18-10-07

Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' Sint-Gillis: klacht Ombudsman


NovaletpicqueWilleVerbrand1.PICT1102

To: mreniers@stgillis.irisnet.be
Subject: Dossier Faiderstraat 10, Sint-Gillis - Adres vzw Werkgroep Morkhoven
From: werkgroep morkhoven
Date: Thu, Oct 18 2007 1:50:25 PM +0200
Cc: klachten@vlaamseombudsdienst.be

Marc Reniers
Bestuurssecretaris
GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-GILLIS
Dienst Vlaamse Aangelegenheden

Geachte Heer Reniers,

Op 10.9.07 deelde u mij mede dat het bovenvermeld dossier in verband met het gebouw in de Faiderstraat nr. 10 te Sint-Gillis, 'binnen de grenzen van de gemeentelijke bevoegdheden wordt beheerd door de gemeentelijke dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis en dat het dossier het adres van het onroerend goed als referte heeft'.

Na uw antwoord kwamen er nog eens 1000 liters water door het dak van het historische en het door de dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd gebouw in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis gelekt zonder dat we iets van de gemeentelijke dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis vernamen.
De Heer Lenoir van de gemeentelijke dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis die we herhaaldelijk gecontacteerd en geschreven hebben, stelde tijdens zijn bezoek aan het gebouw op 16 januari 2007 de zware waterschade en het gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de bewoners reeds vast. Hij raadde toen aan om de slaapkamer te ontruimen omdat het overnachten aldaar een gevaar voor de gezondheid opleverde.

Met de gezondheid en veiligheid van de bewoners; artikel 23 van de Belgische Grondwet ('Ieder heeft het recht heeft een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat ook het recht op een behoorlijke huisvesting'); de Brusselse huisvestingscode van september 2003 ('Alle woningen in het Brusselse Gewest moeten aan een reeks minimale gewestelijke kwaliteitscriteria voldoen') en met artikel 135 van de 'Nieuwe Gemeentewet' werd dus geen rekening gehouden.
Dat doet vragen rijzen over de werking van de Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie die werd opgericht om er over te waken dat het recht op een behoorlijke woning voor huurders en bewoners wordt gegarandeerd.

Ik schreef u op 8 oktober jl. dat de situatie sinds uw schrijven onveranderd was gebleven en dat de gemeente het gebouw verder liet verkrotten zonder gebruik te maken van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. De plaatsvervangende burgemeester van Sint-Gillis, Mevr. Martine Wille (PS), had in haar brief van 23.1.2007 aan de door vrederechter Rommel aangestelde beheerder nochthans duidelijk gesteld dat de gemeente dit wetsartikel zou toepassen indien hij zich niet zou houden aan de hem door de wet opgelegde verplichtingen.
De wet zegt immers dat de syndicus het huis waarvoor hij door de eigenaars of door de vrederechter werd aangesteld, als een 'goede huisvader' moet onderhouden en er wordt van hem dan ook verwacht dat hij de meest urgente werken aan het huis zonder uitstel laat uitvoeren.
Ik deelde u in mijn brief mede dat ik nog eens 260 liters water die door het onbeschermde dak van het appartement van Prinses de Croÿ waren gelekt, met emmers door het raam diende te kappen.

Alhoewel de ernst van de feiten u dus voldoende bekend waren, ontving ik echter geen direct antwoord of email-berichtje uwentwege.

Tijdens de nacht van 9 op 10 oktober jl. kwamen er opnieuw honderden liters door het dak gestroomd. Tengevolge van een algemene electriteitspanne die het gevolg was van het vele water en het feit dat de batterijen voor mijn zaklamp leeg waren, was ik verplicht om de ruimte waarin ik werkte met een kaars te verlichten.
Prinses Jacqueline de Croÿ was zodanig geschockeerd bij het zien van deze situatie en door het feit dat de gemeente ons aan ons lot overliet, dat zij op een bepaald ogenblik niet op de brandende kaars lette. Het gevolg hiervan was dat één van haar nylonkousen en haar broekspijp in brand schoot.
Zij werd daarbij ernstig aan het been verbrand en haar geneesheer stelde vast dat het een brandwonde van de tweede graad betrof.

De Prinses stuurde onmiddellijk een email met een foto van haar ernstige brandwonde naar de heer Lenoir van de gemeentelijke dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis en vroeg nogmaals om hulp.
Ikzelf schreef naar Charles Michel, kamerlid en woordvoerder van de MR (Mouvement Réformateur) op wie we tevergeefs gerekend hadden. Omdat ik vond dat de maat vol was, stuurde ik een copie van mijn schrijven naar een 1000-tal email-adressen (waaronder heel wat politici).
Kort daarop ontving de Prinses een telefoontje van de heer Lenoir die voorstelde om langs te komen.

De heer Lenoir stelde bij zijn aankomst de rampzalige toestand waarin het huis zich bevond, nogmaals vast. Hij nam vervolgens contact op met de advocaat van de Prinses en met de ondernemer die ik als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven had aangesteld.
De genoemde ondernemer was, omdat er geen andere mogelijkheid meer was, op 9.10 jl. aan het dak beginnen te werken maar de in gebreke blijvende beheerder had echter per fax het bevel gegeven om deze werken onmiddellijk stop te zetten.

Zoals ik u in mijn brief van 8.10.2007 al schreef, zijn er niet alleen financiële aasgieren in het spel maar is de zaak ook politiek gekleurd. De zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven, de vereniging die al jarenlang rond kinderpornonetwerken werkt en die men al jarenlang het zwijgen wil opleggen, is immers in het huis gevestigd en Prinses Jacqueline de Croÿ is Ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven.
Ook het bureel van de vzw Werkgroep Morkhoven dat zich naast het al jarenlang lekkende dak bevindt, heeft onder de waterschade te leiden gehad en dreigde onbruikbaar te worden.

U schreef mij dat het adres van de vzw Werkgroep Morkhoven niet terug te vinden is in Sint-Gillis (op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie), maar wel op het adres Koninkrijk 61 te 2200 Morkhoven.
Ik antwoordde u daarop dat de zetel van de vzw al bijna 2 jaar lang op het adres Faiderstraat n°10 te 1060 Sint-Gillis staat en refereerde u naar de Internetadressen waarop u onze statuten en ons adres in de Faiderstraat n° 10 te Sint-Gillis kan weervinden (zie copie van mijn brief in bijlage).
Na twee maanden kreeg ik echter nog altijd geen antwoord uwentwege. Ik blijf dus aandringen op uw antwoord terzake.

Ik wens ook te weten welk referentie- en dossiernummer er aan het dossier van het huis in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis werd gegeven en door welke dienst en persoon dit dossier wordt onderzocht en afgehandeld.
Het kan immers niet dat wij niet weten wie er verantwoordelijk is voor dit dossier en dat men zich -zoals Schepen Novalet-Van Vooren (VLD) dit heeft gedaan- gemakkelijkheidshalve 'onbevoegd' verklaard.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com


http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement
hhttp://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Copie: Vlaamse ombudsman


To: mreniers@stgillis.irisnet.be
Subject: Re: uw brief van 10.9.2007
From: Jan Boeykens
Date: Mon, Sep 10 2007 2:40:32 PM
Cc lpampfer@stgilles.irisnet.be,mnovalet@stgilles.irisnet.be,sven.gatz@vlaamsparlement.be

Geachte Heer Reniers,

Betreft: uw brief van 10.9.2007

De zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven bevindt zich volgens een document van de Federale Overheidsdienst Justitie sinds 27.12.2006 op het adres van de Faiderstraat n°10 te 1060 Brussel (n° 443.439.557) en Prinses Jacqueline de Croÿ staat in de statuten van de vzw Werkgroep Morkhoven als Ondervoorzitter vermeld.

De statuten van de vzw vind u op het volgende adressen weer:

http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/04-statuts-ND.htm
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/04-statuts-FR.htm
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/04-statuts-GB.htm

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

---------

Foto's:
- Maddy Novalet (Schepencollege Sint-Gillis, Patrimonium en dienst 'Vlaamse Zaken' - VLD)
- Charles Picqué (Burgemeester van Sint-Gillis - Parti Socialiste)
- Martine Wille (Waarnemend burgemeester van Sint-Gillis - Parti Socialiste)
- Brandwonde van Prinses de Croÿ

17:58 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.