant te spelen
- respect betuigt voor parlementsleden die vragen over het beleid (o.a. over het zogezegde anti-terreurbeleid) durven stellen
- ervoor zorgt dat de kinderpornonetwerken en niet de kinderpornobestrijders worden aangepakt
- geen schijnprocessen laat voeren tegen verenigingen en actiegroepen die zij monddood wil maken of bij wet wil laten verbieden
- het Comité P en I toelaat om klachten over de politie en Staatsveiligheid te onderzoeken
- de Hoge Raad voor de Justitie toelaat om de werking van justitie werkelijk te verbeteren
- justitie toegankelijker en menselijker maakt
- eerbied heeft voor de kiezer
- werk maakt van de wanpraktijken bij Elektrabel alwaar in 2007 meer dan 5000 klachten in verband met facturen werden genoteerd
- geen idiote publiciteitscampagnes meer voert die alleen maar bedoeld zijn om aan positieve beeldvorming te doen...

De vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ worden sinds enkele dagen opnieuw door de 'anti-terreur'-specialisten van de federale politie geobserveerd. Het publiceren van artikels wordt op alle mogelijke manieren bemoeilijkt en commentaar leveren op wat er momenteel in de Belgische gevangenissen leeft, is bijna compleet onmogelijk.De vzw Werkgroep Morkhoven werkte destijds ook rond gedetineerden en de Vlaamse zieke gevangenen in Doornik. Het is dus normaal dat zij ook aandacht besteedt aan de gesloten asielcentra en de gevangenissen.
Dit wordt door politici zoals de ministers De Gucht (Open VLD) en Patrick Dewael (Open VLD) die alleen maar rond hun imago en het imago van België in het buitenland willen werken, helaas niet op prijs gesteld.

-----------------------------------------------------------

Kopie: antwerpens-p-a.be; antwerps.pershuis; arensgilberte; arie.rijneveldtros.nl; astrid.rubbenssteunpunt.be; avanlanckereuroparl.eu; baliewel-zijn; bart.somersvlaamsparlement; bewaarheid; binnenlandstandaard.be; brievenvolkskrant.nl; infobrigittegrouwels; bsrmaatschappelijkwerkoss.nl; bstaeseuroparl.eu; carmen.balboa; caroline.gennezs-p-a.be; cda.publieksvoorlichtingtweedekamer.nl; celleirs; childpornographyfedpol.be; chris.denijsvrt.be; claude.eerdekenslachambre.be; comitep.be; contactafp; contactgpj.be; daan.schalckdekamer.be, fthielemans.europarl.eu.int, george Zoeklicht, justitiehuis.oudenaardejust.fgov.be, justitiehuis.tongerenjust.fgov.be, justitiehuis.veurnejust.fgov.be, lezersredacteurpzc.nl, Ligue Droits Homme, Ligue Droits Homme, Ligue Droits Homme, Patrick.dewaelibz.fgov.be, radioalkmaarlokaal.nl, radiotos.be, raf.hoeckmans, redactie.dngpersgroep.be, redactie.elsevierebi.nl, redactie.hlnpersgroep.be, redactie.secretariaatbndestem.nl, redactieantwerpen1.be, redactieantwerpenapart.be, redactieatv.be, redactiebelga.be, redactiecreatieve-pers.be, redactiegazetvanturnhout.be, redactiemaks.be, redactienu.nl, redactieparool.nl, redactiertv.be, redactiespitsnet.nl, redactietelegraaf.nl, redactietrouw.nl, redactieuitpers.be, redactievolkskrant.nl, redactieantwerpenradio2.be, redactieantwerpenvum.be, redactie-itelegraaf.nl, redactionlactualite.com, redactionnouvelobs.com, redactionrtl.be, issakaba, redactie.volkskrant.nl, yves_goossen, afsterk, akramhassan, algemeen.fnv-kiem.nl , azadyweb, dangakan, gemeente.waddinxveen.nl , goran, gvrijn1, gvschijndel, haminonazar, harrton.xs4all.nl, harryvanbommel.sp.nl, i.chandoe.denhaag.nl, info.defabel.nl, info.halwest.nl, info.lokaalmondiaal.net, info.vluchtelingenorganisaties.nl , info.zemzem.org, info.zmv-vrouwenonline.nl, ivcnijme.hetnet.nl, jakkouh.stmeander.nl, jasper.van.schijndel, khamiskhalaf, lorette.anders.fnv.nl, naska2525, nihat_eli.netkurd, noer_hama, o.n.bahadoersing.hro.nl , paulvanschijndel2005, ramks72, redactie.vc.whk.wegener.nl, redactie.kerkindenhaag.nl, rojev.netkurd, s.baldewsingh.denhaag.nl, s.van.dal.leidschendam-voorburg.nl, swimmer_good50, ton.ewijk, ttluc.hetnet.nl, vwrijswijk..nl


- http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=gevangenissen+problemen&btnG=Recherche+Google&meta=

Gepost door: Leentje | 16-01-08

Staatsveiligheid 'te laat op de hoogte' Gazet van Antwerpen 15/01/2008

Staatsveiligheid vier dagen te laat op de hoogte van terreurdreiging


De Staatsveiligheid wist pas op vrijdag 21 december van de terreurdreiging. Dat is 4 dagen nadat het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) een eerste melding binnenkreeg van een mogelijke terroristische aanslag.

Dat blijkt uit een tijdstabel die het crisiscentrum van de regering heeft voorgesteld.

Op maandag 17 december al kreeg de OCAD eerste inlichtingen over een mogelijke terroristische aanslag op de Grote Markt van Brussel. Pas op 21 december, 4 dagen later werd Staatsveiligheid op de hoogte gebracht.
Staatsveiligheid heeft dan dezelfde dag nog verschillende huiszoekingen verricht bij veertien verdachten. Die zouden van plan geweest zijn om de terrorist Nizar Trabelsi te helpen ontsnappen door een terroristische aanslag te plegen.

Senator Tony Van Parys (CD&V) wil nu een onderzoek instellen naar de reden waarom Staatsveiligheid zo laat op de hoogte was.

Gepost door: Jef | 16-01-08

'Terreurdreiging' Men zegt nu wel dat de Staatsveiligheid 'te laat op de hoogte werd gebracht' maar over de 'terreurdreiging' zelf en de daaraan gekoppelde plannen van de interimregering om het Veiligheidsplan van Dewael er op deze manier door te krijgen, zwijgt men.

Gepost door: Leentje | 16-01-08

Nationaal Veiligheidsplan Standaard, donderdag 17 januari 2008
Geweld prioriteit voor politie

BRUSSEL - Criminelen worden gewelddadiger en professioneler. Daarom krijgen geweldmisdrijven en internetcriminaliteit een grotere prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan voor 2008-2011.Al tegen eind 2011 moet het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer verminderd zijn tot hoogstens vijfhonderd. Die concrete doelstelling staat in het Nationaal Veiligheidsplan voor 2008-2011, dat de redactie kon inkijken.

Ook krijgen geweld- en zedenmisdrijven een grotere prioriteit in het politiewerk, net als ICT-criminaliteit.

'Misdadigers gebruiken in toenemende mate geweld', staat er in het veiligheidsplan. 'Ze worden professioneler, maken steeds meer gebruik van het internet. Ook zijn almaar meer minderjarigen als dader actief.'

Het Nationaal Veiligheidsplan vormt de leidraad voor het optreden van de justitie en de federale en lokale politie de komende vier jaar. De krachtlijnen ervan liggen vast. Het huidige ontwerp is al ondertekend door de commissaris-generaal van de federale politie, Fernand Koekelberg, en krijgt straks de goedkeuring van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

In vergelijking met het veiligheidsplan 2004-2007 blijven de meeste 'prioritaire veiligheidsfenomenen' dezelfde, maar er zijn toch enkele opvallende verschuivingen.

Car- en homejackings dalen in de rangorde van prioriteiten: dankzij de aanpak van de jongste jaren is deze vorm van autodiefstal onder controle, tijdelijk toch. Ook wapenzwendel krijgt een lagere prioriteit.

Geweld- en zedenmisdrijven daarentegen stijgen op het prioriteitenlijstje. ICT-criminaliteit duikt voor de eerste keer op en wordt meteen gerekend tot de 'maatschappijontwrichtende criminaliteit', net als georganiseerde misdaad, financiële criminaliteit, drugsproductie en -handel, afvalzwendel en terrorisme.

Terrorisme blijft volgens het veiligheidsplan 'de absolute prioriteit'. Daarnaast krijgen sommige misdrijven altijd voorrang, zoals moord, onrustwekkende verdwijningen, ernstige zedenfeiten en zware gewelddelicten.

Blz. 2 commentaar.

Filip Verhoest

Gepost door: Jeroen | 17-01-08

Caméras de surveillance Les caméras de surveillance vont se multiplier à Bruxelles


La Libre Mis en ligne le 16/01/2008 à 07:52La direction générale de la police de Bruxelles Capitale-Ixelles finalise un projet ambitieux visant à doubler les caméras de sécurité en ville, en accord avec les autorités compétentes de Bruxelles et d'Ixelles, rapporte mercredi "La Dernière Heure". Le nombre de caméras passera de 94 à 214 et la liste complète des nouvelles implantations est définitive, précise le quotidien bruxellois. Le choix d'implantation répond à quatre priorités: l'insécurité, les incivilités, le roulage et le maintien de l'ordre. Pour la direction de PolBru-Ixelles, le placement en nombre de caméras supplémentaires s'imposait à proximité d'objectifs stratégiques comme l'ambassade des Etats-Unis, l'OTAN, les institutions européennes et le pourtour de la zone neutre. (NLE)

© BELGA
BRUXELLES 16/01 (BELGA)

Gepost door: Jeroen | 17-01-08

'Plan de sécurité 2008-2011 en voie de finalisation' Le plan national de sécurité 2008-2011, qui établit les lignes directrices pour les services de police fédérale et locale, est en voie de finalisation. La lutte contre les violences urbaines va être renforcée de manière drastique. La cyber-criminalité est également dans le collimateur tandis que de nouveaux moyens vont être dégagés pour la lutte contre le terrorisme, priorité absolue, écrivent jeudi La Libre Belgique, Le Soir, Het Laatste Nieuws, De Standaard, Het Volk et Het Nieuwsblad. Ce plan s'inscrit dans la continuité du Plan national de sécurité 2004-2007. Quelques nouveautés sont à relever, notamment en matière de lutte contre les violences. La lutte contre les violences intrafamiliales devient une priorité explicite. La lutte contre les car-jackings et les home-jackings - qui était inscrite dans le plan 2004 - ne fait plus partie des priorités. D'autres formes de violences, comme les cambriolages ou les hold-up, seront dans la ligne de mire des policiers. L'accent est également mis sur la délinquance des jeunes et la criminalité de rue. La priorité absolue sera accordée à l'approche des groupes terroristes qui sont actifs sur le territoire belge. (GFR)


La Dernière Heure - 17/01/2008 07:19
© BELGA BRUXELLES 17/01 (BELGA)

Gepost door: Claude | 17-01-08

Interview: L'avocat Raf Jespers (PTB) met en garde contre la législation antiterroriste en Belgique Cette loi vise avant tout à criminaliser les luttes sociales et syndicales. Pour punir les véritables actes de terrorisme, les lois existantes sont suffisamment efficaces. C'est ce que déclare l'avocat PTB Raf Jespers à propos du projet de loi contre le terrorisme.

- Avocat Raf Jespers: "Ce que le gouvernement veut introduire aujourd'hui, c'est une véritable législation d'exception. Je crains que, dans les prochaines années, la Belgique n'aille faire partie des pays où croupissent des dizaines de prisonniers politiques." (Photo Solidaire)

- Devons-nous être vigilants à propos de ce projet de loi ?

- Raf Jespers. Plus que vigilants ! Il faut faire quelque chose contre ce projet. Et cela vaut pour le mouvement progressiste au sens large, syndicats y compris. Selon moi, ce projet de loi constitue l'attaque la plus importante, depuis la Seconde Guerre mondiale, contre tout mouvement social ou politique qui n'accepte pas la logique capitaliste. En outre, la loi permet de criminaliser les actions de masse et les actions syndicales radicales et de rendre impossible, en Belgique, toute véritable solidarité avec les mouvements de libération dans le tiers monde. Ce qui me rend vigilant, c'est l'absence quasi totale de critique qui règne autour de ce projet de loi, et au sein du parlement, et au sein des milieux de gauche et progressistes. Visiblement, la crainte d'être identifié au « terrorisme » est très paralysante. Par ailleurs, progressivement, on entend néanmoins davantage de critique à l'encontre de l'usage abusif, sur le plan mondial, de la lutte contre le terrorisme. Fin juin, des experts de la Commission des droits de l'homme des Nations unies s'alarmaient des atteintes croissantes perpétrées contre les droits de l'homme sous le prétexte de vouloir lutter contre le terrorisme. L'an dernier, plusieurs centaines d'avocats et juristes européens signaient un appel dans lequel ils mettaient en garde contre les atteintes aux droits fondamentaux que représentait la décision-cadre européenne contre le terrorisme. Je me demande si ces avertissements sérieux sont réellement parvenus aux oreilles du parlement belge.

- Le parlement belge peut-il faire autrement que de voter cette loi, car la Belgique est tout de même obligée de transformer en loi belge cette décision-cadre européenne en matière de terrorisme ?

- Raf Jespers. Bonne question. Le première question que doit se poser le législateur belge, c'est de savoir si cette législation est vraiment nécessaire, si le Code pénal belge ne dispose pas de suffisamment de moyens de sanctionner sévèrement les véritables actes de terrorisme. Celui qui connaît bien ce code de lois sait aussi que tout acte grave de terrorisme peut être lourdement sanctionné, jusqu'à et y compris la perpétuité s'il y a mort d'homme. Trabelsi s'est vu infliger dix ans de prison pour avoir préparé contre Kleine Brogel un acte terroriste qui n'a jamais été perpétré. Il n'est donc nul besoin d'un délit terroriste à part.

Secundo, il est exact qu'une décision-cadre doit être transformée en loi. Mais la non-transformation de cette décision-cadre dans la législation belge n'encourt aucune sanction. En outre, le parlement ne doit pas se laisser mettre totalement hors-jeu par les dictats de l'UE qui, dans ce cas, sont préparés et imposés par les services de renseignements et de sécurité des pays de l'UE et cela, sans vraiment beaucoup de contrôle démocratique. Il s'agit donc d'une attitude de principe vis-à-vis des obligations imposées de façon dictatoriale par un appareil européen gravitant à cent lieues des citoyens européens. Enfin, le législateur belge peut lui-même déterminer de quelle façon il va appliquer effectivement la décision-cadre de l'UE. Il peut édicter une législation bien plus stricte et bien plus limitée que celle en vigueur actuellement.

- Quels dangers voyez-vous encore dans ce projet de loi ?

Raf Jespers. Ce que le gouvernement veut introduire aujourd'hui, c'est une véritable législation d'exception, un délit politique à la définition très large qui n'a jamais existé dans la législation belge. Il s'agit donc d'un projet de loi historique qui signifie un changement qualitatif dans le droit pénal politique. En outre, on y associe ici de très lourdes peines. Je crains que, dans les prochaines années, la Belgique n'aille faire partie des pays où croupissent des dizaines de prisonniers politiques. Par ailleurs, je crains que la loi ne soit utilisée pour mener une attaque contre les moyens financiers et matériels du mouvement anticapitaliste et du mouvement de solidarité avec le tiers monde.

Les lois d'exception mènent également à des méthodes d'exception. Le projet de loi prévoit que les écoutes téléphoniques, les méthodes spéciales d'investigation et la recherche proactive puissent s'appliquer contre toute personne soupçonnée de délits terroristes ou contre un groupe terroriste potentiel. On devine sans mal que les services de renseignements et de police vont profiter avidement de ces moyens pour espionner massivement les mouvements sociaux et politiques qui n'empruntent pas les sentiers battus des partis politiques classiques.

Je crains également que cette loi n'ouvre la porte toute grande aux provocations. J'étais l'avocat de l'un des suspects dans le dossier de l'ALF (Animal Liberation Front). ALF a été actif en 1998-1999. je me souviens de ce que le ministre de la Justice de l'époque, Verwilghen, avait présenté ALF comme un exemple type d'organisation terroriste. C'était donc bien avant le 11 septembre et c'était en Belgique que l'on s'échinait vraiment à dénicher des terroristes. Du dossier ALF, il est apparu que trois taupes de la police avaient infiltré l'organisation. Il est apparu, dans le même dossier, que l'une de ces trois taupes avait dit à certains membres d'ALF qu'il pouvait leur procurer du semtex, un explosif permettant de fabriquer des bombes. Les membres d'ALF n'ont pas mordu à l'hameçon. Mais cet exemple hallucinant montre bien que certains services n'hésitent pas à se lancer dans la provocation.

Une autre conséquence directe de la loi sera aussi que les droits et libertés fondamentaux seront en danger. On le voit déjà très bien dans le cas du professeur Sison. On le qualifie de terroriste sans lui accorder le moindre droit à objection ni la moindre possibilité de défense. Une organisation considérée comme terroriste se voit dépouillée de tous ses moyens matériel et financiers de sorte que le droit d'organisation et d'expression devient inexistant. Et qui osera encore mettre sur pied une manifestation anticapitaliste critique s'il sait qu'au moindre heurt, on va sortir l'étiquette du terrorisme ?

- Que faire contre cela ?

- Raf Jespers. En 1997, avec la loi sur les organisations criminelles, il y a déjà eu une tentative d'assimiler ce que l'on qualifiait d'« extrémisme politique » au terrorisme et de criminaliser ainsi la protestation sociale radicale. En raison d'une large résistance démocratique, le projet de loi sur les organisations criminelles a alors été amendé de sorte qu'il est devenu très malaisé, désormais, de l'appliquer à des fins politiques. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que se constitue un mouvement similaire. Il y a en Belgique et en Europe suffisamment de voix critiques, et également au sein des syndicats, qui peuvent empêcher que ce dangereux projet de loi se mue en loi. Une première initiative, c'est l'appel « Non à l'article 137 », qui peut être signé par tous les progressistes.

Solidaire, 6 novembre 2003

http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJAA&obid=21748

Gepost door: Leentje | 26-01-08

L'avocat Raf Jespers à propos de la liste des terroristes selon l'Union européenne La lutte contre le terrorisme?
Prétexte pour interdire les organisations anticapitalistes et anti-impérialistes

L'Union européenne a décidé d'inscrire douze associations sur sa liste des organisations terroristes. A côté des Palestiniens du Hamas et du Jihad ou des maoïstes péruviens du Sentier lumineux, on y retrouve le parti kurde du Travail, le PKK, et le DHKP-C (Front-parti populaire révolutionnaire de libération, Turquie). De plus en plus, on constate que la lutte antiterroriste signifie avant tout une guerre terroriste contre les peuples en résistance. Solidaire s'est entretenu avec l'avocat Raf Jespers qui a récemment rédigé un dossier sur la mise en place de la répression européenne pour Etudes Marxistes (1).

----------------

- Qu'est-ce que l'Union européenne a précisément décidé, ce 2 mai?

- Raf Jespers. En décembre, l'Union européenne avait déjà établi une première liste des individus et organisations qu'elle considère comme terroristes. Il s'agissait surtout d'organisations basques et irlandaises, liées à l'ETA et aux groupes séparatistes de l'IRA. Aujourd'hui, pour la première fois, la liste reprend aussi des organisations qui, dans leurs pays respectifs, défendent les droits des minorités opprimées, comme le PKK kurde, ou qui prônent un changement révolutionnaire, comme le Sentier lumineux ou le DHKP-C.


- Quelles sont les conséquences pour ces organisations?

- Raf Jespers. Tous leurs moyens financiers et moyens de fonctionnement vont être gelés. Ils ne peuvent plus recevoir de cotisations de membres ni de soutien financier. Les banques sont obligées de collaborer et ne peuvent plus faire d'opérations financières pour eux. Ainsi, tout fonctionnement sera dorénavant impossible, bien que ces organisations ne soient pas légalement interdites. En outre, la collaboration policière et judiciaire contre ces organisations est renforcée au niveau européen. Le fichage de leurs militants et les poursuites à leur encontre vont s'accroître exponentiellement.


- Sur quoi s'appuie l'Union pour dire qu'il s'agit d'organisations terroristes?

- Raf Jespers. Une semaine après le 11 septembre, elle a proposé une loi-cadre qui donnait une définition très élargie du terrorisme. Selon cette définition, il est question de terrorisme dans le cas d'«agissements intentionnels pouvant être gravement dommageables à un pays et qui sont commis dans l'intention de déstabiliser gravement ou de détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale». Ceci n'a donc rien à voir avec ce qui entre dans les attributions du droit pénal et ce que les gens entendent par terrorisme: la terreur aveugle, les attentats à la bombe, les détournements d'avion, etc.

Ce que l'Union définit comme terrorisme n'a rien à voir avec lui. Il s'agit d'un simple délit politique, d'une loi d'exception: s'insurger contre les structures étatiques, même lorsqu'elles revêtent un caractère fasciste, est interdit. C'est sur cette base qu'on s'appuie aujourd'hui pour faire figurer les mouvements politiques sur la liste du terrorisme.


- Que reproche l'Union européenne à des organisations comme le PKK et le DHKP-C?

- Raf Jespers. Mystère et boule de gomme. Ce genre de décision se prend sur base de dossiers secrets. Mais il est clair que la prise de position de ces organisations, en Turquie, constitue la raison de leur interdiction en Europe. Tant le PKK que le DHKP-C se sont assignés en tout premier lieu, en Europe, des tâches parfaitement légales, telles la diffusion d'informations sur la répression en Turquie, ou des manifs et des conférences de presse, la collecte de cotisations, la quête de solidarité et de soutien politique à leur lutte en Turquie. Elles usent en Europe de leurs droits constitutionnels et démocratiques tels le droit à la libre expression ou celui de s'organiser, qui leur sont refusés en Turquie.

En Europe, ils n'ont jamais posé une seule bombe ni détourné un seul avion. On peut comparer leur façon d'agir avec celle, il y a 25 ou 30 ans, de l'ANC, le mouvement sud-africain de libération de Nelson Mandela. Toute la lutte armée s'était menée en Afrique du Sud, tandis qu'en Europe, toutes les activités s'étaient déroulées dans un cadre strictement légal. Si ces lois antiterrroristes avaient existé à l'époque, il y a de fortes chances qu'on les aurait appliquées contre l'ANC.

Cette liste est en premier lieu le résultat de la pression politique qui règne en et sur l'Europe. Le PKK et le DHKP-C figuraient déjà sur la liste noire des Etats-Unis et de l'Allemagne, deux pays qui ont d'importants intérêts économiques et politiques en Turquie. Ils constituent en même temps les principaux soutiens de l'actuelle dictature turque. De plus, la Turquie collabore étroitement avec Israël. En mettant ces deux organisations sur la liste, l'Union ne fait que céder à la pression des Etats-Unis, de l'Allemagne et de la Turquie.


- La Turquie veut devenir membre de l'UE. Dans ce contexte, que signifie la reprise de ces deux organisations sur la liste?

- Raf Jespers. En Turquie, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu trois coups d'Etat militaires. Tout cela a débouché sur des lois et tribunaux d'exception, sur la mise en place d'un conseil national de sécurité au sein duquel les militaires, les grands patrons et quelques politiciens de gros format exerçaient le pouvoir réel. Derrière une façade démocratique élections et parlement on a assisté à une fascisation exacerbée du régime. Le parti fasciste MHP participe au gouvernement. Il y a plus de dix mille prisonniers politiques, un record mondial. On y foule aux pieds les droits de l'Homme dans des proportions inimaginables. Les grèves de la faim contre les cellules d'isolement ont déjà tué plus de 90 militants de gauche.

Mais l'Union européenne la ferme et dit amen. Les mouvements fascistes turcs actifs en Europe, comme les Loups gris et les escadrons de la mort agissent en toute impunité en Europe. En stigmatisant aujourd'hui le PKK et le DHKP-C, l'Union choisit le camp de la répression dure de la Turquie contre les Kurdes et les mouvements révolutionnaires et de gauche. Avec ses lois antiterroristes, son interdiction des partis de gauche, son admission de fascistes au gouvernement, ses violations des droits et libertés démocratiques, le modèle turc commence également à faire son petit bonhomme de chemin en Europe. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un premier pas vers la fascisation de l'Union.


- Une question qui revient toujours: on doit bien faire quelque chose contre le terrorisme, non?

- Raf Jespers. Le linguiste américain Noam Chomski a écrit dernièrement dans Le Monde diplomatique que la terreur était l'arme des puissants et il illustrait ses propos par les interventions de son pays ces trente dernières années. On ne dit jamais rien, sur cette terreur d'Etat. Il est hallucinant de voir, ces derniers temps, l'Union européenne se taire délibérément sur la terreur d'Etat d'Israël contre les Palestiniens ou sur celle du régime militaire turc, alors qu'elle reprend sur sa liste des organisations terroristes les mouvements mêmes qui luttent contre cette terreur étatique.

Qui sont les véritables terroristes? Des organisations qui ont déjà été reprises comme prétexte afin d'intervenir contre le terrorisme, comme Ben Laden en Afghanistan, le Hamas en Palestine ou Abou Sayyaf aux Philippines, ont été créées de toutes pièces par la CIA pour pouvoir exercer la terreur contre les régimes ou mouvements qui s'opposaient aux intérêts américains.

Nous devons démasquer la démagogie de la guerre contre le terrorisme. Un exemple. Au débat sur la guerre contre le terrorisme, au 1er Mai du PTB, Luis Jalandoni, porte-parole du Front National et Démocratique des Philippines, a brossé une image révélatrice de l'attitude des USA aux Philippines. Il y a quelques années, un large mouvement populaire est parvenu à chasser les troupes américaines des Philippines. Aujourd'hui, les Etats-Unis tentent de s'y réinstaller en utilisant comme prétexte la lutte contre les terroristes d'Abu Sayyaf, qui aurait des liens avec Al Quaïda. Or, ce groupe d'Abu Sayyaf ne représente pas plus qu'une bande de 60 à 100 bandits armés.

Les USA ont déjà envoyé contre ce groupe 3.600 soldats avec des hélicoptères, des jumelles à infra-rouge, des unités spécialisées, etc. La majeure partie de ces troupes, soit 2.665 hommes, sont actifs dans l'île de Luzon, où opèrent non pas les hommes d'Abu Sayyaf, mais les guérilleros de la NPA (New People's Army), un mouvement communiste de libération.

Selon Jalandoni, les Etats-Unis veulent combattre la NPA afin de s'assurer le contrôle du pétrole, du gaz et des richesses minières des Philippines. En même temps, une campagne est menée contre le parti politique progressiste Bayan Muna, dont on prétend qu'il aurait des liens avec la NPA. Depuis que les Etats-Unis sont à nouveau actifs dans le pays, une dizaine de représentants officiels de ce parti ont été assassinés et six autres enlevés. Voilà ce que signifie dans la réalité la prétendue lutte contre le terrorisme.


- La présence de certaines organisations sur la liste aura-t-elle des conséquences pour le mouvement de gauche en Europe?

- Raf Jespers. On ne peut pas ne pas tenir compte de la lutte d'ensemble qui, au sein de l'Union, et sous l'impulsion des Etats-Unis, est menée contre le terrorisme. La définition élastique du terrorisme donnée par l'Europe permet de cataloguer comme terroriste toute forme un tant soit peu sérieuse de protestation sociale.

L'Union dit textuellement, par exemple, que la violence urbaine visant à déstabiliser un pays doit être considérée comme terrorisme. Au début de cette année, l'Espagne, qui préside actuellement l'Union, a dit que les terroristes utilisaient le mouvement antimondialiste en vue de servir leurs propres intérêts politiques. Ici, on voit clairement qui l'on vise par la lutte contre le terrorisme. La destruction systématique des équipements d'Etat ou le sabotage et l'interruption de l'approvisionnement en eau ou en électricité de façon à mettre des vies humaines en danger, c'est du terrorisme. Et ainsi, on peut également ranger dans la catégorie des actions terroristes certaines actions de la lutte syndicale.

Le mouvement de gauche et les progressistes doivent comprendre que sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, un large pan de la protestation sociale est criminalisé. Il est clair que la législation antiterroriste en Europe ne vise pas tant le citoyen pris individuellement que les organisations, politiques comme syndicales, qui se définissent anticapitalistes ou anti-impérialistes.

Aujourd'hui, on retrouve sur cette liste le PKK et le DHKP-C, après que, pendant des années, la presse turque et occidentale ait mené contre eux des campagnes de diabolisation. Et l'Union dit, textuellement, que cette liste n'est qu'un début.

Kris Merckx, du PTB, m'a signalé que, dans ses infos du jeudi 2 mai sur cette nouvelle liste d'organisations terroristes, la VRT avait montré des images dans lesquelles il protestait contre la façon scandaleuse de traiter les grévistes de la faim dans les prisons turques. Le JT de la VRT parlait des organisations d'extrême gauche cataloguées de terroristes. De cette façon, on manipule l'opinion publique en associant le PTB au terrorisme. Plusieurs sympathisants, indignés, ont téléphoné à Kris Merckx et, spontanément, l'un d'entre eux a également téléphoné à la VRT pour lui exprimer son indignation. Au cours du passage suivant du JT, les images de Kris Merckx ont été supprimées.

Tout ceci pour dire que c'est un leurre de prétendre que la lutte antiterroriste vise Ben Laden ou al-Qaïda. Tout ce battage autour du terrorisme est aussi révélateur de la crainte du pouvoir à l'égard des nouveaux mouvements sociaux et antimondialistes dans les pays occidentaux ainsi qu'à l'égard du regain des mouvements de libération nationale ou sociale dans le tiers monde.

Les progressistes ne doivent pas se laisser tétaniser par l'intimidation consistant à définir comme terroristes les mouvements qui s'insurgent contre le fascisme et pour la libération sociale. Le fait d'essayer d'isoler ces mouvements est une tactique consciente. Le but stratégique de tout cela, c'est la négation des droits démocratiques de tous les courants qui s'opposent à l'exploitation et à la dictature du capital.

----------------

1) L'Europe de tous les dangers, Etudes Marxistes n° 57, janvier-mars 2002, à commander chez, INEM, rue de la Caserne 68, B-1000 Bruxelles, Belgique www.marx.be

Résolution présentée au Séminaire communiste international,
2-4 mai 2002

---------------------------------------------

Contre les lois anti-terroristes de l'Union européenne

Ce 2 mai 2002, le Conseil des ministres européens de la Justice et de l'Intérieur a décidé de placer 12 organisations sur la liste des organisations terroristes, dont le DHKP-C et le PKK. Cette décision entraîne notamment le blocage de tous les fonds financiers de ces organisations, ce qui équivaut à une interdiction de fait sur tout le territoire européen.

L'Union européenne suit ainsi les volontés des Etats-Unis et de l'Allemagne qui avaient déjà interdit ces organisations auparavant. L'Union européenne annonce déjà qu'il s'agit d'une première liste d'organisations ce qui signifie que d'autres organisations révolutionnaires suivront rapidement. Au début de cette année, la présidence de l'Union européenne mettait déjà dans le même sac le terrorisme et le mouvement antimondialiste.

La publication officielle de cette liste est un saut qualitatif, en Europe, dans la répression du mouvement révolutionnaire et anticapitaliste. Ceci exprime la tendance à la fascisation qui caractérise l'impérialisme en crise. Ceci prouve que l'essence de la soi-disant lutte contre le terrorisme est la criminalisation et la répression des mouvements anti-impérialistes, anticapitalistes et révolutionnaires.

Comme le démontre, en contraste, la complicité de l'Union européenne avec le terrorisme d'Etat d'Israël contre les Palestiniens, comme avec celui du régime militariste de Turquie.

---

Nous, soussignés, exigeons:

· le retrait immédiat de cette liste des organisations dites 'terroristes'

· le retrait du projet de loi-cadre de l'Union européenne de lutte 'contre le terrorisme'

· le respect de tous les droits démocratiques, d'expression et d'organisation pour tous les mouvements anticapitalistes et anti-impérialistes en Europe

Ivo Flachet
Solidaire, 8-5-2002

http://www.solidaire.org/international/article.phtml?section=A1AAABBV&object_id=13494

Gepost door: Leentje | 26-01-08

Antiterrorisme: L’avis de l’avocat Raf Jespers Raf Jespers, avocat, membre du Progress Lawyers Network et du PTB, coauteur de Nos droits démocratiques en danger, craint une utilisation politique abusive de la récente alerte au terrorisme.

« Le ministre de l'Intérieur Patrick Dewael veut fortement limiter le contrôle judiciaire sur la police. » « Dewael veut que tout le monde puisse être mis sur écoute »

Raf Jespers suit depuis plus de trente ans tous les dossiers concernant nos droits démocratiques et nos libertés, ainsi que le travail des services de police et de renseignement. Ces dernières années, le contrôle que l’Etat belge exerce sur ses citoyens est passé selon lui à un niveau supérieur. L’exemple le plus récent est le plaidoyer du ministre de l’Intérieur Patrick Dewael en faveur d’écoutes téléphoniques illimitées suite à l’alerte au terrorisme déclenchée pendant les fêtes de fin d’année.


- Selon vous, y avait-il des raisons fondées pour une alerte au terrorisme ?

- Raf Jespers. La semaine dernière, avec cette alerte au terrorisme, j’ai eu un peu l’impression que l’OCAM (« organisation de coordination et d’analyse de la menace ») voulait surtout justifier son existence car, si l’alerte repose comme le prétend la presse sur les 14 personnes de la « mouvance » Nizar Trabelsi, j’estime que cette alerte draconienne n’a en fait que bien peu de fondement.

Mais soit, ici nous tâtonnons encore dans l’obscurité et tant que nous ne connaîtrons pas les raisons réelles de cette alerte au terrorisme, j’estime que nous devons nous montrer prudents. Vous ne m’entendrez pas crier bêtement sur tous les toits, sans disposer de plus amples informations, comme l’ont fait Jean-Marie Dedecker (LDD) ou Anne-Marie Lizin (PS), que cette alerte est injustifiée. C’est toujours possible. Toute cette discussion sur le bien-fondé ou non de cette alerte ne constitue pas selon moi le fond du problème.


- Vous reprochez au ministre Dewael de vouloir se servir à mauvais escient de cette alerte au terrorisme afin d’imposer un certain nombre de lois antidémocratiques…

- Raf Jespers. Effectivement. Dans une interview au quotidien De Standaard le 5 janvier, il préconise, par exemple, de doter les services secrets également de moyens spéciaux d’investigation. Les services de police disposent depuis un bout de temps déjà de ces méthodes, comme, par exemple, les écoutes téléphoniques. L’Ordre des barreaux flamands (une organisation de 8 000 avocats) et la Ligue des droits de l’homme ont à l’époque introduit une plainte contre ces pratiques auprès de la Cour constitutionnelle, qui leur a donné en partie raison.

Au lieu d’en tenir compte, Dewael veut désormais autoriser ces méthodes également à la Sûreté de l’État. Il va même encore plus loin. Aujourd’hui, la police ne peut recourir à ces méthodes que dans le cadre d’une enquête judiciaire, et sous la supervision d’un magistrat. Dewael veut aujourd’hui les utiliser de façon proactive, c’est à dire sans qu’il soit question d’un délit. Il veut également réduire fortement cette possibilité de contrôle. Ainsi la police pourrait mettre tout le monde sous écoute comme bon lui semble. Ici, nous sommes deux ponts trop loin.


- La menace du terrorisme ne rend-elle pas ces mesures indispensables ?

- Raf Jespers. Il est du devoir fondamental de l’État de protéger ses citoyens contre le terrorisme. C’est incontestable. Aujourd’hui, toutefois, apparaissent deux gros problèmes à propos de ce qu’on entend, en Occident, par lutte contre le terrorisme.

Primo, il convient de se poser la question : qu’est-ce que le terrorisme ? Dans les années septante, on définissait encore le terrorisme comme « une violence aveugle contre les citoyens ». C’est une définition dans laquelle je puis me retrouver complètement et je ne suis certainement pas opposé à ce que de telles organisations soient durement traitées. Aujourd’hui, et surtout après les attentats du 11 septembre 2001, on fait toutefois un amalgame très large entre les véritables organisations terroristes d’un côté et les mouvements de libération du tiers monde et les gens en Europe et aux USA qui se montrent très critiques à l’égard du système actuel. C’est bien sûr une définition bien trop large de ce qu’est le terrorisme. Avec cette définition, les dockers qui ont manifesté à Strasbourg il y a deux ans contre les directives portuaires de l’Union européenne seraient des terroristes. Ça ne va pas.

Secundo, la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire), principe de base fondamental de notre démocratie, est menacée. Les services de police et de sûreté, qui appartiennent au pouvoir exécutif, ne peuvent pas agir comme bon leur semble, sinon nous vivrons demain dans un Etat policier. C’est pourquoi le pouvoir judiciaire et le parlement (pouvoir législatif) doivent pouvoir contrôler leur fonctionnement. En Belgique et dans l’Union européenne, qui détermine 80 % de notre code pénal, ce contrôle par le Parlement ne représente pas grand chose. Le Parlement européen n’a presque rien à dire. En Belgique, il existe bien les comités R et P, qui tiennent à l’œil les services de renseignement et de police, mais ils ne font que rarement des critiques fondamentales sur le travail de ces services. Aujourd’hui, Dewael veut encore réduire le contrôle judiciaire sur la police. C’est très dangereux.


- Vous dites donc que les plans que le ministre propose aujourd’hui existaient déjà avant même qu’il fût question de la moindre alerte au terrorisme ?

- Raf Jespers. Bien sûr. En novembre 2007, au niveau européen, tous les États membres ont signé un décret cadre qui élargit fortement les lois antiterroristes. Dewael lui-même admet que ces idées existaient déjà depuis longtemps, mais qu’il n’a pu les faire appliquer sous Verhofstadt II. Aujourd’hui, il espère avoir plus de succès avec Vandeurzen (CD&V) comme ministre de la Justice.


- Dewael joue également avec l’idée de pouvoir faire interdire certaines organisations…

- Raf Jespers. La pression du mouvement démocratique avant les années 2000 ont empêché la mise en œuvre de mesures que Dewael propose aujourd’hui. L’interdiction d’organisations serait un fait unique dans toute l’histoire de la Belgique, en contradiction totale avec la tradition juridique. Les organisations politiques doivent être combattues de façon politique, pas juridique. Et si une organisation ne respecte pas le code pénal, il existe assez de moyen pour la poursuivre. Par exemple, on a condamné le VMO1 comme milice privée dans les années 70, ou des asbl du Vlaams Belang pour racisme en 2004.


- Dewael a cité le DHKP-C comme exemple explicite. Une organisation que vous défendez actuellement dans un procès…

- Raf Jespers. Le procès contre le DHKP-C est un précédent très important, mais également très dangereux, dans cette discussion sur les droits démocratiques. Le parquet veut un précédent pour une condamnation pour terrorisme, alors que la législation antiterroriste n’existait pas encore au moment où les faits incriminés se sont produits. En outre, cela montre clairement aussi à quel point nos droits sont déjà limités. Il y a cinq ans, personne n’aurait estimé possible que quelqu’un se voie condamner à cinq ans de prison pour la traduction d’un communiqué de presse ! C’est ce qui s’est pourtant produit dans ce procès.

-----

1) Vlaams Militanten Orde, organisation paramilitaire d’extrême droite.

Plus d’infos : www.progresslaw.net

Vous pouvez vous procurer « Nos droits démocratiques en danger », la brochure rédigée par Raf Jespers sur les menaces pesant contre notre démocratie, au prix de 2 euros sur www.solidaire.org/shop

Le jugement dans le procès contre le DHKP-C sera prononcé le 7 février à la Cour d’appel d’Anvers.

Mark Kennes, 15 janvier 2008
Thème Démocratie, Terrorisme, Sécurité, Justice

http://www.pvda.be/fr/nouvelles/article/antiterrorisme-lavis-de-lavocat-raf-jespers.html

Gepost door: Jeroen | 26-01-08

G8 activisten BERLIJN - Duitse aanklagers zijn hun boekje te buiten gegaan toen ze in de aanloop naar de G8 activisten lieten oppakken. Dat heeft een federale Duitse rechtbank vandaag gezegd.
De Duitse justitie gaf weken voor de top in juni opdracht tot invallen in kantoren en woningen van andersglobalisten in heel Duitsland. Er bestonden volgens justitie aanwijzingen dat activisten de top met geweld wilden verstoren.

Een aantal van de opgepakte activisten spande een rechtszaak aan. In december bepaalde de rechtbank dat de Duitse wet niet toestaat dat organisaties gevormd door andersglobalisten als terroristische organisaties worden bestempeld.

Het gevolg van dat vonnis is dat de politie-invallen onrechtmatig waren, besliste de rechtbank vandaag. Bovendien is het volgens de rechtbank twijfelachtig of het samenwerkingsverband van de andersglobalisten juridisch gezien een organisatie is.

Duitsland pakte de beveiliging rond de G8-top in Heiligendamm grondig aan. Rond de Noord-Duitse kuststad werd een hek gebouwd om de demonstranten op afstand te houden. Japan nam op 1 januari het voorzitterschap van de G8 over. De G8 bestaat uit de belangrijkste industrielanden en Rusland.

De Standaard, 4 januari 2008 | Bron: ap

Gepost door: Jeroen | 26-01-08

'Nederland voorop in strijd tegen terreur' Met de nieuwste kabinetsplannen om het terrorisme te bestrijden, doet Nederland niet onder voor andere Europese landen. Ook de uitzetting van radicale imams, waartoe minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) deze week besloot in het geval van de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven, is in Frankrijk, Duitsland en Polen al langer beleid.

Met de nieuwste voorstellen loopt Nederland behoorlijk in de Europese pas. ,,Maar die pas is te snel en de stappen zijn te groot'', vindt de Amsterdamse advocaat Jozef Rammelt, specialist in internationaal strafrecht. Nu al zitten in diverse Europese landen veel mensen voor langere tijd vast op grond van erg weinig bewijs, stelt de advocaat, die overal in Europa cliënten bijstaat.

Als het parlement de jongste anti-terreurplannen van de regering goedkeurt, worden de rechten van verdachten volgens Rammelt ernstig uitgehold. In andere West-Europese landen is dat volgens hem al het geval. Daarmee schaart Nederland zich in de kopgroep van Europese terreurbestrijders, met Frankrijk, Engeland, Spanje en Italië.

Eerder deze maand noemden enkele prominente Nederlandse rechters de antiterreurmaatregelen van het kabinet ,,een heel gevaarlijk pakket''. Minister Donner (Justitie) voerde echter tijdens het debat in de Tweede Kamer aan, dat hij de balans tussen grondrechten en veiligheid wil herstellen die terroristen hebben verstoord.

Een van de maatregelen behelst dat informatie van inlichtingendiensten tijdens processen als bewijs moet kunnen gelden. Is Nederland daarin uniek? ,,Welnee. In alle landen om ons heen wordt informatie van inlichtingendiensten in processen gebruikt. Alleen, het wordt niet gezegd. Dat gebeurt in Engeland net zo goed als in Frankrijk, of Duitsland.

Maar niemand heeft er zicht op hóe die veelal anonieme informatie in het proces verbaal wordt verwerkt. In Engeland speelt de rechter bij toetsing van de informatie nog een rol. Zodra informatie van inlichtingendiensten is 'witgewassen' doordat de politie ermee gaat rechercheren - komt ook de Britse rechter er niet meer achter waar de informatie vandaan komt. In Frankrijk is het helemaal niet vanzelfsprekend, dat de bronnen van de informatie op tafel komen. De politie houdt dit gewoon uit het proces verbaal. ,,Hetzelfde dreigt in Nederland te gebeuren.

Het enorme machtsvertoon waarmee zo'n 500 man politie in het Haagse Laakkwartier twee vermeende terroristen oppakte vond ook plaats op grond van informatie van de inlichtingendienst had doorgespeeld. Een informant hoeft maar in een theehuis op te vangen dat een aanslag wordt voorbereid, of de politie kan met die informatie gaan rechercheren.

Dan heeft niemand meer zicht op de bron.

Hoe controleer je of het klopt? ,,Nu nog moet in Nederland informatie, die door de inlichtingendienst is verkregen, aan de rechter worden voorgelegd die de betrouwbaarheid onderzoekt. Het kabinet wil dat voortaan alleen de rechtercommissaris de betrokken ambtenaar van de inlichtingendienst achter gesloten deuren verhoort en daarvan proces-verbaal opmaakt. De procedure blijft verder geheim.

Iedere transparantie ontbreekt.

Dacht u werkelijk dat de rechter-commissaris met de huidige werkdruk tijd heeft om informatie van anonieme getuigen op betrouwbaarheid na te trekken?''

Een afspraak tussen twee personen om een misdrijf te plegen is al strafbaar. Gaat Nederland daarin verder dan andere landen? ,,In ieder geval gaat het kabinet daarin verder dan door de Europese Unie in het kader van terreurbestrijding is besloten. In Engeland, Spanje en Frankrijk is 'samenspanning' na de aanslagen van 11 september al langer strafbaar. In Nederland moet er nog enige vorm van verdenking zijn. In Groot-Brittannië worden in de Belmarshgevangenis in Londen al drie jaar elf buitenlanders vastgehouden zonder enige vorm van proces. Er komt geen advocaat ter verdediging aan te pas. De Britse Hoge Raad heeft dit onrechtmatig genoemd.

Maar ze zitten nog steeds vast. Met nieuwe terreurwetten probeert de regering hun vrijlating te voorkomen.''

Is verlenging van het voorarrest, een derde omstreden maatregel van het kabinet, ook al gemeengoed in Europa? ,,Absoluut. In Nederland kan iemand momenteel zes dagen worden vastgezet op grond van een verdenking. Daarna moeten er 'ernstige bezwaren' zijn en meer bewijzen worden aangevoerd om een verdachte langer vast te houden. Dat wordt iedere drie maanden getoetst; eerst door de officier van justitie, dan door de rechter-commissaris, en dan door de Raadkamer. In België gaat dat er heel anders aan toe. België kent, net als Frankrijk, minder toetsingsmomenten waardoor iemand al snel maanden of jaren in voorarrest kan worden gehouden. Duitsland is strenger met toetsen. Engeland wil dat het mogelijk wordt iedereen die ervan verdacht wordt 'iets' met terrorisme te maken te hebben, voortaan onbeperkt huisarrest opleggen, zonder vorm van proces. Zo ver wil Donner niet gaan. Wel wil hij een verdachte langer kunnen vastzetten op grond van een verdenking, maximaal 16 dagen. Daarna kan het voorarrest maximaal twee jaar duren. Dat is al lang.''


Michèle de Waard

(Bron: NRC/Handelsblad, 24 februari 2005, www.nrc.nl)
http://intel.web-log.nl/intel/2005/02/_nederland_voor.html

Gepost door: Jeroen | 26-01-08

De commentaren zijn gesloten.